SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1230216
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65526
USSR: 36289
NSČR: 126261
NSSČR: 68283
USČR: 80739
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427335
Krajské súdy (ČR): 46897
Posledná aktualizácia
25.09.2020 01:28

Nájdené rozsudky pre výraz: vedľajší účastník


Približný počet výsledkov: 8257 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vedľajší účastník
  • vedlajsi nájdené 137773 krát v 11676 dokumentoch
  • ucastnik nájdené 2099452 krát v 327320 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1802 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 802 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1385 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument
Odborné články 12 dokumentov


Právna veta: Ak niekto uzná písomne, že svoj dlh určený čo do dôvodu, aj výšky zaplatí, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trvá. Takéto uznanie zakladá právnu domnienku o existencii dlhu v čase jeho uznania iba vtedy, ak dlžník, ktorý dlh uznal, vedel o jeho premlčaní. Ak dlžník nevedel o premlčaní, či už pre omyl skutkový, alebo pre omyl právny, nemá jeho uznanie uvedené právne účinky. Aj uznanie premlčaného dlhu zakladá len vyvrátiteľnú domnienku. Dlžník sa i tu môže brániť námietkou, že dlh nevznikol, alebo že v čase uznania neexistoval. Nemôže sa však brániť s námietkou premlčania.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 10Co/7/2013 8112205895 11.12.2013 JUDr. Irena Dobňáková ECLI:SK:KSPO:2013:8112205895.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ireny Dobňákovej a sudcov JUDr. Milana Šebeňa a JUDr. Milana Majerníka, v právnej veci žalobcu: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 724 803, .
Právna veta: Bezdôvodné obohatenie je v ust. § 451 ods. 1 OZ konštruované ako záväzkový vzťah medzi tým, kto sa na úkor iného obohatil a tým, na koho úkor sa niekto obohatil. Bezdôvodné obohatenie je podľa odseku 2 citovaného ustanovenia konštruované ako predmet plnenia, ktorý sa má vydať. Bezdôvodné obohatenie je teda zamerané len na to, aby sa vydalo tomu, na úkor koho bolo získané. Bezdôvodné obohatenie môže vzniknúť okrem iného aj plnením z právneho dôvodu, ktorý tu síce spočiatku existoval, ale dodatočne odpadol.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 19Co/70/2013 8112205400 10.12.2013 JUDr. Zlata Simková ECLI:SK:KSPO:2013:8112205400.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Simkovej a sudkýň JUDr. Gabriely Világiovej a JUDr. Jany Burešovej v právnej veci žalobkyne: Z. J., bytom Z., K. X, právne zastúpená JUDr. Ladislavom Lukáčom, advokátom so .
Právna veta: Podľa ust. § 201 O.s.p. účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Ak z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkom a vedľajším účastníkom, môže podať odvolanie aj vedľajší účastník. Podľa ust. § 218 ods. 1 písm. b) O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený. Z citovanej procesnoprávnej úpravy vyplýva, že samostatným procesným právom podať proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa odvolanie, nezávislým od postoja, vôle a úkonov (hlavného) účastníka konania, disp ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5Co/221/2014 3113210052 02.07.2014 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2014:3113210052.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne právnej veci navrhovateľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803, právne zastúpený TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., advokátska kancelária so sídlom Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 36 613 843, .
Právna veta: Ustanovenia § 142 O.s.p. a všeobecne právna úprava náhrady trov konania vôbec nevychádza z časového hľadiska vzniku trov. Naopak kľúčovým pojmom je tu účelnosť vynaložených trov. Pokiaľ teda na strane účastníka vzniká povinnosť nahradiť trovy konania, nie je pre jej rozsah rozhodujúce kedy v konaní tieto trovy vznikli, ale to, či boli vo vzťahu k nemu účelne vynaložené. Účel zaplatenia súdneho poplatku, prevzatia zastúpenia, podania návrhu, ale ani iných úkonov nie je daný v jednom okamihu a nikdy viac, ale všetky uvedené úkony sú potrebné pre celé konanie a jeho ďalší priebeh nie je bez nich ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5Co/634/2014 3112211890 10.09.2014 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2014:3112211890.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa GENERAL FACTORING, a.s., so sídlom Bratislava, Košická 56, IČO: 35 838 825, v konaní zastúpeného HMG & PARTNERS, s.r.o., so sídlom Bratislava, Štefanovičova 12, IČO: 35 885 459 proti odporcovi T. .
