SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1231418
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65528
USSR: 36293
NSČR: 126262
NSSČR: 68326
USČR: 80787
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427386
Krajské súdy (ČR): 46936
Posledná aktualizácia
27.09.2020 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: vydržanie pozemkov


Približný počet výsledkov: 100 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vydržanie pozemkov
  • vydrzanie nájdené 18598 krát v 2133 dokumentoch
  • pozemok nájdené 226626 krát v 18231 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 22 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 18 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Vydržanie je osobitný originálny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva zo zákona pri splnení zákonom požadovaných predpokladov. Jedným z týchto predpokladov je oprávnená držba. Držba je faktický stav, pri ktorom má držiteľ vec vo svojej moci, užíva ju a používa plody a úžitky z nej, disponuje ňou príp. vykonáva činnosť, ktorá pripúšťa trvalý alebo opätovný výkon. Tvrdenie držiteľa, že mu vec patrí a že s ňou nakladá ako s vlastnou musí byť podložené konkrétnymi okolnosťami, z ktorých možno usúdiť, že toto presvedčenie držiteľa bolo po celú vydržaciu dobu dôvodné. Oprávneným je držiteľ, ktorý ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11Co/353/2013 2612209198 04.02.2015 JUDr. Silvia Hýbelová ECLI:SK:KSTT:2015:2612209198.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Silvie Hýbelovej a sudcov: Mgr. Fedora Benku a Mgr. Renáty Gavalcovej, v právnej veci navrhovateľov: 1/ U. H., nar. XX.XX.XXXX, 2/ Ing. I. H., nar. XX.XX.XXXX, obaja bytom I. T. .
Právna veta: 7. Vydržanie je osobitný originárny spôsob nadobudnutia vlastníctva zo zákona pri splnení týchto požadovaných predpokladov: a) spôsobilý predmet vydržania, b) oprávnená držba, c) nepretržitá držba. Pri uplatňovaní inštitútu vydržania je potrebné rozlišovať jednotlivé obdobia platnosti právnej úpravy. Žalobkyňa tvrdila, že spolu so svojím nebohým manželom R. J. vstúpili do dobromyseľnej držby dňom 08. 09. 1956 podľa zápisnice, ktorou vtedajší vlastník R. V. prenechal poľnohospodársku pôdu o výmere 10 hektárov a 10 árov v hone Y. a Y. Q. do užívania a riadneho obrábania počnúc dňom 01. 09. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... mala socialistická organizácia právo užívania podľa osobitných predpisov ( napr. zák. č. 123/1975 Zb., alebo zák. č. 61/1977 Zb.. Vydržanie pozemku bolo upravené osobitne tak, že vydržať bolo možné iba pozemok, alebo jeho časť, ku ktorému by sa inak mohlo zriadiť .
Právna veta: 17. Ustanovenie § 135c Obč. zák., umožňuje súdu viacero možností ako riešiť právne vzťahy medzi vlastníkom pozemku a neoprávneným stavebníkom. Súd môže vo svojom rozhodnutí o stavbe na cudzom pozemku buď rozhodnúť o návrhu vlastníka pozemku o odstránení stavby na náklady stavebníka, alebo prikázať stavbu do vlastníctva vlastníka pozemku, a to za podmienky, že odstránenie stavby by nebolo účelné a vlastník pozemku s týmto rozhodnutím súhlasí, alebo výnimočne môže súd potvrdiť vlastníctvo stavebníka k stavbe tým, že zriadi za náhradu vecné bremeno, ktoré je potrebné na výkon vlastníckeho p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ani odvolací súd nemohol túto otázku posudzovať. Druhostupňový súd uložil súdu prvej inštancie doplniť dokazovanie posúdením možnosti vydržaním pozemku pod vybudovaným oplotením medzi pozemkami účastníkov a tak ustáliť vlastníctvo pozemku pod týmto oplotením a na základe ... otázku vlastníctva k časti pozemku, na ktorej stojí sporná stavba a to vzhľadom na uplatnenie si žalovanými inštitútu vydržania pozemku v časti, na ktorej v súčasnosti stojí plot. Keďže prvoinštančný súd z tohto hľadiska sa vecou vôbec .
