SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1152789
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64308
USSR: 35477
NSČR: 123767
NSSČR: 66812
USČR: 79796
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424267
Krajské súdy (ČR): 43621
Posledná aktualizácia
25.05.2020 23:27

Nájdené rozsudky pre výraz: všeobecná zodpovednosť za škodu


Približný počet výsledkov: 835 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: všeobecná zodpovednosť za škodu
  • vseobecny nájdené 671269 krát v 269413 dokumentoch
  • zodpovednost nájdené 195726 krát v 40818 dokumentoch
  • za nájdené 4798552 krát v 401927 dokumentoch
  • skoda nájdené 673615 krát v 74512 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 46 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 31 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia má totiž predstavovať náhradu za preukázateľne nepriaznivé dôsledky pre život a životné úkony poškodeného, pre uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo plnenie jeho spoločenských úloh. Sťažením spoločenského uplatnenia sa rozumie vylúčenie, či obmedzenie účasti poškodeného na plnom osobnom, rodinnom, spoločenskom, politickom, kultúrnom, či športovom živote, resp. sťaženie, či dokonca znemožnenie výkonu, či voľby povolania, voľby životného partnera, prípadne možnosť ďalšieho sebavzdelávania (porovnaj rozsudok Najvyššieho s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odlišné typy občiansko-právnej zodpovednosti za škodu. Ustanovenie § 420 ods. 1 OZ sa vzťahuje na prípady všeobecnej zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla zavineným porušením právnej povinnosti. Ustanovenie § 427 ods. 1 OZ na druhej strane je druhom ... 2 OZ. Zodpovednosť žalovaného za škodu spôsobenú žalobcovi je daná podľa § 420 ods. 1 OZ ako všeobecná zodpovednosť za škodu spôsobená porušením právnej povinnosti. Z vykonaného dokazovania vyplynulo, že žalovaný porušil svoje právne povinnosti tým, že žalobcovi .
Právna veta: Zodpovednosť za škodu podľa Občianskeho zákonníka vzniká vtedy, keď jedna osoba spôsobí inej osobe svojim zavineným konaním alebo svojou činnosťou, resp. nečinnosťou škodu. Ustanovenie § 441 OZ upravuje prípad, keď škodu síce spôsobila iná osoba, ale súčasne škoda bola spôsobená aj zavinením poškodeného. Ak sa preukáže, že za škodu je zodpovedný nielen škodca, ale táto vznikla aj zavinením poškodeného, škodu znáša tak zodpovedný subjekt ako aj poškodený, a to pomerne.

