Nájdené rozsudky pre výraz: vydedenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 180

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

47 dokumentov
13 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: vydedenielistina o vydedení
Právna veta: Vydedenie je jednostranný právny úkon poručiteľa, ktorým výslovne prejaví svoju vôľu vylúčiť svojho potomka, ako neopomenuteľného dediča z dedenia a uprieť mu tak zákonné právo dediť, vyplývajúce mu z blízkeho príbuzenského vzťahu predka a potomka. Ide o závažný zásah do subjektívneho práva, preto podľa zákona musí vydedenie spĺňať materiálne a formálne náležitosti ustanovené zákonom. Listina o vydedení musí spĺňať okrem prísnych formálnych náležitostí vyžadovaných aj pre platnosť závetu (§ 469a ods. 3 OZ), aj materiálne náležitosti požadované a vymienené zákonom, čo znamená, že poručiteľ môže ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 14Co/492/2016 6715210307 28. 03. 2017 JUDr. Mária Podhorová ECLI:SK:KSBB:2017:6715210307.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Podhorovej a členov senátu JUDr. Anny Snopčokovej a JUDr. Petra Priehodu, v právnej veci žalobkyne P. K., rodená M., nar. XX.XX.XXXX, bytom
Právna veta: 17/ Neposkytnutie pomoci poručiteľovi v jeho chorobe, starobe alebo v iných závažných prípadoch ( § 469a ods. 1 písm. a/ Obč. zák. ) ako dôvod vydedenia nastáva za podmienky, ak takáto pomoc bola naozaj potrebná a ak takéto konanie možno posúdiť ako konanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi ( § 3 ods. 1 Obč. zák. ). Súčasne je treba posúdiť, či poskytnutie takejto pomoci bolo zo strany dediča objektívne možné ( či potomkovi v poskytnutí pomoci nebránila napr. nemoc, invalidita, pobyt vo väzení ). Iný závadný druh správania potomka voči poručiteľovi, než práve neposkytnutie potrebnej po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 9Co/558/2014 1407228327 10. 08. 2017 JUDr. Magdaléna Floreková ECLI:SK:KSBA:2017:1407228327.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Magdalény Florekovej a členov senátu JUDr. Romana Huszára a JUDr. Zuzany Posluchovej v právnej veci žalobcu: X. M., W.. XX. X. XXXX, M. F. T. Č.. XXX/X, U
Kľúčové slová: vydedenielistina o vydedenídôvody vydedenia
Právna veta: Pri posudzovaní dôvodov vydedenia podľa § 469 ods. 1 písm. b), je potrebné tiež zisťovať, či potomok poručiteľa mal reálnu možnosť prejaviť o poručiteľa opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, t. j. či poručiteľ sám mal záujem sa s dieťaťom stýkať a udržovať s ním bežné príbuzenské vzťahy.Sám poručiteľ svojím správaním, keď v dôsledku úmyselnej trestnej činnosti bol počas útleho veku detí vo výkone trestu odňatia slobody po dobu 10 rokov a po návrate z výkonu trestu, už za krátky čas rodinu definitívne opustil kvôli inej žene, inicioval tzv. „Prehlásenie“, bol zodpovedný z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 6Co/191/2016 3813208358 22. 11. 2016 JUDr. Stanislava Marková ECLI:SK:KSTN:2016:3813208358.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Stanislavy Markovej a členiek Mgr. Zuzany Holúbkovej a Mgr. Stanislavy Miklánkovej v právnej veci žalobcov: 1. D. P., narodený XX.XX.XXXX, bytom F. 14, P., 2. U. P., n
Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry súdov je treba otázku, či potomok o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok prejavovať mal, posudzovať s prihliadnutím ku všetkým okolnostiam prípadu a rovnako aj k otázke dobrých mravov, ktoré sa v spoločnosti ustálili. Jedným z hľadísk, na ktoré je treba prihliadať je to, či potomok poručiteľa mal reálnu možnosť o poručiteľa prejaviť opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejaviť, t.j. či poručiteľ mal sám záujem sa s potomkom stýkať a udržiavať s ním bežné príbuzenské vzťahy; vydedenie prichádza do úvahy len tam, kde poručiteľ o t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7CoD/47/2014 7511209158 04.02.2015 JUDr. Dana Ferková ECLI:SK:KSKE:2015:7511209158.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dany Ferkovej a sudcov JUDr. Miroslava Sogu a JUDr. Táni Veščičikovej v právnej veci žalobkyne: P. Q., Y.. Š., K.. XX.X.XXXX, O. B. G. H. Č.. XXX, zastúpenej JUDr. Jáno
Kľúčové slová: vedenie neusporiadaného životadôvody vydedeniavydedenie
Právna veta: Za vedenie neusporiadaného života v zmysle § 469a ods. 1 písm. d/ Obč. zák. možno označiť také správanie sa, ktoré evidentne vybočuje z rámca všeobecnej predstavy o správaní sa v súlade s dobrými mravmi. O trvalé vedenie neusporiadaného života pôjde v takých prípadoch, kde správanie sa vydedeného bude vykazovať známky kontinuálnosti (teda nie iba náhodilosti alebo ojedinelosti) a dlhodobosti, keď už spravidla nebude možné očakávať návrat k bežnému spôsobu života tak, ako je vnímaný väčšinovou spoločnosťou (viď rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 24.11.2011 sp. zn. 21 Cdo 190/2010). K tomuto dôvodu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Co/301/2016 1401899978 03. 10. 2018 JUDr. Martin Murgaš ECLI:SK:KSBA:2018:1401899978.9 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Murgaša a sudcov JUDr. Branislava Krála a JUDr. Zuzany Kučerovej v právnej veci žalobcu: A. O., D.. XX.XX.XXXX, N. O. X.. Č.. X, N., zast. advokátom JUDr. M
Kľúčové slová: vydedenielistina o vydedeníneplatnosť závetu
Právna veta: Vzťah medzi poručiteľom a jeho potomkom je podstatný len pri posúdení existencie dôvodov vydedenia potomka poručiteľom podľa § 469a ods. 1 Občianskeho zákonníka v prípadnom súdnom spore. V tomto konkrétnom spore bol preto podstatný vzťah medzi poručiteľkou a žalobkyňami, jej dcérami, ktoré poručiteľka podľa § 469a ods. 1 písm. a), b) Občianskeho zákonníka vydedila, nie však vzťah medzi poručiteľkou a žalovaným. Tento vzťah /medzi poručiteľkou a žalovaným/, aj keby bol zo strany žalovaného vedený zištnými cieľmi a nebol by skutočným záujmom potomka /čo je však len domnienka žalobkýň/, nem ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5Co/96/2016 3114200627 16. 11. 2016 JUDr. Denis Vékony ECLI:SK:KSTN:2016:3114200627.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Denisa Vékonyho a sudkýň JUDr. Eriky Zajacovej a JUDr. Márie Vrtochovej v spore žalobkýň X/ G., štátnej občianky Slovenskej republiky, bytom R. a 2/ O., V. proti žalovanému B. R. zastúpeného K. E.
