SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1186922
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64710
USSR: 35922
NSČR: 124652
NSSČR: 67430
USČR: 80155
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425530
Krajské súdy (ČR): 43761
Posledná aktualizácia
09.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: vyhlásenie obžalovaného


Približný počet výsledkov: 1353 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vyhlásenie obžalovaného
  • vyhlasenie nájdené 283538 krát v 119998 dokumentoch
  • obzalovany nájdené 285852 krát v 11783 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 77 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 30 dokumentov


Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu, vyhlásenie o vine

Právna veta: Samotné vyhlásenie o vine neodôvodňuje automaticky použitie ustanovenia § 39 odsek 2 písm. d), odsek 4 Tr. zákona

Úryvok z textu:
... ide o výrok o vine, súd prvého stupňa postupoval v súlade so zákonom, keď potom čo prijal na hlavnom pojednávaní vyhlásenie obžalovaného podľa § 257 ods.1 písm. b) Tr.por. o vine, uznal obžalovaného vinným z prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § .
Kľúčové slová: súhrnný trest, vyhlásený odsudzujúci rozsudok

Právna veta: Podľa § 42 ods. 1 Tr. zák. ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin (trestné činy), ktorý (é) spáchal skôr, ako bol súdom prvého stupňa vyhlásený odsudzujúci rozsudok za iný jeho trestný čin, uloží mu súhrnný trest. Pod pojmom „vyhlásený odsudzujúci rozsudok“ sa pritom má na mysli aj trestný rozkaz, pričom momentom vyhlásenia tohto trestného rozkazu je jeho doručenie obžalovanému. Na tomto nič nemení ani okolnosť, že predmetný trestný rozkaz v dôsledku podaného odporu bol zrušený, pretože trestné stíhanie obžalovaného v danej veci skončilo následnými odsudzujúcimi rozsudkami. Aj v prípade, že ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: Podľa § 138 písm.b/ Tr.zák. dlhším časom sa rozumie časový úsek, ktorého dĺžka je ovplyvnená „intenzitou“ trestného činu, to znamená závažnosťou trestného činu z hľadiska výšky zákonom ustanovenej trestnej sadzby. Všeobecne pre všetky prípady nemožno vymedziť, aký čas sa považuje za dlhší. V prípade, ak pôjde o trestný čin s vyššou trestnou sadzbou, bude „dlhší čas“ kratší ako pri trestnom čine s nižšou trestnou sadzbou. Podstatné je, že nejde o jednorazovú trestnú činnosť alebo trestnú činnosť krátkeho trvania. Páchanie trestných činov po dlhší čas prichádza do úvahy najmä pri trestných činoc ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výchovy mládeže podľa § 211 ods.1 písm.b/, ods.3 písm.a/ Tr.zák. Aj keď okresný súd neprijal vyhlásenie obžalovanej B. N., ktorá na hlavnom pojednávaní urobila vyhlásenie o svojej vine podľa obžaloby a po vykonaní dokazovania jej konanie kvalifikoval ... výchovy mládeže podľa § 211 ods.1 písm.b/, ods.3 písm.a/ Tr.zák. Aj keď okresný súd neprijal vyhlásenie obžalovanej B. N., ktorá na hlavnom pojednávaní urobila vyhlásenie o svojej vine podľa obžaloby a po vykonaní dokazovania jej konanie kvalifikoval .
Právna veta: Prečinu podľa § 149 ods. 1 Tr.zák. sa dopustí ten, kto z nedbanlivosti spôsobí inému smrť. Obžalovaná nielenže nevedela, že môže nastať smrť maloletého pacienta, ktorého ošetrovala, toto ani nemohla vedieť (§ 16 Tr.zák.), a to práve s poukazom na rozdielne názory o ochorení maloletého, ktoré viedlo k jeho smrti. Za nepredvídateľný následok v podobe smrti (v pochybnostiach v prospech obžalovanej) nemôže niesť lekár zodpovednosť, ak inak poskytol nebohému pacientovi lekársku starostlivosť zodpovedajúcu ním zistenému ochoreniu, pretože medzi konaním lekára a smrťou pacienta v tomto prípade nie je ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ods. 1 písm. b/ Tr.por.), pričom správne samosudca poukázal aj na to, že ustálená súdna prax v prípade takéhoto vyhlásenia obžalovaného svedčí v takýchto prípadoch pre uloženie miernejšieho trestu. Taktiež poučenie obžalovanej, že v prípade, ak sa hlavné pojednávanie koná po .
Právna veta: Z ustanovenia § 42 ods. 1 Tr. zák. vyplýva, že ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin, ktorý spáchal skôr, ako bol súdom prvého stupňa vyhlásený odsudzujúci rozsudok za iný jeho trestný čin, uloží mu súhrnný trest podľa zásad na uloženie úhrnného trestu, čo znamená, že súhrnný trest sa uloží iba v prípade viacčinného súbehu. V konkrétnom prejednávanom prípade obžalovaného prichádza do úvahy jednak uloženie súhrnného trestu, pretože žalovaných skutkov sa dopustil skôr ako bol oznámený trestný rozkaz v inej trestnej veci, ale aj spoločný trest.

