Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
813595
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48280
USSR: 30515
NSČR: 104520
NSSČR: 56135
USČR: 68941
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399888
Krajské súdy (ČR): 29913
Posledná aktualizácia
19.10.2017 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: vady tovaru


Približný počet výsledkov: 387 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vady tovaru
  • vada nájdené 241313 krát v 159541 dokumentoch
  • tovar nájdené 197631 krát v 23690 dokumentochZmluva o dielo. Skúmanie vykonania dohodnutých prác a uplatnenia reklamácie vád diela v zákonnej lehote (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 536 ods.1 Obch. zákonníka zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie. Podľa § 546 ods.1 Obch. zákonníka objednávateľ je povinný zhotoviteľovi zaplatiť cenu dohodnutú v zmluve alebo určenú spôsobom určeným v zmluve. Ak nie je cena takto dohodnutá alebo určiteľná a zmluva je napriek tomu platná ( § 536 ods. 3), je objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok. Podľa § 548 ods.1 Obch. zákonníka objednávateľ je povinný zapl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Neskoré oznámenie vád tovaru je dôvodom pre nepriznanie práva kupujúcemu z vád tovaru (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Odvolací súd uvádza, že Obchodný zákonník neoznámenie vád predávajúcemu kupujúcim upravuje miernejšie, keď k zániku práv z vád tovaru a k strate žalobného práva nedochádza automaticky, ale iba na základe námietky vznesenej predávajúcim, ktorý má právo namietať, že kupujúci si svoju povinnosť oznámiť vady nesplnil včas.
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Keďže predávajúci nepoučil kupujúceho, že mikina sa musí prať špeciálnym pracím prostriedkom, porušil svoje povinnosti a je povinný nahradiť škodu za jej znehodnotenie po vypratí v bežnom pracom prostriedku (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Bežný občan nemôže mať vedomosť o tom, akým spôsobom vplýva zloženie pracieho prostriedku určeného na farebné prádlo na výrobok. Pokiaľ ho teda predajca neoboznámi s tým, že výrobok nemôže prať v bežnom pracom prostriedku, ale musí ho prať v špeciálnom pracom prostriedku, ktorý je na takéto pranie určený, poruší svoje povinnosti. Z uvedeného dôvodu a v zmysle § 617 Občianskeho zákonníka je predajca povinný nahradiť navrhovateľke škodu, ktorá jej ako spotrebiteľovi porušením jeho právnej povinnosti vznikla.
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Účastníkmi zmluvy o dielo sú zhotoviteľ diela a objednávateľ diela, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje že za odmenu vykoná pre objednávateľa určité dielo, zhotoví novú vec, vykoná nejakú činnosť a pod., a to na svoje nebezpečenstvo. Zmluva o dielo vznikne keď sa účastníci dohodnú na jej podstatných náležitostiach ktorými sú: charakteristika diela (označenie predmetu diela, jeho rozsah), dohoda o odmene (nemožno ju stotožňovať s dohodou „o cene”) a dohoda o tom že dielo bude zhotovené na nebezpečenstvo zhotoviteľa diela; pravidelnými náležitosťami zmluvy je dohoda o kvalite (akosti) diela, času jeho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , aj to len za určitých okolností). Keďže odporca (s manželkou) mali dostatok času a možností si dodaný tovar prezrieť (pričom vady tovaru nevytkli ani nenamietali že bol dodaný iný než objednaný tovar), a zároveň navrhovateľke neumožnili riadne dodaný tovar namontovať, nie je ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Právo na odstránenie vady predanej veci je právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady. Ak je toto právo uplatnené dôvodne, predávajúci je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu s prihliadnutím najmä na povahu vadnej veci a na náročnosť jej odstránenia. Ak predávajúci neodstráni vadu v tejto lehote stane sa vada subjektívne neodstrániteľná a kupujúci si môže uplatniť i také právo zo zodpovednosti za vady, aké mu patrí pri objektívne neodstrániteľnej vade. Záleží len na kupujúcom či si uplatní právo na výmenu veci alebo právo na odstúpenie od zmluvy, prípadne právo na zľavu z kú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 2005 realizovať jej výmena. Navrhovateľka potvrdila, že vymieňanú sedaciu súpravu nerozbalila a je pochybné či môže písomne reklamovať vady tovaru, ktorý neprezrela, ako to urobila listom zo dňa 5.9.2005. Odporca v rámci reklamačného konania túto reklamáciu ... 2005 realizovať jej výmena. Navrhovateľka potvrdila, že vymieňanú sedaciu súpravu nerozbalila a je pochybné či môže písomne reklamovať vady tovaru, ktorý neprezrela, ako to urobila listom zo dňa 5.9.2005. Odporca v rámci reklamačného konania túto ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Zo záväznosti ceny určenej na základe rozpočtu spracovaného a odovzdaného objednávateľovi do uzavretia zmluvy zákon ustanovuje dve výnimky. a) V prípade, keď cena bola určená na základe rozpočtu, ktorý nezaručuje úplnosť, pričom táto skutočnosť musí vyplynúť zo zmluvy, zhotoviteľ sa môže domáhať zvýšenia ceny. Podmienkou však je, že zvýšenie musí byť primerané dohodnutému rozsahu prác, v priebehu prác sa objaví potreba ďalších činností nezahrnutých do rozpočtu, tieto činnosti nebolo možné predvídať v čase uzavretia zmluvy. b) Pri určení ceny na základe rozpočtu, ktorý je podľa zmluvy n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ustanovené v odseku 1 sa prihliadne, len ak predávajúci namietne v súdnom konaní, že kupujúci nesplnil včas svoju povinnosť oznámiť vady tovaru. S poukazom na skutkové a právne zistenia súd dospel k záveru, že k odovzdaniu diela došlo dňa 11. 