Nájdené rozsudky pre výraz: uzavretie poistnej zmluvy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1058

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

126 dokumentov
32 dokumentov
4 dokumenty
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenie § 792 O.z. neupravuje, kto robí návrh na uzavretie poistnej zmluvy. V konečnom dôsledku je to vždy poistiteľ, ktorý robí návrh a to so zreteľom na to, že poistná zmluva je typovou adhéznou zmluvou, ktorej obsah je daný nielen samotným zmluvným dojednaním ale najmä všeobecnými podmienkami, čoho dôsledkom je vypracovanie štandardizovaného zmluvného formuláru, ktorého obsah poistený prijme alebo neprijme, pričom má iba malú možnosť obsah poistnej zmluvy ovplyvniť. Za stavu existencie vyššie uvedenej predzmluvnej informačnej povinnosti, ktorú musí poistiteľ urobiť v písomnej forme, to ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 11Co/768/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2712206200 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 12. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Renáta Gavalcová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2712206200.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Renáty Gava
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pre uzavretie zmluvy všeobecne platí, že ak zmluvné strany jednajú osobne a je uskutočnený ústny návrh, ktorý nie je prijatý ihneď, zaniká. Avšak ide o návrh poistnej zmluvy tomuto musí predchádzať splnenie informačných povinností podľa § 792 Občianskeho zákonníka. Návrh v konečnom dôsledku predkladá vždy poistiteľ, ktorý tak robí so zreteľom, že poistná zmluva je typovou adhéznou zmluvou, ktorej obsah je daný nielen samotným zmluvným dojednaním, ale najmä všeobecnými poistnými podmienkami, čoho dôsledkom je vypracovanie štandardného zmluvného formuláru, ktorého obsah poistený prijme alebo nep ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/14/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7818202006 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 03. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anna Slovinská ECLI: ECLI:SK:KSKE:2021:7818202006.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Slovinskej a sudkýň JUDr. Zuzany Matyi
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V zmysle § 802 OZ poisťovateľ môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy pri vedomom porušení povinností poistníka uvedených v § 793 OZ, za podmienky, že pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by poistnú zmluvu neuzavrel, resp. uzavrel s určitou prirážkou k bežnej sadzbe poistného, využiť len do vzniku poistnej udalosti. Neskôr má právo len odmietnuť poistné plnenie. Otázku, či poisťovňa môže od poistnej zmluvy odstúpiť aj vtedy, ak porušenie povinnosti poistníka podľa § 793 OZ zistila až po vzniku poistnej udalosti, riešili súdy v ČR, pričom rozhodovacia činnosť NS ČR sa nakoniec ustálila v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 25CoCsp/34/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2319202849 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 07. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubica Spálová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2020:2319202849.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubica S
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd sa stotožňuje so správnymi skutkovými a právnymi závermi súdu prvej inštancie a s odôvodnením napadnutého rozsudku, na ktoré v celom rozsahu poukazuje a dopĺňa nasledovné: 18. Podľa ust. § 802 ods. 2 OZ ak sa poistiteľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť; odmietnutím plnenia poistenie zanikne. 19. Poistná zmluva je dvojstranný úkon, pri ktorom má poistiteľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/282/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7715202213 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 05. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboš Kunay ECLI: ECLI:SK:KSKE:2017:7715202213.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľuboša Kunaya
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Právna úprava poistnej zmluvy sa týka len súkromného poistného práva. Jeho obsahom sú záväzkové vzťahy poistenia, v ktorých na jednej strane vystupuje poistiteľ, ktorý svoju podnikateľskú činnosť odvodzuje zo zákona č. 95/2002 Zb. z. o poisťovníctve v znení neskorších právnych predpisov. Úprava poistnej zmluvy sa netýka tzv. verejného poistného práva, ktoré vzniká na základe zákona v špecifických oblastiach spoločenských vzťahov (sociálne poistenie, zdravotné poistenie, poistenie pre prípad nezamestnanosti). V poistnom vzťahu je poistiteľ vždy podnikateľský subjekt, preto ak by si súd osvojil ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Poprad 16Cb/163/2012 8712208462 14.01.2013 JUDr. Marek Kohút ECLI:SK:OSPP:2013:8712208462.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Poprad sudcom JUDr. Marekom Kohútom v právnej veci žalobcu: Generali Slovensko poisťovňa, a.s., so sídlom Lamačská cesta 3/A, Bratislava, IČO: 35 709 332, práv. zast. JUDr. Slavomírom Dubjelom, advokátom, AK so sídlom Žriedlov
