Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1078310
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63680
USSR: 34744
NSČR: 121600
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421555
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
20.01.2020 22:27

Nájdené rozsudky pre výraz: vedľajší účastník konania


Približný počet výsledkov: 785 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vedľajší účastník konania
  • vedlajsi nájdené 137344 krát v 11470 dokumentoch
  • ucastnik nájdené 2068578 krát v 323066 dokumentoch
  • konanie nájdené 6838026 krát v 405684 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 302 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 224 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1185 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Súd dáva do pozornosti, že účelnosť vynaložených trov konania sa posudzuje vždy ad hoc. Účelnosť spravidla nachádza svoju opodstatnenosť vtedy, ak vychádza zo zákonných dôvodov a neprekračuje ich medze. Kritérium účelnosti vynaložených trov právneho zastúpenia vychádza zo samotného cieľa právne-ho zastúpenia, teda snahy právneho zástupcu o čo možno najefektívnejšie uplatňovanie alebo bránenie práva na súde, s cieľom využiť všetky zákonné (hmotnoprávne ako aj procesné) možnosti na obranu záujmov klienta. Aby bolo možné konštatovať účelnosť vynaložených trov právneho zastúpenia, je potrebné vych ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 8Co/31/2013 1512200654 31.01.2013 JUDr. Janka Gažovičová ECLI:SK:KSBA:2013:1512200654.1 Rozhodnutie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: Y. L. E., E..A..O.., E. E. Ú. X, R., B.: XX XXX XXX, zastúpeného advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom Údernícka 5, Bratislava, proti odporcovi: Q. G., R. G. XX, R., za účasti vedľajšieho .
Právna veta: Právna úprava platná do 01.07.2016 (§ 93 O.s.p.) upravovala, že vedľajší účastník môže do konania vstúpiť buď z vlastnej iniciatívy alebo z iniciatívy účastníka konania. Pokiaľ označený subjekt urobí procesný úkon prejavujúci jeho vôľu vstúpiť do konania, stáva sa vedľajším účastníkom vo chvíli, keď súdu dôjde jeho písomné oznámenie, alebo keď svoj úkon urobí ústne do súdnej zápisnice; k vzniku vedľajšieho účastníctva sa nevyžaduje rozhodnutie súdu. Súd z vlastnej iniciatívy neskúma, či je vedľajšie účastníctvo prípustné alebo neprípustné; o neprípustnosti vedľajšieho účastníctva rozhoduj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 18Co/32/2016 8313204290 26. 09. 2016 JUDr. Daniela Babinová ECLI:SK:KSPO:2016:8313204290.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Babinovej a sudcov JUDr. Mariany Muránskej a Mgr. Miloša Koleka v právnej veci žalobcu CD Consulting, s. r. o., IČO: 264 29 705, P.O.Box: Nagano Office Center, K .
Právna veta: Ako vedľajší účastník sa mohla popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania aj právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu. Toto ustanovenie (ktoré bolo do Občianskeho súdneho poriadku zavedené s účinnosťou od 15.10.2008 zákonom č. 384/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok) dávalo možnosť, aby v prípade tzv. spotrebiteľských sporov vstúpila do konania ako vedľajší účastník taká právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu, za ktorý sa (podľa poznámky č. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/290/2016 6614213727 25. 10. 2017 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2017:6614213727.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Nagypálovej a sudcov Mgr. Dušana Ďuriana a JUDr. Renáty Deákovej ako členov senátu, v spore žalobcu EOS KSI Slovensko, s. r. o., so .
Právna veta: Pokiaľ ide o trovy vedľajšieho účastníka vo vzťahu k nim súd uvádza, že podľa ust. § 93 ods. 2 O. s. p. ako vedľajší účastník sa môže popri navrhovateľovi alebo odporcu zúčastniť konania aj právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu. S účinnosťou od 15. 10. 2008 zákon zaviedol novú skupinu subjektov, ktoré môžu vystupovať ako vedľajší účastníci v konaniach. Medzi nich patria aj právnické osoby, ktorých predmetom činnosti je ochrana spotrebiteľa. Občiansky súdny poriadok v ust. § 24 a nasl. umožňuje každému účastníkovi dať sa zastúpiť v konaní zástupcom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 19Co/12/2013 8312207842 04.07.2013 JUDr. Zlata Simková ECLI:SK:KSPO:2013:8312207842.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu Profidebt Slovakia, s.r.o., so sídlom Mliekarenská 10, 820 05 Bratislava, IČO: 35 925 922, zast. ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA GUNIŠ & PARTNERS s.r.o., Klincová 37/B, Bratislava, IČO: 36 862 657, proti žalovanému M. I., nar. XX.XX.XXXX, .