Právna veta: Súčasťou ochrany spotrebiteľa v konaní pred súdom je taký výklad § 142 ods. 1 O.s.p., resp. § 146 ods. 2 O.s.p., ktorý akceptuje, že združenie spotrebiteľov, ak uplatní základné právo na súdnu ochranu, zásadne má právo na náhradu trov konania, ktoré súvisia s právnou pomocou poskytovanou advokátom. Takáto náhrada by mohla byť nepriznaná len v prípade, ak by niektoré úkony právnej pomoci, spočívajúce v zastúpení advokátom, boli zbytočné, respektíve neúčelné, ale táto náhrada nemôže byť nepriznaná len na základe toho, že združenie spotrebiteľov sa dalo v konaní pred súdmi zastúpiť advokátom. Aj ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6Co/222/2014 7512209829 21.10.2014 JUDr. Viktória Midová ECLI:SK:KSKE:2014:7512209829.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viktórie Midovej a sudcov JUDr. Alexandra Husivargu a JUDr. Gizely Majerčákovej v právnej veci navrhovateľa : EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, .
Právna veta: V ustanovení § 93 ods. 2 O.s.p. zákonodarca zvýšil ochranu spotrebiteľov, keď im umožnil na strane spotrebiteľa ako vedľajšiemu účastníkovi, zúčastniť sa konania takej právnickej osobe, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu, pričom takýmto predpisom je aj zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa. V zmysle ustanovenia § 24 O.s.p. účastník sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Z citovaných ustanovení teda vyplýva rovnaké právo účastníka, teda aj vedľajšieho účastníka, nechať sa v konaní zastupovať, a to aj advokátom, pretože zo žiadneho ustano ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/567/2013 3812211513 27.11.2014 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2014:3812211513.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Oľgy Lichnerovej a sudkýň JUDr. Alice Beňovej a JUDr. Ivety Martinákovej v právnej veci v právnej veci navrhovateľa: M. A. Q., s.r.o., so sídlom Bratislava, X. 5, D. XXXXXXXX, .
Právna veta: Ust. § 4 Zákona o súdnych poplatkoch rozoznáva oslobodenie od poplatku podľa ods. 1 v zmysle oslobodenia pre celé súdne konanie a v zmysle ods. 2 ide o takzvané oslobodenie osobné pre subjekt, ktorý spĺňa podmienky v tomto ustanovení uvedené. Z obsahu spisu je zrejmé, že vedľajší účastník na strane odporcu je v konaní osobne oslobodený od platenia súdnych poplatkov. Podľa § 4 ods. 2 Zákona o súdnych poplatkoch od poplatku sú oslobodené v zmysle písm. c/ aj združenia pôsobiace na ochranu spotrebiteľov. Uvedené oslobodenie sa vzťahuje i na zaplatenie súdneho poplatku vyrúbeného podľa položky 20 ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16Co/426/2012 6212204233 29.01.2013 JUDr. Ivica Hanusková ECLI:SK:KSBB:2013:6212204233.1 Rozhodnutie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľa S. N. J. republika, s. r. o., J. republika, B. 4, I. XXX, R.: XX XXX XXX, právne zastúpeného Advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s. r. o., so sídlom Bratislava Údernícka 5, IČO: 36 .
Právna veta: Zmyslom vedľajšieho účastníctva je „pomoc v spore“ niektorému z účastníkov konania. Táto pomoc sa môže prejaviť aj v tom, že vedľajší účastník podá v prospech ním podporovaného účastníka odvolanie. Ak však proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa podá odvolanie len vedľajší účastník, musí sa súd vždy zaoberať tým, aké stanovisko k tomuto odvolaniu zaujal účastník, ktorého vedľajší účastník v konaní podporuje. Odvolací súd poukazuje na súdnu prax, ktorá dospela k záveru, že ak účastník odmietne dať súhlas k odvolaniu vedľajšieho účastníka, je odvolanie vedľajšieho účastníka neúčinné, čo má za násle ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/276/2013 3112221005 30.12.2014 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2014:3112221005.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa H. J., s.r.o. so sídlom v T., E. č. XX, O. XX XXX XXX, zastúpeného Advokátskou kanceláriou G. & H. s.r.o. so sídlom v T., P. č. XX/B proti odporkyni E. P., bytom Q., D. č. XXX/XX, za účasti .