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenie § 788 ods. 1 O.z. definuje poistnú zmluvu ako zmluvný vzťah, na základe ktorého sa poistiteľ zaväzuje poskytnúť v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane náhodná udalosť v zmluve bližšie označená a fyzická alebo právnická osoba ktorá s poistiteľom poistnú zmluvu uzavrela je povinná platiť poistné. Keďže Obchodný zákonník poistenie neupravuje, spravujú sa aj vzťahy súvisiace s poistením, ktoré vznikli medzi podnikateľmi ustanoveniami Občianskeho zákonníka upravujúcimi poistenie. Poistná doba, je doba na ktorú sa dojednáva poistenie, napr. niekoľko dní, mesiacov, rokov, na neurčito ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 11Co/767/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2712206200 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 12. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Renáta Gavalcová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2712206200.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Renáty Gava
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 794 Občianskeho zákonníka, poistnú zmluvu možno uzavrieť aj v prospech inej osoby. Na poistné zmluvy uzavreté v prospech inej osoby sa primerane použijú ustanovenia o zmluve v prospech tretej osoby ( § 50) s tým, že súhlas inej osoby môže byť daný aj dodatočne pri uplatnení práv vyplývajúcich z poistnej udalosti. Podľa § 50 Občianskeho zákonníka, účastníci môžu uzavrieť zmluvu aj v prospech tretej osoby. Ak nie je v tomto zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, je táto osoba zo zmluvy oprávnená okamihom, keď s ňou prejaví súhlas. Dlžník má proti nej tie isté námietky ako pro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Banská Bystrica 14C/319/2012 6112208387 13.12.2012 Mgr. Vlasta Huljaková ECLI:SK:OSBB:2012:6112208387.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Banská Bystrica samosudcom Mgr. Vlastou Huljakovou, vo veci navrhovateľa Wüstenrot poisťovňa, a. s., so sídlom Karadžičova 17, Bratislava, IČO: 31 383 408, zastúpený advokátom Mgr. Miroslavom Vilímom, Advokátska ka
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 817 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak je dohodnuté, že poistnou udalosťou je smrť poisteného, môže ten, kto poistnú zmluvu s poistiteľom uzavrel, určiť osobu, ktorej má poistnou udalosťou vzniknúť právo na plnenie, a to menom alebo vzťahom k poistenému. Z citovaného ustanovenia má súd za to, že oprávnenú osobu možno určiť len pre prípad, ak poistnou udalosťou je smrť poistného. Aj v predmetnom prípade pre prípad smrti poisteného, sám poistený určil osobu oprávnenú na plnenie, a to svoju manželku (navrhovateľku). Uvedené sa však podľa súdu vzťahuje výlučne na prípady, kedy poistnou udalo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 11C/166/2011 1111239537 16.01.2013 JUDr. Branislav Král ECLI:SK:OSBA1:2013:1111239537.2 Rozhodnutie Okresný súd Bratislava I v Bratislave v konaní pred samosudcom JUDr. Branislavom Králom, v právnej veci navrhovateľa: S. E., bytom A.. X. C. XXX, XXX XX D., občan SR, zastúpená: JUDr. Václav Jaroščiak, advokát, M. Rázusa 14, 010 01 Žilina, proti odporcov
Merito veci Hodnotenie dôkazov
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Okruh rozhodujúcich skutočností, ktorých sa týkajú povinnosti tvrdenia a označenia dôkazov na preukázanie tvrdení, je daný hypotézou hmotnoprávnej normy, ktorá upravuje sporný právny pomer strán sporu. Táto norma zásadne určuje tak rozsah dôkazného bremena (okruh skutočností, ktoré museli byť preukázané), ako aj nositeľa dôkazného bremena. Tak napríklad v konaní o zaplatenie dlhu z určitej zmluvy má žalobca (veriteľ) povinnosť bremeno tvrdenia o tom, že s žalovaným (dlžníkom) uzavrel zmluvu, že na jej základe poskytol žalovanému určité plnenie a že žalovaný za toto plnenie neposkytol ria ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 20Co/173/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8515201271 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 01. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michal Boroň ECLI: ECLI:SK:KSPO:2020:8515201271.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Michala Boroňa
MENU