Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1067988
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63397
USSR: 34616
NSČR: 120839
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420761
Krajské súdy (ČR): 41572
Posledná aktualizácia
15.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: výpovedná doba


Približný počet výsledkov: 531 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: výpovedná doba
  • vypovedny nájdené 15043 krát v 5233 dokumentoch
  • dob nájdené 60894 krát v 24120 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 38 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 24 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 9 dokumentov


Právna veta: Strata dlhodobej spôsobilosti zamestnanca vykonávať doterajšiu prácu má vyplývať z lekárskeho posudku. Na to, aby lekársky posudok mal pracovnoprávne účinky je potrebné, aby zdravotný stav posudzovaného zamestnanca bol zistený objektívne, aby bol v lekárskom posudku konkrétne vyjadrený. Lekárske odporúčania resp. lekárske správy nespĺňajú požiadavky na lekársky posudok. Lekársky posudok by mal obsahovať aj poučenie odvolaní, o ktorom rozhoduje vedúci zdravotníckeho zariadenia alebo okresný úrad, ak zdravotnícke zariadenie v príslušnom obvode neexistuje.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/171/2012 2508212508 18.03.2013 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2013:2508212508.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Dudášová a členov senátu: JUDr. Iveta Jankovičová a JUDr. Lea Stovičková, v právnej veci navrhovateľky: Mgr. I. J., nar. XX.XX.XXXX, J. XXX, zastúpená advokátom: Mgr. .
Kľúčové slová: peňažná náhrada, výpovedná doba

Právna veta: Naviazanie rozsahu peňažnej náhrady na dĺžku výpovednej doby predstavuje sprísnenie právnej úpravy v neprospech zamestnancov, resp. zvýšenie ochrany zamestnávateľa pred neplnením si povinností zamestnancov (v danom prípade zotrvať počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa). Nemožno sa však stotožniť s jeho výkladom, že v duchu predmetného sprísnenia, resp. rozšírenia zodpovednosti zamestnancov nebolo cieľom zákonodarcu pridávať ďalšiu povinnosť do dohody a chrániť tak zamestnanca pred neurčitosťou. Pokiaľ zákonodarca namiesto jednoznačného určenia výška peňažnej náhrady (§ 62 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 10CoPr/9/2017 5115232781 28. 02. 2018 JUDr. Erik Varga ECLI:SK:KSZA:2018:5115232781.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Erika Vargu a členov senátu - sudcov JUDr. Amálie Paulerovej a JUDr. Róberta Urbana, v právnej veci žalobcu: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Žilina, Hodžova 11, .
Právna veta: Úprava započítania, tzv. kompenzácie je obsiahnutá v § 580 a 581 Občianskeho zákonníka a v § 358 až § 364 Obchodného zákonníka. Obchodný zákonník občianskoprávnu úpravu započítania dopĺňa. Započítanie predstavuje splatenie pohľadávky vzájomným odpočtom a jeho účel spočíva vo vylúčení samotného platenia. Započítaním nezaniká len hlavný záväzok, ale aj záväzky akcesorické. Pre započítanie sa vyžaduje, aby veriteľ a dlžník mali vzájomné pohľadávky. Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky je vzájomné aj ich postavenie. Plnenie z týchto vzájomných pohľadávok musí byť rovnakého druhu a tieto p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súlade s § 12 zák.č. 116/1990 Zb. od 1.6.2009 do 31.8.2009 plynúť 3-mesačná výpovedná doba, je neplatná a táto nespôsobila dôsledky zániku záväzkového vzťahu zo zmluvy o nájme nebytových priestorov (rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky .
Právna veta: Nájomná zmluva sa uzaviera medzi prenajímateľom (t.j. osobou ktorá vec prenajíma, odovzdáva do nájmu), a nájomcom (t.j. osobou ktorá vec najíma), podstata nájomnej zmluvy a z nej vyplývajúceho nájomného pomeru spočíva v tom že prenajímateľ prenecháva vec nájomcovi do dočasného užívania za odplatu, predmetom nájmu môže byť akákoľvek vec ktorá môže byť predmetom právneho vzťahu. Občiansky zákonník nevyžaduje pre nájomnú zmluvu určitú formu - možno ju teda uzavrieť v hocijakej forme. Nájom bytu vzniká nájomnou zmluvou uzavretou medzi prenajímateľom a nájomcom, nájomnou zmluvou prenajímateľ prenec ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ods. 1 písm. d/ Občianskeho zákonníka dal navrhovateľ odporkyni výpoveď, ktorá jej bola doručená dňa 20.2.2013. Výpovedná doba uplynula 31.5.2013. Nasledujúcim dňom užíva odporkyňa predmetný byt bez právneho dôvodu bez riadnej zmluvy. Posledná výška predpísaného ... poskytované s užívaním bytu, a preukáže, že ku dňu doručenia výpovede bol v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, výpovedná doba sa predlžuje o ochrannú lehotu, ktorá trvá šesť mesiacov. Podľa ustanovenia § 711 ods. 2 Občianskeho zákonníka dôvod .
