Nájdené rozsudky pre výraz: verejná listina

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10097

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2404 dokumentov
413 dokumentov
30 dokumentov
11 dokumentov
12 dokumentov
77 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Odvolací súd musí uviesť, že ak je v konaní predložená súkromná listina, teda listina nemajúca povahu listiny verejnej /v zmysle § 205 CSP sú verejnými listinami listiny vydané orgánmi verejnej moci v medziach ich právomoci, ako aj listiny, ktoré sú osobitným predpisom vyhlásené za verejné/ a strana sporu poprie pravosť alebo správnosť takejto súkromnej listiny, tak dôkazné bremeno ohľadne pravosti alebo správnosti tejto súkromnej listiny leží na tej strane sporu, ktorá z listiny alebo zo skutočností v nej uvedených vyvodzuje pre seba priaznivé právne dôsledky. V intenciách danej veci to zname ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5Co/133/2019 4018200728 04. 12. 2019 JUDr. Denis Vékony ECLI:SK:KSTN:2019:4018200728.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Denisa Vékonyho a sudkýň JUDr. Eriky Zajacovej a JUDr. Márie Vrtochovej v spore žalobcu: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Boulevard Haussmann 1, 75009 Paríž, Fr
Právna veta: Zákon o strelných zbraniach a strelive zaviedol pre všetkých občanov nárok na získanie zbrojného preukazu, avšak až po splnení všetkých zákonom určených podmienok ustanovených v § 16. Okrem dosiahnutia určitého veku, spôsobilosti na právne úkony, zdravotnej, psychickej a odbornej spôsobilosti, je tu i zákonná požiadavka bezúhonnosti a spoľahlivosti, ktoré sú špecifikované v ustanovení § 19. Za splnenia určených podmienok potom zbrojný preukaz musí byť vydaný ako vec nárokovateľná. Pri posudzovaní spoľahlivosti v zmysle § 19 ods. 2 zákona o strelných zbraniach a strelive sa kladie dôraz aj na z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/147/2017 4017200566 11. 09. 2019 JUDr. Eva Šišková ECLI:SK:KSNR:2019:4017200566.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šiškovej a členiek senátu JUDr. Dariny Vargovej a JUDr. Oľgy Kováčovej, v právnej veci žalobcu: A. P., nar. XX. XX. XXXX, B. XXX, zastúpeného: Advokátska kancelária CI
Právna veta: Pokiaľ je závet spisovaný vo forme notárskej zápisnice, vyžaduje sa dodržanie formy tak, aby daná notárska zápisnica bola považovaná za verejnú listinu a v nej spísaný právny úkon za platný právny úkon. Notársky poriadok vo svojich ustanoveniach, konkrétne § 46, 47 ustanovuje náležitosti notárskej zápisnice. Pokiaľ zákon predpisuje na určitý právny úkon formu, táto forma musí byť striktne dodržaná. Z doslovného znenia písmena e) § 47 Notárskeho poriadku je zrejmé, že zákon vyžaduje údaj o tom, ako bola preukázaná totožnosť účastníkov a svedkov. Pokiaľ teda zákon takého vyhlásenie vyžaduje, nes ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 25C/87/2010 8110209959 07.06.2012 JUDr. Katarína Vorobelová ECLI:SK:OSPO:2012:8110209959.14 Rozhodnutie Okresný súd Prešov sudkyňou JUDr. Katarínou Vorobelovou v právnej žalobcov: X. B.. W. Š., C.. XX.XX.XXXX, S. S., X. Č.. X, X. Q.. X. U., C.. XX.XX.XXXX, S. S., T. Č.. X, X. M.. W. O., C.. XX.XX.XXXX, S. S., W..I. Č.. XX, X. B. Š., C.. XX.XX.XXXX, S. B., I.
Právna veta: 19. Verejná listina je listina, ktorá pod bodom 1 zakladá, mení alebo ruší práva alebo povinnosti alebo osvedčuje, potvrdzuje či proklamuje vznik, existenciu alebo zánik určitých skutočností (najmä právnych úkonov, rozhodnutí štátnych orgánov alebo orgánov obcí) spôsobilosti, postavenia, statusu, vlastnosti alebo identity osôb alebo veci; pod bodom 2 je vydaná na podklade zmocnenia vyplynúceho zo zákona alebo z iného všeobecného záväzného predpisu; pod bodom 3 sa týka otázok, ktoré sú významné nielen z hľadiska osoby alebo veci, na ktorú sa listina vzťahuje, ale aj z hľadiska záujmov a úl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 20Co/136/2019 8115221939 28. 05. 2020 JUDr. Branislav Breza ECLI:SK:KSPO:2020:8115221939.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Branislava Brezu a sudcov JUDr. Martina Fiľakovského a JUDr. Anny Kovaľovej v právnej veci žalobcu: Mesto Veľký Šariš, so sídlom vo Veľkom Šariši, na Nám. sv. Jakuba č.
