Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
813009
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48278
USSR: 30515
NSČR: 104501
NSSČR: 56115
USČR: 68941
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399877
Krajské súdy (ČR): 29903
Posledná aktualizácia
17.10.2017 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: uznesenie o povolení reštrukturalizácie


Približný počet výsledkov: 134 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: uznesenie o povolení reštrukturalizácie
  • uznesenie nájdené 1436103 krát v 321334 dokumentoch
  • o nájdené 11088035 krát v 397846 dokumentoch
  • povolenie nájdené 53032 krát v 14648 dokumentoch
  • restrukturalizacia nájdené 24998 krát v 5165 dokumentochAk bolo o náhrade trov konania rozhodnuté podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., hradia obaja účastníci trovy štátu rovnakým dielom (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Od rozhodnutia súdu o náhrade trov konania medzi účastníkmi závisí aj rozhodnutie o náhrade trov štátu v zmysle § 148 ods. 1 veta prvá O.s.p., v ktorom je zakotvené právo štátu na náhradu trov konania, ktoré platil, proti účastníkom. Pre záver, ktorý z účastníkov je povinný nahradiť štátu jeho trovy konania, je rozhodujúci výsledok konania. V sporovom konaní sa rozumie výsledkom konania úspech účastníkov vo veci, t. j., že účastník, ktorému bola uložená povinnosť podľa § 142, § 143 a § 144 O.s.p. zaplatiť náhradu trov konania druhému účastníkovi, je povinný nahradiť i trovy konania štátu. Avša ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným zákonom prihlásia svoje pohľadávky. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 118 zákona o reštrukturalizácii ZKR, povolením reštrukturalizácie sa začína reštrukturalizácia. Reštrukturalizácia sa považuje za povolenú zverejnením uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Reštrukturalizácia predstavuje štádium reštrukturalizačného konania, ktoré začína povolením reštrukturalizácie a končí buď vyhlásením konkurzu, alebo skončením reštrukturalizácii. V rámci uvedeného štádia sa zistí okruh veriteľov, pripraví sa a predloží reštrukturalizačný plán na schválenie veriteľov a na potvrdenie súdu. Na základe súdom potvrdeného plánu sa následne po skon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Za právnu úpravu, z ktorej vyplýva zastavenie exekúcie zo zákona treba považovať právnu úpravu v zákone č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povolením reštrukturalizácie na majetok dlžníka (povinného) podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zastavujú tie exekučné konania na majetok povinného, v ktorých sa vymáha pohľadávka, ktorú je potrebné v reštrukturalizácii uplatniť prihláškou (§ 118 ods. 3). Zastavenie exekučného konania (exekúcie) nastáva povolením reštrukturalizácie bez toh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku sa končí úvodná časť reštrukturalizačného konania, procesne nazývaná reštrukturalizácia. Týmto momentom nastávajú aj niektoré ďalšie účinky reštrukturalizačného konania, ktoré sú spojené s povolením reštrukturalizácie. Reštrukturalizácia sa považuje za povolenú momentom, keď došlo k zverejneniu uznesenia o povolení reštrukturalizácie ... sa považuje za povolenú zverejnením uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Podľa § ...
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že zásady rigidnosti, rýchlosti, formálnosti reštrukturalizačného konania zabezpečujú možnosť odvrátenia úpadku dlžníka s uspokojením pohľadávok veriteľov v čo najvyššom rozsahu. Účelom reštrukturalizácie nie je znížiť možnosť uspokojiť pohľadávky veriteľov na minimum a dostať dlžníka do konkurzu, čo by v zmysle úvah odporcov o možnosti uplatňovania neprihlásených pohľadávok do reštrukturalizácie následne po jej skončení viedlo, ale konkurzu predísť. Z uvedeného dôvodu zákonodarca stanovil prísny postup striktne lehotovaný, rovnako pre dlžníka, ako aj pre veriteľov, ab ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vestníku nezverejňujú. Podľa ustanovenia § 118 ods. 1 ZoKR povolením reštrukturalizácie sa začína reštrukturalizácia. Reštrukturalizácia sa považuje za povolenú zverejnením uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Podľa ustanovenia § 120 ods. 1 ZoKR ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas ...
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Správca nie je oprávnený a nevydáva rozhodnutie, ktoré by bolo všeobecne záväzné, prihlásenie pohľadávky veriteľom riadne a včas v reštrukturalizačnom konaní a zapísanie tejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok však znamená, že pohľadávka bola zistená, následné schválenie reštrukturalizačného plánu súdom je záväzné pre všetkých účastníkov tohto plánu a má rovnaké účinky, ako keby bolo vyhovené žalobe veriteľa proti dlžníkovi na súde. Z ustanovenia § 161 ods. 3 ZKR totiž vyplýva, že pre pôvodnú pohľadávku veriteľa v rozsahu, ako bola pohľadávka prihlásená a zistená spolu s úrokmi z omeškania možn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... (§ 108 ods. 1 veta prvá ZKR). Reštrukturalizácia sa začína povolením reštrukturalizácie, t. j. zverejnením uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku (§ 118 ods. 1 ZKR). V uznesení o povolení reštrukturalizácie súd ustanoví správcu, vyzve veriteľov, aby v zákonnej lehote prihlásili pohľadávky, a určí rozsah právnych úkonov ...
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Dôkazmi, ktoré uvádzal žalobca tieto skutočnosti v zmysle koncentračnej zásady do skončenia prvého pojednávania nepreukázal, a teda nepreukázal preto základný predpoklad pre odporovanie právnemu úkonu podľa § 130 ods. 4 ZoKR, t. j. právnemu úkonu, ktorý dlžník urobil bez súhlasu reštrukturalizačného správcu.