Právna veta: V občianskom súdnom konaní sa o náhrade trov rozhoduje podľa zásady zodpovednosti za výsledok alebo zodpovednosti za zavinenie alebo za náhodu. V prípade rozhodovania o náhrade trov pri zodpovednosti za výsledok je rozhodujúcou okolnosťou miera úspechu účastníka vo veci, ktorá v prípade, ak účastník má plný úspech, znamená, že mu súd prizná celú náhradu trov konania, potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva podľa § 142 ods. 1 O.s.p.. Ak mal účastník vo veci úspech len čiastočný, súd podľa § 142 O.s.p. náhradu trov pomerne rozdelí, prípadne vysloví, že žiadny z účastníkov nemá na ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/893/2014 3613205898 30.12.2014 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2014:3613205898.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa: M. G. H. s.r.o., so sídlom v Y., U. 8, M.: XX XXX XXX, zastúpeného G.. G. J., advokátom, so sídlom v Y., U. X proti odporkyni I. D., bytom J. S. č. XX, t. č. na neznámom mieste, zastúpenej .
Právna veta: V zmysle súčasnej právnej úpravy prichádza do úvahy ,,pomoc“ subjektov slúžiacich na ochranu práv dieťaťa napríklad v konaní o určenie alebo zapretie otcovstva, kedy napríklad pri zapretí vystupuje maloleté dieťa štandardne v pozícii odporcu, v ktorého záujme nie je stratiť otca a zároveň platiteľa výživného, občianske združenie ako napríklad Rada pre práva dieťaťa môže v takomto prípade do konania vstúpiť ako vedľajší účastník a hájiť tak záujem dieťaťa ako slabšej strany sporu. V nesporovom konaní však tento aspekt pomoci nie je účelný, nakoľko samotný súd je povolaný robiť všetky úkony v zá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11CoP/189/2013 1110226016 25.04.2013 JUDr. Katarína Štrignerová ECLI:SK:KSBA:2013:1110226016.10 Uznesenie Krajský súd v Bratislave vo veci starostlivosti súdu o maloletú Z. V., O.. XX.XX.XXXX, zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Vazovova 7/A, dieťa rodičov: matka - C.. R.. C. V., bytom L. O.. XX, V., zast. JUDr. .
Právna veta: Podľa § 93 ods. 4 O.s.p., v konaní má vedľajší účastník rovnaké práva a povinnosti ako účastník. Koná však iba sám za seba. Ak jeho úkony odporujú úkonom účastníka, ktoré v konaní podporuje, posúdi ich súd po zvážení všetkých okolností. Z citovaných ustanovení podľa názoru odvolacieho súdu vyplýva, že námietku premlčania môže vzniesť len dlžník. V zmysle § 93 ods. 4 veta druhá O.s.p., vedľajší účastník koná len sám za seba a contrário nemôže konať za účastníka, na strane ktorého stojí. Hlavný účastník má všetky práva a povinnosti, preto by mal konať sám za seba a vo svoj prospech. Ak by sa pri ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prvého stupňa, ktorým bolo žalobe vyhovené a žalovanej bolo uložené zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania. Odvolateľ - vedľajší účastník na strane žalovanej odvolanie odôvodnil tým, že nárok žalobcu je premlčaný, s poukazom na čo uplatnil námietku premlčania ... preddavkoch a v neskoršom platnom znení oslobodená. Proti rozsudku súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie vedľajší účastník na strane žalovanej, ktorý navrhol napadnutý rozsudok zmeniť a žalobu žalobcu v celom rozsahu zamietnuť a priznať .
Právna veta: Nutnosť zohľadňovania amortizácie vyslovil napr. Najvyšší súd SR vo svojom rozsudku sp. zn. 5Cdo/89/2008 zo dňa 24.03.2010, pričom upozornil na možnosť vzniku bezdôvodného obohatenia v prípade, kedy by poškodený po oprave získal vec vo vyššej hodnote, ako bola hodnota pred poškodením, čo je v rozpore s inštitútom náhrady škody. „Pri škodách na veci opotrebovanej sa vychádza z názoru, že pri vynaložení určitej čiastky na opravu veci je od tejto čiastky potrebné odrátať čiastku zodpovedajúcu zhodnoteniu veci oproti jej stavu pred poškodením. Pokiaľ sa vykonanou opravou (napr. výmenou súčiastok) ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... názoru, že má v jej rozsahu od neho právo na náhradu škody. Podľa uvedenia vedľajšieho účastníka na strane odporcu vedľajší účastník vykonal na základe doručených dokladov a fotodokumentácie poškodeného motorového vozidla výpočet hodnoty vozidla a výšky ... ako zhodnotenie. Odporca trval na tom, že poisťovňa X. plnila navrhovateľovi v rámci poistného plnenia navrhovateľovi Vedľajší účastník na strane odporcu, s ktorým má odporca uzavretú poistnú zmluvu, akceptoval túto položku. Zároveň prehodnotil výpočet .
