Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
843258
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 51263
USSR: 30515
NSČR: 106804
NSSČR: 56981
USČR: 70017
EUR-LEX (sk): 11140
EUR-LEX (cz): 11178
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 402761
Krajské súdy (ČR): 31294
Posledná aktualizácia
18.01.2018 06:48

Nájdené rozsudky pre výraz: vyhotovenie znaleckého posudku


Približný počet výsledkov: 472 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vyhotovenie znaleckého posudku
  • vyhotovenie nájdené 217766 krát v 150445 dokumentoch
  • znalecky nájdené 157051 krát v 42823 dokumentoch
  • posudok nájdené 175470 krát v 29462 dokumentochZmluva o dielo. Skúmanie vykonania dohodnutých prác a uplatnenia reklamácie vád diela v zákonnej lehote (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 536 ods.1 Obch. zákonníka zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie. Podľa § 546 ods.1 Obch. zákonníka objednávateľ je povinný zhotoviteľovi zaplatiť cenu dohodnutú v zmluve alebo určenú spôsobom určeným v zmluve. Ak nie je cena takto dohodnutá alebo určiteľná a zmluva je napriek tomu platná ( § 536 ods. 3), je objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok. Podľa § 548 ods.1 Obch. zákonníka objednávateľ je povinný zapl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Podľa ustanovenia podľa § 535 Občianskeho zákonníka poukážkou sa oprávňuje poukazník vybrať plnenie u poukázanca a poukázanec sa splnomocňuje, aby splnil poukazníkovi na účet príkazcu. Priamy nárok nadobudne poukazník proti poukázancovi len vtedy, ak sa dostane prejav poukázanca, že poukážku prijíma. Podľa § 536 ods. 1 Občianskeho zákonníka pokiaľ je poukázanec to, čo má plniť, už poukazcovi dlžný, je voči nemu povinný poukážke vyhovieť. Jeho záväzok zanikne, ak nie je inak dohodnuté, iba tým, že splní podľa poukážky poukazníkovi. Ak sa má poukážkou splniť dlh príkazcu poukazníka, ktorý s tým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... stupňa aj na neho naväzujúce príslušenstvo, ktoré žalobca odôvodňoval titulom vynaloženia nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a to nákladu na vyhotovenie znaleckého posudku. Rozhodnutie o trovách konania založil súd prvého stupňa na ustanovení § 142 ods. 1 O.s.p. a konštatoval, že ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Miesto, dátum a čas začatia dražby musia byť určené dražobníkom po dohode s navrhovateľom dražby tak, aby nebola obmedzená možnosť účasti na dražbe (§ 11 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách). V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . A. č. 45/2012 boli súdom prvého stupňa vyhodnotené ako neopodstatnené. Pre obštrukcie žalobcov ( neumožnenie integrovanej ohliadky domu ) bol pri vyhotovení znaleckého posudku využitý procesný postup podľa § 12 ods. 3 zákona o dobrovoľných dražbách, kedy pre vyhodtovenie posudku boli použité dostupné údaje ...
Súvisiace predpisy:
527/2002 - Zákon o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
Právna veta: Z ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. vyplýva, že dobrovoľná dražba je originálnym spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva, v ktorom prípade dražbou dochádza k prechodu vlastníckeho práva, pretože udelením príklepu a uhradením ceny, dosiahnutej vydražením, sa vydražiteľ stáva vlastníkom predmetu dražby za predpokladu, že sú splnené podmienky ustanovené zákonom o dobrovoľných dražbách. V zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 zákona o dobrovoľných dražbách v prípade, ak dražba nebola uskutočnená v súlade s týmto zákonom, môže ju súd na návrh osoby, práva ktorej boli týmto dotknuté, vyhlásiť neplatnou. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... existenciu znaleckého posudku, pričom žiadnym spôsobom neupravuje právny vzťah, na základe ktorého zabezpečuje dražobník vyhotovenie znaleckého posudku pre účely konania dražby, ktorú navrhuje uskutočniť navrhovateľ dražby. Naopak, zákonodarca jasne určil, ... znaleckého posudku, pričom žiadnym spôsobom neupravuje právny vzťah, na základe ktorého zabezpečuje dražobník vyhotovenie znaleckého posudku pre účely konania dražby, ktorú navrhuje uskutočniť navrhovateľ dražby. Naopak, zákonodarca jasne určil, ...
