Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1025803
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61303
USSR: 34251
NSČR: 118499
NSSČR: 63718
USČR: 77026
EUR-LEX (sk): 11811
EUR-LEX (cz): 11849
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417861
Krajské súdy (ČR): 40346
Posledná aktualizácia
18.08.2019 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: výpovedná doba


Približný počet výsledkov: 806 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: výpovedná doba
  • vypovedny nájdené 14390 krát v 5048 dokumentoch
  • doba nájdené 306195 krát v 99139 dokumentochPrávna veta: Strata dlhodobej spôsobilosti zamestnanca vykonávať doterajšiu prácu má vyplývať z lekárskeho posudku. Na to, aby lekársky posudok mal pracovnoprávne účinky je potrebné, aby zdravotný stav posudzovaného zamestnanca bol zistený objektívne, aby bol v lekárskom posudku konkrétne vyjadrený. Lekárske odporúčania resp. lekárske správy nespĺňajú požiadavky na lekársky posudok. Lekársky posudok by mal obsahovať aj poučenie odvolaní, o ktorom rozhoduje vedúci zdravotníckeho zariadenia alebo okresný úrad, ak zdravotnícke zariadenie v príslušnom obvode neexistuje.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/171/2012 2508212508 18.03.2013 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2013:2508212508.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Dudášová a členov senátu: JUDr. Iveta Jankovičová a JUDr. Lea Stovičková, v právnej veci navrhovateľky: Mgr. I. J., nar. XX.XX.XXXX, J. XXX, zastúpená advokátom: Mgr. .
Právna veta: Naviazanie rozsahu peňažnej náhrady na dĺžku výpovednej doby predstavuje sprísnenie právnej úpravy v neprospech zamestnancov, resp. zvýšenie ochrany zamestnávateľa pred neplnením si povinností zamestnancov (v danom prípade zotrvať počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa). Nemožno sa však stotožniť s jeho výkladom, že v duchu predmetného sprísnenia, resp. rozšírenia zodpovednosti zamestnancov nebolo cieľom zákonodarcu pridávať ďalšiu povinnosť do dohody a chrániť tak zamestnanca pred neurčitosťou. Pokiaľ zákonodarca namiesto jednoznačného určenia výška peňažnej náhrady (§ 62 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 10CoPr/9/2017 5115232781 28. 02. 2018 JUDr. Erik Varga ECLI:SK:KSZA:2018:5115232781.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Erika Vargu a členov senátu - sudcov JUDr. Amálie Paulerovej a JUDr. Róberta Urbana, v právnej veci žalobcu: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Žilina, Hodžova 11, .
Právna veta: Úprava započítania, tzv. kompenzácie je obsiahnutá v § 580 a 581 Občianskeho zákonníka a v § 358 až § 364 Obchodného zákonníka. Obchodný zákonník občianskoprávnu úpravu započítania dopĺňa. Započítanie predstavuje splatenie pohľadávky vzájomným odpočtom a jeho účel spočíva vo vylúčení samotného platenia. Započítaním nezaniká len hlavný záväzok, ale aj záväzky akcesorické. Pre započítanie sa vyžaduje, aby veriteľ a dlžník mali vzájomné pohľadávky. Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky je vzájomné aj ich postavenie. Plnenie z týchto vzájomných pohľadávok musí byť rovnakého druhu a tieto p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súlade s § 12 zák.č. 116/1990 Zb. od 1.6.2009 do 31.8.2009 plynúť 3-mesačná výpovedná doba, je neplatná a táto nespôsobila dôsledky zániku záväzkového vzťahu zo zmluvy o nájme nebytových priestorov (rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky .
Právna veta: Nájomná zmluva sa uzaviera medzi prenajímateľom (t.j. osobou ktorá vec prenajíma, odovzdáva do nájmu), a nájomcom (t.j. osobou ktorá vec najíma), podstata nájomnej zmluvy a z nej vyplývajúceho nájomného pomeru spočíva v tom že prenajímateľ prenecháva vec nájomcovi do dočasného užívania za odplatu, predmetom nájmu môže byť akákoľvek vec ktorá môže byť predmetom právneho vzťahu. Občiansky zákonník nevyžaduje pre nájomnú zmluvu určitú formu - možno ju teda uzavrieť v hocijakej forme. Nájom bytu vzniká nájomnou zmluvou uzavretou medzi prenajímateľom a nájomcom, nájomnou zmluvou prenajímateľ prenec ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 711 ods. 1 písm. d/ Občianskeho zákonníka dal navrhovateľ odporkyni výpoveď, ktorá jej bola doručená dňa 20.2.2013. Výpovedná doba uplynula 31.5.2013. Nasledujúcim dňom užíva odporkyňa predmetný byt bez právneho dôvodu bez riadnej zmluvy. Posledná výška ... plnenia poskytované s užívaním bytu, a preukáže, že ku dňu doručenia výpovede bol v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, výpovedná doba sa predlžuje o ochrannú lehotu, ktorá trvá šesť mesiacov. Podľa ustanovenia § 711 ods. 2 Občianskeho zákonníka dôvod .