Právna veta: Pokiaľ ide o odstúpenie od zmluvy, špeciálne ustanovenie zákona, tento postup neupravuje, sú obsiahnuté vo všeobecných ustanoveniach o nájme § 679 ods. 1 a 2 Obč. zákona, ktorý hovorí, že nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek, ak bola prenajatá vec, odovzdaná v stave nespôsobilom, na dohodnuté alebo obvyklé užívanie, alebo ak sa stane neskôr bez toho, aby nájomca porušil svoju povinnosť nespôsobilom na dohodnuté alebo obvyklé užívanie, ak sa stane neupotrebiteľnou, alebo ak sa mu odníme taká časť veci, že by sa tým zmaril účel zmluvy. Ak sú v miestnosti, ktoré boli prenajaté na ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výpoveď z nájmu podľa čl. XVII zmluvy, ktoré náležitosti spĺňa. Je daná písomne. Úmyslom žalovaného bolo skončenie nájmu. Výpovedná doba bola dojednaná na tri mesiace. Skrátenie výpovednej doby dojednané písomne žalovaný nepreukázal . Žalobca potvrdil prevzatie výpovede a akceptoval plynutie ... so skončením nájmu, odstúpením od zmluvy žalovaným, a v prípadne , že ju bude považovať za výpoveď, platí trojmesačná výpovedná doba , bude si uplatňovať nájomné za čas od 1.12.2010, do 28.2.2011. Rovnako mal za to, .
Právna veta: Neprideľovanie práce sa považuje za ostatné prekážky na strane zamestnávateľa a zakladá právnu povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške jeho priemerného zárobku. V súdnej praxi je už ustálený názor, že ak zamestnanec bol z funkcie odvolaný (alebo sa funkcie vzdal alebo uplynulo jeho volebné obdobie), potom do doby než sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na ďalšom pracovnom zaradení, prípadne do doby skončenia pracovného pomeru (napr. na základe výpovede danej zamestnancovi z dôvodu nadbytočnosti alebo dohody o skončení pracovného pomeru uzavretej z tohto dôvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... len so súhlasom druhého účastníka a len do doby skončenia pracovného pomeru, teda najneskoršie do uplynutia výpovednej doby. Výpovedná doba nie je podstatnou náležitosťou výpovede a jej dĺžka je ustanovená v Zákonníku práce, preto pokiaľ zamestnávateľ vo výpovedi ... menej ako 15 hodín týždenne, môže zamestnávateľ alebo zamestnanec skončiť výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je 30 dní a začína plynúť dňom, v ktorom sa doručila výpoveď. Na pracovný pomer na kratší pracovný .
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 13 Zákonníka práce zamestnanec, ktorý sa považuje za poškodeného z dôvodu neuplatnenia zásady rovnakého zaobchádzania, musí preukázať súdu skutočnosti, z ktorých možno odvodiť, že došlo k priamej alebo nepriamej diskriminácii, a až následne je povinnosťou zamestnávateľa preukázať, že k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania ne-došlo. Rozhodujúce nie je iba presvedčenie účastníka o tom, že bol diskriminovaný, ale len také jeho tvrdené skutočnosti, z ktorých diskriminácia (konanie, ktoré predstavuje priamu alebo nepriamu diskrimináciu) skutočne vyplýva. Táto osoba musí n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dokladov a ukončenie pracovného pomeru navrhovateľky, nakoľko písomná výpoveď s riadne vymedzeným dôvodom bola navrhovateľke riadne doručená, bola dodržaná trojmesačná výpovedná doba, odporca si splnil aj povinnosť prerokovať výpoveď navrhovateľky, ktorá sa stala nadbytočnou na základe rozhodnutia č. 147/2003 o vnútorných .
