SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1207438
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65264
USSR: 36161
NSČR: 125516
NSSČR: 67752
USČR: 80449
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426489
Krajské súdy (ČR): 46247
Posledná aktualizácia
14.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: vyhlásenie obžalovaného


Približný počet výsledkov: 1372 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vyhlásenie obžalovaného
  • vyhlasenie nájdené 285724 krát v 120629 dokumentoch
  • obzalovany nájdené 289224 krát v 11851 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 78 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 31 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Právna veta: Predovšetkým z pohľadu naplnenia sledovaného účelu trestu platí určité „obmedzenie“ (ustálená súdna prax), podľa ktorého by k ukladaniu krátkodobých trestov odňatia slobody nepodmienečne malo dochádzať len veľmi výnimočne. V takýchto prípadoch má súd dôslednejšie skúmať, či neprichádza do úvahy uloženie alternatívneho trestu nespojeného s obmedzením osobnej slobody. To platí o to viac, ak má byť obžalovanému uložený krátkodobý nepodmienečný trest odňatia slobody, pričom tento doposiaľ nebol vo výkone trestu odňatia slobody.

Úryvok z textu:
... . 1 Tr.por. Výrok o vine urobil súd prvého stupňa po tom, čo postupom podľa § 257 Tr.por. prijal vyhlásenie obžalovaného, že je vinný zo spáchania skutku uvedeného v obžalobe. K napadnutému výroku o treste, uvádza senát odvolacieho súdu nasledovné. K .
Právna veta: Krajský súd je preto toho názoru, že je na mieste aplikovať zásadu „in dubio pro reo" (v pochybnostiach v prospech). Táto prichádza do úvahy vtedy, ak pochybnosti, ktoré vznikli v trestnom konaní o dokazovanej skutočnosti, trvajú aj po vykonaní a zhodnotení všetkých dostupných dôkazov, ktoré môžu reálne prispieť k náležitému zisteniu skutkového stavu, a to v rozsahu nevyhnutnom na objektívne, stavu veci a zákonu zodpovedajúcemu spravodlivému rozhodnutiu. V tejto súvislosti odvolací súd dodáva, že nie je povinnosťou obžalovaného dokazovať svoju nevinu, pretože zásada prezumpcie neviny vyžaduje, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , bytom Q. XXX so zvyškom nároku na náhradu škody odkázaný na civilný proces. Proti tomuto rozsudku podal ihneď po jeho vyhlásení obžalovaný odvolanie čo do viny. V dôvodoch odvolania obžalovaný uvádza, že tvrdenia poškodeného nevychádzajú zo skutočnosti a aj napriek tomu bol .
Kľúčové slová: zanedbanie povinnej výživy, neplnenie si vyživovacej povinnosti

Právna veta: Ustanovenie § 207 ods. 3 písm. c/ Tr. zák. trestnosť prečinu zanedbania povinnej výživy spája len so skutočnosťou, že páchateľ si najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní čo aj z nedbanlivosti (§ 207 ods. 1 Tr. zák.), alebo úmyselne sa vyhýba (§ 207 ods. 2 Tr. zák.) plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať, alebo zaopatrovať iného, hoci bol v predchádzajúcich 24 mesiacoch za taký trestný čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký trestný čin prepustený. Okresný súd pochybil, keď nepoužil právnu kvalifikáciu skutku aj podľa § 207 ods. 3 písm. c) Tr. zák., n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dôvodu, že súd nestihol rozhodnúť o jeho osvedčení alebo neosvedčení v zákonom stanovenej lehote. Nie je preto dôvod veriť vyhláseniu obžalovaného, že dlh na výživnom zaplatí, keďže ide o špeciálneho recidivistu, ktorý si úmyselne a dlhodobo vôbec neplní svoju ... uvedeného v obžalobe, je si vedomý toho, že výživné neuhradil a určite ho zaplatiť chce. Súd (I. stupňa) vyhlásenie obžalovaného neprijal jednak z dôvodu, že prokurátor obžalobu predniesol tak, ako táto bola podaná, t. j. bez úpravy skutku v .
Kľúčové slová: sexuálne zneužívanie

