Nájdené rozsudky pre výraz: výpis z registra trestov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20740

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

17154 dokumentov
1140 dokumentov
8 dokumentov
10 dokumentov
27 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pokiaľ si navrhovateľ uplatnil nárok na náhradu nemajetkovej ujmy bolo potrebné, aby špecifikoval a preukázal závažnosť vzniknutej ujmy a okolnosti, za ktorých k nej došlo, závažnosť následkov, ktoré mu vznikli v súkromnom živote, ako aj závažnosť následkov v spoločenskom živote, ako to predpokladá ust. § 17 ods. 3 Zákona č. 514/2003 Z. z.. Nesporne z výsledkov vykonaného dokazovania vyplýva, že navrhovateľ sa prihlásil do výberového konania volieb na funkciu hlavného kontrolóra, v súlade s ust. § 18a ods. 3, § 18a ods. 4 Zákona č. 369/90 Zb., pričom podmienkou tohto výberového konania bolo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 7Co/684/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5615200123 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 12. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. František Dulačka ECLI: ECLI:SK:KSZA:2015:5615200123.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu M
Právna veta: Podľa § 11 ods. 3 veta prvá zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len zákon o súdnych poplatkoch) poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, podaním odvolania alebo dovolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo, ak sa podanie vrátane odvolania alebo dovolania odmietlo alebo ak sa návrh, odvolanie alebo dovolanie vzali späť pred prvým pojednávaním bez ohľadu na to, či bol vydaný platobný rozkaz alebo rozkaz na plnenie.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 4Co/513/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1310204615 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 03. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Darina Kuchtová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2013:1310204615.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: I. D., D. XX, I., IČO: XX XXX XXX, zastúpený: JUDr. A
Právna veta: Podľa ust. § 4 ods. 1 písm. k) zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov od poplatku je oslobodené súdne konanie vo veciach náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom. Táto skutočnosť však neznamená, že navrhovateľ je zároveň oslobodený aj od súdnych poplatkov vyrubovaných za úkony súdu. Skutočnosť, že konanie (o náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom alebo nezákonným rozhodnutím (je alebo bolo) od súdnych poplatkov vecne oslobodené, nemá vplyv na zákonnú povinnosť navrhovateľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 16Co/734/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6612216505 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 10. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Štefan Baláž ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6612216505.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľa POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom 811 09 Bratisl
Právna veta: V správnom súdnictve sa na účely určenia základnej sadzby tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby bez výnimky aplikuje § 11 ods. 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v rozhodnom znení a nie § 10 vychádzajúci z hodnoty sporu. Rovnako v tejto súvislosti Najvyšší súd SR poukazuje na prílohu I. položky č. 10 sadzobníka súdnych poplatkov tvoriaceho prílohu k zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, podľa ktorej sa súdny poplatok v správnom súdnictve platí pevno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/78/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7018200649 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 11. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Tkáč ECLI: ECLI:SK:KSKE:2019:7018200649.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Tkáča, členov
Právna veta: Zákon o súdnych poplatkoch v § 1 definuje, čo je predmetom súdnych poplatkov, pričom sú to poplatky buď za jednotlivé úkony súdov alebo za konanie súdov a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry, ktoré sú uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov. Zákon presne definuje, že pod pojem súdny poplatok možno včleniť - jednak poplatky za úkony a poplatky za konanie súdov. V obidvoch prípadoch však ide o súdne poplatky (citované ustanovenie už ďalej nepracuje s pojmom súdne poplatky, ale poukazuje na to, že bude uvádzať pojem „poplatky“). Taktiež v usta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 14CoE/109/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6209202276 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 08. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Priehoda ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6209202276.3 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v exekučnej veci oprávneného POHOTOVOSŤ, s.r.o., Prib
