Nájdené rozsudky pre výraz: vydanie bezdôvodného obohatenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13227

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1235 dokumentov
834 dokumentov
12 dokumentov
47 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V desaťročnej premlčacej dobe sa v zmysle § 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka právo na vydanie bezdôvodného obohatenia premlčí vtedy, keď bolo bezdôvodné obohatenie získané úmyselne. Úmysel, či už priamy alebo nepriamy, musí smerovať k bezdôvodnému obohacovaniu a musí existovať už v čase získania bezdôvodného obohatenia. Nestačí teda, keď povinný získal bezdôvodné obohatenie neúmyselne a potom by si ho úmyselne ponechal. Ak nie sú splnené podmienky na desaťročnú premlčaciu dobu, platí trojročná objektívna premlčacia doba, a to aj v prípade, keď povinný získanie bezdôvodného obohatenia vôb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19Co/5/2019 3117209786 17. 04. 2019 JUDr. Beáta Čupková ECLI:SK:KSTN:2019:3117209786.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beáty Čupkovej a sudcov JUDr. Viery Škultétyovej a JUDr. Radoslava Svitanu, PhD. v spore žalobkyne L., zastúpená M. proti žalovanému M., zastúpený X., o zaplatenie 99
Právna veta: Pokiaľ ide o aplikáciu ustanovenia § 451 OZ, z neho vyplýva povinnosť toho, kto sa bezdôvodne obohatí, obohatenie vydať. Medzi skutkovú podstatu bezdôvodného obohatenia Občiansky zákonník zaraďuje plnenie z právneho dôvodu, ktorý odpadol; skutočne môže ísť aj o prípady, keď právny dôvod dodatočne odpadol splnením rozväzovacej podmienky. V danom prípade podľa názoru odvolacieho dôvodu ale nejde o bezdôvodné obohatenie na strane žalovaného; účastníci zmluvy sa totiž dohodli, že nesplnením povinnosti zaplatiť druhú časť kúpnej ceny sa zmluva ruší (rozväzovacia podmienka) a zároveň sa pre taký prí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 11Co/93/2020 8719204479 28. 01. 2021 JUDr. Jozef Zlocha ECLI:SK:KSBB:2021:8719204479.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Zlochu a sudcov JUDr. Renáty Deákovej a JUDr. Ing. Jána Gandžalu, PhD. ako členov senátu, v spore žalobcu: M. N. (predtým N.), n
Právna veta: Žalovaná nepochybne vybrala z účtu žalobcu xx Eur, pričom sa nejednalo o výber finančných prostriedkov, ktoré mali byť použité na zabezpečenie chodu domácnosti a ich spoločného syna, pretože v tom čase vzhľadom na ich rozchod už nezdieľali spoločnú domácnosť, ale na uspokojenie výlučných potrieb žalovanej. Súd správne dospel po vykonanom dokazovaní výsluchom strán sporu, listinnými dôkazmi, ale aj výpoveďami svedkov k záveru, že výber týchto finančných prostriedkov bol realizovaný bez súhlasu žalobcu, pretože vedomosť o výbere neznamená automaticky súhlas s výberom. (...) Hoci žalovaná mala pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 11Co/222/2019 6118359079 10. 12. 2020 JUDr. Renáta Deáková ECLI:SK:KSBB:2020:6118359079.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Renáty Deákovej a sudkýň JUDr. Jany Haluškovej a JUDr. Zity Nagypálovej ako členiek senátu, v spore žalobcu X. K., nar. XX.XX.XX
Právna veta: Právo na vydanie získaného bezdôvodného obohatenia sa môže premlčať tak v subjektívnej dobe, ako aj v objektívnej dobe. Ak sa povinný subjekt premlčania dovolá, nemožno oprávnenému právo na vydanie získaného bezdôvodného obohatenia priznať, ak márne uplynula aspoň jedna z uvedených lehôt. Začiatok plynutia premlčacích dôb je určený okamihom, keď došlo k získaniu bezdôvodného obohatenia, t.j. kedy ide o okamih splnenia všetkých predpokladov občianskoprávnej zodpovednosti za bezdôvodné obohatenie. Subjektívna premlčacia doba môže začať plynúť najskôr od začiatku objektívnej premlčacej doby. V de ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/122/2017 6106208250 05. 06. 2018 JUDr. Peter Kvietok ECLI:SK:KSBB:2018:6106208250.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Kvietka a členiek senátu JUDr. Amy Odalošovej a JUDr. Janky Boroškovej, v právnej veci žalobcov: 1/ L.. P. B., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom Y.
