SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1162210
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64424
USSR: 35610
NSČR: 123961
NSSČR: 66961
USČR: 79866
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424567
Krajské súdy (ČR): 43660
Posledná aktualizácia
07.06.2020 05:27

Nájdené rozsudky pre výraz: výkon funkcie konateľa


Približný počet výsledkov: 169 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: výkon funkcie konateľa
  • vykon nájdené 822567 krát v 221510 dokumentoch
  • funkcia nájdené 135138 krát v 39861 dokumentoch
  • konatel nájdené 91022 krát v 19626 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 68 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 26 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty


Právna veta: Výkon funkcie konateľa sa však nemôže riadiť pracovnou zmluvou podľa Zákonníka práce, pretože vzťah konateľa a spoločnosti je vždy vzťahom obchodnoprávnym. Konateľ spoločnosti môže byť zároveň v pracovnom pomere so spoločnosťou. Popri funkcii konateľa môže napr. zastávať pozíciu generálneho riaditeľa či inú pracovnú pozíciu v rámci spoločnosti, v takom prípade má konateľ so spoločnosťou uzatvorenú nielen mandátnu zmluvu alebo zmluvu o výkone funkcie konateľa, ale aj pracovnú zmluvu v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce. Zákon o pobyte cudzincov však pre udelenie povolenia na pobyt na ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 11Scud/3/2011 8011200370 07.02.2012 Mgr. Magdaléna Želinská ECLI:SK:KSPO:2012:8011200370.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Magdalény Želinskej a sudkýň JUDr. Evy Slávikovej a JUDr. Viery Zoľákovej v právnej veci žalobkyne R. A. M., nar. XX. T. XXXX, trvale bytom F., M. F., M. R., prechodne bytom B., .
Právna veta: Zákonník práce, ani občiansky zákonník právne nevymedzuje pojem bolestné, ani pojem sťaženie spoločenského uplatnenia a ani to, v akom rozsahu sa náhrada za tieto ujmy na zdraví odškodňuje. Tieto otázky sa posudzujú z lekárskeho hľadiska a do 31.07.2004 boli upravené vyhláškou č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia, ktorú treba na daný prípad aplikovať (§ 11 ods. 1 zákona č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za SSU). Náhrada za bolesť a náhrada za SSU sú dve relatívne samostatné zložky náhrady na zdraví, i keď sú vo vyhláške upravené spoločne, pri ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... navrhovateľa v rokoch 2006 až 2009. Navyše ako štatutárny orgán v spomínanej spoločnosti určite od nej navrhovateľ poberal odmenu za výkon funkcie konateľa. K otázke prípadu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 7 ods. 3 vyhlášky v osobe navrhovateľa odporca uviedol, že z .
Právna veta: V tejto súvislosti odvolací súd zdôrazňuje, že podľa Trestného zákona účinného do 31.12.2005 nestačí na vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti len zistenie, že obžalovaný naplnil formálne znaky skutkovej podstaty určitého trestného činu, ale na vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti je nevyhnutné aj zistenie, že konanie obžalovaného vykazuje potrebný stupeň nebezpečnosti pre spoločnosť, teda okrem formálnych znakov skutkovej podstaty trestného činu, musí byť naplnený aj tento materiálny znak každého trestného činu a ak tomu tak nie je, o trestný čin ísť nemôže. Podľa § 3 ods. 2 Tr. zák. účinné ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konateľ spoločnosti a preto ich vynaloženie nemožno považovať za nehospodárne výdavky, či za výdavky nesúvisiace s výkonom funkcie konateľa. Možno preto uzavrieť, že hotovostné výdavky vynakladané obžalovaným za letenky vyvolávajú, pri niektorých položkách, síce ... vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Výkon funkcie konateľa s odbornou starostlivosťou je objektívnym hľadiskom a vyžaduje, aby konateľ vykonával svoje povinnosti vždy v .
Právna veta: Skutočnosť, že súd nerozhodol podľa predstáv a očakávaní žalobcu, nemožno považovať za porušenie či nerešpektovanie jeho práv. Odvolací súd v tejto súvislosti upriamuje pozornosť na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Cdo 218/2010

