Nájdené rozsudky pre výraz: úžera

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2003

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

79 dokumentov
31 dokumentov
4 dokumenty
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd sa stotožnil s prvoinštančným súdom v tom zmysle, že úroky požadované žalovaným od žalobkyni na základe uzatvorenej zmluvy o spotrebiteľskom úvere v rozsahu 77,02% ročne sú neprimerane vysoké a odporujúce dobrým mravom. Súdy v tomto predchádzajúcom konaní skonštatovali, že žalovaným požadovaný úrok bol viac ako 400% vyšší ako úrok, za ktorý by za podobných podmienok banky úver poskytovali. Odvolací súd tiež zdôraznil, že absolútna neplatnosť podľa § 39 Občianskeho zákonníka v súvislosti s uzatvorenou zmluvou dopadá aj na právne úkony odporujúce dobrým mravom a za taký treba pova ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Co/157/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8118200388 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mariana Muránska ECLI: ECLI:SK:KSPO:2019:8118200388.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Mariany
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z uvedeného je zrejmé, že úrok dohodnutý medzi stranami bol viac ako 6 x vyšší. Preto dohoda o výške odplaty za poskytnutie predmetného úveru je pre rozpor s dobrými mravmi aj so zákonom neplatná v zmysle § 39 OZ a žalovaný preto nemá nárok na akékoľvek plnenie nad rámec ním poskytnutých finančných prostriedkov. Odvolací súd, vzhľadom na správnu aplikáciu ust. § 53 ods. 6 OZ účinnom v rozhodnom období a ust.§ 39 OZ sa stotožňuje so záverom súdu prvej inštancie, ktorý vyhovel žalobe o bezdôvodnom obohatení, keď zistil, že žalobcovi bol poskytnutý úver vo výške 719,42 a žalovaný prijal úhrad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/114/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7616215291 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Angelika Sopoligová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2019:7616215291.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu M
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V danom prípade, ako to uviedol i súd prvej inštancie, priemerná úroková miera pre podobné typy úverov so začiatočnou fixáciou úrokovej sadzby v mesiaci júl 2015 predstavovala 7,33 %, a teda dojednaný úrok z predmetnej spotrebiteľskej zmluvy 7,72 násobne prevyšoval priemernú úrokovú mieru z obdobných spotrebiteľských úverov poskytovaných obchodnými bankami. Z tohto dôvodu je predmetná zmluva o spotrebiteľskom úvere v tejto časti neplatná z dôvodu rozporu s dobrými mravmi.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 17Co/252/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3818201354 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Janáková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2019:3818201354.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabri
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Súdy už judikovali, že aj ľahkomyseľnosť dlžníka je kvalifikačným kritériom úžery (napr. Krajský súd v Prešove vo veci 3Co 3/2011). Kvalifikačné kritériá úžery nie je možné taxatívne uzavrieť. Pre porovnanie, podľa rakúskej právnej úpravy je „neplatný právny úkon, ak niekto využije ľahkomyseľnosť, stav núdze, slabomyseľnosť, neskúsenosť, alebo rozrušenie mysle niekoho iného takým spôsobom, že sebe alebo tretej osobe za poskytnutie plnenia nechá sľúbiť alebo poskytnúť protiplnenie, ktorého majetková hodnota je vo vzťahu k plneniu v nápadnom nepomere (§ 879 ABGB ods. 2 č. 4)“. V ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 16Co/71/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8110225153 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 12. 2011 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anna Kovaľová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2011:8110225153.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Kovaľ
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Novela Občianskeho zákonníka vykonaná zák. č. 106/2014 Z. z. účinným od 01.06.2014 zaviedla v § 39a ďalší prípad absolútnej neplatnosti právnych úkonov. Neplatnosť právnych úkonov upravená v § 39a Občianskeho zákonníka sa vzťahuje na akékoľvek zmluvy, teda aj na spotrebiteľské. V § 39a Občianskeho zákonníka sú upravené subjektívne a objektívne podmienky úžery. Subjektívne podmienky úžery sú charakterizované pri neplatnosti právneho úkonu urobeného fyzickou osobu nepodnikateľom, zneužitím tiesne, neskúsenosti, rozumovej vyspelosti, rozrušenia, dôverčivosti, ľahkomyseľnosti, finančnej závislosti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 8Co/142/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5313203805 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 09. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Táňa Rapčanová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2019:5313203805.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pri peňažnej pôžičke účastníci zmluvy môžu dohodnúť úroky obvykle určitým percentom stanoveným za príslušnú dobu. Úrok je vlastne odplata za užívanie peňažnej istiny a plní sa v určitom percente za určité obdobie. Výška úrokov závisí od dohody zmluvných strán. Dohoda o výške úrokov však nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi. Zo strany veriteľa nemôže ísť o úžeru.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 24Co/57/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2611203486 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 01. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Magdaléna Krajčovičová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2013:2611203486.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľa: JUDr. G. E., nar. XX.X.XXXX, bytom D., L.. M. XX, zast
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Aj u dohody o úrokoch pri peňažnej pôžičke platí ustanovenie § 3 ods. 1 Obč. zák., podľa ktorého výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Dobrými mravmi v občianskoprávnych vzťahoch sa v súdnej praxi rozumie súbor spoločenských, kultúrnych a mravných pravidiel správania, ktorý je vlastný všeobecne uznávaným vzájomným vzťahom medzi ľuďmi a mravným princípom spoločenského poriadku a ktorý v historickom vývoji osvedčil istú nemennosť, vystihujúce podstatné historické tendencie, sú zdieľané rozhodujúcou časťou spoločnosti a majú pova ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 19Co/139/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8817208509 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 12. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zlata Simková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2018:8817208509.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Simko
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Aj odplata, ktorá je v súlade s nariadením vlády č. 238/2008 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška, ktorú nesmie prevýšiť odplata za poskytnutie spotrebiteľského úveru, môže byť v rozpore s dobrými mravmi. Ustanovenie § 3 Občianskeho zákonníka je určené práve na situácie, kedy výkon práva vyplývajúci zo všeobecne záväzných právnych predpisov je v rozpore s neformálnym normatívnym systémom dobrých mravov. Dodávateľ ako profesionál by mal preukazovať, z akého dôvodu navrhol úrok v určitej výške a či konkrétne okolnosti prípadu a situácia spotrebiteľa boli takého charakteru (napríklad také rizikové), ž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 8Co/112/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8113223909 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 12. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Fiľakovský ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8113223909.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Fi
Kľúčové slová: dobré mravydohoda o výške odmenydohoda o výške úrokov
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Úroky dohodnuté pri poskytnutí peňažnej pôžičky predstavujú odplatu (odmenu) za užívanie požičanej istiny. Dohodnuté úroky je treba odlišovať od úrokov z omeškania, na ktoré má veriteľ zo zákona právo, ak sa dlžník dostal so splnením pôžičky do omeškania (porovnaj § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka), a ktoré teda predstavujú sankciu za porušenie povinnosti dlžníka vrátiť dlh (pôžičku) riadne a včas. Občiansky zákonník a ani iné právne predpisy výslovne neustanovujú, do akej výšky možno pri peňažnej pôžičke dojednať úroky. Z tejto skutočnosti však nemožno úspešne vyvodzovať, že by výška úr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 22Co/15/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8115230340 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 01. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Kandriková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2018:8115230340.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery K
MENU