Právna veta: Z ust. § 448 OZ jednoznačne vyplýva, že fyzická osoba, voči ktorej mal zomrelý v čase svojho úmrtia vyživovaciu povinnosť, má nárok len na pozostalostnú úrazovú rentu. Ak Občiansky zákonník v citovanom ustanovení striktne upravuje len nárok na pozostalostnú úrazovú rentu, nemožno s poukazom na ust. § 448 OZ širokým výkladom uvedeného ustanovenia analogicky priznať nárok na jednorazové odškodnenie. Uvedená právna úprava je striktná a jednoznačná a nemožno ju vykladať tak široko, aby bola odôvodnená úvaha súdu o tom, že podľa uvedeného ustanovenia analogicky prislúcha pozostalým aj nárok na jedn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nemajú. Preto žiadali priznať jednorazové odškodnenie podľa § 94 Zákona o sociálnom poistení. Odporca je poistený u vedľajšieho účastníka. Vedľajší účastník titulom nákladov na pohreb zaplatil navrhovateľke 1/ sumu 39 623,- Sk. Súd vo veci samej rozhodol ... a poberala v uvedenom období dôchodok 3 400,- Sk mesačne. Z výpovede právneho zástupcu vedľajšieho účastníka na strane odporcu súd zistil, že vedľajší účastník sa pridržiava dovtedajších písomných vyjadrení. Dikcia § 92 zákona o sociálnom poistení je zrejmá .
Právna veta: Občiansky zákonník priznáva v súvislosti s náhradou škody na zdraví viaceré právne nároky, ktoré si môže uplatniť voči zodpovednému subjektu poškodená osoba, medzi nimi aj jednorazové odškodnenie za vytrpenú bolesť a jednorazové odškodnenie za prípadné trvalé následky. Spôsob určovania výšky odškodnenia podlieha určitým pravidlám, ktoré sú uvedené v citovanej vyhláške a odvíja sa od počtu bodov, ktoré jednotlivým utrpeným zraneniam priradí posudzujúci lekár, pričom posudzuje oddelene každý z týchto samostatných nárokov (bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia). Okrem stanovenia základného ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... osobnosti, ani duševných porúch. Po takto vykonanom znaleckom dokazovaní, s výsledkami ktorého odporcovia a vedľajší účastník súhlasili, uhradil vedľajší účastník navrhovateľke dňa 29.11.2010 sumu 49,80 eur titulom doplatku plnenia za odškodnenie sťaženia ... lehoty a vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam žiadal zamietnuť návrh v celosti a priznať odporkyniam aj vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania. Súd vykonal dokazovanie výsluchom účastníkov konania a ich písomnými podaniami, obsahom trestného .
Právna veta: Zmluva o obstaraní veci podľa § 733 Občianskeho zákonníka je osobitným druhom príkaznej zmluvy, ktorej predmet spočíva v činnosti pre iného. Aj keď Občiansky zákonník vymedzuje príkaznú zmluvu veľmi široko, nie sú príkaznými zmluvami také zmluvy, ktorými povinná osoba síce preberá záväzok k obstaraniu určitej záležitosti (napríklad k preprave zásielky, vyhľadaniu zmluvného partnera) alebo inej činnosti, ale ktoré sú ako zmluvné typy samostatne upravené a majú odlišný právny režim (napríklad zmluva zasielateľská, zmluva sprostredkovateľská). Z tohto dôvodu sa stáva vymedzenie toho, čo má byť ob ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zmluve. Predmet záväzku naopak nespočíva v dosiahnutí určitého výsledku sledovaného touto činnosťou. Vec, ktorú mala sťažovateľka podľa zmluvy obstarať, boli vedľajšími účastníkmi požadované letenky, nie však ich faktická doprava na určené miesto. Povinnosťou sťažovateľky bolo teda urobiť riadne, v súlade so svojimi .
Právna veta: Ustanovenie § 25 je špeciálnym ustanovením vo vzťahu k ustanoveniu § 24, keďže sa dotýka len jedného prvku práv, a to styku s maloletým dieťaťom. Pojem záujem dieťaťa nemožno chápať zužujúco len ako "záujem zdravia dieťaťa", ale ho je treba chápať čo najextenzívnejšie. V záujme dieťaťa je predovšetkým to, aby vyrastalo v atmosfére šťastia, lásky, porozumenia, stability, tolerancie a harmónie, aby jeho výchova smerovala k pozitívnemu rozvoju jeho osobnosti, nadania a rozumových a fyzických schopností, mravnému, duchovnému a sociálnemu rozvoju a aby boli rešpektované jeho práva uvedené v Dohovor ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zamietol. Kolízny opatrovník rovnako navrhol, aby súd vzhľadom na záver znaleckého posudku návrh navrhovateliek zamietol. Vedľajší účastník Rada pre práva dieťaťa - Slovenská republika sa na pojednávanie pred súdom prvého stupňa napriek riadne vykázanému ... Trenčianska 17, o úprave styku maloletých detí s blízkymi osobami, za účasti Krajskej prokuratúry v Trnave a vedľajšieho účastníka: Rada pre práva dieťaťa - Slovenská republika, Trnava, Spartakovská 3, o odvolaní navrhovateliek proti rozsudku Okresného .