Úryvok z textu:
... (ďalej len „ZoKR“) právne úkony dlžníka počas reštrukturalizácie podliehajú súhlasu správcu v rozsahu určenom súdom v uznesení o povolení reštrukturalizácie. Súhlasu správcu počas reštrukturalizácie podliehajú tiež právne úkony dlžníka v pracovno-právnych vzťahoch. Podľa § 130 ... podliehajú právne úkony dlžníka počas reštrukturalizácie súhlasu správcu, a to v rozsahu, ktorý určí súd v uznesení o povolení reštrukturalizácie s tým, že vzhľadom na dátum uzavretia kúpnej zmluvy je zrejmé, že úpadca bol v čase ...
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Súd sa oboznámil s obsahom reštrukturalizačného posudku a dospel k záveru, že reštrukturalizačný posudok vypracovaný správcom má zákonom predpísané formálne náležitosti, ako i požadovaný obsah. Posudok je jasný a zrozumiteľný a správca ňom reštrukturalizáciu dlžníka odporučil. Zo záverov posudku vyplýva, že sú splnené predpoklady úspešnej reštrukturalizácie dlžníka. Na základe zistených skutočností súd dospel k záveru, že sú splnené zákonom stanovené predpoklady, preto reštrukturalizáciu dlžníka povolil, pričom vychádzal z odporučenia reštrukturalizácie správcom.

Úryvok z textu:
... závery posudku aktuálne a či možno predpokladať úspešnú reštrukturalizáciu. Podľa § 116 ods. 4 ZKR, v uznesení o povolení reštrukturalizácie súd ustanoví správcu, vyzve veriteľov, aby v zákonnej lehote prihlásili pohľadávky, a určí rozsah právnych úkonov ... závery posudku aktuálne a či možno predpokladať úspešnú reštrukturalizáciu. Podľa § 116 ods. 4 ZKR, v uznesení o povolení reštrukturalizácie súd ustanoví správcu, vyzve veriteľov, aby v zákonnej lehote prihlásili pohľadávky, a určí rozsah právnych úkonov ...
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Súd mal preukázané, že reštrukturalizačný plán obsahuje opisnú časť plánu v súlade s ustanovením § 135 ZKR, vrátane náležitostí posudku podľa § 110 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 písm. a) až c) ZKR a záväznú časť plánu v súlade s ustanovením § 136 ZKR, pričom predkladateľ plánu ho zostavil v súlade s ustanoveniami § 137, § 138, § 139 a § 142 ZKR. Opisná časť plánu obsahuje označenie dlžníka, definície pojmov, podrobnú charakteristiku podnikateľskej činnosti dlžníka, zhodnotenie veriteľov dlžníka z hľadiska ich práv pre zaradenie do skupín, podrobný rozbor predpokladov zachovania prevádzky dlžní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 20.09.2011 a dňom 21.09.2011 sa považuje za zverejnené. Dňom zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku sa reštrukturalizácia považuje za povolenú. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.09.2011. Správca zvolal prvú schôdzu veriteľov ...
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Súd v prejednávanej veci mal preukázané, že sú splnené predpoklady ustanovenia §-u 131 ods. 2 písm. c) pre rozhodnutie o konverzii reštrukturalizačného konania na konkurzné konanie, a to z dôvodu, že správca riadne nezvolal schôdzu veriteľov. Na to, aby správca zvolal schôdzu veriteľov riadne sa vyžaduje, aby do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie uverejnil v Obchodnom vestníku oznam o zvolaní schôdze veriteľov a zároveň aby určil termín konania schôdze veriteľov tak, aby sa konala nie skôr ako druhý deň a nie neskôr ako siedmy deň od uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok. V danom príp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... § 119 ods. 1 ZKR, povolením reštrukturalizácie sa začína reštrukturalizácia. Reštrukturalizácia sa považuje za povolenú zverejnením uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Podľa § 121 ZKR, prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, ... od uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Reštrukturalizácia dlžníka bola povolená dňa 19.04.2012 zverejnením uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Lehota na prihlasovanie pohľadávok tak začala plynúť dňa 20.04.2012 a ...
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Súd zo spisu zistil, že dňom 17.08.2010 bola povolená reštrukturalizácia dlžníka a týmto dňom tiež začala plynúť lehota na predloženie plánu, ktorá je 90 dní (§143 ZKR). Zo zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru konaného dňa 22.10.2010 mal súd preukázané, že veriteľský výbor návrh dlžníka na predĺženie lehoty na predloženie plánu o 60 dní neschválil. Lehota na predloženie plánu potom uplynula dňa 15.11.2010 a v tento deň aj dlžník reštrukturalizačný plán predložil na schválenie veriteľskému výboru (jeho predsedovi). Dňom 15.11.2010 začala plynúť zákonná lehota 15 dní na rozhodnutie verit ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vestníku dňa 16.08.2010 a dňom 17.08.2010 sa považuje za zverejnené. Dňom zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácie sa začala reštrukturalizácia dlžníka. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 17.08.2010. Lehota na prihlasovanie ... vestníku dňa 16.08.2010 a dňom 17.08.2010 sa považuje za zverejnené. Dňom zverejnenia uznesenia o povolení reštrukturalizácie sa začala reštrukturalizácia dlžníka. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 17.08.2010. Lehota na prihlasovanie ...
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.