Právna veta: Z ustanovenia § 93 ods. 1 O. s. p. vyplýva, že ako vedľajší účastník môže sa popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania ten, kto má právny záujem na jeho výsledku, pokiaľ nejde o konanie o rozvod, neplatnosť manželstva alebo určenie, či tu manželstvo je alebo nie je. Podľa § 93 ods. 2 O. s. p., ako vedľajší účastník sa môže popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania aj právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu. Toto ustanovenie (ktoré bolo do Občianskeho súdneho poriadku zavedené s účinnosťou od 15. 10. 2008 zákonom č. 3 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/87/2012 3510208575 25.04.2012 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2012:3510208575.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľov 1/ T. V., 2/ A. V., obaja bytom Y., T. N. XXX/X, právne zast. R.. U. S., advokátom so sídlom v W. Y. W. U., Q. XX, proti odporcom 1/ R. I., 2/ M. I., obaja bytom Y., T. N. XXX/X, o zrušenie vecného bremena, na odvolanie .
Právna veta: Vedľajší účastník má v konaní rovnaké práva a povinnosti ako účastník. Vedľajší účastník však nie je legitimovaný na dispozičné úkony, a to, či už dispozičné úkony s konaním alebo dispozície s predmetom konania. Medzi takéto úkony patrí späťvzatie návrhu, uzavretie súdneho zmieru, či zmena návrhu. Vznesenie námietky premlčania medzi takéto dispozičné úkony nepatrí. Súdna prax sa zjednotila na tom, že vedľajší účastník je v občianskom súdnom konaní oprávnený vzniesť účinne námietku premlčania v prospech hlavného účastníka, na ktorého strane sa zúčastňuje konania, preto námietka navrhovateľa, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/294/2012 3612201148 18.12.2013 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2013:3612201148.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Emílie Zimovej a členiek JUDr. Gabriely Janákovej a JUDr. Eriky Zajacovej v právnej veci navrhovateľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., D., M. X, X.: XX XXX XXX, zastúpeného T. S., D., .
Právna veta: Vo veci sa nedá stotožniť s argumentáciou o nadbytočnosti a nehospodárnosti právneho zastupovania vedľajšieho účastníka len preto, lebo vedľajší účastník je inštitúciou zriadenou na ochranu spotrebiteľa. Vedľajší účastník má v konaní rovnaké práva a povinnosti ako účastník, čo je zrejmé z ust. § 93 ods. 4 O.s.p. Občiansky súdny poriadok v ust. § 24 a nasl. umožňuje každému účastníkovi dať sa zastúpiť v konaní zástupcom, ktorého si zvolí. Takýmto zástupcom môže byť i advokát. Občiansky súdny poriadok vo svojich ustanoveniach pritom nevylučuje, aby účastník odborne spôsobilý hájiť svoje záujm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 7Co/34/2012 8509203918 28.03.2012 JUDr. Branislav Breza ECLI:SK:KSPO:2012:8509203918.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom v Bratislave na ul. Úderníckej č. 5, proti žalovanému I. B., nar. X. X. X.XXX, nachádzajúcemu sa na neznámom mieste, za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného Združenie na ochranu .
Právna veta: Z ustanovenia § 93 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku vyplýva, že vedľajší účastník má v konaní rovnaké práva a povinnosti ako účastník. Z tohto je možné ustáliť, že vedľajšiemu účastníkovi môže byť priznaná aj náhrada trov konania, ale len v tých prípadoch, kedy právo na náhradu trov konania vznikne účastníkovi, ktorého v konaní vedľajší účastník podporoval.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 8C/144/2011 1111229150 02.10.2012 JUDr. Otília Doláková ECLI:SK:OSBA1:2012:1111229150.1 Rozhodnutie Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: EOS KSI Slovensko, s. r. o., Údernícka č. 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 724 803, zastúpený právnym zástupcom: Advokátska kancelária TOMÁŠ KUŠNÍR, s. r. o., Udernícka č. 5, 851 01 Bratislava, čl. 4, .