Súvisiace predpisy:
527/2002 - Zákon o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
Právna veta: Predkovia a potomkovia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť iba v prípade, ak to nevyhnutne potrebujú. Povinnosť živiť svoje deti majú v prvom rade rodičia. Ich vyživovacia povinnosť predchádza vyživovaciu povinnosť starých rodičov. A len v prípade, ak rodičia nemôžu svoju vyživovaciu povinnosť plniť, prichádza do úvahy prechod tejto povinnosti na starých rodičov dieťaťa. Deti majú právo na takú životnú úroveň, akú majú jeho rodičia. Čo sa týka zákazu styku, ako vyplýva z ustálenej judikatúry súdov SR, jediným kritériom pre vyslovenie zákazu styku rodiča s dieťaťom je aktuálna nevyhnutnosť tak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 20 hod á 13,28 € ......................... 265,60 € Náhrada hotových výdavkov podľa § 14 ods. 3 písm. a) a b) vyhlášky: vyhotovenie znaleckého posudku v 5 vyhotoveniach 5 x 2,66 €...................................... 13,30 € vyhotovenie čiernobielych listov znaleckého posudku 15 x 5 x0,10 € .................................7 ...
Súvisiace predpisy:
36/2005 - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Právo styku rodiča s dieťaťom je novým právom, ktoré vznikne tomu rodičovi, ktorému nie je dieťa rozhodnutím súdu zverené do osobnej starostlivosti. Rodičovské práva a povinnosti druhého rodiča, ktorému nie je dieťa zverené do osobnej starostlivosti zostávajú v nezmenenom rozsahu zachované. Priestor na realizáciu týchto rodičovských práv a povinností a na výchovné pôsobenie na dieťa má rodič práve v čase styku s dieťaťom. Právu styku s dieťaťom korešponduje právo dieťaťa poznať svojich rodičov a právo na ich starostlivosť, ako aj právo dieťaťa na zachovanie jeho rodinných zväzkov v súlade so z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a to hlavne vedením dieťaťa k tomu, aby malo správny vzťah k tomuto rodičovi. Podľa názoru súdu sa znalkyňa pri vyhotovení znaleckého posudku a jeho záveroch nechala vtiahnúť do konfliktu otec - matka maloletého. Predmetom konania bola úprava styku rodiča a starých rodičov s ...
Súvisiace predpisy:
36/2005 - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
Právna veta: Vo všeobecnej rovine je potrebné povedať, že záver o zavinení páchateľa musí byť preukázaný výsledkami dokazovania a musí z nich logicky vyplývať. Záver o tom, či ide o zavinenie v zmysle Trestného zákona a v akej forme, je záverom právnym. Tento právny záver o subjektívnych znakoch trestného činu sa však musí zakladať na skutkových zisteniach súdu vyplývajúcich z vykonaného dokazovania a rovnako ako záver o objektívnych znakoch trestného činu. Zavinenie podľa Trestného zákona je vnútorný psychický vzťah páchateľa k podstatným zložkám trestného činu. Zavinenie sa vzťahuje na porušenie al ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... hodnoty ťažkého stupňa opilosti, až akútnej otravy etylalkoholom. Tieto závery znalca, ktoré sú obsiahnuté aj v písomnom vyhotovení znaleckého posudku o bezprostredných príčinách smrti nebohej aj krajský súd hodnotí ako podporný dôkaz vo vzťahu k usvedčujúcej výpovedi ... útokom inej osoby za použitia nohy zo stoličky. Tieto závery znalca, ktoré sú obsiahnuté aj v písomnom vyhotovení znaleckého posudku o bezprostredných príčinách smrti nebohej aj krajský súd hodnotí ako podporný dôkaz vo vzťahu k usvedčujúcej ...