Právna veta: Podľa ust. § 25 ods. 5 Zákona o rodine ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. Dieťa má právo nielen na zachovanie vzťahov so svojimi rodičmi, ale aj právo na zachovanie svojej totožnosti a rodinných záväzkov v súlade so zákonom čl. 8 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa. Dohovor zároveň uznáva aj zodpovednosť členov širšej rodiny dieťaťa pri zabezpečení orientácie dieťaťa a jeho usmerňovaní v súlade s jeho rozvíjajúcimi sa schopnosťami (čl. 5). Podľa ust. § 116 OZ sú blízkymi osobami vždy zo zákona príbuz ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zameral na averziu druha matky, opomenul poukázať na ich averziu voči matke. Závery súdu vždy potvrdzujú vyjadrenia navrhovateľov a vedľajšieho účastníka, bez ohľadu na to, či sú preukázané alebo nie. Súd vo svojom rozhodnutí ako zistený skutkový a právny ... zameral na averziu druha matky, opomenul poukázať na ich averziu voči matke. Závery súdu vždy potvrdzujú vyjadrenia navrhovateľov a vedľajšieho účastníka, bez ohľadu na to, či sú preukázané alebo nie. Súd vo svojom rozhodnutí ako zistený skutkový a právny .
Právna veta: Zákonník práce, ani občiansky zákonník právne nevymedzuje pojem bolestné, ani pojem sťaženie spoločenského uplatnenia a ani to, v akom rozsahu sa náhrada za tieto ujmy na zdraví odškodňuje. Tieto otázky sa posudzujú z lekárskeho hľadiska a do 31.07.2004 boli upravené vyhláškou č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia, ktorú treba na daný prípad aplikovať (§ 11 ods. 1 zákona č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za SSU). Náhrada za bolesť a náhrada za SSU sú dve relatívne samostatné zložky náhrady na zdraví, i keď sú vo vyhláške upravené spoločne, pri ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... V danom prípade základnou spornou otázkou, s poukazom na námietku premlčania vznesenú v priebehu konania odporcom ako aj vedľajším účastníkom bolo, či nárok uplatnený žalobou je alebo nie je premlčaný. Inštitút premlčania má viesť oprávnený subjekt k tomu, ... , nakoľko nemal čas z dôvodu starostlivosti o deti a navyše sa súd stotožňuje aj s argumentáciou odporcu a vedľajšieho účastníka na strane odporcu, že navrhovateľ ako zodpovedný zástupca pre vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu spoločnosti JOAL TRANS s. r .
Právna veta: Je rozhodným konštatovanie, že aj pri nečinnosti spotrebiteľa má súd dbať o to, aby nevedomosť spotrebiteľa nebola na jeho úkor a vyvažovať tak práva a povinnosti oboch strán. (porov. uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci 6Cdo 1/2012). Ochrana, ktorú smernica priznáva spotrebiteľom, sa vzťahuje na prípady, v ktorých sa spotrebiteľ, ktorý s predajcom alebo dodávateľom uzavrel zmluvu obsahujúcu nekalú podmienku, zdrží namietania nekalej povahy tejto podmienky z dôvodu, že buď o svojich právach nevie, alebo má ťažkosti s ich uplatnením alebo preto, že je odradený od ich up ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 42176 778, so sídlom Nám. Legionárov 5, Prešov, doručilo súdu dňa 03.07.2013 oznámenie o vstupe vedľajšieho účastníka do konania, dňa 18.12.2013 doručilo oznámenie o vystúpení z konania. Súd mu nepriznal nárok na náhradu trov ... spotrebiteľov Slovenska, o. z., IČO: 42309166 oznámenie o vstupe vedľajšieho účastníka na strane žalovaného do konania. Súd nerozhodoval o vstupe tohto subjektu do konania na strane vedľajšieho účastníka, nakoľko tento inštitút zanikol ku dňom nadobudnutia účinnosti zákona č. .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.