Právna veta: Súd sa zaoberal skutočnosťou, či vedľajší účastník je osobou oprávnenou vzniesť relevantne námietku premlčania bez toho, aby takúto námietku vzniesol účastník konania, na strane ktorého vedľajší účastník vystupuje, pričom v zmysle ustanovenia § 93 ods. 4 O.s.p. súd má za to, že námietka premlčania, vznesená vedľajším účastníkom konania, je relevantnou námietkou v konaní, ktorou sa musí súd zaoberať. Vedľajší účastník má rovnaké práva a povinnosti ako účastník konania, pričom takýto jeho úkon neodporuje úkonu ani záujmom účastníka, ktorého v konaní podporuje. Vedľajší účastník je v konaní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 10C/270/2011 8111213563 01.06.2012 JUDr. Martin Baran ECLI:SK:OSPO:2012:8111213563.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prešov sudcom JUDr. Martinom Baranom v právnej veci navrhovateľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Bratislava, Údernícka 5, Bratislava, IČO: 35 724 803, zastúpeného TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., Bratislava, Údernícka 5, proti odporcovi: A. D., nar. XX. .
Právna veta: Ustanovenie § 29 ods. 2 OSP upravuje výkon opatrovníctva pre osoby, ktorých pobyt sa nepodarilo zistiť, pričom opatrovník musí zaručovať záujem účastníka, aby v dôsledku ustanovenia či neustanovenia neutrpel účastník ujmu na svojich právach. V žiadnom prípade postavenie opatrovníka nie je možné subsumovať pod zákonnú úpravu týkajúcu sa vedľajšieho účastníka, ktorý v konaní podporuje záujmy účastníka, na strane ktorého vystupuje a v prípade združenia na ochranu spotrebiteľa aktívne háji práva spotrebiteľa, pričom súdom ustanovený opatrovník nemusí mať právnické vzdelanie.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 25Co/63/2013 4111227272 30.04.2013 JUDr. Dušan Harbuta ECLI:SK:KSNR:2013:4111227272.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v právnej veci navrhovateľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Bratislava, Údernícka 5, IČO: 35 724 803, zast. Tomáš Kušnír, s.r.o., so sídlom Bratislava, Údernícka 5, v mene ktorej koná Mgr. Tomáš Kušnír, advokát a konateľ, proti odporkyni: T. L., nar. .
Právna veta: Nutnosť zohľadňovania amortizácie vyslovil napr. Najvyšší súd SR vo svojom rozsudku sp. zn. 5Cdo/89/2008 zo dňa 24.03.2010, pričom upozornil na možnosť vzniku bezdôvodného obohatenia v prípade, kedy by poškodený po oprave získal vec vo vyššej hodnote, ako bola hodnota pred poškodením, čo je v rozpore s inštitútom náhrady škody. „Pri škodách na veci opotrebovanej sa vychádza z názoru, že pri vynaložení určitej čiastky na opravu veci je od tejto čiastky potrebné odrátať čiastku zodpovedajúcu zhodnoteniu veci oproti jej stavu pred poškodením. Pokiaľ sa vykonanou opravou (napr. výmenou súčiastok) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... za účelom posúdenia zhodnotenia, nakoľko jednak vzhľadom na uvedené skutočnosti, ako aj na výšku zhodnotenia uvádzanú vedľajším účastníkom konania, ako aj na to, že už žiadny účastník nenavrhoval ďalšie dôkazy, navrhovateľ nežiadal znalecké dokazovanie, ... za účelom posúdenia zhodnotenia, nakoľko jednak vzhľadom na uvedené skutočnosti, ako aj na výšku zhodnotenia uvádzanú vedľajším účastníkom konania, ako aj na to, že už žiadny účastník nenavrhoval ďalšie dôkazy, navrhovateľ nežiadal znalecké dokazovanie, .
Právna veta: Z ustanovenia § 93 ods. 3 O.s.p. ("Do konania vstúpi buď z vlastného podnetu alebo na výzvu niektorého z účastníkov urobenú prostredníctvom súdu. O prípustnosti vedľajšieho účastníctva súd rozhodne len na návrh.") možno síce vyvodiť, že tretia osoba sa stáva vedľajším účastníkom v okamihu, keď dôjde súdu jej oznámenie, že vstupuje do konania na strane niektorého z účastníkov, jej vstup do konania nie je však prípustný v každom konaní. Vzhľadom na zmysel vedľajšieho účastníctva (tým je pomôcť zvíťaziť v spore niektorému z účastníkov), treba ustanovenie § 93 ods. 3 O.s.p., pokiaľ ide o vznik úči ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tak procesne účinne urobiť ani iný subjekt, domáhajúci sa vstupu do konania na jeho na strane ako vedľajší účastník. Konanie majúce povahu tzv. skráteného konania nadobudne atribúty sporového konania až včasným podaním odôvodneného odporu žalovaným, v dôsledku ... skončení tohto štádia a Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS sa stalo po zrušení platobného rozkazu riadnym vedľajším účastníkom konania na strane odporcu a takým bolo aj v čase vyhlásenia napadnutého rozsudku súdu prvého stupňa o zamietnutí .