Kľúčové slová: vydedeniedôvody vydedenia
Právna veta: Odvolací súd podotýka, že vydedením rozumieme jednostranný výslovný prejav poručiteľovej vôle, ktorým sa odníma potomkovi ako neopomenuteľnému dedičovi právo, ktoré by mu inak patrilo podľa zákona. Vydedenie ako jednostranný právny úkon poručiteľa musí spĺňať určité materiálne a formálne náležitosti. Materiálnou náležitosťou vydedenia je (okrem všeobecných požiadaviek pre platnosť právnych úkonov) existencia konkrétneho dôvodu vydedenia uvedeného v zákone. Ust. § 469a ods. 1 taxatívne vypočítava dôvody vydedenia a zaraďuje ich do štyroch skupín. Pre všetky dôvody je charakteristické negatívne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 3Co/343/2015 7208226752 28. 07. 2016 Mgr. Angelika Sopoligová ECLI:SK:KSKE:2016:7208226752.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Angeliky Sopoligovej a sudkýň JUDr. Evy Feťkovej a JUDr. Zuzany Matyiovej v spore žalobcov: 1/ C. M., rod. D., nar. XX.X.XXXX, bytom M., V. XX, 2./ C. D., nar. X
Právna veta: Z rozhodnutia NS SR 1Cdo 173/1996 vyplýva, že o neprejavenie opravdivého záujmu nejde v prípade, ak nezáujem bol vyvolaný samotným poručiteľom. Dôležité je posúdiť, či ide o vnútorný vzťah a nielen predstieraný a formálny. Je potrebné posúdiť konkrétne možnosti potomka prejaviť záujem a tiež okolnosti, za ktorých k vydedeniu došlo, či v prejavení záujmu nebránili objektívne okolnosti, či nejde o nezavinené neprejavenie nezáujmu, nestačí len samotná existencia stavu. Potomok nemôže spravodlivo znášať dôsledky vydedenia, keď v značnej miere to spôsobil poručiteľ sám nezáujmom o dieťa už od naro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 31C/281/2007 5107215099 01.03.2012 JUDr. Peter Hrnčiar ECLI:SK:OSZA:2012:5107215099.14 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľky: S. O., Y.. I., K.. XX.XX.XXXX, Ž., S. XXX, zast. JUDr. Antonom Slamkom, advokátom v Dolnom Kubíne, Radlinského 1710, proti odporcom: X) J. I., K.. XX.X.XXXX, Ž., Q. T. XXXX/XX, X) H. Q.,
Právna veta: Dôvody vydedenia uvádzané poručiteľom v listine o vydedení musia existovať v čase spísania listiny. Vo všeobecnosti platí, že poručiteľ sa za svojho života môže dovolávať „opravdivého záujmu od svojho potomka (žalobkyne, dcéry) vtedy, ak sám nevyvolal stav, ktorý by potomkovi bránil prejavovať o neho záujem. O neprejavenie opravdivého záujmu o poručiteľa v zmysle ust. § 469a ods. 1 písm. b) OZ nejde v prípade, ak nezáujem potomka bol v značnej miere vyvolaný samotným poručiteľom. Nemožno potom opomenúť konkrétne možnosti dediča prejavovať záujem o poručiteľa. KRÁTKE ZHRNUTIE SKUTKOVÉHO STAV ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/630/2013 6712214089 25.03.2014 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2014:6712214089.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ferdinanda Zimmermanna a sudcov JUDr. Márie Rišiaňovej a JUDr. Danice Kočičkovej v právnej veci žalobkyne: N. C. rod. N., nar. XX.
Právna veta: Podľa § 175b veta prvá O.s.p., účastníkmi konania sú tí, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú poručiteľovými dedičmi, a ak takých osôb niet, štát. Účastníkmi konania sú tí, o ktorých sa z hľadiska hmotného práva možno dôvodne domnievať, že sú poručiteľovými dedičmi - teda v ich prospech svedčí niektorý z dedičských titulov zákon alebo závet, alebo obstoja popri sebe. Dedičia zo zákona sú účastníkmi konania dovtedy, kým sa nepochybne zistí, že poručiteľ zanechal platný závet a že z okolností z neho vyplývajúcich dedičia zo zákona neprichádzajú do úvahy a nie sú iné okolnosti, ktoré ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Pezinok 4C/121/2008 1304110087 11.03.2013 JUDr. Mária Špániková ECLI:SK:OSPK:2013:1304110087.14 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Pezinok v konaní pred samosudkyňou JUDr. Máriou Špánikovou v právnej veci navrhovateľky: W. W., rod. N.L., nar. XX.XX.XXXX, bytom B. XXXX/X, M., zast. advokátom JUDr. Róbertom Pappom, so sídlom Turecká 6, Senci proti odpor
MENU