Právna veta: Odvolací súd považuje za potrebné zdôrazniť, že zodpovednosť za bezdôvodné obohatenie je objektívneho charakteru a predpokladom jeho vzniku nie je protiprávny úkon obohateného ani jeho zavinenie, podstatné je iba to, že stav obohatenia vznikol. Podľa názoru odvolacieho súdu je totiž potrebné pod pojmom „užívanie pozemku“ rozumieť umiestnenie samotnej stavby na cudzom pozemku, ktoré bráni vlastníkovi pozemku, tento užívať riadnym spôsobom, ale aj stav vyvolaný (spôsobený) takýmto umiestnením stavby na pozemku, ktorý bezprostredne prilieha k tomuto pozemku (na ktorom je zriadená stavba) a ktoré ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3Co/274/2017 1316212016 24. 09. 2019 JUDr. Ing. Mario Dubaň ECLI:SK:KSBA:2019:1316212016.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing. Maria Dubaňa a sudcov JUDr. Romana Majerského a JUDr. Ivany Štiftovej, v sporovej veci žalobcov: 1/ U.. Z. Z., E.. XX.X.XXXX, I. XX, I., X/ D. Z., E.. XX.XX
Právna veta: Odvolací súd na zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie uvádza, že právna úprava bezdôvodného obohatenia upravená v Občianskom zákonníku vychádza zo zásady, že ten kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí toto obohatenie vydať. To komu je povinný bezdôvodné obohatenie vydať, vyplýva z konkrétneho právneho dôvodu, na základe ktorého záväzok vydať bezdôvodné obohatenie vzniká. Zo znenia ustanovenia § 451 ods. 1 Občianskeho zákonníka vyplýva, že povinnosť vydať postihuje to, čo predstavuje obohatenia a to za súčasného určenia povinnej osoby, ktorou je ten, kto sa bezdôvodne o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 21Cob/77/2016 2111205061 30. 11. 2017 JUDr. Andrea Vyskočová ECLI:SK:KSTT:2017:2111205061.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Vyskočovej a sudcov JUDr. Pavla Lacza a JUDr. Ľuboslavy Vankovej v právnej veci žalobcu: Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca úpadcu Trnavské automobilové závody
Právna veta: V ust. § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka je vyjadrená jedna zo základných zásad občianskeho práva, podľa ktorej nikto sa nesmie bezdôvodne obohacovať na úkor iného. Bezdôvodné obohatenie je chápané ako záväzok, z ktorého vzniká tomu, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatil, povinnosť toto obohatenie vydať a dôvodom vzniku záväzku je získanie bezdôvodného obohatenia na úkor iného. Záväzkový vzťah z bezdôvodného obohatenia vzniká medzi tým, kto sa bezdôvodne obohatil a je povinný bezdôvodne obohatenie vydať a medzi tým, na úkor koho sa niekto obohatil a má právo na vydanie bezdôvodného obohat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 11Co/616/2013 7613203756 22.04.2015 JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI:SK:KSKE:2015:7613203756.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jarmily Čabaiovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Sopkovej Maximovej a JUDr. Zuzany Matyiovej vo veci žalobkyne N. Q., T.. X.X.XXXX, H. G., C. XXXX/XX, zast. JUDr.
Právna veta: Podľa rozhodnutia NS ČR sp. zn. 25Cdo 355/2001 vynaložením investícií do cudzej nehnuteľnosti bez právneho dôvodu vzniká vlastníkovi bezdôvodné obohatenie v rozsahu zhodnotenia nehnuteľnosti k okamihu, kedy ku zhodnoteniu došlo, teda kedy sa majetkový stav vlastníka zvýšil o hodnotu zodpovedajúcu zvýšeniu hodnoty veci. Prospech z plnenia bez právneho dôvodu vzniká prijatím tohto plnenia a už v tomto okamihu tiež vzniká príjemcovi tohto plnenia (bez ohľadu na zavinenie) peňažný dlh, ktorý neprechádza na nového vlastníka nehnuteľností. Z toho vyplýva, že nárok na náhradu za zhodnotenie nehnuteľn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 25Co/368/2014 2512206997 14.01.2015 JUDr. Ľubica Spálová ECLI:SK:KSTT:2015:2512206997.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubica Spálová a členov senátu: JUDr. Anton Jaček a JUDr. Martina Valentová, v právnej veci navrhovateľky: D. P., nar. X.X.XXXX, bytom B., P. XXX/XX, zastúpenej advoká
Právna veta: Prídavok na dieťa je štátnou sociálnou dávkou, ktorý je účelovo určený na zabezpečenie výchovy a výživy nezaopatreného dieťaťa. Právomoc rozhodovať o tom, kto je oprávnenou osobou na poberanie prídavku na dieťa, nepatrí do právomoci súdu. Ide o oblasť verejného práva a rozhodovaciu právomoc tu majú orgány sociálneho zabezpečenia. Nepatrí preto do predmetu dokazovania v tomto konaní, či je odporca oprávnenou osobou na poberanie prídavku na dieťa a či postupom odporcu nedochádza k použitiu štátnej sociálnej dávky v rozpore s účelom jej poskytnutia, ktorým je zabezpečenie potrieb nezaopatreného d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 11Co/266/2014 5813206284 11.08.2014 JUDr. Eva Malíková ECLI:SK:KSZA:2014:5813206284.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Malíkovej a členov senátu JUDr. Romana Tichého a JUDr. Adriany Gallovej v právnej veci navrhovateľky: A. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom J. č. XXX, práv
Právna veta: V prvom rade súd prvej inštancie správne poukázal na podstatu bezdôvodného obohatenia, ktorou je zákonom stanovená povinnosť toho, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatil, vydať toto obohatenie tomu, na úkor koho bol predmet bezdôvodného obohatenia získaný. V nadväznosti na to, odvolací súd uvádza, že subjektmi záväzkového právneho vzťahu vyplývajúceho z bezdôvodného obohatenia sú na jednej strane subjekt bezdôvodne obohatený a na strane druhej subjekt, na úkor ktorého k bezdôvodnému obohateniu prišlo. Medzi týmito subjektmi existuje synalagmatický koreálny právny vzťah, kde právu na vydanie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Co/15/2017 8814208991 04. 05. 2017 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2017:8814208991.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a členiek senátu JUDr. Antónie Kandravej a JUDr. Elišky Wagshalovej v spore žalobcu Y. J., nar. XX.XX.XXXX, bytom Y. XX, t. č. C. R., právne zastúpenéh
MENU