Právna veta: V sporovom konaní Občiansky súdny poriadok vychádza prioritne zo zásady zodpovednosti za výsledok, podľa ktorej má účastník nárok na náhradu trov konania potrebných na účelné uplatnenie a bránenie práva vtedy, ak mal vo veci úspech. Citovaný zákon priznáva vedľajšiemu účastníkovi rovnaké práva a povinnosti aké má účastník konania (§ 93 ods. 4 prvá veta O. s. p.). Preto je vedľajší účastník oprávnený vykonávať vo svojom mene všetky procesné úkony s výnimkou úkonov, ktoré znamenajú dispozíciu s konaním (napr. späťvzatie žaloby) alebo s predmetom konania (zmena žaloby, uznanie nároku) a úkonov, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vedľajší účastník nestojí, vynakladá trovy konania tak voči účastníkovi konania stojacemu na druhej strane, ako aj voči vedľajšiemu účastníkovi konania, keď platí, že pre úspech v konaní sa musí vysporiadať jednak so skutkovými okolnosťami, dôkazmi a právnym ... možné nahradiť), resp. len v tomto čase vynaložil oproti stojaci účastník konania trovy, smerujúce aj voči vedľajšiemu účastníkovi konania. Zároveň je nutné rozlišovať tie úkony, ktoré boli reakciou na procesné pôsobenie vedľajšieho účastníka v konaní a .
Právna veta: Opravným prostriedkom len proti výroku o trovách konania je odvolanie, o ktorom bez pojednávania rozhodne súd, ktorý vydal platobný rozkaz. Podľa ods. 3 predmetného ustanovenia, súd uznesením odmietne odpor, ktorý bol podaný a) oneskorene, b) bez odôvodnenia vo veci samej; o týchto následkoch musí byť účastník poučený v platobnom rozkaze, c) neoprávnenou osobou. Súd ma za to, že na oprávnenie vedľajšieho účastníka podať opravné prostriedky ustanovenie § 93 ods. 4 OSP nedopadá a právo podať opravný prostriedok má vedľajší účastník len v prípadoch a za podmienok ustanovených zákonom. Od ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bol podaný neoprávnenou osobou, a z uvedeného dôvodu je preto potrebné v zmysle § 174 ods. 3 OSP odpor podaný vedľajším účastníkom konania odmietnuť, nakoľko súd ma za to, že na oprávnenie vedľajšieho účastníka podať opravné prostriedky ustanovenie § 93 ods. 4 OSP .
Právna veta: Z ust. § 93 O.s.p. nemožno žiadnym spôsobom vyvodiť, že by vedľajší účastník mohol v konaní vystupovať napriek nesúhlasu „ním podporovaného“ účastníka. To, že niekto chce v konaní pred súdom podporovať hlavného účastníka konania v procesnom postavení vedľajšieho účastníka, automaticky neznamená, že ním poskytovaná procesná pomoc je hlavnému účastníkovi vítaná, že mu vyhovuje a že s ňou musí za každých okolností súhlasiť. To v plnej miere platí aj vo vzťahu k vedľajšiemu účastníkovi, na ktorého sa vzťahuje § 93 ods. 2 O.s.p.. Účel procesnej pomoci v sporovom konaní, ktorú má vedľajší účastník p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdnom konaní, preto súd nepovažuje za účelne a hospodárne vynaložené. Súd týmto nevylučuje možnosť združenia na ochranu spotrebiteľov, v postavení vedľajšieho účastníka konania, dať sa v konaní zastúpiť advokátom, avšak tieto trovy nepovažuje za účelne vynaložené a mali by byť hradené z jeho .
