SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1207061
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65253
USSR: 36159
NSČR: 125515
NSSČR: 67738
USČR: 80418
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426454
Krajské súdy (ČR): 46225
Posledná aktualizácia
14.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: vyrubenie úroku z omeškania správcom


Približný počet výsledkov: 15 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vyrubenie úroku z omeškania správcom
  • vyrubenie nájdené 4404 krát v 1909 dokumentoch
  • urok nájdené 965377 krát v 102136 dokumentoch
  • z nájdené 9818827 krát v 422861 dokumentoch
  • omeskanie nájdené 1064451 krát v 105697 dokumentoch
  • spravca nájdené 356786 krát v 23767 dokumentochPrávna veta: Základným predpokladom pre vyrubenie úroku z omeškania podľa § 156 ods. 1 a ods. 2 daňového poriadku je skutočnosť, že daňový subjekt je v omeškaní. Uvedená skutočnosť však doposiaľ v danom prípade nebola naplnená, pričom je potrebné opätovne zdôrazniť, že správca dane, ani žalovaný nezaložili svoje rozhodnutie na skutočnosti, že došlo k neúčinnosti reštrukturalizačného plánu. 53. Reštrukturalizácia je zákonom riadený proces ozdravenia podniku, ktorého cieľom je uspokojovanie veriteľov vo väčšom rozsahu ako pri konkurze a zachovanie prevádzky podniku. Na tento účel zákon pripúšťa, aby pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 20S/130/2018 2018200304 13. 11. 2019 Mgr. Monika Kadlicová ECLI:SK:KSTT:2019:2018200304.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Moniky Kadlicovej a sudcov JUDr. Ľubomíra Bundzela a JUDr. Róberta Foltána v právnej veci žalobcu: MIKROVRT, spol. s r.o., so sídlom Sládkovičova 67, 920 41 Leopoldov, IČO : 36 .
Právna veta: S prihliadnutím na zákonné účinky začatia reštrukturalizačného konania, medzi ktoré nepatrí zastavenie alebo prerušenie daňového konania (§ 114 ods. 1 ZoKR a contrario), však možno konštatovať, že ustanovenie § 156 ods. 2 daňového poriadku pre prípad začatia reštrukturalizácie daňového subjektu výslovne upravuje, do ktorého dátumu možno vyrubiť úrok z omeškania, teda aj úrok z omeškania z riadne prihlásenej pohľadávky, t.j. len za obdobie omeškania s platením spadajúce do dňa začatia reštrukturalizačného konania. Uvedená zákonná úprava má svoje opodstatnenie vzhľadom na skutočnosť, že prihlas ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 20S/128/2018 2018200301 02. 10. 2019 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2019:2018200301.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bundzela a sudcov JUDr. Róberta Foltána a Mgr. Moniky Kadlicovej v právnej veci žalobcu MIKROVRT, spol. s r.o., Sládkovičova 67, Leopoldov, IČO: 36 227 731, zastúpeného .
Právna veta: Daňové orgány správne vychádzali z § 2 písm. b) Daňového poriadku, podľa ktorého sa daňou pre účely tohto zákona rozumie daň, vrátane úroku z omeškania podľa tohto zákona. Podľa § 2 písm. e) a f) Daňového poriadku, daňovou pohľadávkou je pohľadávka správcu dane na dani (teda i úroku z omeškania) do lehoty splatnosti dane, ak tento zákon neustanovuje inak a daňovým nedoplatkom je dlžná suma dane, teda i úroku z omeškania po lehote splatnosti dane. Bolo potrebné vychádzať z § 63 ods. 1 Daňového poriadku, z ktorého vyplýva, že ukladať povinnosti alebo priznávať práva podľa tohto zákona možn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 31S/104/2018 5018200423 29. 01. 2020 JUDr. Veronika Poláčková ECLI:SK:KSZA:2020:5018200423.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Veronika Poláčkovej a členov senátu Mgr. Nory Tomkovej a JUDr. Martiny Brniakovej, v právnej veci žalobcu: RUFIN, a.s., so sídlom A. Bernoláka 1433/38, 034 .
