SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1261629
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66531
USSR: 38646
NSČR: 128169
NSSČR: 69671
USČR: 81929
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 429658
Krajské súdy (ČR): 48646
Posledná aktualizácia
19.01.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: vedľajší účastník na strane odporkyne


Približný počet výsledkov: 745 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vedľajší účastník na strane odporkyne
  • vedlajsi nájdené 137960 krát v 11769 dokumentoch
  • ucastnik nájdené 2113578 krát v 329105 dokumentoch
  • na nájdené 15976546 krát v 429380 dokumentoch
  • stran nájdené 621334 krát v 127314 dokumentoch
  • odporkyna nájdené 595755 krát v 46898 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 19 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 11 dokumentov


Právna veta: Ak sa navrhovateľ (veriteľ) domáha v konaní zaplatenia zmluvnej pokuty, má povinnosť tvrdenia v tom, že s odporcom (dlžníkom) uzavrel zmluvu, že na jej základe poskytol odporcovi určité plnenie a že odporca za toto plnenie neposkytol riadne a včas dohodnutú náhradu (odplatu). Na povinnosť tvrdenia nadväzuje povinnosť označiť dôkazy preukazujúce tvrdené skutočnosti. Pokiaľ sú tieto skutočnosti preukázané, navrhovateľ uniesol tak bremeno tvrdenia, ako aj bremeno dôkazu. Odvolací súd opätovne zdôrazňuje, že dôkazným bremenom sa rozumie procesná zodpovednosť účastníka konania za to, že v konaní ne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/513/2013 6912215935 21.01.2014 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2014:6912215935.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ferdinanda Zimmermanna a sudcov JUDr. Márie Rišiaňovej a JUDr. Danice Kočičkovej v právnej veci navrhovateľa: BL Telecom debt, s. r. o., 811 .
Právna veta: Predpokladom legitimácie vedľajšieho účastníka na podanie opravného prostriedku je súhlas hlavného účastníka s týmto úkonom. To znamená, že ak na výzvu súdu hlavný účastník nevyjadrí súhlas, tento absentuje a preto nemožno opravný prostriedok považovať za podaný oprávnenou osobou. Nevyjadrením súhlasu nemožno rozumieť konkludentný súhlas so žalobou, ako to v odvolaní špecifikuje vedľajší účastník. Vychádza totiž z iných predpokladov ako z tých, ktoré sú pre posúdenie veci rozhodujúce.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/644/2013 6712218014 07.11.2013 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2013:6712218014.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, IČO: 35 724 803, zast. TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, IČO: 36 613 843, proti odporkyni V. A., nar. XX. XX. .
Právna veta: V tejto súvislosti odvolací súd len príkladmo poukazuje na ustálenú judikatúru Českej republiky (použiteľnú aj na prejedávaný prípad pre stále pretrvávajúcu blízkosť právnej úpravy), keď Ústavný súd ČR v rozhodnutí sp. zn. I. ÚS 1845/11 uviedol, že zmluvné dojednania spotrebiteľských zmlúv sa nemôžu odchýliť od tohto zákona (Občanského zákoníka - pozn. odvolacieho súdu) v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa nesmie vzdať práv, ktoré mu zákon poskytuje, alebo si inak zhoršiť svoje postavenie. To znamená, že postavenie spotrebiteľa nemôže byť zhoršené, a to ani s jeho súhlasom, naopak odchýlk ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... splnomocneným advokátom JUDr. Ladislavom Mikušom, Advokátska kancelária so sídlom Košice, Stará Baštova 2, za účasti vedľajšieho účastníka na strane odporkyne OZ právna pomoc spotrebiteľom, so sídlom Košice, Sofijská 13, IČO: 42247268, zastúpeného JUDr. Ladislavom ... úvere zo dňa 16. 2. 2004, ktorú uzatvorila odporkyňa s právnym predchodcom navrhovateľa. Vedľajší účastník na strane odporkyne v priebehu konania vzniesol námietku premlčania nároku navrhovateľa. Následne vzniesla námietku premlčania aj samotná .
