Nájdené rozsudky pre výraz: uzavretie zmluvy o pôžičke

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1461

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

56 dokumentov
23 dokumentov
3 dokumenty
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: K prevzatiu dlhu vo forme tzv. privatívnej intercesie (§ 531 ods. 1 Občianskeho zákonníka) sa vyžaduje písomná zmluva medzi pôvodným dlžníkom a novým dlžníkom, ktorá je uzavretá so súhlasom veriteľa, čo v tomto prípade nie je splnené, minimálne preto, že uvedená časť listiny je podpísaná len samotnými žalovanými a nie i dlžníčkou. K prevzatiu dlhu vo forme tzv. kumulatívnej intercesie (§ 531 ods. 2 Občianskeho zákonníka) sa zasa vyžaduje písomná zmluva medzi veriteľom a treťou osobou (ktorá sa stáva spoludlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi), čo v tomto prípade nie je taktiež splnené, pretože tát ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/11/2012 6611201123 06.02.2013 JUDr. Ján Gandžala, PhD. ECLI:SK:KSBB:2013:6611201123.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing. Jána Gandžalu, PhD. a sudcov JUDr. Zity Nagypálovej a JUDr. Danice Kočičkovej, v právnej veci žalobcu Y. D., nar. XX. XX. XXXX
Právna veta: Pri peňažnej pôžičke účastníci zmluvy môžu dohodnúť úroky obvykle určitým percentom stanoveným za príslušnú dobu. Úrok je vlastne odplata za užívanie peňažnej istiny a plní sa v určitom percente za určité obdobie. Výška úrokov závisí od dohody zmluvných strán. Dohoda o výške úrokov však nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi. Zo strany veriteľa nemôže ísť o úžeru.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/57/2012 2611203486 22.01.2013 JUDr. Magdaléna Krajčovičová ECLI:SK:KSTT:2013:2611203486.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľa: JUDr. G. E., nar. XX.X.XXXX, bytom D., L.. M. XX, zastúpený advokátom: JUDr. Anna Šeniglová, Holíč, Školská 6, proti odporcovi: C. E., nar. XX.X.XXXX, bytom E.-D., M.R. E. XXX, zastúpený opatrovníčkou pre
Právna veta: Dohoda v zmysle § 570 OZ (novácia) znamená, že veriteľ a dlžník sa dohodnú o zriadení nového záväzku pri súčasnom zrušení ich pôvodného záväzku. Zákon (§ 570 ods. 2) vyžaduje písomnú formu. Uzavretie dohody preukazuje ten, kto jej existenciu tvrdí (§ 101 ods. 1, § 120 ods. 1 veta prvá O.s.p.).