Právna veta: Trest ako sankcia podľa tohto zákona je právnym následkom spáchaného trestného činu alebo činu inak trestného. Obžalovaný sa síce dopustil svojím konaním zločinu sexuálneho zneužívania, ktorého objektom je záujem spoločnosti na ochrane mravného a fyzického vývinu detí mladších ako 15 rokov pred akýmkoľvek útokom proti ich pohlavnej nedotknuteľnosti a aj keď pohlavie ani pohlavná zrelosť, či narušenosť, a ani citová väzba alebo súhlas tejto osoby, nie sú rozhodujúce, pri posudzovaní spôsobeného následku trestného činu okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, skutočnosť, že obžalovaný spolu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podstatných chýb v zmysle § 321 odsek 1 písmeno a/ Trestného poriadku. Súd I. stupňa na hlavnom pojednávaní po vyhlásení obžalovaného, že je vinný zo spáchania skutku a splnení všetkých procesných podmienok ustanovenia § 257 odsek 5, odsek 6 Trestného ... poriadku prijal vyhlásenie obžalovaného postupom podľa § 257 odsek 7 Trestného poriadku a vykonal dokazovanie súvisiace s výrokom o treste. Súd I. .
Kľúčové slová: priťažujúce okolnosti, opätovné spáchanie zločinu

Právna veta: Trestný zákon účinný od 1.1.2006 (zák. č. 300/2005 Z.z.) pri rozhodovaní o ukladaní trestu výslovne uložil súdom, aby vo vymenovaných konkrétnych prípadoch, resp. pri existencii taxatívne vymenovaných okolností (priťažujúcich, resp. poľahčujúcich) urobil úpravu trestnej sadzby odňatia slobody uvedenej v Osobitnej časti Trestného zákona pri konkrétnom trestnom čine. Takáto úprava sa podľa § 38 Tr.zák. môže týkať zvýšenia dolnej hranice trestnej sadby (§ 38 ods. 4, 5, 6 Tr.zák.) a zníženia hornej hranice trestnej sadzby (§ 38 ods. 3 Tr.zák.). Môže pritom ísť v odôvodnených prípadoch tak, ako je ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... činu). Poľahčujúcu okolnosť podľa § 36 písm. n/ Tr.zák. (napomáhanie pri objasňovaní trestnej činnosti) obžalovanému nepriznal, pretože „vyhlásenie“ obžalovaného zohľadnil následne pri analogickom použití ustanovenie § 39 ods. 2 písm. d/, ods. 4 Tr.zák. (pozri nižšie). ... prvého stupňa po tom, čo postupom podľa § 257 Tr.por. so súhlasom prokurátorky na hlavnom pojednávaní prijal vyhlásenie obžalovaného o tom, že je vinným zo skutku uvedenom v obžalobe. K odvolaniami napadnutému výroku o treste v rozsudku .
Kľúčové slová: krádež, Trestný čin krádeže

Právna veta: Trestný čin krádeže podľa § 212 ods. 4 Tr.zák. je úmyselným trestným činom, za ktorý Trestný zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou päť rokov (zákonom ustanovená trestná sadzba trestu odňatia slobody v § 212 ods. 4 Tr.zák. je 3 až 10 rokov), t. j. ide o zločin (§ 11 ods. 1, ods. 2 Tr.zák.). Teda v prípade spáchania tohto trestného činu zákonodarca ustanovil s poukazom na už uvádzané ustanovenie § 34 ods. 6 Tr.zák., že súd musí povinne ukladať trest odňatia slobody, či už vo forme podmienečného odkladu jeho výkonu alebo ako nepodm ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... takémuto postupu taktiež žiadnym spôsobom neodôvodnil. Obhajoba na predmetnom hlavnom pojednávaní vyjadrila názor, že vzhľadom na vyhlásenie obžalovaného, ktorý sa ku skutku priznal, páchanie trestnej činnosti úprimne oľutoval a záväzok obžalovaného na náhradu škody ... tohto odôvodnenia. Odvolací súd uvádza, že správne postupoval prvostupňový súd na hlavnom pojednávaní, keď prijal vyhlásenie obžalovaného, že je vinný, keďže takému vyhláseniu zodpovedali aj vykonané dôkazy v prípravnom konaní a bolo nepochybné .
Právna veta: K samotnému uloženiu trestu okresným súdom, odvolací súd dáva obžalovanému do pozornosti, že trestné konanie má sledovať preventívny a resocializačný cieľ, má totiž prispieť k polepšeniu a náprave páchateľa. Cieľom trestného konania má byť dosiahnutie toho, aby obvinený páchateľ zaujal ku spáchaniu trestného činu sebakritický a kajúcny postoj, ktorý sľubuje možnosť jeho nápravy. Primeranosť trestu je nevyhnutným predpokladom dosiahnutia výchovných účinkov trestu, keďže nevyhnutným predpokladom prevýchovy páchateľa je jeho akceptovanie trestu ako spravodlivého následku jeho protiprávneho konani ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uznania viny svojou povahou vylučuje preskúmavanie skutkového stavu konštatovaného výrokom obžaloby a obžalobou určenej právnej kvalifikácie po prijatí vyhlásenia obžalovaného podľa § 257 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku, preto výrok o vine u obžalovaného odvolací ... zákonom ustanovenej trestnej sadzby o jednu tretinu. V konaní bolo nepochybne preukázané, a to s poukazom na vyhlásenie obžalovaného o vine aj ustálené, že obžalovaný sa svojim konaním dopustil spáchania prečinu ublíženia na zdraví podľa § 156 .
Kľúčové slová: Peňažný trest, primeranosť trestu

