SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1259943
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66492
USSR: 38638
NSČR: 128128
NSSČR: 69651
USČR: 81929
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 429623
Krajské súdy (ČR): 48646
Posledná aktualizácia
16.01.2021 06:07

Nájdené rozsudky pre výraz: vylúčenie z užívania bytu


Približný počet výsledkov: 67 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vylúčenie z užívania bytu
  • vylucenie nájdené 58924 krát v 33472 dokumentoch
  • z nájdené 10029695 krát v 425994 dokumentoch
  • uzivania nájdené 30861 krát v 10966 dokumentoch
  • byt nájdené 1727165 krát v 339910 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 5 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 6 dokumentov
Odborné články 3 dokumenty


Právna veta: V ust. § 146 ods. 2 Občianskeho zákonníka je upravený osobitný dôvod pre obmedzenie užívacieho práva druhého manžela k domu alebo bytu, ktorý tvorí predmet BSM. Týmto zákonom aprobovaným dôvodom je: a) existencia fyzického alebo psychického násilia, alebo samotná hrozba takéhoto násilia, b) neznesiteľnosť ďalšieho spolužitia manželov v spoločnom dome alebo byte. Účelom uvedenej právnej úpravy, je prispieť k obmedzovaniu násilného správania manželov pri riešení nezhôd o právach a povinnostiach vyplývajúcich z BSM, a je občianskoprávnou sankciou v prípadoch, keď toto ustanovenie nebude mať dosta ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 6Co/582/2014 3113203874 28.04.2015 JUDr. Stanislava Marková ECLI:SK:KSTN:2015:3113203874.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Ľubice Bajzovej a členiek JUDr. Stanislavy Markovej a Mgr. Martiny Trnavskej v právnej veci navrhovateľky: Ing. Y. K., rodená X., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom v C., Ul. M. č. XXXX/ .
Právna veta: Účelom úpravy podľa § 146 ods. 2 Občianskeho zákonníka je obmedzenie násilného správania manželov pri nezhodách o právach a povinnostiach, vyplývajúcich z ich bezpodielového spoluvlastníctva, pričom obmedzenie, resp. vylúčenie užívacieho práva prichádza do úvahy len vtedy, ak vo vzťahu k manželovi alebo k blízkej osobe, ktorá býva v spoločnej domácnosti dochádza k fyzickému alebo psychickému násiliu, resp. k hrozbe takýmto násilím. Násilie nemusí vykazovať znaky trestného činu, postačí, ak pôjde o priestupok proti občianskemu spolužitiu. Predpokladom pre použitie vyššie uvedenej občianskoprávn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ods. 2 Občianskeho zákonníka, preto návrh v celom rozsahu zamietol, pretože správanie odporcu neodôvodňuje jeho úplné vylúčenie z užívania bytu. Nebolo preukázané, že by predchádzajúce spolužitie bolo neznesiteľné, prípadne, že existuje hrozba násilia. Odporca v ... je možné aplikovať zákonné ustanovenie § 705a Občianskeho zákonníka, lebo toto zákonné ustanovenie upravuje obmedzenie alebo vylúčenie z užívania bytu vo vzťahu k manželovi alebo rozvedenému manželovi, pre prípad, že ide o spoločný byt manželov .
Právna veta: Použitie právneho prostriedku upraveného v ustanoveniach § 146 Občianskeho zákonníka po zániku manželstva, a teda po zániku bezpodielového spoluvlastníctva je možné za použitia ust. § 853 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Jedná sa o analógiu vzhľadom k tomu, že v predmetnom spore stranami sporu nie sú manželia a k zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov došlo rozvodom manželstva v súlade s ust. § 148 ods. 1 Občianskeho zákonníka (nie ako konštatoval okresný súd vo svojom rozsudku v bode 27.: „Okresný súd má tak naplnenú hmotnoprávnu podmienku existencie bezpodielového spoluvlastníctv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa nachádzajú všetky relevantné odpovede na námietky žalovaného. K jednotlivým hmotnoprávnym podmienkam splnenia podmienok na vylúčenie z užívania bytu uviedla, že predmetný byt je v súčasnosti predmetom vyporiadania BSM, pričom táto podmienka nebola ... právoplatného vyporiadania BSM medzi účastníkmi. Žalovaný dobrovoľne a slobodne opustil spoločné bydlisko, a preto vylúčenie z užívania bytu podľa oboch hore uvedených ustanovení nespĺňajú základné hmotnoprávne predpoklady pre ich aplikáciu v rozhodnutí. .