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Kľúčové slová: obydlie je nedotknuteľné
Právna veta: Podľa Ústavy SR je obydlie nedotknuteľné. Ústavou garantovaná nedotknuteľnosť obydlia v tomto prípade znamená, že pokiaľ sa motorové vozidlo nachádzalo v obydlí, nebolo povinnosťou žalobkyne motorové vozidlo uzamykať, resp. mohlo toto vozidlo byť ponechané aj otvorené a mohli v ňom byť uložené aj doklady od vozidla a iné veci, pretože sa nachádzalo v obydlí, u ktorého je garantovaná Ústavou SR jeho nedotknuteľnosť a nikto doň nemôže vstúpiť bez súhlasu toho kto v ňom býva. Z tohto ponímania pojmu obydlie je irelevantné, či by sa v čase krádeže vozidlo nachádzalo v dome alebo na priľahlom pozem ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žiadala priznať trovy konania 2 398,19 Eur, predstavujúce trovy dôkazu - vyhotovenie znaleckého posudku 100 Eur a trovy právneho zastúpenia 2 231,97 Eur. Žalobkyňa preukázala, že znalcovi za vyhotovenie znaleckého posudku, z ktorého súd vychádzal zaplatila 100 Eur. Pri plnom úspechu ... § 16 ods. 3 citovanej vyhlášky. Spolu trovy konania predstavujú 2 120,02 Eur (100 Eur za vyhotovenie znaleckého posudku a 2 020,02 Eur trovy právneho zastúpenia). Vychádzajúc zo zásady úspechu vo veci, ktorý mala žalobkyňa 87 ...
Súvisiace predpisy:
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
Právna veta: Ustanovenie § 563 Občianskeho zákonníka sa týka prípadov, keď čas splnenia dlhu nie je určený ani jedným zo zákonom stanovených spôsobov. Právo určiť čas splnenia spočíva v takomto prípade na veriteľovi, t.j. na navrhovateľovi, ktorý akonáhle požiada dlžníka o vrátenie finančnej čiastky je povinný dlžník tento dlh splniť prvý deň potom ako ho veriteľ vyzval. Splatnosť takéhoto záväzku nastáva v tomto prípade na základe veriteľovej výzvy na plnenie. Žiadosť o vrátenie plnenia je jednostranný právny úkon a je v súlade s ustanoveniami občianskeho zákonníka. Pokiaľ veriteľ uvedie vo výzve konkrétn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že sa nejedná o jeho podpis na príjmovom doklade preukazujúcom prevzatie čiastky 9.626,24 €. Keďže však sám odporca zmaril vyhotovenie znaleckého posudku a niekoľkokrát aj napriek opakovaným výzvam nespolupracoval, nedoručil požadované materiály, nedostavil sa za účelom poskytnutia porovnacieho materiálu, súd má za ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Predpokladmi na rozhodnutie súdu o striedavej osobnej starostlivosti, ktoré musia byť kumulatívne splnené, sú jednoznačný záujem dieťaťa na zverenie do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, lepšia možnosť zaistenia potrieb dieťaťa pri tomto spôsobe osobnej starostlivosti ako pri výlučnej osobnej starostlivosti jedného z rodičov, spôsobilosť oboch rodičov dieťa vychovávať, záujem obidvoch rodičov o osobnú starostlivosť o dieťa alebo súhlas aspoň jedného z rodičov so zverením dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti. Je nesporné, že súd musí rešpektovať právo mal. dieťaťa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... striedavú starostlivosť oboch rodičov. Vo výroku o náhrade trov konania štátu navrhol, aby odvolací súd rozhodol tak, že náklady na vyhotovenie znaleckého posudku budú s navrhovateľkou znášať rovným dielom v jednej polovici. Zároveň žiadal o povolenie mesačných splátok vo výške 35 Eur s ...
Súvisiace predpisy:
36/2005
Právna veta: Zmluvná pokuta v určitom zmysle, okrem zabezpečovacej funkcie, plní aj funkciu paušalizovanej náhrady škody. Veriteľovi uľahčuje pozíciu v prípadnom spore, pretože nemusí preukazovať výšku škody a právo na pokutu má, aj keď mu žiadna škoda nevznikla. I keď právo na zmluvnú pokutu vzniká bez ohľadu na to, či porušením zmluvnej povinnosti vznikla oprávnenému škoda, predsa je medzi zmluvnou pokutou a škodou vzniknutou porušením zabezpečenej zmluvnej povinnosti, resp. povinnosťou ju nahradiť, súvislosť (podľa § 545 ods. 2 Občianskeho zákonníka zmluvná pokuta nahradzuje náhradu škody). Prizna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odporcovia tvrdili, že museli splácať úver, túto skutočnosť nemal súd za preukázanú. Mal za preukázané, že ešte v čase zadávania vyhotovenia znaleckého posudku znalkyňou Ing. Zálešákovou 28.09.2011, bola ako ťarcha na nehnuteľnosti, ktorá bola predmetom budúcej kúpnej zmluvy, zapísané záložné právo ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 568/2007, 513/1991, 18/1999
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.