Nájdené rozsudky pre výraz: všeobecná zodpovednosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1226

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

95 dokumentov
46 dokumentov
9 dokumentov
13 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pod skutočnou škodou treba rozumieť zmenšenie majetku poškodeného, resp. náklady potrebné na to, aby sa dosiahol predchádzajúci stav. Ďalším predpokladom je príčinná súvislosť, čo znamená to, že medzi protiprávnym úkonom a vzniknutou škodou, musí byť vzťah príčiny a následku. Vzťah medzi protiprávnym úkonom a vznikom škody musí byť bezprostredný a nie sprostredkovaný. Škoda v danom prípade nebola spôsobená priamo protiprávnym konaním odporcu, keďže prípadné nesprávne položenie vodovodnej prípojky nesmerovalo ku vzniku škody. K príčinnej súvislosti treba dodať, že v postupnom slede javov je kaž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/48/2013 6703899993 22.01.2014 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2014:6703899993.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jaroslava Mikulaja a sudcov JUDr. Jaroslava Galla a JUDr. Oľgy Maľovej, v právnej veci navrhovateľov I.) P.. A. L., nar XX. XX. XXXX, trvale bytom C. -
Právna veta: Zákonné ustanovenia § 420 ods. 2 Občianskeho zákonníka vymedzuje pojem osôb použitých, za ktoré v prípade vzniku škody nesie zodpovednosť právnická, či fyzická osoba. Ide o osoby, ktoré sú s právnickými, príp. fyzickými osobami napr. podnikateľmi v takom právnom vzťahu, ktorý nedovoľuje brať ich na zodpovednosť napriek tomu, že spôsobili škodu (napr. pracovnoprávny vzťah). Môže ísť teda o činnosť pracovníkov alebo členov právnickej alebo fyzickej osoby, o činnosť osôb, ktoré vykonávajú činnosť pre právnickú či fyzickú osobu, na základe iného zmluvného vzťahu než pracovnoprávneho. Konajúca oso ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2Co/57/2013 7811211606 23.09.2013 JUDr. Viera Bodnárová ECLI:SK:KSKE:2013:7811211606.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu: Slovenská kancelária poisťovateľov, Bratislava, Trnavská cesta 82, IČO: 36 062 235, zast. advokátom JUDr. Jánom Mišurom, Advokátska kancelária Bratislava, Záhradnícka 27, proti žalovaným: 1/ T. P. - TUKO, Jablonov nad Turň
Právna veta: V zmysle § 420 ods. 2 Občianskeho zákonníka odporca v tomto prípade za škodu nezodpovedá, pretože škoda je spôsobená právnickou osobou a bola spôsobená pri jej činnosti odporcom, ktorého na túto činnosť použila. Tieto osoby samy za škodu takto spôsobenú podľa Občianskeho zákonníka nezodpovedajú; ich zodpovednosť podľa pracovnoprávnych predpisov nie je tým dotknutá.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5Co/68/2013 3809210450 11.12.2013 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2013:3809210450.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. so sídlom Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 00 151 700, adresa na doručovanie: Námestie SNP 98/2, 960 47 Zvolen proti odporcom: 1/ Q. R., bytom
Právna veta: Predpokladom vzniku všeobecnej zodpovednosti za škodu podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je porušenie povinnosti (protiprávny úkon), t. j. konanie, ktoré je v rozpore s objektívnym právom, ďalej vznik škody, príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom a vznikom škody a prezumované zavinenie. Porušením právnej povinnosti je myslený objektívne vzniknutý rozpor medzi tým, ako fyzická (právnická) osoba skutočne konala (prípadne opomenula konať), a tým, ako konať mala, aby splnila svoje povinnosti. Ak boli tieto predpoklady zodpovednosti za škodu preukázané, zavinenie sa predpokladá. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/73/2019 3218200345 28. 11. 2019 JUDr. Iveta Anderlová ECLI:SK:KSTN:2019:3218200345.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivety Anderlovej a sudkýň JUDr. Oľgy Lichnerovej a JUDr. Alice Beňovej v spore žalobcu T. J., nar. XX.XX.XXXX, bytom D. nad D., A. XXX/X, zastúpeného Mgr. E. X., ad
Právna veta: Všeobecná zodpovednosť za škodu je upravená v § 420 Občianskeho zákonníka - ako zodpovednosť za škodu porušením právnej povinnosti. Predpoklady tejto zodpovednosti sú protiprávny úkon, škoda, príčinná súvislosť a zavinenie. 40. Aby úkon mohol byť kvalifikovaný ako protiprávny, vyžaduje Občiansky zákonník posúdenie právnej povinnosti. Právna povinnosť môže vyplývať z právnych predpisov, zo zmluvy alebo iných právnych skutočnosti. 41. Protiprávnosť sa nepredpokladá a poškodený je v spore povinný protiprávnosť úkonu preukázať. 42. Vznik škody je ďalším nevyhnutným predpokladom zodpovednost ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2Cob/138/2019 7715207618 29. 11. 2019 JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI:SK:KSKE:2019:7715207618.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a členov senátu JUDr. Janky Kočišovej a JUDr. Slávky Maruščákovej v spore žalobcu: A. M., nar. X.X.XXXX, bytom O. - T. XXX/XX, M., právne za
