Nájdené rozsudky pre výraz: výkon práce

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6737

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1472 dokumentov
342 dokumentov
180 dokumentov
49 dokumentov
21 dokumentov
187 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: V súvislosti s výkonom svojej práce absolvoval pracovné cesty a to aj zahraničné pracovné cesty. Právny predchodca navrhovateľa, ako zamestnávateľ bol preto v súlade s ust. § 145 ods. 1 Zákonníka práce povinný poskytovať odporcovi ako zamestnancovi, za podmienok ustanovených osobitným predpisom cestové náhrady. Výdavkami poskytovanými zamestnancovi v súvislosti s výkonom práce sa rozumejú náhrady cestovných, sťahovacích a iných výdavkov vyplývajúcich zamestnancovi z plnenia pracovných povinnosti, ktorých podmienky a rozsah poskytovania je upravený osobitným predpisom a to zákonom č. 283/2002 Z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Martin 8C/147/2010 5710203577 15.10.2013 Mgr. Magdaléna Šmidtová ECLI:SK:OSMT:2013:5710203577.14 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Martin v konaní pred samosudkyňou Mgr. Magdalénou Šmidtovou v právnej veci navrhovateľa: CALISCOM, s.r.o., so sídlom v Považskej Bystrici, Centrum 29/34, IČO : 35795204, zastúpenému JUDr. Ľubomírom Krajným, advokátom so s
Kľúčové slová: ochrana prácemzdavýkon práce
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Hlavným účelom úpravy mzdy v zákonníku práce je výslovne zakotviť nárok zamestnanca na peňažné plnenie za vykonanú prácu. Právna úprava o mzde obsiahnutá vo vyššie citovaných ustanoveniach je v súlade so základnými princípmi Dohovoru medzinárodnej ochrany práce č. 95 o ochrane mzdy (oznámenie č. 411/1991 Zb.). Podľa článku 1 citovaného dohovoru ,,mzda,, znamená odmenu alebo zárobok, či sa nazývajú alebo vypočítajú akokoľvek, ktoré možno vyjadriť peniazmi a ustanoviť po vzájomnej dohode alebo podľa vnútroštátnych predpisov, ktoré zamestnávateľ má vyplatiť na základe písomnej alebo ústnej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Poprad 21C/79/2011 8711204328 20.01.2012 JUDr. Alexandra Kolcunová ECLI:SK:OSPP:2012:8711204328.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Poprad samosudkyňou JUDr. Alexandrou Kolcunovou v právnej veci žalobcu K.. Ľ. M., nar. XX.X.XXXX, bytom N.W. XXXX/XX, T. - U., štátny občan SR, právne zastúpeného JUDr. Alenou Turčanovou, advokátkou, Lúčna 3923/22, Popra
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Pri uplatnení výpovedného dôvodu uvedeného § 63 ods. 2 písm. a), b) platí povinnosť zamestnávateľa ponúknuť zamestnancovi inú vhodnú prácu podľa § 63 ods. 2 O.s.p.. Stačí, ak zamestnávateľ pred uplatnením výpovede ponúkne zamestnancovi prácu v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce, nie v mieste bydliska zamestnanca. Ponúkaná práca nemusí nevyhnutne zodpovedať druhu doteraz vykonávanej práce podľa pracovnej zmluvy. Jedná sa o hmotnoprávnu podmienku výpovede zo strany zamestnávateľa a jej nesplnenie spôsobuje neplatnosť výpovede. Ponuka vhodného zamestnania sa musí uskutočniť e ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Nové Zámky 16C/145/2009 4409208271 21.11.2011 JUDr. Mária Nagyová ECLI:SK:OSNZ:2011:4409208271.8 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Nové Zámky, sudkyňou JUDr. Máriou Nagyovou, v právnej veci žalobcu: T.. U. C., nar. XX.X.XXXX, bytom Š., W. XXX/X, štátny občan SR, zast. JUDr. N. K., advokátom so sídlom v G. J., K. X, proti žalovanému: HBS Stahlbau, a.s
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Podľa § 57 ZP Zamestnávateľ môže zamestnanca vyslať na pracovnú cestu mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutne potrebné obdobie len s jeho súhlasom. To neplatí, ak vyslanie na pracovnú cestu vyplýva priamo z povahy dohodnutého druhu práce alebo miesta výkonu práce alebo ak možnosť vyslania na pracovnú cestu je dohodnutá v pracovnej zmluve. Na pracovnej ceste zamestnanec vykonáva prácu podľa pokynov vedúceho zamestnanca, ktorý ho na pracovnú cestu vyslal.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Nitra 15C/271/2007 4107223364 11.04.2012 Mgr. Adriana Halajová ECLI:SK:OSNR:2012:4107223364.22 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Nitra sudkyňou Mgr. Adrianou Halajovou v právnej veci navrhovateľa: V.. W. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom V. X., D. V., proti odporcovi: Q. Q. X.š, advokát, IČO: 36105929, so sídlom D. 4, D. V., o zaplatenie sumy 1.459,54 eur s