Úryvok z textu:
... inej osobe a príčinná súvislosť medzi protiprávnym konaním a vzniknutou škodu sú ďalšími podmienkami vzniku všeobecnej zodpovednosti za škodu. Z odseku 3 citovaného zákonného ustanovenia vyplýva ďalšia podmienka vzniku všeobecnej zodpovednosti za škodu, ktorou je zavinené konanie škodcu, aj keď zavinenie škodcu sa podľa odseku 3 predpokladá. Zodpovednosť .
Právna veta: Predpokladmi vzniku občiansko-právnej zodpovednosti fyzických a právnických osôb podľa ust. § 420 OZ sú: 1. porušenie právnej povinnosti, 2. vznik škody, 3. existencia príčinnej súvislosti medzi porušením právnej povinnosti a vznikom škody, 4. zavinenie. Prvé tri predpoklady sú objektívneho charakteru, dôkazné bremeno je na poškodenom. Zavinenie je subjektívnej povahy, jeho existencia vo forme nevedomej nedbanlivosti sa predpokladá, škodca preukazuje, že škodu nezavinil. Porušenie právnej povinnosti (protiprávny úkon) je prejav ľudskej vôle (komisívny, resp. omisívny), ktorý je v rozpore s obj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... stanovujú pravidlá rozpočítavania množstva dodaného tepla (ďalej už len Vyhl. č. 630/2005 Z. z.), uviedol, že všeobecná zodpovednosť za škodu je upravená v ust. § 420 Občianskeho zákonníka (ďalej už len OZ), keď základnými predpokladmi vzniku zodpovednosti sú ... pravidlá rozpočítavania množstva dodaného tepla (ďalej už len Vyhl. č. 630/2005 Z. z.), uviedol, že všeobecná zodpovednosť za škodu je upravená v ust. § 420 Občianskeho zákonníka (ďalej už len OZ), keď základnými predpokladmi vzniku zodpovednosti sú .
Právna veta: Zodpovednosť podľa ustanovenia § 420 ods. 2 Občianskeho zákonníka je daná na strane právnickej osoby v tých prípadoch, keď škodca je voči nej v takom právnom vzťahu, že je namieste stanovenie tejto zodpovednosti miesto samotného škodcu, ktorý škodu spôsobil pri jej činnosti, na ktorú bol použitý. Pôjde tu o akúkoľvek takú činnosť, ktorá spadá do pôsobnosti právnickej osoby z hľadiska vecného, miestneho a časového. Musí ísť o vnútorný, účelový vzťah k činnosti právnickej osoby, ktorá túto činnosť vyvíja, a nie o činnosť, ktorou by konajúca osoba sledovala svoj osobný záujem. Len v prípade, že k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 5Co/6/2018 8313200477 29. 11. 2018 JUDr. Karol Krochta ECLI:SK:KSPO:2018:8313200477.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Karola Krochtu a členov senátu JUDr. Gabriely Világiovej a JUDr. Zlaty Simkovej v spore žalobcu: M. - N. poisťovňa, a.s., O. rad 4, XXX XX G., F.: XXXXXXXX proti žalovaným: 1. V. S. s.r .
Právna veta: Zodpovednosť prevádzkovateľa dopravného prostriedku za škodu spôsobenú jeho prevádzkou podľa § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka nevylučuje súbežnú (solidárnu) zodpovednosť vodiča tohto dopravného prostriedku podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonník, ktorý škodu spôsobil pri tej istej škodovej udalosti zavineným porušením právnej povinnosti, ak nejde o prípad uvedený v ustanovení § 420 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Poškodený môže využiť možnosť výhody solidarity záväzku viacerých zodpovedných subjektov podľa § 438 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Ustanovenie § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka upr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 16Co/85/2018 1517209883 29. 10. 2019 JUDr. Ing. Mario Dubaň ECLI:SK:KSBA:2019:1517209883.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing. Maria Dubaňa a sudcov JUDr. Ivany Štiftovej a JUDr. Romana Majerského, v spore žalobkyne: H. D., C.. XX.X.XXXX, T. XX, S., zastúpenej: advokátom JUDr. Vratislavom .
Právna veta: Je v zásade vecou účastníkov tvrdiť skutočnosti a označiť dôkazy na preukázanie svojich skutkových tvrdení. Kde súd nemôže prevziať skutkové zistenia vyplývajúce zo zhodných tvrdení účastníkov, dospieva k skutkovým zisteniam vykonávaním dôkazov a ich hodnotením podľa § 122 a nasl. OSP. To, aké právne a skutkové dôvody navrhovateľ uplatní v konaní pred súdom, je jeho dispozičným právom. Pokiaľ však neuplatní postup vyplývajúci z právneho predpisu, nie je možné priznať mu právnu ochranu, aj keď postup, ktorý zvolil, subjektívne považoval za výhodnejší z hľadiska svojich záujmov.