Právna veta: Pri právnej úprave spotrebiteľských zmlúv sa vychádza zo zásady ochrany spotrebiteľa a neprípustnosti zneužívania monopolného postavenia dodávateľa. Postavenie spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany vyplýva zo skutočnosti, že nemá možnosť individuálne ovplyvniť obsah zmluvy vopred pripravenej dodávateľom. Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov upravuje nekalé obchodné praktiky, ktoré v ust.§ 7 ods. 2 písm. a/ definuje, že obchodná praktika sa považuje za nekalú, ak je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti. Dohodu o uzavretí splátkového kalendár ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právo na náhradu trov právneho zastúpenia. Vedľajší účastník vystupoval na strane úspešného účastníka. Navrhovateľ v podanom odvolaní síce navrhol, aby vedľajšiemu účastníkovi na strane odporkyne nebola náhrada trov konania podľa ust. § 150 ods. 1 OSP priznaná, ale neuviedol žiadne konkrétne dôvody hodné osobitného zreteľa .
Právna veta: Podľa ust. § 201 O.s.p. účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Ak z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkom a vedľajším účastníkom, môže podať odvolanie aj vedľajší účastník. Podľa ust. § 218 ods. 1 písm. b) O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený. Z citovanej procesnoprávnej úpravy vyplýva, že samostatným procesným právom podať proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa odvolanie, nezávislým od postoja, vôle a úkonov (hlavného) účastníka konania, disp ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , odvolací súd považoval za potrebné odvolanie vedľajšieho účastníka vo vymedzenej časti odmietnuť. Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody odvolací súd odvolanie vedľajšieho účastníka na strane odporkyne čo do veci samej ako podané neoprávnenou osobou podľa ust. § 218 ods. 1 písm. c) O.s.p. odmietol .
Právna veta: Podľa ust. § 160 ods. 1 O.s.p. ak súd uložil v rozsudku povinnosť, je potrebné ju splniť zásadne do troch dní od právoplatnosti rozsudku; súd môže určiť dlhšiu lehotu. Súd môže určiť, že peňažné plnenie sa môže vykonať v splátkach, ktorých výšku a podmienky zročnosti určí a to aj tak, že omeškanie s plnením jednej splátky má za následok zročnosť celého plnenia. Citované ustanovenie pripúšťa, aby súd určil aj dlhšiu lehotu na plnenie, ako je všeobecná trojdňová lehota stanovená zákonom, resp. aby umožnil povinnému vykonať plnenie prisúdené oprávnenému v splátkach. Pre takéto rozhodnutie však mu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35 697 270, proti odporkyni: F. M., bytom J. XXXX/XXX, V. V., za účasti vedľajších účastníkov na strane odporkyne: 1/ Občianske združenie slovenských spotrebiteľov AZ, so sídlom Petrovská 10, Skalica, IČO: 42 264 154, právne zastúpený JUDr. Jozefom Kempom .
Právna veta: V sporovom konaní Občiansky súdny poriadok vychádza prioritne zo zásady zodpovednosti za výsledok, podľa ktorej má účastník nárok na náhradu trov konania potrebných na účelné uplatnenie a bránenie práva vtedy, ak mal vo veci úspech. Citovaný zákon priznáva vedľajšiemu účastníkovi rovnaké práva a povinnosti aké má účastník konania (§ 93 ods. 4 prvá veta O. s. p.). Preto je vedľajší účastník oprávnený vykonávať vo svojom mene všetky procesné úkony s výnimkou úkonov, ktoré znamenajú dispozíciu s konaním (napr. späťvzatie žaloby) alebo s predmetom konania (zmena žaloby, uznanie nároku) a úkonov, k ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdu vo výroku o odmietnutí odporu vedľajšieho účastníka. Preto okresný súd v odvolacom konaní neúspešného vedľajšieho účastníka na strane odporkyne zaviazal nahradiť navrhovateľovi trovy odvolacieho konania v celkovej výške 83,34 EUR na účet právneho zástupcu ... vedľajšieho účastníka nahradiť navrhovateľovi trovy odvolacieho konania vo výške 83,34 EUR zmenil tak, že vedľajší účastník na strane odporkyne je povinný nahradiť navrhovateľovi trovy odvolacieho konania vo výške 46,49 EUR na účet právneho zástupcu .