Právna veta: V ustanovení § 79 Zákonníka práce sú uvedené podmienky, za ktorých je možné zamestnancovi priznať náhradu mzdy, ak s ním zamestnávateľ skončil pracovný pomer neplatne. V ustanovení § 79 ods. 1 Zákonník práce sú upravené podmienky, ak zamestnávateľ skončil so zamestnancom pracovný pomer neplatne a pracovník trvá na tom, aby ho zamestnávateľ ďalej zamestnával. V takomto prípade pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa sa nekončí a zamestnávateľ je povinný zamestnancovi prideľovať prácu na základe pracovnej zmluvy, prípadne ak ju neprideľoval, poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy od času, kedy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... /), podľa § 79 ods. 4 zamestnanec má nárok na náhradu mzdy vo výške svojho priemerného zárobku podľa § 134 za výpovednú dobu dvoch mesiacov. Krajský súd hodnotiac výsledky vykonaného dokazovania dospel k záveru, že podmienky pre priznanie náhrady mzdy podľa § 79 ... mzdy s poukazom na ust. § 79 ods. 4 Zákonníka práce, v sume svojho priemerného zárobku podľa § 134 za výpovednú dobu 2 mesiacov. Tento je možné požadovať výhradne v prípade, ak sú splnené zákonné podmienky s poukazom na § 79 ods .
Právna veta: Pokiaľ ide o odstúpenie od zmluvy, špeciálne ustanovenie zákona, tento postup neupravuje, sú obsiahnuté vo všeobecných ustanoveniach o nájme § 679 ods. 1 a 2 Obč. zákona, ktorý hovorí, že nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek, ak bola prenajatá vec, odovzdaná v stave nespôsobilom, na dohodnuté alebo obvyklé užívanie, alebo ak sa stane neskôr bez toho, aby nájomca porušil svoju povinnosť nespôsobilom na dohodnuté alebo obvyklé užívanie, ak sa stane neupotrebiteľnou, alebo ak sa mu odníme taká časť veci, že by sa tým zmaril účel zmluvy. Ak sú v miestnosti, ktoré boli prenajaté na ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výpoveď z nájmu podľa čl. XVII zmluvy, ktoré náležitosti spĺňa. Je daná písomne. Úmyslom žalovaného bolo skončenie nájmu. Výpovedná doba bola dojednaná na tri mesiace. Skrátenie výpovednej doby dojednané písomne žalovaný nepreukázal . Žalobca potvrdil prevzatie výpovede a ... dobu možno, ak nedôjde k dohode prenajímateľa s nájomcom, iba výpoveďou. Podľa § 678 Obč. zákona, ustanovenia výpovednej dobe vyprataní a odovzdaní platia iba vtedy, ak zmluva alebo osobitné predpisy neustanovujú inak. Pokiaľ ide o samotnú .
Právna veta: Neprideľovanie práce sa považuje za ostatné prekážky na strane zamestnávateľa a zakladá právnu povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške jeho priemerného zárobku. V súdnej praxi je už ustálený názor, že ak zamestnanec bol z funkcie odvolaný (alebo sa funkcie vzdal alebo uplynulo jeho volebné obdobie), potom do doby než sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na ďalšom pracovnom zaradení, prípadne do doby skončenia pracovného pomeru (napr. na základe výpovede danej zamestnancovi z dôvodu nadbytočnosti alebo dohody o skončení pracovného pomeru uzavretej z tohto dôvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nie je možné zmeniť a aj keď je pravdou, že nesprávne uvedená výpovedná doba nemení zákonnú výpovednú dobu, v tomto prípade sa ale nejedná o nesprávne uvedenú výpovednú dobu, ale celkovo výpovedný dôvod, ktorý nie je možné kedykoľvek meniť podľa ... pomeru, teda najneskoršie do uplynutia výpovednej doby. Výpovedná doba nie je podstatnou náležitosťou výpovede a jej dĺžka je ustanovená v Zákonníku práce, preto pokiaľ zamestnávateľ vo výpovedi uviedol nesprávnu výpovednú dobu, alebo ju neuviedol vôbec, nemá to za .