Právna veta: Podľa § 682 OZ ak sa nájom skončí, je nájomca povinný vrátiť prenajatú vec v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci; ak sa spôsob užívania výslovne nedohodol, v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Podľa § 683 ods. 1 OZ ak došlo k poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu prenajatej veci v dôsledku jej zneužitia, zodpovedá nájomca aj za škody spôsobené osobami, ktorým umožnil k prenajatej veci prístup, za náhodu však nezodpovedá Podľa § 683 ods. 2 OZ domáhať sa náhrady možno len do šiestich mesiacov od vrátenia prenajatej veci; inak nárok zanikne. Ost ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava V 40C/396/2009 1509221900 19.12.2011 Mgr. Anna Križáková ECLI:SK:OSBA5:2011:1509221900.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava V, v konaní pred sudkyňou Mgr. Annou Križákovou, v právnej veci navrhovateľa: Základná odborová organizácia pri I.D.C.Holding, a.s., o.z. Pečivárne Sereď, IČO: 37847040, Trnavská 14, 926 01 Sereď 1, zastúpen
Právna veta: Z ustanovenia § 179 ods. 1 Zákonníka práce vyplýva, že na vznik všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu musia byť splnené nasledujúce predpoklady: 1. vznik škody pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s týmto plnením, 2. protiprávny úkon, 3. porušenie povinnosti pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi, 4. príčinná súvislosť medzi porušením povinnosti a vznikom škody a 5. zavinenie na strane zamestnanca. Na vznik zodpovednosti zamestnanca za škodu podľa tohto ustanovenia sa vyžaduje splnenie všetkých uvedených predpokladov. Ak nie je splnený čo le ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Partizánske 5Cpr/4/2012 3612203613 06.03.2013 Mgr. Dušan Ďurian ECLI:SK:OSPE:2013:3612203613.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Partizánske v konaní pred sudcom Mgr. Dušanom Ďurianom v právnej veci navrhovateľa LEMOND s.r.o., IČO: 44794452, so sídlom v Bratislave, Dr. Vladimíra Clementisa č. 10, zastúpeného právnym zástupcom Bobák, Bollová a spol.,
Právna veta: Pre rozsah povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru je rozhodujúci dohodnutý druh práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, činnosť na príkaz zamestnávateľa a iné. Zodpovednosť zamestnanca za škodu je založená na subjektívnom princípe, pričom vždy ide o zodpovednosť za zavinenie (buď úmyselné, alebo nedbanlivostné). Zamestnanec teda zodpovedá za škodu, len ak ju spôsobil zavineným porušením pracovných povinností, hoci aj z nedbanlivosti. V tomto prípade nejde o hmotnú zodpovednosť, ale o zodpovednosť všeobecnú, pri ktorej dôkazné bremeno preukázania vzniku tejto zodpovednosti podľa § 17 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 12CoPr/5/2017 4314214286 22. 02. 2018 JUDr. Soňa Zmeková ECLI:SK:KSNR:2018:4314214286.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Zmekovej a sudkýň JUDr. Sone Vackovej a JUDr. Denisy Šaligovej v právnej veci žalobcu: A.T. - REALITY s.r.o., so sídlom Hollého 11, 934 01 Levice, IČO: 36 365 769, z
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosť podľa § 420 OZ
Právna veta: V ustanovení § 420 Občianskeho zákonníka je zakotvená tzv. všeobecná zodpovednosť fyzických a právnických osôb sa škodu. V odseku 1 tohto ustanovenia je vyjadrená zásada, že každý, t.j. tak fyzická osoba, ako aj právnická osoba, zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Predpokladom vzniku tejto zodpovednosti je, že niekto porušil určitú povinnosť (pričom nezáleží na tom, či ide o povinnosť vyplývajúcu z určitého záväzkovoprávneho vzťahu alebo o povinnosť uloženú priamo zákonom) a porušením tejto povinnosti spôsobil inej osobe škodu. Spôsobenie škody inej osobe a príčinn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 12Co/266/2016 6715215315 28. 02. 2017 Mgr. Katarína Katková ECLI:SK:KSBB:2017:6715215315.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Kataríny Katkovej a členov senátu JUDr. Ing. Jána Gandžalu, PhD. a JUDr. Jany Haluškovej, v spore žalobcu K.. K. Y., nar. XX. XX. XXXX, s trvalým
Právna veta: V súvislosti s právnym názorom správneho súdu je potrebné poznamenať, že zákonodarca v ustanovení § 173 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. poukazuje súd predovšetkým na jednoznačný zámer zákonodarcu zvýšiť náhradu za bolesť na dvojnásobok v prípadoch služobných zákrokov policajtov, pri ktorých bolo spôsobené poškodenie zdravia policajtovi inou osobou, za podmienky, že jej konanie smerovalo proti tomuto zákroku. Podľa názoru súdu zámerom danej právnej úpravy nebolo vyčleniť v súvislosti s dvojnásobnou výškou odškodnenia iba také konania smerujúce proti zákroku policajta, ktoré majú vyslovene útoč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 8S/2/2019 7019200005 12. 09. 2019 JUDr. Pavol Naď ECLI:SK:KSKE:2019:7019200005.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Naďa a členov senátu JUDr. Jozefa Kuruca a JUDr. Dany Bystrianskej, v právnej veci žalobcu: J.. W. R., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom K. J. X, XXX XX X., právne zastúpený
MENU