Právna veta: Občiansky súdny poriadok vo svojich ustanoveniach nevylučuje, aby účastník odborne spôsobilý hájiť svoje záujmy v konaní pred súdom, sa nemohol dať zastúpiť zástupcom a aby len z tohto dôvodu mu nemala byť priznaná náhrada trov vzniknutých v súvislosti s právnym zastúpením. To sa v plnej miere vzťahuje tiež na možnosť vedľajšieho účastníka dať sa zastupovať v konaní advokátom, nakoľko vedľajší účastník má v zmysle ust. § 93 ods. 4 O.s.p. v konaní rovnaké práva a povinnosti ako účastník. Preto neobstojí úvahu súdu prvého stupňa o tom, že nebolo potrebné aby samotné združenie, ktoré má vo svojic ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... časti, ktorou vedľajšiemu účastníkovi nebola priznaná náhrada trov konania, podal v zákonnej lehote odvolanie vedľajší účastník na strane odporkyne. Uviedol, že SZ OSA je občianskym združením založeným za účelom kolektívnej ochrany práv spotrebiteľov. ... využívalo právnu pomoc advokáta. S prihliadnutím na uvedené odvolací súd konštatuje, že nepriznanie trov vedľajšiemu účastníkovi na strane odporkyne tak, ako správne konštatoval vedľajší účastník vo svojom odvolaní, znamená porušenie princípu rovnosti zbraní .
Právna veta: Účelnosť trov vynaložených na právnu pomoc je možné vyvodiť z článku 47 Ústavy Slovenskej republiky a v podstate znamená, že trovy právneho zastúpenia treba možno považovať za účelne vynaložené trovy. Každý má právo na to, aby bol zastúpený advokátom. Trovy potrebné na účelné uplatňovanie alebo obranu práva sa nemôžu posudzovať ako celok a aj keď účastník má právo na náhradu trov konania, pretože mal plný úspech, každý úkon alebo každé platenie trov treba posudzovať samostatne. To platí ako na trovy, ktoré boli označené ako nevyhnutné, i pre trovy právnej pomoci. Nárok na náhradu trov právneho ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .o., IČO: 36 613 843, Údernícká ul. č. 5, Bratislava, proti odporkyni: G. L., bytom T. X, R., za účasti vedľajšieho účastníka na strane odporkyne: Q. na O. O. E. T., IČO: XX XXX XXX, H. Z.. Č.. XX, D., zast. advokátom: JUDr. Ambróz Motyka .
Právna veta: Ustanovenie § 29 ods. 2 OSP upravuje výkon opatrovníctva pre osoby, ktorých pobyt sa nepodarilo zistiť, pričom opatrovník musí zaručovať záujem účastníka, aby v dôsledku ustanovenia či neustanovenia neutrpel účastník ujmu na svojich právach. V žiadnom prípade postavenie opatrovníka nie je možné subsumovať pod zákonnú úpravu týkajúcu sa vedľajšieho účastníka, ktorý v konaní podporuje záujmy účastníka, na strane ktorého vystupuje a v prípade združenia na ochranu spotrebiteľa aktívne háji práva spotrebiteľa, pričom súdom ustanovený opatrovník nemusí mať právnické vzdelanie.

Úryvok z textu:
... 09. 02. 2012 Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, so sídlom Prešov, Nám. legionárov 5 oznámilo vstup do konania ako vedľajší účastník na strane odporkyne. Vedľajší účastník na strane odporkyne dňa 20. 07. 2012 podal proti vyššie uvedenému platobnému rozkazu odpor, v ktorom vzniesol námietku premlčania navrhovateľom uplatnenej pohľadávky. Zároveň .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.