Úryvok z textu:
... . Žalovaný vo vyjadrení k odvolaniu navrhol rozhodnutie okresného súdu ako správne potvrdiť. Právne posúdenie porušenia § 415 OZ zakladá jedine všeobecnú zodpovednosť za škodu podľa § 420 OZ, ktorá je pre právne posúdenie vylúčená vzhľadom na osobitnú právnu úpravu. Žalobca sa domáhal náhrady škody .
Právna veta: Podľa § 373 Obchodného zákonníka, kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Odvolací súd po oboznámení sa s reakciami účastníkov konania na zmenu právnej kvalifikácie a na zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvého stupňa práve s poukazom na ustanovenie § 373 Obchodného zákonníka konštatuje, že v obchodných vzťahoch, sa uplatňuje princíp objektívnej zodpovednosti a je na žalovanom ako strane, ktorá porušila povinnosť zo záväzkového vzť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poukázal na ust. § 420 ods. 1 Obč. zák., z ktorého pri posúdení predmetného nároku i vychádzal. Predmetné ustanovenie upravuje všeobecnú zodpovednosť za škodu a to tak fyzických ako i právnických osôb, takáto aplikácia prichádza do úvahy v prípade, ak nejde o niektorý z .
Kľúčové slová: vodenie psa, povinnosť predchádzať hroziacim škodám

Právna veta: So zreteľom na rozhodnutie Okresnej prokuratúry Košice II č. 3Pv 26/2014/8803-15 zo dňa 3.6.2014 v uznesení sa uvádza, že zo strany psa nešlo o útok alebo o ohrozovanie žalobkyne v zmysle § 4 ods.1 zák. č. 282/2002 Z.z. (ktorým sa upravujú podmienky držania psov), ale o náraz v rámci psa v rámci hry psa a okrem toho pes podľa § 4 ods.2 cit.zák. na verejnom priestranstve musí mať nasadený náhubok, avšak náraz bežiaceho psa s náhubkom do človeka je schopný privodiť nepriaznivejšie následky ako náraz psa bez náhubku (náhubok plní len preventívnu funkciu z hľadiska možného uhryznutia psom, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... že neodstúpila do bezpečnej vzdialenosti. Porušenie preventívnej povinnosti uvedenej v § 415 OZ ostáva dôvodom vzniku všeobecnej zodpovednosti za škodu, ak sa nedokáže porušenie povinnosti podľa určitého konkrétneho ustanovenia, a to či už občianskeho zákonníka ... alebo iného právneho predpisu, porušením tejto prevencie, ktorým vznikla škoda na zdraví vznikne všeobecná zodpovednosť za škodu podľa ust. § 420 Občianskeho zákonníka. Žalobkyňa v konaní predložila znalecký posudok č. 10/2014 .
Právna veta: Na základe uvedených skutkových zistení okresný súd aplikoval na svoje zistenia ustanovenia § 427 až 431 Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú osobitný druh občianskoprávnej zodpovednosti za škodu, ktorá spočíva na princípe objektívnej zodpovednosti. Zodpovednosť za škodu podľa § 427 spočíva v tom, že ide o zodpovednosť za škodu vyvolanú osobitnou povahou prevádzky dopravného prostriedku. Medzi osobitnou povahou prevádzky a medzi spôsobenou škodou musí byť príčinná súvislosť. Osobitná povaha prevádzky dopravného prostriedku spočíva v tom, že z tejto prevádzky vyplýva na okolitý svet zdroj z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... alebo sám, je to, že jeho konaním sú splnené predpoklady zodpovednosti, ktoré vyplývajú z § 420 Občianskeho zákonníka, teda zo všeobecnej zodpovednosti za škodu. Tu platí, že porušenie právnej povinnosti sa neprezumuje, ale musí byť poškodeným preukázané. V prejednávanej veci preto odporkyňu a na .
... . Môže však vzniknúť aj z porušenia iných zákonom uložených povinností, vtedy ide o tzv. mimozáväzkovú zodpovednosť. Ustanovenie § 420 o všeobecnej zodpovednosti za škodu možno aplikovať tak na prípady záväzkovej, ako aj mimozáväzkovej zodpovednosti. Pre vznik zodpovednosti za škodu je nevyhnuté kumulatívne splnenie všetkých .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.