Právna veta: O nadbytočnosť zamestnanca ide vtedy, ak zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať prácami dohodnutými v pracovnej zmluve. Dôvody tejto nemožnosti musia spočívať v tom, že zamestnávateľ ďalej nepotrebuje práce vykonávané zamestnancom, a to buď vôbec, alebo v pôvodnom rozsahu. Uvedený stav môže byť daný vnútornými organizačnými zmenami alebo znížením celkového počtu zamestnancov. Zákon umožňuje zamestnávateľovi, aby reguloval počet svojich zamestnancov a ich kvalifikačné zloženie tak, aby zamestnával len taký počet zamestnancov a v takom kvalifikačnom zložení, ktoré zodpovedá jeh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... organizačné zmeny aj skôr, napr. písomne rozhodne o organizačnej zmene v predstihu tak, aby do účinnosti organizačnej zmeny uplynula aj výpovedná doba. Takéto rozhodnutie musí byť prijaté v písomnej forme a malo by byť zamestnávateľom vyhlásené, či oznámené dotknutému zamestnancovi, stačí však .
Právna veta: Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu ak nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné a úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako 3 mesiace alebo tým, že prenechá byt alebo jeho časť inému do nájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa (§ 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka). Ak nájomca, ktorý je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov pred uplynutím ochrannej lehoty (§ 710 ods. 4) zaplatí prenajímateľovi dlžné nájomné alebo ak sa písomne dohodne s prenajímateľom o spôsobe jeho úhrady má sa za to, že dôvod výpovede n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tú skutočnosť, že v prípade, ak by sa výpovedná lehota predĺžila o ochrannú dobu, t.j. o 6 mesiacov a výpovedná doba by skončila uvedeného potom odporcovi začala plynúť trojmesačná výpovedná lehota od 1.10.2012 a uplynula dňom 31.12.2012 ... tú skutočnosť, že v prípade, ak by sa výpovedná lehota predĺžila o ochrannú dobu, t.j. o 6 mesiacov a výpovedná doba by skončila 30.6.2013, tak v danom prípade by nedošlo ku kumulatívnemu splneniu druhej podmienky a to, že odporca .
Právna veta: Povinnosť dodržiavať pracovnú disciplínu patrí k základným povinnostiam zamestnancov vyplývajúcim z pracovného pomeru. Ak má byť porušenie pracovnej disciplíny dôvodom skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, musí ísť o zavinené porušenie pracovných povinností zo strany zamestnanca (a to aj z nedbanlivosti) a musí dosahovať určitý stupeň intenzity. Zákonník práce rozlišuje medzi menej závažným porušením pracovnej disciplíny a závažným porušením pracovnej disciplíny. Tieto pojmy Zákonníka práce nedefinuje, aj keď od ich vymedzenia závisí možnosť a rozsah postihu zamestnanca. K skon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa skončí uplynutím výpovednej doby. Podľa § 62 ods. 2 Zákonníka práce výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak. Podľa § 62 ods. 4 Zákonníka práce výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z iných dôvodov ako podľa odseku 3 .
Právna veta: Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR zo dňa 28.9.2006, sp. zn. 1 Cdo 72/2006 „účinky splnenia povinnosti zamestnávateľa vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov výpoveď v zmysle § 74 Zákonníka práce nastanú len vtedy, ak žiadosť zamestnávateľa o prerokovanie skončenia pracovného pomeru výpoveďou obsahuje náležitosti výpovede určené v § 61 ods. 2 Zákonníka práce. V prejednávanej veci nebola výpoveď zamestnávateľa daná zamestnancovi podľa § 63 ods. 1, písm. b) Zákonníka práce v zmysle § 74 Zákonníka práce prerokovaná s príslušným odborovým orgánom, čo má za následok jej absolútnu neplatnosť, p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prevziať. Ďalšia výpoveď bola žalobkyni doručená poštou, ktorú žalobkyňa prebrala dňa 27.3.2013. Podľa výpovede začala trojmesačná výpovedná doba plynúť dňom 1.4.2013. Dňa 22.3.2013 vydal žalovaný písomné „Rozhodnutie o úprave Organizačného poriadku Materskej ... . Ďalšia výpoveď bola žalobkyni doručená poštou, ktorú žalobkyňa prebrala dňa 27.3.2013. Podľa výpovede začala trojmesačná výpovedná doba plynúť dňom 1.4.2013. Dňa 22.3.2013 vydal žalovaný písomné „Rozhodnutie o úprave Organizačného poriadku Materskej .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.