Nájdené rozsudky pre výraz: uspokojenie pohľadávok veriteľov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 424

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

97 dokumentov
50 dokumentov
4 dokumenty
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa názoru súdu je suma peňažných prostriedkov, ktorú bude dlžníčka povinná poskytnúť správcovi na uspokojenie záväzkov veriteľov v trojročnom období...primeraná a v zárobkových a majetkových možnostiach dlžníčky, rešpektujúca zásadu dosiahnutia čo najvyššej miery uspokojenia pohľadávok veriteľov, ako aj princíp vzájomného vyváženia práv a právom chránených záujmov tak dlžníčky, ktorej sa povolením oddlženia obmedzuje a zasahuje do jej majetkových práv, ako aj práv a právom chránených záujmov veriteľov, keďže v konečnom dôsledku rozhodnutím o povolení oddlženia a po uplynutí skúšobnej doby r ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 36NcKR/1/2012 2112202528 06.06.2012 JUDr. Dagmar Valocká ECLI:SK:OSTT:2012:2112202528.2 Uznesenie Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky: W. K., nar. XX.XX.XXXX, O. XXX, XXX XX O., o návrhu na povolenie oddlženia, takto rozhodol: Súd p o v o ľ u j e oddlženie dlžníčky: W. K., nar. XX.XX.XXXX, O. XXX, XXX XX O.. Súd u s t a n o v u j e spr
Právna veta: Predpokladom každej odporovateľnosti, a teda aj v zmysle ust. § 57 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. je zníženie uspokojenia pohľadávok veriteľov dlžníka, čo predpokladá také zmenšenie hodnoty majetku dlžníka, že po účinnosti odporovaného právneho úkonu dlžníka sa zníži, ukráti uspokojenie pohľadávok veriteľov. K tomu dochádza aj vtedy, ak dlžník nemal ani pred vykonaním odporovaného právneho úkonu dostatok majetku na úplné uspokojenie pohľadávok veriteľov, avšak po účinnosti tohto právneho úkonu sa miera uspokojenia pohľadávok veriteľov ešte viac zníži. Na druhej strane platí, že aj keď dôjd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 13CoKR/46/2018 5116207203 17. 04. 2019 JUDr. Mária Dubcová ECLI:SK:KSZA:2019:5116207203.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Dubcovej a členov senátu Mgr. Zuzany Štolcovej, JUDr. Róberta Bebčáka, v právnej veci žalobcu: LawService Recovery, k.s., so sídlom Stráž 223,
Právna veta: Predpokladom pre určenie neúčinnosti právneho úkonu na základe odporovacej žaloby je vykonanie právneho úkonu dlžníka, ktorým došlo k zmenšeniu hodnoty majetku. Zmenšenie hodnoty majetku však musí spôsobiť ukrátenie uspokojenia pohľadávok veriteľov. Odvolací súd konštatuje, že právo nájmu a rovnako aj právo na odkúpenie veci má určitú majetkovú hodnotu, ktorá sa v zásade dá vyčísliť. Termín majetok je potrebné interpretovať extenzívne, ktorý zahrňuje nielen hmotné veci, ale aj práva a iné majetkové hodnoty. Takáto interpretácia zodpovedá funkcii inštitútu odporovateľnosti, ktorou je ochrana ma ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 25CoKR/2/2014 6113222700 01.07.2014 doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. ECLI:SK:KSBB:2014:6113222700.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľa Mgr. Vladimír Vanko, S. XX, XXX XX U. U., správca úpadcu SCRAPMET, s.r.o., v konkurze, Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 802 492, zastúpeného JUD
Právna veta: Krajský súd konštatuje, že žalobca nepredložil také listiny, ktoré by preukazovali stav majetku úpadcu, jeho aktíva, pasíva v čase uzavretia, účinkov napádaného právneho úkonu. Nebolo tak možné vyhodnotiť, resp. skonštatovať preukázanie hmotnoprávneho predpokladu odporovateľnosti podľa § 57 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. Okresný súd preto podľa odvolacieho súdu správne postupoval, ak konštatoval nepreukázanie základnej podmienky odporovateľnosti právneho úkonu podľa § 57 ods. 4 ZKR, a to že ide o ukracujúce právne úkony, keďže v danej veci nepreukázal kvalifikované zmenšenie majetku dlžník ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 14CoKR/26/2019 5118211206 28. 05. 2020 JUDr. Martina Nemravová ECLI:SK:KSZA:2020:5118211206.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Martiny Nemravovej, členov senátu JUDr. Róberta Bebčáka a JUDr. Martiny Brniakovej, v sporovej právnej veci žalobcu: HMG Recovery, k.s., so sídlo
