Nájdené rozsudky pre výraz: výplata invalidného dôchodku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 584

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

196 dokumentov
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zodpovednosť za škodu podľa Občianskeho zákonníka vzniká vtedy, keď jedna osoba spôsobí inej osobe svojim zavineným konaním alebo svojou činnosťou, resp. nečinnosťou škodu. Ustanovenie § 441 OZ upravuje prípad, keď škodu síce spôsobila iná osoba, ale súčasne škoda bola spôsobená aj zavinením poškodeného. Ak sa preukáže, že za škodu je zodpovedný nielen škodca, ale táto vznikla aj zavinením poškodeného, škodu znáša tak zodpovedný subjekt ako aj poškodený, a to pomerne.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 19Co/229/2013 8110216445 05.06.2014 JUDr. Zlata Simková ECLI:SK:KSPO:2014:8110216445.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Simkovej a sudkýň a JUDr. Gabriely Világiovej JUDr. Jany Burešovej v právnej veci žalobcu: Sociálna poisťovňa, Bratislava, IČO: 30807484, adresa pre doručovanie:
Právna veta: Vznik nároku na invalidný dôchodok je podmienený dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom občana zhoršeným v rozsahu a s následkami predpokladanými v § 29 ods. 2 zák. č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov. Zhoršenie zdravotného stavu len na mieru čiastočnej invalidity zakladá nárok len na čiastočný invalidný dôchodok podľa § 37 zák. č. 100/1988 Zb. v znení noviel. Posúdenie miery zhoršenia zdravotného stavu vo vzťahu k pracovnej schopnosti, vyžaduje odborné lekárske znalosti a zákonom je zverené posudkovým komisiám sociálneho zabezpečenia (§ 118 zák. č. 100/1988 Zb.), a to aj pre účely s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 23Sd/186/2014 4014200732 24.11.2014 JUDr. Dana Kálnayová ECLI:SK:KSNR:2014:4014200732.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v právnej veci navrhovateľa: A. A., bytom Z. XXX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie v Bratislave, Bratislava, Ul. 29. augusta 8, o zvýšenie invalidného dôchodku, samosudkyňou JUDr. Danou Kálnayovou, takt
Právna veta: Pozitívny záväzok štátu umožniť prístup k spravodlivosti osobám materiálne znevýhodneným sa realizuje prostredníctvom zákona č. 327/2005 Z.z., keď z ustanovenia § 1 tohto zákona vyplýva, že jeho účelom je vytvoriť systém poskytovania právnej pomoci a zabezpečiť jej poskytovanie v rozsahu ustanovenom týmto zákonom fyzickým osobám, ktoré v dôsledku svojej materiálnej núdze nemôžu využívať právne služby na riadne uplatnenie a ochranu svojich práv a prispieť k predchádzaniu právnych sporov. Štát potom sám, resp. v prevažnej miere, znáša náklady za poskytnutie právnej pomoci znevýhodneným oso ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 13S/81/2017 3017200404 28. 03. 2018 JUDr. Ing. Miroslav Manďák ECLI:SK:KSTN:2018:3017200404.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu JUDr. Ing. Miroslava Manďáka a sudcov JUDr. Evy Vékonyovej a JUDr. Rastislava Dlugoša, PhD., v právnej veci žalobkyne nesvojprávnej B. U., bytom S. C., F. XXX/XX-XX zastúpenej
Právna veta: Podľa § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2). Podľa § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť; ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade. Vzhľadom k späťvzatiu návrhu navrhovateľkou na preskúmanie napadnutého rozhodnutia súd s poukazom na ustanovenie § 250d ods. 3 a § 250h ods. 2 O.s.p. konanie zastavil. Pokiaľ ide o trovy konania, osobitná časť O.s.p. o správnom súdnictve neobsahuje špeciálne ustanovenia o trovách konania v prípade zastavenia konania z dôvodu späťvzatia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 15Sd/302/2012 3012200837 13.08.2013 JUDr. Elena Zaťková ECLI:SK:KSTN:2013:3012200837.2 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľky: B. G., bytom W. XXX proti odporcovi Sociálnej poisťovni - ústredie v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 16. októbra 2012, takto rozhodol: S