... aj z ustanovenia Daňového poriadku je zrejmé, že lehota na uloženie sankcie (úroku z omeškania) neuplynula a teda právo na vyrubenie úroku z omeškania správcom dane je opodstatnené. Keďže predmetný výkaz daňových nedoplatkov možno zostaviť len na základe daňových priznaní alebo právoplatným rozhodnutím, na základe .
... Podľa žalovaného žalobou napadnuté rozhodnutie č. 101550543/2018 zo dňa 10.08.2018 je zákonné a odôvodňuje zákonný dôvod na vyrubenie úroku z omeškania správcom dane rozhodnutím č. 101029447/2018 zo dňa 24.05.2018 vo výške 1.772,50 Eur. Podanú žalobu žiadal ... je. Žalobou napadnuté rozhodnutie č. 101029447/2018 zo dňa 10.08.2018 je zákonné a odôvodňuje zákonný dôvod na vyrubenie úroku z omeškania správcom dane rozhodnutím zo dňa 24.05.2018 vo výške 1.772,50 Eur. 8. Správny súd pri preskúmavaní zákonnosti .
... Podľa žalovaného žalobou napadnuté rozhodnutie č. 101551297/2018 zo dňa 10.08.2018 je zákonné a odôvodňuje zákonný dôvod na vyrubenie úroku z omeškania správcom dane rozhodnutím č. 100918161/2018 zo dňa 10.05.2018 vo výške 1.587,20 Eur. Podanú žalobu žiadal ... je. Žalobou napadnuté rozhodnutie č. 101551297/2018 zo dňa 10.08.2018 je zákonné a odôvodňuje zákonný dôvod na vyrubenie úroku z omeškania správcom dane rozhodnutím zo dňa 10.05.2018 vo výške 1.587,20 Eur. 8. Správny súd pri preskúmavaní zákonnosti .
... o oddlžení a oznámenie o zastavení konkurzu nadobudlo právoplatnosť dňa 01.05.2018. Pretože nastali zákonné dôvody na vyrubenie úrokov z omeškania, správca dane správne pristúpil k ich vyrubeniu. Správca dane bol oprávnený postupovať tak, ako mu ukladá právny predpis. ... alebo ustanovenej výške daň. Zákon nedáva správcovi dane možnosť rozhodnúť sa, či vyrubí úrok z omeškania alebo nie. Vyrubenie úroku z omeškania správcom dane je obligatórnou povinnosťou. 13. Podľa § 78 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o .
... o oddlžení a oznámenie o zastavení konkurzu nadobudlo právoplatnosť dňa 01.05.2018. Pretože nastali zákonné dôvody na vyrubenie úrokov z omeškania, správca dane správne pristúpil k ich vyrubeniu. Správca dane bol oprávnený postupovať tak, ako mu ukladá právny predpis. ... alebo ustanovenej výške daň. Zákon nedáva správcovi dane možnosť rozhodnúť sa, či vyrubí úrok z omeškania alebo nie. Vyrubenie úroku z omeškania správcom dane je obligatórnou povinnosťou. 12. Podľa § 78 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o .
... prihláškou do konkurzu daňového subjektu a ktorá sa v dôsledku oddlženia konkurzom stala nevymáhateľná, tvorila v predmetnej veci základ na vyrubenie úroku z omeškania. Správca dane preto vyrubuje nevymáhateľnú pohľadávku v rozpore so zákonom č. 7/2005 Z. z., ktorý je v postavení lex specialis .
... prihláškou do konkurzu daňového subjektu a ktorá sa v dôsledku oddlženia konkurzom stala nevymáhateľná, tvorila v predmetnej veci základ na vyrubenie úroku z omeškania. Správca dane preto vyrubuje nevymáhateľnú pohľadávku v rozpore so zákonom č. 7/2005 Z. z., ktorý je v postavení lex specialis .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.