Právna veta: Predpokladom každej odporovateľnosti, a teda aj v zmysle § 57 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. je zníženie uspokojenia pohľadávok veriteľov dlžníka, čo predpokladá také zmenšenie hodnoty majetku dlžníka, že po účinnosti odporovaného právneho úkonu dlžníka sa zníži, ukráti uspokojenie pohľadávok veriteľov. K tomu dochádza aj vtedy, ak dlžník nemal ani pred vykonaním odporovaného právneho úkonu dostatok majetku na úplné uspokojenie pohľadávok veriteľov, avšak po účinnosti tohto právneho úkonu sa miera uspokojenia pohľadávok veriteľov ešte viac zníži. Na druhej strane platí, že aj keď dôjde odporovan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 14CoKR/19/2018 5117203935 29. 11. 2018 JUDr. Martina Nemravová ECLI:SK:KSZA:2018:5117203935.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Martiny Nemravovej, členov senátu JUDr. Ivany Nemčekovej a JUDr. Róberta Bebčáka, v sporovej právnej veci žalobcu: JUDr. Miroslav Hlad, so sídlom
Právna veta: 1. Pri každej pohľadávke musí veriteľ v prihláške uviesť, ktoré poradie si prihlasuje. Pretože majetok dlžníka nestačí na uspokojenie všetkých pohľadávok, konkurzné právo podľa rôznych kritérií stanovuje pri súbehu veriteľov poradie ich uspokojovania... Prvú triedu tvoria všetky pohľadávky, okrem pohľadávok spojených so záväzkom podriadenosti, ktoré sú pohľadávkami druhej triedy... Správca, ktorý poprie poradie, musí v zozname pohľadávok uviesť uznané poradie pohľadávky. Uznané poradie pohľadávky znamená poradie, ktoré navrhuje správca. Ak veriteľ popretého poradia nepodá žalobu alebo jeho žal ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 36Cbi/30/2012 2112224776 11.09.2013 JUDr. Martin Smolko ECLI:SK:OSTT:2013:2112224776.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trnava v konaní pred sudcom JUDr. Martinom Smolkom, v právnej veci žalobcu: TUBAPACK, a.s., so sídlom Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 36 629 723, právne zastúpený advokátskou kanceláriou - spoločnosť SOUKENÍK -
Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že zásady rigidnosti, rýchlosti, formálnosti reštrukturalizačného konania zabezpečujú možnosť odvrátenia úpadku dlžníka s uspokojením pohľadávok veriteľov v čo najvyššom rozsahu. Účelom reštrukturalizácie nie je znížiť možnosť uspokojiť pohľadávky veriteľov na minimum a dostať dlžníka do konkurzu, čo by v zmysle úvah odporcov o možnosti uplatňovania neprihlásených pohľadávok do reštrukturalizácie následne po jej skončení viedlo, ale konkurzu predísť. Z uvedeného dôvodu zákonodarca stanovil prísny postup striktne lehotovaný, rovnako pre dlžníka, ako aj pre veriteľov, ab ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 5Co/27/2013 8711201936 27.12.2013 JUDr. Gabriela Világiová ECLI:SK:KSPO:2013:8711201936.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Világiovej a členov senátu JUDr. Zlaty Simkovej a JUDr. Jany Burešovej v právnej veci navrhovateľa EMOSTAV, s. r. o., Nové záhrady I č. 11, Bratislava, IČO:
Právna veta: Súd mal preukázané, že reštrukturalizačný plán obsahuje opisnú časť plánu v súlade s ustanovením § 135 ZKR, vrátane náležitostí posudku podľa § 110 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 písm. a) až c) ZKR a záväznú časť plánu v súlade s ustanovením § 136 ZKR, pričom predkladateľ plánu ho zostavil v súlade s ustanoveniami § 137, § 138, § 139 a § 142 ZKR. Opisná časť plánu obsahuje označenie dlžníka, definície pojmov, podrobnú charakteristiku podnikateľskej činnosti dlžníka, zhodnotenie veriteľov dlžníka z hľadiska ich práv pre zaradenie do skupín, podrobný rozbor predpokladov zachovania prevádzky dlžní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Nitra 31R/3/2011 4111222121 27.04.2012 JUDr. Soňa Vacková ECLI:SK:OSNR:2012:4111222121.5 Uznesenie Okresný súd Nitra v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: BEWA, s.r.o., so sídlom Štefánikova 49, 949 01 Nitra, IČO: 36 272 299, ktorého správcom je: Mgr. Ladislav Barát, adresa kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, o návrhu dlžníka na potvrdenie reštruktur
Právna veta: Je nepochybné, že účelom inštitútu odporovateľnosti je zabezpečiť ochranu veriteľov pred právnymi úkonmi ich dlžníka, ktoré vedú k zmenšeniu jeho majetku, a tým k zmareniu alebo obmedzeniu možností, aby sa veriteľ z tohto majetku dlžníka uspokojil. Podmienky, za ktorých môže správca právnemu úkonu dlžníka odporovať, sú vyjadrené vo všeobecnosti v § 57 a nasl. ZKR. Dôkazné bremeno má v tomto smere výlučne správca. Konkrétny právny úkon dlžníka - úpadcu spôsobí ukrátenie uspokojenia prihlásených pohľadávok veriteľa v zásade vtedy, keď sa právnym úkonom dlžníka - úpadcu zmenší jeho majetok v take ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 14CoKR/31/2018 5115213112 26. 09. 2019 JUDr. Martina Nemravová ECLI:SK:KSZA:2019:5115213112.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Martiny Nemravovej, členov senátu JUDr. Ivany Nemčekovej a JUDr. Róberta Bebčáka, v sporovej právnej veci žalobcu: JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD. s
MENU