Právna veta: Bezdôvodné obohatenie je podľa Občianskeho zákonníka jedným z dôvodov vzniku záväzkov. Predpokladom vzniku týchto záväzkov je obohatenie určitého subjektu a tomu zodpovedajúca ujma subjektu druhého a ďalej bezdôvodnosť takéhoto obohatenia. Obohatenie je pojmovým znakom a základným predpokladom vzniku tohto záväzku. O obohatení možno hovoriť vtedy, keď obohatený získal určitý majetkový prospech, ktorý má majetkovú hodnotu a prejaví sa v jeho majetkovej sfére. Základným právnym následkom získania bezdôvodného obohatenia je vznik povinnosti toto obohatenie vydať a táto je vybudovaná na princípe n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 58C/273/2012 1212235490 14.03.2013 JUDr. Blanka Malichová ECLI:SK:OSBA2:2013:1212235490.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava II v konaní pred sudkyňou JUDr. Blankou Malichovou v právnej veci navrhovateľa: Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8-10, Bratislava, IČO: 30807484, proti odporkyni: Finance Expert, spol. s.r.o., Niťo
Právna veta: Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú (§71 ods. 6 a 7 zsp). Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6Sd/47/2013 8013200528 04.09.2013 JUDr. Eva Sláviková ECLI:SK:KSPO:2013:8013200528.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove sudkyňou JUDr. Evou Slávikovou v právnej veci navrhovateľa Y. X., bytom W. XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o zvýšenie invalidného dôchodku takto rozhodol: P o t
Právna veta: Správny súd poznamenáva, že v zmysle § 135 ods. 1 SSP je pre súd rozhodujúci stav v čase právoplatnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy napadnutého žalobou. Preto, by správny súd ani nemohol prihliadať na nové dôkazy - lekárske správy a nálezy vyhotovené po právoplatnosti rozhodnutia žalovaného, pokiaľ by preukazovali zmeny v diagnostickom zhodnotení zdravotného stavu žalobcu. V prípade zhoršenia zdravotného stavu žalobcu po tomto termíne (po právoplatnosti žalobou napadnutého rozhodnutia žalovaného), ak by ho žalobca vedel preukázať novými odbornými lekárskymi nálezmi, žalobca môže o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 24Sa/1/2019 6019200070 11. 04. 2019 JUDr. Drahomíra Mikulajová ECLI:SK:KSBB:2019:6019200070.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd správny, v konaní pred sudkyňou JUDr. Drahomírou Mikulajovou, v právnej veci žalobcu: R. F., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom I. K. 8, XXX XX Z. Z., právne zastúpený: JUDr. Michal Vlk
Právna veta: Ustanovenie § 25 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. upravuje charakter vzťahu sudcu a štátu a ustanovuje, že vzťah sudcu a štátu je vzťahom verejnoprávnym. Nejde teda o vzťah pracovnoprávny medzi sudcom a súdom, ani o služobný pomer sudcu k súdu, na ktorý bol na výkon funkcie pridelený. Ide o verejnoprávny vzťah ústavného činiteľa k štátu, pretože v jeho mene vykonáva svoju funkciu. Štát je tým subjektom, ktorému vo vzťahu k sudcovi vznikajú práva a povinnosti . V zmysle § 34 zákona č. zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch vo veciach týkajúcich sa postavenia sudcov v ich osobitnom právnom vzťahu k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2CoPr/7/2019 1117228027 12. 08. 2020 JUDr. Michaela Králová ECLI:SK:KSBA:2020:1117228027.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Michaely Královej a členiek senátu JUDr. Ivany Jahnovej a JUDr. Nadeždy Wallnerovej v právnej veci žalobcu: E.. Y. J., X. X. X. XXXX, V. L.: V. XXX, Prešov,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5Scud/63/2012 1012201606 13.02.2013 JUDr. Milota Tóthová ECLI:SK:KSBA:2013:1012201606.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave samosudkyňou JUDr. Milotou Tóthovou v právnej veci navrhovateľa K. G., bytom Z. S. P. XX, XXXXX R. Z. G., G. M. T., proti odporkyni Sociálnej poisťovni ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o výplatu
MENU