Právna veta: K odvolacím argumentom odporkyne a vedľajšieho účastníka, ktorí v podstate zhodne namietali nezistenie všetkých skutkových okolností dopravnej nehody a z toho nemožnosť zistenia zodpovednosti odporkyne a jej nesprávnej techniky jazdy ako hlavnej príčiny dopravnej nehody vzhľadom na to, že neboli zdokumentované žiadne stopy, tak v tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na skutočnosť, že šetrenie dopravnou políciou nebolo uskutočnené z toho dôvodu, že odporkyňa bezprostredne po dopravnej kolízii, keď bola prizvaná polícia k vyšetreniu jej príčin, sa priznala k porušeniu dopravných predpis ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdu prvého stupňa v časti úroku z omeškania má odvolateľ za to, že nemôže byť na ťarchu odporkyne skutočnosť, že vedľajší účastník konania odmietol poskytnúť plnenie navrhovateľovi a preto v tejto časti mal byť návrh zamietnutý. Rozsudok súdu prvého stupňa považuje odvolateľ v ... Trnave ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.), po zistení, že odvolanie bolo podané oprávnenou osobou - vedľajším účastníkom konania (§ 201 O.s.p.), v zákonom ustanovenej lehote včas (§ 204 O.s.p.), proti rozhodnutiu, proti ktorému je .
Právna veta: Predpokladom legitimácie vedľajšieho účastníka na podanie opravného prostriedku je súhlas hlavného účastníka s týmto úkonom. To znamená, že ak na výzvu súdu hlavný účastník nevyjadrí súhlas, tento absentuje a preto nemožno opravný prostriedok považovať za podaný oprávnenou osobou. Nevyjadrením súhlasu nemožno rozumieť konkludentný súhlas so žalobou, ako to v odvolaní špecifikuje vedľajší účastník. Vychádza totiž z iných predpokladov ako z tých, ktoré sú pre posúdenie veci rozhodujúce.

Úryvok z textu:
... nemá účastník a podať odvolanie, dovolanie, ako aj odpor proti vôli účastníka. Je nepochybné, že odporkyňa nevyjadrila nesúhlas so vstupom vedľajšieho účastníka konania, preto je nepochybné, že vedľajší účastník sa stal riadnym účastníkom konania. Odvolací súd sa nestotožňuje s názormi navrhovateľa uvedenými vo .
Právna veta: V zmysle § 137 O.s.p. sa za trovy konania okrem iného považujú aj odmena za zastupovanie, ak je zástupcom advokát. Právo nechať sa zastupovať advokátom v súdnom spore priznáva súdna prax aj fyzickým osobám s právnickým vzdelaním, ba aj advokátom (v palmárnych sporoch). Druhy trov konania sú v ustanovení § 137 O.s.p. vymenované len príkladmo. Môžu to teda byť aj iné trovy vzniklé pri účelnom uplatňovaní, alebo bránení práva na súde. Vedľajší účastník má rovnaké práva a povinnosti, ako majú účastníci konania. Výnimku tvoria len tzv. dispozičné úkony, a to či už disponujúce s konaním (napr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 14Co/20/2013 8812206621 27.09.2013 JUDr. Milan Majerník ECLI:SK:KSPO:2013:8812206621.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Bratislava 851 01, Údernícka 5, IČO: 35 724 803, právne zastúpeného spoločnosťou TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom 851 01 Bratislava, Údernícka 5, IČO: 36 613 843, proti žalovanému: T. J., nar. .
Právna veta: Pri právnej úprave spotrebiteľských zmlúv sa vychádza zo zásady ochrany spotrebiteľa a neprípustnosti zneužívania monopolného postavenia dodávateľa. Postavenie spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany vyplýva zo skutočnosti, že nemá možnosť individuálne ovplyvniť obsah zmluvy vopred pripravenej dodávateľom. Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov upravuje nekalé obchodné praktiky, ktoré v ust.§ 7 ods. 2 písm. a/ definuje, že obchodná praktika sa považuje za nekalú, ak je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti. Dohodu o uzavretí splátkového kalendár ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... účastníkovi na strane odporcu trovy odvolacieho konania. Odporca mal v odvolacom konaní plný úspech, potom vzniklo vedľajšiemu účastníkovi konania na strane odporcu právo na náhradu trov odvolacieho konania. Trovami odvolacieho konania vedľajšieho účastníka je jeden ... výnimočne náhrada trov konania (§ 150 ods. 1 OSP). Tvrdenie navrhovateľa o tom, že konanie vedľajšieho účastníka konania na strane odporcu v podobe jeho právneho zastúpenia zbytočne navyšuje trovy konania, odvolací súd nepovažoval za právne .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.