Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1067988
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63397
USSR: 34616
NSČR: 120839
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420761
Krajské súdy (ČR): 41572
Posledná aktualizácia
15.12.2019 06:07

Nájdené rozsudky pre výraz: vyrovnanie nároku


Približný počet výsledkov: 33 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vyrovnanie nároku
  • vyrovnanie nájdené 20503 krát v 10211 dokumentoch
  • narok nájdené 943675 krát v 181916 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1 dokument
Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty


Právna veta: Pokiaľ navrhovateľ v konaní, využil možnosť dať sa právne zastúpiť a v súvislosti s týmto, mu vznikli trovy konania, nemožno bez ďalšieho aplikovať na ich náhradu, ust. § 150 O.s.p. a neprihliadnuť na to, aký bol postoj odporkyne v tomto konaní. V konečnom dôsledku, tieto trovy v konaní vzniknúť nemuseli, pretože preukázateľne pred podaním návrhu, ju navrhovateľ k dobrovoľnému vyrovnaniu svojho nároku vyzval a v konečnom dôsledku, ako uvádza navrhovateľ v písomnom vyjadrení k odvolaniu, ani istinu, na ktorú bola súdnym rozhodnutím zaviazaná, odporkyňa neuhradila a to ani v splátkach. T ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 6Co/352/2013 3812209075 10.07.2013 JUDr. Stanislava Marková ECLI:SK:KSTN:2013:3812209075.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne, v právnej veci navrhovateľa: E. I., nar. XX.XX.XXXX, bytom K., A. č. XX, zast. Mgr. Martinom Majerčíkom, advokátom so sídlom Bratislava, Krajinská č. 30, proti odporkyni: C. I., nar. XX.XX.XXXX, bytom O., ul. B. č. XX, zast. Mgr. Vladimírom .
Právna veta: Občiansky zákonník v § 839 rieši spôsob majetkového vysporiadania s účastníkom, ktorý vystúpil zo združenia. Takýto účastník má právo na vrátenie vecí, ktorými prispel na splnenie účelu združenia a ktoré zostali v jeho vlastníctve. Bývalému účastníkovi združenia sa vrátia predovšetkým majetkové hodnoty - veci, ktoré vniesol do združenia. Ide iba o individuálne určené veci, ktoré neprešli do spoluvlastníctva všetkých účastníkov združenia a ktoré zostali výlučne vo vlastníctve vkladateľa. Pokiaľ ide o druhovo určené veci, ich vnesením do združenia účastník stratil vlastnícke práva a má nárok le ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Táto budova nie je teda vo vlastníctve združenia a nemôže byť predmetom ani vzájomného vyrovnania nárokov pri zániku združenia. Podľa názoru právneho zástupcu je chybné konštatovanie súdnej znalkyne v ZP, v zmysle ktorého znalkyňa budovu zaradila .
Právna veta: V tomto stanovisku je uvedené, že audiovizuálne dielo a zvukovo-obrazový záznam sú pojmy, ktoré nie je možno považovať za identické, čo je zrejmé už priamo z ich legálnych definícií zakotvených v ust. § 5 ods. 2 Autorského zákona a § 5 ods. 24 tohto zákona. Rozdielnosť týchto pojmov vyplýva aj z obsahu práv, ktoré sa na tieto predmety upínajú. Kým k audiovizuálnemu dielu sa viažu práva osobnostné i majetkové, k zvukovo - obrazovému záznamu vznikajú jeho výrobcovi len výlučne majetkové práva. Odlišný právny režim sa pritom uplatňoval už aj za účinnosti predchádzajúceho Autorského zákona č. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a používateľom predmetov ochrany najčastejšie dochádza k prípadom, že používateľ predvádza predmety ochrany bez súhlasu nositeľa práv, ako aj bez vyrovnania nárokov nositeľa práv, čo v konečnom dôsledku možno charakterizovať ako protiprávne konanie, postihnuteľné v priestupkovom konaní alebo v súdnom konaní ( dôvodová .
