Nájdené rozsudky pre výraz: vyporiadanie BSM

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2470

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

327 dokumentov
315 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Konanie o vyporiadanie BSM súd prvej inštancie správne právne posúdil podľa § 149 ods. 1 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka. Vyporiadanie BSM podľa § 150 Občianskeho zákonníka pozostáva jednak zo stránky kvalitatívnej, t.j. usporiadania vlastníctva k jednotlivým veciam patriacich do BSM, jednak zo stránky kvantitatívnej, ktorá sa týka hodnotových podielov účastníkov - bývalých manželov. Pre vyporiadanie je podstatná aj cena jednotlivých vecí patriacich do BSM. Pri ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 12Co/37/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4419202719 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Soňa Zmeková ECLI: ECLI:SK:KSNR:2021:4419202719.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Zmekovej
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Občiansky zákonník nemá výslovné ustanovenie o tom, ako treba vyporiadať pohľadávky a dlhy manželov, ktoré sú spojené s ich bezpodielovým spoluvlastníctvom. Tieto pohľadávky a dlhy nepatria totiž podľa ust. § 143 Občianskeho zákonníka do BSM. Súdna prax zastáva stanovisko, že v rámci komplexného riešenia majetkových vzťahov sa zásadne vyporiadavajú aj ďalšie spoločné majetkové práva a povinnosti, včítane spoločných pohľadávok a dlhov, s primeraným použitím ustanovení§ 149a § 150 OZ. Predpokladom vyporiadania týchto spoločných majetkových práv a povinností je, že vznikli za trvania BSM v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 5Co/295/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5715213437 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 10. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslav Jamrich ECLI: ECLI:SK:KSZA:2016:5715213437.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd však zdôrazňuje, že súdna prax odklon o princípu rovnosti podielov tzv. disparitu podielov označuje za postup mimoriadny a výnimočný, a preto je nutné vychádzať z toho, že parita podielov predstavuje východisko a disparita odklon od východiska parity podielov. Na vysvetlenie považuje za potrebné uviesť, že judikatúra výslovne zdôraznila, že hľadiská uvedené v § 149 resp. 150 predstavujú hľadiská rozhodné i pri rozhodovaní o výške podielov a pritom je potrebné poukázať aj na Zákon o rodine. Prípady kedy disparita prichádza do úvahy možno rozdeliť v zásade na tri skupiny a to: ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 4Co/268/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1613200937 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 12. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Kleinová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2016:1613200937.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Va
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Okamihom podania návrhu na vyporiadanie BSM na súd sa prerušuje plynutie trojročnej lehoty stanovenej v § 149 ods. 4 OZ a následne kedykoľvek v priebehu konania môžu sporové strany kedykoľvek uzavrieť dohodu o vyporiadaní BSM. A to i po uplynutí lehoty 3 rokov od zániku BSM, pretože počas konania o vyporiadanie BSM lehota v zmysle § 149 ods. 4 OZ je prerušená a počas prebiehajúceho konania nedôjde k jej skončeniu. Ak by po uplynutí 3 rokov od zániku BSM rozvedení manželia už nemohli uzavrieť dohodu o vyporiadaní BSM napriek tomu, že stále prebieha konanie o vyporiadanie BSM, bolo by im zabrá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 12Co/129/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4617205374 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 10. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Renáta Pátrovičová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2020:4617205374.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Renáty Pá
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V tejto súvislosti odvolací súd uvádza, že pri vyporiadaní BSM podľa § 150 Občianskeho zákonníka má súd pri vyporiadaní spoluvlastníctva prihliadať na okolnosti konkrétneho prípadu a zohľadniť rôzne skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť spôsob vyporiadania. Pri vyporiadaní BSM sa však vychádza zo zásady rovnosti ich podielov, iba v odôvodnených prípadoch môžu byť podiely manželov na spoločnom majetku stanovené odlišným spôsobom. V rámci vyporiadania BSM musí súd prihliadnuť na to, čo bolo zo spoločného majetku vynaložené na oddelený majetok niektorého z manželov, a tiež na nároky jednotlivých manž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 15Co/16/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6117250516 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 04. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Klaudia Kosková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2021:6117250516.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBL
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vo vzťahu k odvolacej námietke žalobkyne, že dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva, ktorá bola uzatvorená medzi ňou a žalovaným, predstavuje čiastočnú dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva s tým, že aj aktuálna súdna prax umožňuje „kombinovaný“ spôsob vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva, odvolací súd uvádza, že je potrebné súhlasiť so žalobkyňou v tej časti tvrdenia, že aplikačná prax upustila od požiadavky úplného vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva, teda, že pripúšťa aj kombinovaný spôsob vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva. Súd uskuto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 5Co/1/2022 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8418202977 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 01. 2023 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Világiová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2023:8418202977.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V súvislosti s disparitou podielov, odvolací súd poukazuje na rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III ÚS 343/2014 zo dňa 25.11.2014 z odôvodnenia ktorého, okrem iného vyplýva, že: „Ústavný súd v tejto súvislosti poukazuje a zároveň sa stotožňuje s právnym názorom uvedeným v náleze ústavného súdu sp. zn. I. ÚS 537/2012 (na ktorý poukázala aj sťažovateľka vo svojej sťažnosti), keď ústavný súd si osvojil právny názor vyjadrený v rozsudku Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 22 Cdo 2914/99 a vzťahujúcim sa aj na posudzovanú vec, podľa ktorého znenie § 150 Občianskeho zákon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 8Co/1/2022 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8221201046 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2023 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Burešová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2023:8221201046.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jany Burešov
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 11. Ustanovenie § 150 OZ upravuje zásady, z ktorých je potrebné vychádzať pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov je všetko, čo doň patrilo a čo existovalo ku dňu jeho zániku. Súd v konaní o vyporiadanie BSM zisťuje predovšetkým rozsah tohto spoluvlastníctva a následne sa zameria na zistenie ceny vecí, ktoré tvoria predmet BSM, pričom platí zásada, že je potrebné vychádzať z ceny, ktorú majú veci v čase vyporiadania. Pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa vychádza zo zásady rovnosti ich podielov. V rámci ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 11Co/36/2022 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2215205592 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2023 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Fedor Benka ECLI: ECLI:SK:KSTT:2023:2215205592.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Fedora Benku a sudk
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 14.Základnou zásadou § 150 O.z. je, že podiely oboch manželov sú rovnaké (princíp parity). 15.Z tejto zásady zákon pripúšťa výnimky, ktoré umožňujú podiely určiť aj iným pomerom (zásada disparity podielov - viď "rozsudok NS ČR 22 Cdo 2914/1999"). Posudzovanie výšky podielu manžela podľa toho, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie majetku získaného za trvania manželstva, sa v súdnom konaní uplatňuje iba výnimočne a to spravidla v tých prípadoch, keď jeden z manželov nepracoval vôbec lebo sa práci vyhýbal, počíňal si nezodpovedne voči rodine, nestaral sa o jej potreby, spôsobil škodu, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/395/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211221163 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Zborovjanová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2017:7211221163.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sl
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V zmysle § 150 OZ je pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov jeden z manželov povinný nahradiť, v prípade investícií do jeho nehnuteľnosti zo spoločného majetku, len finančné prostriedky skutočne vynaložené na tieto investície. Investíciami vynaloženými zo spoločného na ostatný majetok jedného z manželov však nie je práca jedného manžela vynaložená pri rekonštrukcii bytu druhého manžela. Manželstvo je spoločenstvom, v ktorom si manželia majú navzájom pomáhať (§ 18 ZoR), a za takúto pomoc možno považovať prácu manžela (aj jeho príbuzných, ak ju vykonávali ako dar) pri rekonštr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 7Co/178/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4110226096 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 12. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Sidónia Sládečková ECLI: ECLI:SK:KSNR:2014:4110226096.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sidónie S
MENU