Právna veta: Peňažný trest je vhodným druhom trestu aj ako samostatný, alebo v kombinácii s inými druhmi trestu nespojenými s odňatím slobody pri trestných činoch majetkovo indiferentných napr. aj pokiaľ ich spáchali osoby doposiaľ bezúhonné a ide o menej závažné delikty, najmä nedbanlivostné, presne tak ako je to i v tejto veci. V týchto prípadoch mnohokrát postačí uloženie peňažného trestu ako samostatného, čiže ako klasická alternatíva k nepodmienečnému trestu odňatia slobody. Na túto skupinu trestných činov sa potom spravidla vzťahuje vyššie citované ustanovenie § 56 ods. 2 Trestného zákona (na rozdiel ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... c), d), f), g), h) Trestného poriadku, na čo okresný prokurátor a poškodená navrhli vyhlásenie obžalovaného prijať. Okresný súd vyhlásenie obžalovaného prijal, a vyhlásil, že dokazovanie v akom sa obžalovaný priznal ku skutku nevykoná. Okresný súd sa ... viny svojou povahou vylučuje preskúmavanie skutkového stavu konštatovaného výrokom obžaloby a obžalobou určenej právnej kvalifikácie po prijatí vyhlásenia obžalovaného podľa § 257 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku, odvolací súd ani nemohol preskúmať tento .
Právna veta: Pri trestných činoch spáchaných vedením motorového vozidla nie je uloženie trestu zákazu činnosti obligatórne. Neuložiť páchateľovi trestného činu na úseku dopravy, ktorým bolo spôsobené ublíženie na zdraví inej osobe, trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá, je možné v prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä s poukazom na osobu páchateľa (absolútna bezúhonnosť), uveriteľná ľútosť, spoluzavinenie poškodeného a podobne, čo v jeho prípade bolo splnené.

Úryvok z textu:
... ods. 3 písm. c/, d/, f/, g/ a h/ Tr. por. a na vyjadrenie prokurátora a obhajcu, súd I. stupňa vyhlásenie obžalovaného prijal a dokazovanie na hlavnom pojednávaní vykonával len v rozsahu potrebnom na ukladanie trestu a rozhodnutie o uplatnenom nároku na ... . a správne tak prihliadal na dve poľahčujúce okolnosti uvedené v § 36 písm. j/, písm. l/ Tr. zák. Vzhľadom na vyhlásenie obžalovaného, že je vinným, súd I. stupňa však mal prihliadnuť aj na ďalšiu poľahčujúcu okolnosť a to uvedenú v § 36 .
Právna veta: Podľa § 42 ods. 1, 2 Trestného zákona ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin, ktorý spáchal skôr, ako bol súdom prvého stupňa vyhlásený odsudzujúci rozsudok za iný jeho trestný čin, uloží mu súhrnný trest podľa zásad na uloženie úhrnného trestu. Spolu s uložením súhrnného trestu súd zruší výrok o treste uloženom páchateľovi skorším rozsudkom, ako aj všetky ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad. Súhrnný trest nesmie byť miernejší ako trest uložený skorším rozsudkom. V rámci súhrnného trestu súd uloží trest st ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Prokurátor podal odvolanie proti výroku o treste, proti ktorému je tento opravný prostriedok prípustný. Okresný súd prijal na hlavnom pojednávaní vyhlásenie obžalovaného, že je vinný zo spáchania skutku uvedeného v obžalobe. Pri ukladaní trestu sa však okresný súd dôsledne neriadil príslušnými ustanoveniami .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.