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Dohoda o sprostredkovaní zamestnania za úhradu musí obsahovať náležitosti uvedené v zákone o službách zamestnanosti (§ 25 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti) a nad ich rámec môže obsahovať aj ďalšie, ak sa na nich zmluvné strany dohodnú.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/52/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200481 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 03. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7011200481.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tama
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Podľa § 18 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v platnom znení, zamestnancovi s miestom výkonu práce dohodnutom v pracovnej zmluve v zahraničí patrí za dni cesty do miesta výkonu práce v zahraničí a späť a pri pracovných cestách v zahraničí náhrada výdavkov ako pri zahraničnej pracovnej ceste. Ak zamestnanca nasledujú do miesta výkonu práce v zahraničí aj osoby, ktoré sa považujú za rodinu zamestnanca (§ 2 ods. 4), možno zamestnancovi poskytnúť za dni cesty do tohto miesta a späť náhradu preukázaných cestovných výdavkov, preukázaných ubytovacích výdavkov a preukázaných potrebn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Malacky 5C/155/2008 1407211595 15.01.2013 JUDr. Miroslav Rudinský ECLI:SK:OSMA:2013:1407211595.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Malacky pred samosudcom JUDr. Miroslavom Rudinským, v právnej veci navrhovateľa: H. proti odporcovi: N. zast.: opatrovníčkou S., pracovníčkou Okresného súdu K., o zaplatenie mzdy za prácu a stravného, takto rozhodol: Od
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Predpokladom zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania je skutočnosť, že ku škode došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Za plnenie pracovných úloh sa považuje výkon pracovných povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru (predovšetkým z pracovnej zmluvy), o inú činnosť vykonávanú na príkaz zamestnávateľa a o činnosť, ktorá je predmetom pracovnej cesty. Pracovné povinnosti sú povinnosti, ktoré pre zamestnanca vyplývajú z pracovného pomeru, ako aj z ustanovení Zákonníka práce, prípadne z ďalších všeobecne záväzných pra ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 33C/88/2009 5109220877 24.11.2011 Mgr. Mária Kašíková ECLI:SK:OSZA:2011:5109220877.9 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou Mgr. Máriou Kašíkovou v právnej veci navrhovateľky: L. Y., O.. XX.XX.XXXX, V. E. XXX, právne zastúpená JUDr. Alžbetou Skočdopolovou, advokátkou, so sídlom Dolné Rudiny 1, Žilina proti odporco
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Čo je to nelegálne zamestnávanie, stanovuje § 2 ods. 2 zákona č. 82/2005 Z.z. v znení účinnom ku dňu spáchania správneho deliktu. Podľa neho je ním zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom (ako v danom prípade), ak využíva závislú prácu fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu. Týmto osobitným predpisom je podľa poznámky 2 Zákonník práce a Zákon o štátnej službe č. 400/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. Keďže teda žalobca je fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom a v jeho p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 20S/153/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5015200769 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 01. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Martinčeková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2016:5015200769.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ja
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odlučné ako náhrada cestovných výdavkov, ktoré patria zamestnancovi s miestom výkonu práce v zahraničí, patrí zamestnancovi vo výške upravenej v zákone číslo 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách (§ 19 zákona). Tieto náhrady cestovných výdavkov, ktoré patria zamestnancovi pri plnení pracovných úloh a ktoré sú mu vyplácané v súlade s § 145 Zákonníka práce, sa nezahrňujú do čistého príjmu povinného rodiča za účelom určenia, či zmeny výšky výživného podľa zásad uvedených v ustanoveniach § 62 a § 75 ods. 1 Zákona o rodine (Rc 55/1992). Prihliadať k takto získanej mzdovej zložke je možné len ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 9CoP/4/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8312214984 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 04. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Šebeň ECLI: ECLI:SK:KSPO:2013:8312214984.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Šebeňa a sud
MENU