Úryvok z textu:
... stupňa, keď uznal obžalovaného D. R. za vinného v skutkoch podľa podanej obžaloby a krajský súd dodáva, že vyhlásenie obžalovaného a následne prijatie tohto vyhlásenia súdom, tvorí prekážku, ktorá neumožňuje odvolaciemu súdu z podnetu podaného odvolania meniť priznaný skutkový ... c/,d/,f/,g/,h/ Tr. por. odpovedal „áno“ a následne súd prvého stupňa správne uznesením rozhodol, že vyhlásenie obžalovaného prijíma a v súlade s ustanovením § 257 ods. 7 Tr. por. rozhodol, že v rozsahu priznania sa obžalovaného .
Právna veta: Príprava na zločin je prvým relevantným štádiom trestnej činnosti, je to prvotná myšlienka alebo prejav úmyslu spáchať trestný čin. Prípravou je také úmyselné konanie, ktoré vytvára podmienky na uskutočnenie trestného činu. Aby bola príprava trestná, musí ísť o zločin.

Úryvok z textu:
... stupňom stráženia. Proti tomuto rozsudku podal odvolanie obžalovaný V. M. i prokurátor, a to bezprostredne po jeho vyhlásení. Obžalovaný podaním, ktoré bolo okresnému súdu doručené dňa 13.11.2015, odvolanie písomne odôvodnil. Odvolanie podal proti výroku o ... vine v napadnutom rozsudku. Krajský súd však bol povinný preskúmať zákonnosť postupu okresného súdu, ktorý súvisel s prijatím vyhlásenia obžalovaného V. M., a tiež bol povinný preskúmať, či zistený skutok bol správne právne posúdený. Krajský súd po .
Kľúčové slová: alternatívny trest, ublíženie na zdraví

Právna veta: Trestný čin podľa § 158 Tr.zák. patrí medzi najmenej závažné nedbanlivostné trestné činy, kde primárne by mal súd pri ukladaní trestu uvažovať o alternatívnom treste vo vzťahu k trestu odňatia slobody. To platí o to viac, ak ide o osobu netrestanú a priestupkovo bezúhonnú.

Úryvok z textu:
... . 1 Tr.por. Výrok o vine urobil súd prvého stupňa po tom, čo postupom podľa § 257 Tr. por. prijal vyhlásenie obžalovaného o tom, že je vinným zo spáchania skutku uvedeného v obžalobe. K obžalovaným napadnutému výroku o treste uvádza senát odvolacieho .
Právna veta: Pôvodné podmienečné odsúdenie obžalovaného spadá pod rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o amnestii čím zanikol dôvod konštatácie, že trestnej činnosti sa dopustil v čase podmienečného odsúdenia.

Úryvok z textu:
... odvolanie prokurátora nie je dôvodné. Pokiaľ sa týka skutkového stavu, súd prvého stupňa vychádzal v predmetnej trestnej veci predovšetkým z vyhlásenia obžalovaného, ktorý na hlavnom pojednávaní priznal svoju vinu a toto jeho vyhlásenie bolo v súlade s ostatnými dôkazmi nachádzajúcimi sa v .
Právna veta: Najmä pri ukladaní krátkodobých nepodmienečných trestov odňatia slobody, musí súd skúmať, či nemôže byť účel trestu splnený alternatívnym trestom nespojeným s odňatím slobody. Je pritom všeobecne v súdnej praxi uznávané, že krátkodobé tresty odňatia slobody my mali byť ukladané len výnimočne. V prospech neuloženia trestu odňatia slobody najviac svedčí aj okolnosť, že obžalovaná urobila vyhlásenie o vine. Významne však senát odvolacieho súdu prihliadol aj k zásade pre ukladanie trestov uvedenej v § 34 ods. 3 Tr.zák. Podľa tejto zásady trest má postihovať iba páchateľa tak, aby bol zabezpečený č ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 23To/79/2013 3111011571 02.10.2013 JUDr. Ondrej Samaš ECLI:SK:KSTN:2013:3111011571.2 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ondreja Samaša a sudcov JUDr. Františka Kováča a JUDr. Ondreja Gáboríka na verejnom zasadnutí konanom dňa 02. októbra 2013 prejednal odvolanie prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín v trestnej veci .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.