Právna veta: Vzhľadom na vyššie uvedené, pokiaľ právni predchodcovia navrhovateľa by boli preukázali, že nehnuteľnosť začali užívať ako svoju pred druhou svetovou vojnou ne základe kúpnej zmluvy, vydržacia doba v ich prospech by bola uplynula najneskoršie ku dňu 31. 12. 1960. Ak vydržacia doba uplynula u právnych predchodcov navrhovateľa, navrhovateľ by nemal naliehavý právny záujem na určení, že je vlastníkom predmetných nehnuteľností a správne mal žalovať o určenie, že sporná nehnuteľnosť patrí do dedičstva po jeho právnych predchodcoch. Ak však navrhovateľ tvrdí, že právnymi predchodcami nadobudnutú ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 04. 1984, ako aj ust. § 872 ods. 6 (zák. č. 509/1991 Zb.), umožňujúce oprávnenej osobe, aby v prípade vydržania pozemku započítala čas, po ktorý jej právny predchodca mal pozemok nepretržite v držbe aj pred 01. 01,. 1992. Vydržanie je osobitný ... . 04. 1984, ako aj ust. § 872 ods. 6 (zák. č. 509/1991 Zb.), umožňujúce oprávnenej osobe, aby v prípade vydržania pozemku započítala čas, po ktorý jej právny predchodca mal pozemok nepretržite v držbe aj pred 01. 01,. 1992. Vydržanie je osobitný .
... . Podaním z 19.7.2005 sa s poukazom na § 12 ods. 1 zákona navrhovateľ domáhal zrušenie notárskych osvedčení o vydržaní pozemkov, ktoré následne špecifikoval. Z notárskej zápisnice Nz 254/99 z 9.8.1999 je zrejmé, že otec zúčastnenej osoby 2 ... . Podaním z 19.7.2005 sa s poukazom na § 12 ods. 1 zákona navrhovateľ domáhal zrušenie notárskych osvedčení o vydržaní pozemkov, ktoré následne špecifikoval. Z notárskej zápisnice Nz 254/99 z 9.8.1999 je zrejmé, že otec zúčastnenej osoby 2 .
... zaniknúť. Pokiaľ sa na nakladanie zo zamieňanými pozemkami aj vzťahoval Záborový zákon, tak v prípade neplatnej dispozície s pozemkom nebránil vydržaniu pozemku. Vzhľadom na odstup času nie je možné povedať, či súhlas na nakladanie s pozemkami v zmysle zákona daný bol alebo .
... súčasným žalovaným, kde bolo ustálené, že pozemková výmena stavebných pozemkov bola spôsobilým nadobúdacím titulom a uplynutím zákonných lehôt došlo k vydržaniu pozemku zo strany žalobu - E. F.. Žalobca je presvedčený, že z jeho strany došlo k vydržaniu predmetného pozemku a to so .
... právnej úpravy inštitútu vydržania došlo až dňom 1.1.1992. Na základe tejto právnej úpravy už mohlo dôjsť aj k vydržaniu pozemku, a to aj štátom, resp. právnickou osobou s poukazom na ust. § 872 ods.6 Občianskeho zákonníka, ktorý umožnil oprávnenej .
... určenými geometrickými plánmi č. 14/2005 z 05.04.2005 a č. 32/2005 z 06.07.2005 z titulu vydržania pozemku neznámej vlastníčky, pričom zamlčali pred advokátom, že boli v osobnom kontakte s vlastníčkou pozemkov a jej synom, následkom čoho JUDr .
... bolo následne zistené, že bol mylný. Právne bezpredmetné je, že pred uzavretím dohody o vydaní bolo osvedčené vyhlásenie odporcu o vydržaní pozemku (v zmysle § 63 zákona č. 323/92 Zb) keďže splnenie základných podmienok pre nadobudnutie vlastníctva k pozemku odporcom vydržaním .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.