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 6Co/9/2012 5110229224 13.06.2012 JUDr. Yvetta Dzugasová ECLI:SK:KSZA:2012:5110229224.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Yvetty Dzugasovej a členov senátu JUDr. Jany Urbanovej a JUDr. Františka Potockého, v právnej veci navrhovateľa: K. Z., bytom U., N. XX, zastúpený JUD
Právna veta: Pri zmluve o pôžičke s poukazom na ust. § 658 ods.1 Občianskeho zákonníka možno pri peňažnej pôžičke dohodnúť úroky. Ich výška nie je limitovaná, to však neznamená, že možno dohodnúť akúkoľvek výšku úrokov, nakoľko výška úrokov nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi. Od týchto úrokov treba odlišovať úroky z omeškania v zmysle § 517 ods.2, ktoré možno požadovať pri omeškaní dlžníka s plnením peňažného dlhu. V zmysle ustálenej judikatúry dojednanie úrokov pri peňažnej pôžičke podľa § 658 ods.1 Občianskeho zákonníka v neprimeranej výške je v rozpore s dobrými mravmi (§ 3 ods.1 Občianskeho zákonník ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Ružomberok 3C/80/2005 5905201094 28.10.2011 Mgr. Renáta Krajčiová ECLI:SK:OSRK:2011:5905201094.12 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Ružomberok samosudkyňou Mgr. Renátou Krajčiovou v právnej veci navrhovateľa: V. G., nar. XX.XX.XXXX, bytom Y. U. XX, V., zast. JUDr. Ladislavom Jančim, advokátom, AK Dončova 21, Ružomberok, proti odporkyni: S. Š., nar. X
Právna veta: Podľa § 657 Obč. zákonníka zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že pre uzavretie dohody o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma, takže táto zmluva môže byť uzavretá i ústne, alebo konkludentným spôsobom. Podstatnou náležitosťou takejto dohody je, okrem označenia zmluvných strán, určenie predmetu pôžičky, z obsahu zmluvy musí vyplynúť i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druhu (peniaze) a keďže táto zmluva je reálnou zmluv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6Co/255/2012 7612205138 15.10.2013 JUDr. Viktória Midová ECLI:SK:KSKE:2013:7612205138.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viktórie Midovej a sudcov JUDr. Dany Ferkovej a JUDr. Alexandra Husivargu v právnej veci žalobkyne: S.. M. X., J.. XX.X.XXXX, G. I. N. J. I., Z.. S.H. XXXX/X, proti
Právna veta: Na tzv. incidenčné spory, sa v zmysle § 118a O.s.p. vzťahuje koncentrančný princíp, ktorý je potrebné dôsledne dodržiavať. Zásada koncentrácie znamená, že určité úkony účastníkov, môžu byť koncentrované len do určitého procesného štádia s následkom procesnej preklúzie. To znamená, že ak účastník v určitej lehote, resp. do konca procesného štádia, svoju procesnú povinnosť nesplní, neskôr si toto právo nebude môcť uplatniť. Účastníci konania sú povinní substancovať rozhodujúce skutkové tvrdenia a označiť rozhodujúce dôkazy, na ktoré sa účastníci konania odvolávajú a ktoré žiadajú vykonať najnes ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 8CoKR/5/2013 3112227568 20.08.2014 JUDr. Natália Čekanová ECLI:SK:KSTN:2014:3112227568.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Natálie Čekanovej a členiek senátu JUDr. Dariny Legerskej a Mgr. Ivany Šlesarovej v právnej veci žalobcu NETCARS, s.r.o., Royova 806, Púchov, IČO: 44 452 063, právn
Kľúčové slová: zmluva o pôžičkepodstatné náležitosti zmluvy o pôžičke
Právna veta: Podľa rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Cdo/328/2012 z 11. septembra 2013 pre uzavretie dohody o pôžičke podľa § 657 Občianskeho zákonníka sa nevyžaduje písomná forma. Táto zmluva môže byť uzavretá i ústne alebo konkludentným spôsobom. Podstatnou náležitosťou obsahu takejto dohody je okrem označenia zmluvných strán predovšetkým určenie predmetu pôžičky; z obsahu zmluvy musí vyplynúť i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druhu (peniaze). Keďže táto zmluva je reálnou zmluvou (kontraktom), k jej uzavretiu zákon vyžaduje i skutočné odovzdanie predmetu pôžičky veriteľom dl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/292/2017 6109211445 12. 12. 2018 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2018:6109211445.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Nagypálovej a sudcov Mgr. Dušana Ďuriana a JUDr. Ľubomíra Šablu ako členov senátu, v spore žalobcu: I. Y., nar. XX.XX.XXXX
Právna veta: Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu (§ 657 Občianskeho zákonníka). Pre uzavretie zmluvy o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma, takže táto zmluva môže byť uzavretá aj ústne alebo konkludentným spôsobom. Podstatnou náležitosťou obsahu takejto dohody je okrem označenia zmluvných strán predovšetkým určenie predmetu pôžičky; z obsahu zmluvy musí vyplynúť i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druhu. Táto zmluva je reálnou zmluvou, k jej uzavretiu zákon vyžaduje nielen sk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19Co/620/2013 3213200113 16.01.2014 JUDr. Beáta Čupková ECLI:SK:KSTN:2014:3213200113.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beáty Čupkovej a sudcov JUDr. Viery Škultétyovej a JUDr. Aleny Záhumenskej v právnej veci navrhovateľa B. I., bytom Z. K., G. XXX/XX, zastúpený B.. B. V., advokátom, so sídl
Právna veta: Nedostatkom slobody vôle je iba konanie pod nedovoleným nátlakom, ktoré môže byť priame fyzické donútenie a bezprávna vyhrážka. Vážnosť vôle súvisí s tým, že sa zdanlivo prejavuje vôľa, ktorá v skutočnosti neexistuje, resp. síce existuje, avšak v inej kvalite, než to ukazuje jej prejav. K takýmto prejavom vôle patria úkony urobené s vnútornou výhradou, simulované právne úkony. Pokiaľ právnym úkonom má byť zastretý iný právny úkon, platí ten iný úkon, ak to zodpovedá vôli účastníkov a ak sú splnené všetky jeho náležitosti (§ 41a ods. 2 veta prvá Obč. zák.). Z uvedeného potom vyplýva, že ak má b ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Co/85/2012 1610201707 20.02.2013 JUDr. Valéria Kleinová ECLI:SK:KSBA:2013:1610201707.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Valérie Kleinovej a členov senátu JUDr. Dariny Kuchtovej a JUD. Michaely Frimmelovej v právnej veci navrhovateľa: G. Z., bytom Z., B. XX, zast. JUDr. Štefanom O
MENU