Právna veta: Súd dodáva, že jednostranné preradenie na inú prácu je výnimkou zo zásady zmluvnosti pracovnoprávnych vzťahov, ktoré znamená povinnosť zamestnávateľa preradiť zamestnanca na inú prácu, pričom odmietnutie zamestnanca vykonávať doterajšiu prácu nie je možné považovať za porušenie pracovnej disciplíny. Preradenie na inú prácu je charakterizované ako právny úkon zamestnávateľa smerujúci k zmene druhu práce vykonávanej k zamestnancom. Pri tejto jednostrannej zmene dojednaného druhu práce, však je vylúčené meniť bez vzájomnej dohody zamestnanca a zamestnávateľa akékoľvek ostatné pracovné podmienky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... mal pracovný pomer skončiť. Podľa § 79 ods. 4 Zákonníka práce patrí navrhovateľke náhrada mzdy v sume priemerného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov vo výške 709,20 eur. Keďže v pracovnej zmluve nebola dohodnutá výška mzdy navrhovateľky, súd prvého stupňa vychádzal ... Rovnako je vecne správne aj rozhodnutie prvostupňového súdu, ktorým bola navrhovateľke priznaná náhrada mzdy v sume jej priemerného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov vo výške 709,20 eur, mzda za obdobie od 03.11.2009 do 17.12.2009 v .
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 13 Zákonníka práce zamestnanec, ktorý sa považuje za poškodeného z dôvodu neuplatnenia zásady rovnakého zaobchádzania, musí preukázať súdu skutočnosti, z ktorých možno odvodiť, že došlo k priamej alebo nepriamej diskriminácii, a až následne je povinnosťou zamestnávateľa preukázať, že k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania ne-došlo. Rozhodujúce nie je iba presvedčenie účastníka o tom, že bol diskriminovaný, ale len také jeho tvrdené skutočnosti, z ktorých diskriminácia (konanie, ktoré predstavuje priamu alebo nepriamu diskrimináciu) skutočne vyplýva. Táto osoba musí n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dokladov a ukončenie pracovného pomeru navrhovateľky, nakoľko písomná výpoveď s riadne vymedzeným dôvodom bola navrhovateľke riadne doručená, bola dodržaná trojmesačná výpovedná doba, odporca si splnil aj povinnosť prerokovať výpoveď navrhovateľky, ktorá sa stala nadbytočnou na základe rozhodnutia č. 147/2003 o vnútorných .
Právna veta: O nadbytočnosť zamestnanca ide vtedy, ak zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať prácami dohodnutými v pracovnej zmluve. Dôvody tejto nemožnosti musia spočívať v tom, že zamestnávateľ ďalej nepotrebuje práce vykonávané zamestnancom, a to buď vôbec, alebo v pôvodnom rozsahu. Uvedený stav môže byť daný vnútornými organizačnými zmenami alebo znížením celkového počtu zamestnancov. Zákon umožňuje zamestnávateľovi, aby reguloval počet svojich zamestnancov a ich kvalifikačné zloženie tak, aby zamestnával len taký počet zamestnancov a v takom kvalifikačnom zložení, ktoré zodpovedá jeh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... organizačné zmeny aj skôr, napr. písomne rozhodne o organizačnej zmene v predstihu tak, aby do účinnosti organizačnej zmeny uplynula aj výpovedná doba. Takéto rozhodnutie musí byť prijaté v písomnej forme a malo by byť zamestnávateľom vyhlásené, či oznámené dotknutému zamestnancovi, stačí však .
Právna veta: Formu niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru môže zamestnávateľ využívať iba za predpokladu splnenia Zákonníkom práce ustanovených kritérií. Týmito kritériami sú: vymedzenie práce jej výsledkom; v tomto prípade možno uzavrieť dohodu o vykonaní práce (napr. dohoda o zhotovení oplotenia firmy), vymedzenie práce príležitostnou činnosťou; v tomto prípade možno využiť dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o brigádnickej práci študentov (napr. dohoda o upratovaní priestorov firmy). Hlavný rozdiel medzi týmito dohodami spočíva v tom, že dohodu o brigádnickej práci št ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... so zákonom. Zamestnancom týmto vznikla škoda, ktorí nemajú nárok na dovolenku, na náhradu príjmu pri práceneschopnosti na výpovednú dobu na zabezpečenie stravovania minimálny mzdový nárok, ale táto škoda vznikla aj štátnemu rozpočtu. Vyskytol sa tu aj ... so zákonom. Zamestnancom týmto vznikla škoda, ktorí nemajú nárok na dovolenku, na náhradu príjmu pri práceneschopnosti na výpovednú dobu na zabezpečenie stravovania minimálny mzdový nárok, ale táto škoda vznikla aj štátnemu rozpočtu. Vyskytol sa tu aj .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.