Právna veta: Zákon nerozlišuje medzi exekučnými titulmi z hľadiska toho, či mu predchádzalo alebo nepredchádzalo preskúmanie veci súdom z hľadiska hmotného práva. V tomto zmysle notárska zápisnica ako vykonateľný exekučný titul požíva rovnakú súdnu ochranu, aká sa poskytuje vykonateľnému rozhodnutiu súdu. V tejto súvislosti však je nutné dodať, že by nebolo možné pripustiť exekúciu na základe exekučnej notárskej zápisnice a to najmä vzhľadom na jej mimosúdny spôsob vzniku vtedy, ak by sa ňou mohli porušiť také princípy zákonnej alebo ústavnej hodnoty, na ktorých je nutné bezpodmienečne trvať. Pokiaľ ide o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 2CoE/494/2012 6804110751 27.02.2013 Ľudovít Bradáč ECLI:SK:KSBB:2013:6804110751.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, zast. Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom Moyzesova 8,821 08 Bratislava, IČO:36 864 421, proti povinnému: N. V., nar. XX.XX.XXXX, b
Právna veta: Notárska zápisnica ako exekučný titul musí spĺňať zákonom predpísané náležitosti a musí byť spísaná predpísaným spôsobom. Vzhľadom na to, že exekučným titulom v danej veci je notárska zápisnica, ktorá je spôsobilým exekučným titulom iba za predpokladu, že spĺňa formálne a materiálne podmienky vykonateľnosti (§ 46, § 47 zák. č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) je potrebné sa zaoberať otázkou vykonateľnosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu. Podmienkami materiálnej vykonateľnosti, ktoré musí notárska zápisnica obsahovať sú právny záväzok, označenie oprávne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 22CoE/4/2012 8705213784 09.01.2013 JUDr. Eva Sláviková ECLI:SK:KSPO:2013:8705213784.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598, so sídlom v Bratislave, ul. Pribinova č. 25, právne zastúpenej spoločnosťou Fridrich Paľko, s.r.o., IČO: 36 864 421, so sídlom v Bratislave, ul. Grösslingova č. 4, proti povinne
Právna veta: Rozhodnutie o oprave chyby v katastrálnom konaní nenahrádza a ani nemôže nahrádzať rozsudok súdu vo veci určenia práva alebo právneho vzťahu k nehnuteľnostiam. Účelom konania o oprave chýb nie je riešiť vlastnícky spor, ktorého riešenie patrí do výlučnej právomoci súdu, a preto oprava údajov nemôže obsahovo zodpovedať výmazu pôvodného vlastníka. Rozhodnutie o oprave chýb, týkajúce sa údajov katastra uvedených v liste vlastníctva, môže byť vydané len z dôvodov ustanovených v § 59 ods. 1 písm. a) alebo c) katastrálneho zákona. Podkladom pre vydanie rozhodnutia o oprave chýb vydaného podľa § 59 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/86/2013 2013200605 20.11.2014 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2014:2013200605.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bundzela a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Pavla Lacza v právnej veci žalobcu: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie č.
Kľúčové slová: doručenkazmarenie fikciefikcia doručeniaúložná lehota
Právna veta: „Osobným prevzatím zásielky, ku ktorému došlo po uplynutí trojdňovej úložnej lehoty, nedochádza k zmareniu fikcie, že zásielka sa považuje za doručenú v tretí deň uloženia na pošte.“ 12. Riadne vyhotovená doručenka má povahu verejnej listiny. Doručenka ako verejná listina preukazuje pravdivosť toho, čo sa v nej potvrdzuje a je dôkazom, že sa písomnosť doručila, ak nie je preukázaný opak (§ 111 ods. 1 CSP v spojení s § 25 SSP). To znamená, že pre ňu platí vyvrátiteľná domnienka jej správnosti, pričom jej správnosť sa v súdnom alebo v správnom konaní nedokazuje, dokazuje sa len jej prípadn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 30S/24/2019 5017200383 03. 03. 2020 JUDr. Zuzana Jančárová ECLI:SK:KSZA:2020:5017200383.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Jančárovej a členov senátu JUDr. Jany Martinčekovej a JUDr. Jany Vargovej, v právnej veci žalobkyne: J. P., nar. XX.XX.XXXX, bytom Y. XXX, XX
Právna veta: Súd mal preukázané, že o pohľadávke pôvodného navrhovateľa sa rozhodlo v konkurznom konaní. Zoznam pohľadávok môže byť podkladom pre nútený výkon rozhodnutia, ak v konkurznom konaní uznaná pohľadávka navrhovateľa nebola uspokojená. Na základe zoznamu prihlášok možno ku zrušeniu konkurzu podať návrh na výkon rozhodnutia alebo exekúcie pre zistenú pohľadávku, ktorú úpadca v lehote určenej správcom výslovne nenamietol. Zoznam pohľadávok po zrušení konkurzu správca uloží na súde. Z toho vyplýva, že zoznam prihlášok je verejnou listinou, ktorá síce nie je exekučným titulom na základe rozhodnutia sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Poprad 12C/33/2002 8702899929 03.06.2013 JUDr. František Zelený ECLI:SK:OSPP:2013:8702899929.2 Uznesenie Okresný súd Poprad v právnej veci navrhovateľa B. A., C. S., Š. XXXX/XX (právny nástupca po pôvodnom navrhovateľovi Z. A.), proti odporcovi P.. A. X. - S., K. K. R. XX, S., v konaní o náhradu mzdy s prísl., takto rozhodol: Konanie zastavuje. Náhradu trov úča
MENU