6. 2010 ... zmysle § 428 ods. 2 ObZ namietal v súdnom konaní, že odporca si nesplnil svoju povinnosť včas a riadne oznámiť vady tovaru, preto potom s poukazom na § 428 ods. 1 ObZ súd nemôže priznať v súdnom konaní právo kupujúceho z vád ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Obchodný zákonník v § 554 Obch. zák. upravuje odovzdanie diela, ktoré bolo opravované, ako aj jeho splnenie. Ak žalovaný zistil, že dielo má vady, bol povinný tieto oznámiť žalobcovi bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistil tak, ako to vyplýva z § 562 Obch. zák., pretože lehota na oznámenie vád má charakter premlčacej lehoty. Ak žalobca neposkytol ako zhotoviteľ žalovanému záruku na jeho práce v písomnej forme, riadia sa nároky objednávateľa z vád diela primerane ustanoveniami, ktoré upravujú zodpovednosť za vady tovaru pri kúpnej zmluve (§ 436 - § 441), ktoré musí ale žalovaný včas a riadn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... záruku na jeho práce v písomnej forme, riadia sa nároky objednávateľa z vád diela primerane ustanoveniami, ktoré upravujú zodpovednosť za vady tovaru pri kúpnej zmluve (§ 436 - § 441), ktoré musí ale žalovaný včas a riadne uplatniť. V konaní žalovaný nepreukázal, že ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Povinnosťou kupujúceho je oznámenie vád tovaru predávajúcemu v lehote podľa ods. 1 (notifikačná povinnosť), včasné oznámenie vád je predpokladom úspešnej súdnej vymáhateľnosti nárokov z vád tovaru. Ak si kupujúci nesplní včas svoju notifikačnú povinnosť, jeho nároky z vád nezanikajú avšak oslabuje sa ich vymáhateľnosť v súdnom konaní, pretože ak predávajúci vznesie v súdnom konaní námietku nesplnenia včasnej notifikačnej povinnosti predávajúcim, súd nemôže priznať v tomto konaní nároky z vád tovaru. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu zjavné vady bez zbytočného odkladu po tom čo ich zist ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... čo kupujúci vady zistil. Súd mal po vykonaní dokazovania za to, že práve týmto listom oznámil žalobca žalovanému ako predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu nakoľko v liste žalobca uvádza, že pri preberaní strojov v mesiaci september 2007 zistil, že predmetný stroj ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Zrejmé vady sú tie vady, ktoré kupujúci mohol a mal zistiť pri prehliadke tovaru, ktorý je povinný vykonať čo najskôr, ako má faktickú možnosť nakladať s tovarom. Kupujúci je povinný podať predávajúcemu správu o vadách tovaru, a teda tento reklamovať bez meškania potom, keď vady zistil. Skryté vady, t.j. vady, ktoré pri povinnej prehliadke tovaru nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti je kupujúci oznámiť predávajúcemu, a teda reklamovať bez omeškania potom, kedy vady zistil, resp. kedy mohli byť pri vynaložení odbornej starostlivosti zistené. Nároky kupujúceho pri doda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... lehôt pri uplatnení práv zodpovednosti za vady tovaru, ktorý mu odporca dodal má právo si tieto uplatniť, pokiaľ reklamácia vád tovaru nebola vybavená podľa jeho požiadaviek len súdnou cestou, kedy súd rozhodne o tom, kto za vady tovaru reklamované odporcom zodpovedá a či je ... § 425 ods. 2 Obch.zák.. Vady tovaru sa rozlišujú na vady zrejmé pri odbere a na vady skryté a podľa toho musia byť aj v rôznej dobe reklamované. Vždy však musí byť preukázané, že vada tovaru existovala už v čase prechodu nebezpečenstva ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 87/1995, 513/1991, 21/2013
Právna veta: V tejto súvislosti je nutné uviesť, že zmluva o uložení veci, na základe ktorej je možné podľa § 516 a nasl. Obch. zák. uložiť veci u inej osoby je reálny dvojstranný kontrakt, pre vznik ktorého je nevyhnutné, aby v čase jeho vzniku a trvania bola splnená podmienka obchodovania medzi zmluvnými stranami. Aj keď nie je pre ňu zákonom predpísaná písomná forma, je pre jej vznik nutný súhlas oboch zmluvných strán, pričom nevyhnutnou súčasťou procesu uzatvárania zmluvy je odovzdanie veci na uloženie. Zmluva o uložení veci je zmluvou bezodplatnou, a to aj preto, že ten, kto má u seba veci uložen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... túto skutočnosť odporca nikdy navrhovateľovi neoznámil a ani nepredložil žiadnu reklamáciu prevzatého tovaru, z ktorej by bolo zrejmé, aké vady tovar má. Tovar, ktorý sa nachádza v skladoch odporcu je tovar, ktorý je výlučne vo vlastníctve odporcu, preto navrhovateľ nie ... a odporca ho musel z predaja vylúčiť a uskladniť mimo predajne. Práve z dôvodu vadnosti sa s navrhovateľom, ktorý vady tovaru uznal dohodli, že mu všetok tovar, ktorý má vady vráti a do prevzatia tovaru navrhovateľom ho uskladní vo svojich ...
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.