Právna veta: Podľa ustanovenia § 27 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ak sa za opatrovníka nemôže ustanoviť príbuzný fyzickej osoby ani iná osoba, ktorá spĺňa podmienky pre ustanovenie za opatrovníka, ustanoví súd za opatrovníka orgán miestnej správy, prípadne jeho zariadenie, ak je oprávnené vystupovať vo svojom mene. Navrhovateľka je najbližšou pokrvnou príbuznou nesvojprávneho a o tohto sa už dlhší čas stará, pričom v jej starostlivosti neboli zistené žiadne pochybenia. Na základe výpisu z registra trestov súd zistil, že navrhovateľka nemá záznam v registri trestov. Súd dospel k záveru, že navrhovateľka je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Banská Bystrica 31Ps/17/2013 6113227899 30.10.2013 Mgr. Jana Diškanová ECLI:SK:OSBB:2013:6113227899.1 Uznesenie Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci starostlivosti o T. U., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom U. XXX, o návrhu navrhovateľky L. P., rod. U., nar. XX. XX. XXXX, bytom L. XX, Q. Q., toho času bytom U. XXX, v konaní o ustanovenie opatrovníka takto rozho
Kľúčové slová: súdne poplatkysúdny zmierúkony účastníkov vo veci samej
Právna veta: Podľa § 11 ods. 7 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov ( ďalej len „zák. č. 71/1992 Zb.“ ), ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania vo veci samej, vráti sa im 90% zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania vo veci samej, vráti sa im 50% zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30% zo zaplateného poplatku v konaní podľa tretej časti Občianskeho súdneho poriadku. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bardejov 3C/119/2011 8211203486 23.03.2012 JUDr. Eliška Wagshalová ECLI:SK:OSBJ:2012:8211203486.4 Rozhodnutie Okresný súd Bardejov v právnej žalobcu Home Credit Slovakia, a.s., IČO: 36 234 176, so sídlom Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany proti žalovanému S. Z., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XX, XXX XX A., o zaplatenie 629,95 eur s príslušenstvom, takto rozhodol: Súd
Právna veta: Otázku vrátenia súdneho poplatku v tomto prípade je možné riešiť len podľa ustanovenia § 11 ods. 9 zákona č. 71/1992 Z.z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého poplatok za odpor sa vráti, ak sa konanie zastavilo pred začatím pojednávania vo veci samej. V reštrukturalizácii dochádza k zastaveniu konaní prerušených v zmysle § 118 ods. 4 ZKR, podľa § 156 ZKR aj zverejnením uznesenia súdu o skončení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Podľa záveru odvolacieho súdu, zo samotného právne možného predpokladu zastavenia konania, vzh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4CoKR/16/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111210106 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Rizman ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111210106.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu L.. E. E. a členov s
Kľúčové slová: osobitné oslobodenie od súdnych poplatkovsúdny poplatok
Právna veta: Poplatníkom je žalobca poplatkového úkonu, ak je podľa Sadzobníka súdnych poplatkov ustanovený poplatok z návrhu, pričom v odvolacom konaní je poplatníkom ten, kto podal odvolanie vo veci samej a poplatok sa vyberá podľa rovnakej sadzby ako v prvostupňovom konaní za podanie návrhu. Poplatková povinnosť vzniká už podaním odvolania. Súd prvého stupňa v predmetnej veci správne postupoval, keď žalobcovi vyrubil súdny poplatok podľa položky 7a Sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu k zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších pred ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 15Co/180/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4212219949 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 10. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Bzdúšek ECLI: ECLI:SK:KSNR:2015:4212219949.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Bzdúška a člen
Právna veta: Podľa § 1 zákona č. 71/1992 Zb. sa súdne poplatky vyberajú za jednotlivé úkony alebo konania súdov, ak sa tieto vykonávajú na návrh účastníkov konania a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry (ďalej len "poplatkový úkon") uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len "sadzobník"), ktorý tvorí prílohu tohto zákona. Pritom treba dôrazne rozlišovať úkony, ktoré sa spoplatňujú, od konaní súdov. Konaním na návrh (resp. na základe žaloby) sa rozumie predovšetkým konanie podľa Občianskeho súdneho poriadku. Za konanie sa pre účely platenia sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 24Co/221/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2214202317 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 01. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Holič ECLI: ECLI:SK:KSTT:2016:2214202317.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Martin Holič
MENU