Úryvok z textu:
... . Súd sa s otázkou konfliktu záujmov, ako aj s otázkou prekrytia náplne sporného pracovného pomeru a výkonu funkcie konateľa vysporiadal vo svojom odôvodnení rozsudku dostatočne. Keďže uzavretie pracovného pomeru bolo vyhodnotené ako absolútne neplatné, nebolo ... vykonávané podľa pracovnej zmluvy, ktoré musia byť diametrálne odlišné a ľahko rozlíšiteľné od činností v rámci výkonu funkcie konateľa. Iba v takomto prípade zjavne odlišnej a rozdielnej činnosti je možné uvažovať o existencii pracovného pomeru .
Právna veta: Otec by si mal byť vedomý toho, že plnenie vyživovacej povinnosti má prioritné postavenie a zo zákona o rodine otcovi vyplýva povinnosť vyvinúť všetko úsilie na to, aby v rámci svojich schopností a možností dosahoval taký príjem, z ktorého by výživné na mal. dieťa mohol platiť v rozsahu, aby boli uspokojené jeho odôvodnené potreby.

Úryvok z textu:
... základe pracovnej zmluvy, pričom od 01.12.2014 do 15.12.2014 pracoval v tejto spoločnosti na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa. Za obdobie od 01/2014 do 11/2014 dosiahol otec priemerný čistý mesačný príjem vo výške 2752,72 eur. Pracovný .
... účely. Žalobca síce v konaní tvrdil, že jeho vôľa bola prejavená a obmedzená výlučne na užívanie vozidiel pre výkon funkcie konateľa, ako štatutárneho zástupcu spoločnosti, avšak na toto tvrdenie nepredložil žiaden dôkaz. Takýmto dôkazom mohol byť napr. ... prvého stupňa, že žalobca neuniesol dôkazné bremeno na preukázanie, že vozidlá boli dané do užívania z titulu výkonu funkcie konateľa a pracovníka žalobcu, ale z vykonaného dokazovania je potrebné vyvodiť, že spoločnosť dala súhlas na užívanie motorových .
... súd určil, že uznesenie č. 1 VZ je neplatné a v časti o určenie neplatnosti dohody o zániku zmluvy a výkone funkcie konateľa a o určenie neplatnosti dohody o skončení funkcie konateľa žalobu zamietol. Proti tomuto rozsudku vo vyhovujúcej časti - určenie, že uznesenie ... rozšíril o ďalšie dva návrhy, a to určenie neplatnosti Dohody o skončení funkcie konateľa a Dohody o zániku zmluvy o výkone funkcie konateľa, obe z 3.5.2007. Zmenu žaloby súd prvého stupňa pripustil uznesením z 21.1.2010. Vo veci rozhodol .
... ako zamestnanec dostatok zákonných prostriedkov na svoju obranu. Odvolací súd neuveril ani tvrdeniu odporcu, že v súvislosti s výkonom funkcie konateľa v spoločnosti Sprecher Automation s.r.o. roky poberal a poberá iba deklarovanú mzdu. Vyplýva to aj z ... ako zamestnanec dostatok zákonných prostriedkov na svoju obranu. Odvolací súd neuveril ani tvrdeniu odporcu, že v súvislosti s výkonom funkcie konateľa v spoločnosti Sprecher Automation s.r.o. roky poberal a poberá iba deklarovanú mzdu. Vyplýva to aj z .
... , s. r. o. Zvolen, domáha sa od nich náhrady škody, ktorú podľa nej mali spôsobiť pri výkone funkcie konateľa. V zmysle týchto ustanovení aktívne legitimovaným účastníkom domáhať sa náhrady škody by bola obchodná spoločnosť, v ktorej odporcovia ... spôsobe výpočtu jej výšky. Z uvedeného dôvodu všetci traja odporcovia mohli a v súlade s povinnosťou postupovať pri výkone funkcie konateľa Spoločnosti s odbornou starostlivosťou, aj mali vedieť o tom, že vyššie uvedené faktúry boli vystavené spoločnosťou Mäspoma .
... druh práce iná pracovná činnosť než je výkon funkcie štatutárneho orgánu. V danom prípade bol dohodnutý druh práce iný než výkon funkcie konateľa žalovanej spoločnosti. Existenciu pracovnoprávneho vzťahu a splnenie uvedených podmienok nepopieral a nespochybnil ani odporca, ktorý samotný mzdový nárok navrhovateľky uznal .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.