Právna veta: Citované zákonné ustanovenia umožňujú zámenu účastníkov, a to v závislosti od hmotnoprávnych zmien, ku ktorým došlo po začatí súdneho konania. V týchto prípadoch sa uplatňuje dispozičná zásada a zámena účastníkov je možná iba na základe návrhu navrhovateľa a osoby, ktorá má namiesto navrhovateľa do konania vstúpiť. Z ust. § 92 ods. 3 O. s. p. veta prvá vyplýva, že súd rozhodujúci o súhlase so zámenou musí posúdiť, či navrhovateľ preukázal hmotnoprávny prechod alebo prevod práv alebo povinností. Pre tieto účely stačí, ak je v konaní preukázané, že nastala (formálna právna) skutočnosť, ktorá môž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... náhradu mzdy pri neplatnom rozviazaní pracovného pomeru. Podľa § 31 ods. 5 zák. č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, nároky podľa odseku 1, okrem nárokov uvedených v písmenách c), d) a e) treba uplatniť u správcu. Podľa § 92 ods .
... . LZO/XX/XXXXX v zmysle bodu 5.8 Všeobecných zmluvných podmienok operatívneho leasingu zaslal odporcovi v 1 rade konečné finančné vyrovnanie. Nároky navrhovateľa vyplývali z faktúry č. XXXXXXXXXX, č. XXXXXXXXXX, č. XXXXXXXXXX. F. č. XXXXXXXXXX, splatnou dňa X. ... LZO/XX/XXXXX v zmysle bodu 5.8 Všeobecných zmluvných podmienok operatívneho leasingu zaslal odporcovi v 1 rade konečné finančné vyrovnanie. Nároky navrhovateľa vyplývali z faktúry č. XXXXXXXXXX, č. XXXXXXXXXX, č. XXXXXXXXXX. Podľa čl. 4.5.3.4 .
... navrhovateľ počas doby pracovného pomeru vyčerpal 18 dní dovolenky. Navrhovateľ si v konaní prvýkrát uplatnil nárok na vyplatenie sumy titulom vyrovnania nároku na dovolenku v jeho podaní z 28.3.2006, ktorým sa domáhal aby mu súd daným titulom priznal sumu vo ... toho, že jeho návrh nebol podaný dôvodne. Prvý krát si navrhovateľ v tomto konaní uplatnil daný nárok , a to ako vyrovnanie nároku na dovolenku v jeho podaní z 28.3.2006. Je pritom zrejmé, že navrhovateľ pracoval u odporcu v období od .
... eur a platby uhradené žalovaným 1/ predstavovali sumu 13 571,43 eur, ich presná špecifikácia je uvedená priamo v tomto vyrovnaní. Nárok žalobcu uplatnený žalobou predstavuje rozdiel medzi nárokom žalobcu a platbami uhradenými žalovaným. Na úpravu ručenia v obchodných záväzkových vzťahoch sa .
... podiel odporkyne sumu 17.598,25 eur. Okrem toho navrhovateľ podľa rozhodnutia súdu má pri vyporiadaní voči odporkyni titulom finančného vyrovnania nárok na kompenzáciu 50 % zo sumy zostatku finančných prostriedkov na sporožírovom účte odporkyne v Č. E., a.s., pobočka H. L .
... vozidla 1. v Slovenskej republike, 2. na území štátov, s ktorými Kancelária zelenej karty Slovenskej republiky uzavrela dohodu o vzájomnom vyrovnaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla v cudzine, b) ktoré je evidované alebo má trvalé stanovište v cudzine (ďalej .
... . Ďalej uviedli, komu má podľa dohody pripadnúť nehnuteľnosť a jednotlivé hnuteľné veci, akú sumu má zaplatiť odporca navrhovateľke na úplné vyrovnanie nárokov z BSM a ako sa dohodli o náhrade trov konania. Súdne poplatky a trovy znaleckého dokazovania vynaložené štátom sa zaviazali ... vodovodné batérie, 1 ks mlynček na mak vo všeobecnej cene 320 Eur spolu 10.810,11 Eur. III. Na úplné vyrovnanie nárokov z bezpodielového spoluvlastníctva sa z a v ä z u j e odporca zaplatiť navrhovateľke sumu 5.000 Eur (päťtisíc .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.