Právna veta: Ust. § 146 ods. 2 O. s. p sa dotýka obmedzenia užívacieho práva druhého manžela k domu alebo k bytu, ktorý tvorí predmet BSM. Týmto dôvodom je buď fyzické alebo psychické násilie, alebo už samotná hrozba takéhoto násilia, alebo neznesiteľnosť ďalšieho spolužitia manželov v spoločnom dome alebo byte. V takomto prípade potrebnú úlohu zohráva fyzické alebo psychické násilie, ktoré nemusí vykazovať znaky trestného činu, pričom postačí, ak ide o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Právnym prostriedkom v takých prípadoch je právo manžela, aby súd obmedzil užívacie právo druhého manžela k d ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... práva - užívania bytu. Zákonodarca v gramatickom výklade k ust. § 146 ods. 2 Občianskeho zákonníka neuvádza, aby toto obmedzenie alebo vylúčenie z užívania bytu malo byť konkrétne určené na akú dobu, tak ako sa žalovaný v odvolaní domnieva. Preto odvolací súd túto odvolaciu námietku ... /X, t.č. vo výkone trestu v Ústave na výkon väzby v J., ul. F.. X. X, v konaní o vylúčenie z užívania bytu, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Prešov zo dňa 24. 01. 2012, č. k. 17C 208/2011-60 takto .
Právna veta: Podľa § 705a Obč. zákonníka, ak sa z dôvodu fyzického násilia alebo psychického násilia, alebo hrozby takýmto násilím vo vzťahu k manželovi alebo k rozvedenému manželovi ako spoločnému užívateľovi bytu alebo k blízkej osobe, ktorá s ním býva spoločne v byte, stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným, môže súd na návrh jedného z manželov alebo rozvedených manželov obmedziť užívacie právo druhého z nich, alebo ho z jeho užívania úplne vylúčiť. Uvedená právna úprava rieši jeden z najakútnejších problémov obetí domáceho násilia, keď tieto sú nútené opúšťať spoločný byt, aby boli chránené pred ďalším n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... keďže bol amnestovaný, musí sa naňho hľadieť ako keby nebol odsúdený. Taktiež uviedol, že je bezpredmetné rozhodovať o jeho vylúčení z užívania bytu, keďže tento už sám opustil. Súd prvého stupňa na základe vykonaného dokazovania a aplikáciou ustanovenia § 705 a Obč. ... o vylúčenie z členstva v družstve, je to vzťah medzi družstvom a účastníkmi konania, a pokiaľ ide o jeho úplné vylúčenie z užívania bytu, už počas trvania manželstva z bytu odišiel sám. Je si vedomý toho, že bol odsúdený za skutok, ktorého .
Právna veta: Predpoklady pre vydanie predbežného opatrenia sú obsiahnuté v § 76 ods. 1 písm. g/ O.s.p. Nariadenie predbežného opatrenia je podľa týchto predpokladov uvedených v Občianskom súdnom poriadku prípustné a opodstatnené vtedy, ak a/ sa tvrdí a osvedčí, že sú tu právne vzťahy medzi účastníkmi, b/ tieto právne vzťahy vyžadujú dočasnú úpravu, táto dočasná úprava je potrebná, c/ sa v právnych vzťahoch medzi účastníkmi nevytvorí nenávratný stav, e/ sa neprimeraným spôsobom nezasahuje do právnych vzťahov medzi účastníkmi, teda že účastník nie je obmedzený spôsobom neprimeraným povahe veci. V prejednávan ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podala na súd návrh vo veci samej na začatie konania o obmedzenie užívacieho práva odporcu a jeho vylúčenie z užívania bytu uvedeného vo výroku tohto rozhodnutia a určil aj dobu platnosti nariadeného predbežného opatrenia, pretože pre predbežné ... rovnocenné strany. návrh vo veci samej na začatie konania o obmedzenie užívacieho práva odporcu a jeho vylúčenie z užívania bytu uvedeného vo výroku tohto rozhodnutia a určil aj dobu platnosti nariadeného predbežného opatrenia, pretože pre predbežné opatrenie .
... proti odporcovi: O. F., D.. XX.X.XXXX, N. O. XXX/XX, XXX XX G.É. D. O., o trvalé vylúčenie z užívania bytu, takto rozhodol: Súd úplne v y l u č u j e odporcu z užívaniu bytu č. 36, nachádzajúceho sa .
... moc a kontrolu ale obrana vlastných záujmov. V danom prípade však nemožnosť a neschopnosť ďalšieho spolužitia nie je možné riešiť vylúčením z užívania bytu jedného z manželov aj keď druhý z manželov alebo obaja pociťujú vzájomné spolužitie za neznesiteľné. Podľa názoru súdu s najväčšou .
... ods. 1 písm. g/ O.s.p. vyplýva možnosť súdnym rozhodnutím zamedziť osobám dopúšťajúcim sa násilia na blízkej osobe, ich vylúčenie z užívania bytu alebo obmedzenie ich užívacieho práva. Je nevyhnutné, aby tu preukázateľne existovala hrozba násilia, ktoré býva dlhotrvajúce a má stupňujúcu tendenciu .
... bytu, v ktorom žije navrhovateľka. Tomuto návrhu bolo vyhovené. Na Okresnom súde Humenné teraz prebieha konanie o vylúčenie z užívania bytu pod č. 15C/5/2012. Vzhľadom na vyhrotenie situácie a podstatné narušenie vzťahov medzi navrhovateľkou a odporcom je ... bytu, v ktorom žije navrhovateľka. Tomuto návrhu bolo vyhovené. Na Okresnom súde Humenné teraz prebieha konanie o vylúčenie z užívania bytu pod č. 15C/5/2012. Vzhľadom na vyhrotenie situácie a podstatné narušenie vzťahov medzi navrhovateľkou a odporcom je .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.