Nájdené rozsudky pre výraz: výška starobného dôchodku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1817

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

715 dokumentov
62 dokumentov
14 dokumentov
5 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V zbierke stanovísk Najvyššieho súdu SR č. 5/2011, Stanoviská a rozhodnutia vo veciach správnych bolo pod č. 55 uverejnené rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z 28. 10. 2009, sp. zn. 9So/214/2008, ktoré sa týkalo obdobnej veci ako je vec prejednávaná. Výsluhový dôchodok ako dávka môže do dovŕšenia dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení plniť funkciu starobného dôchodku z osobitného systému sociálneho poistenia, len vtedy, ak jeho výška zodpovedá výške starobného dôchodku, primeranej dobe trvania služobného pomeru a pri určení výšky starobného dôchodku je potrebné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 23Sa/68/2019 4019200398 20. 01. 2020 JUDr. Dana Kálnayová ECLI:SK:KSNR:2020:4019200398.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v právnej veci žalobcu: R. U., bytom W., W., proti žalovanému: L. poisťovňa, ústredie v Bratislave, Ul. 29. augusta 8, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 08. 06. 2019, sudkyňou JUDr. Dano
Kľúčové slová: podmienky nároku na starobný dôchodokvýsluhový dôchodok
Právna veta: V zbierke stanovísk NSSR č. 5/2011, Stanoviská a rozhodnutia vo veciach správnych bolo pod č. 55 uverejnené rozhodnutie NSSR z 28. 10. 2009, sp. zn. 9So/214/2008, ktoré sa týkalo obdobnej veci ako je vec prejednávaná. Výsluhový dôchodok ako dávka môže do dovŕšenia dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení plniť funkciu starobného dôchodku z osobitného systému sociálneho poistenia, len vtedy, ak jeho výška zodpovedá výške starobného dôchodku, primeranej dobe trvania služobného pomeru a pri určení výšky starobného dôchodku je potrebné do doby dôchodkového poistenia započ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 23Sd/158/2016 4016200358 11. 07. 2016 JUDr. Dana Kálnayová ECLI:SK:KSNR:2016:4016200358.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v právnej veci navrhovateľky: T. Y., bytom P., G. XX, zastúpená JUDr. Ondrejom Krempaským, advokátom, so sídlom Bratislava, Račianska 66, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie v Bratislave, Ul. 29. augusta
Právna veta: Príspevok za službu vzhľadom na iný spôsobom výpočtu nie je rovnocenný výsluhovému dôchodku priznanému podľa § 39 zákona č. 328/2002 Z. z., resp. predtým podľa § 26 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov. Príspevok za službu nie je výsluhovým dôchodkom, naďalej je príspevkom za službu podľa predchádzajúcich zákonných úprav a za výsluhový dôchodok podľa zákona č. 410/1991 Zb. sa iba považoval a tiež sa následne podľa prechodných ustanovení zákona č. 328/2002 Z. z. považuje za výsluhový dôchodok podľa tohto zákona, najmä na účely trvania nároku na d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 25Sd/88/2016 5016200378 14. 07. 2016 Mgr. Nora Tomková ECLI:SK:KSZA:2016:5016200378.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline - správny súd, v konaní vedenom pred samosudkyňou Mgr. Norou Tomkovou, v právnej veci navrhovateľa: H. X., nar. XX. X. XXXX, r. č.: XXXXXX/XXX, bytom D., H. XXXX/X, právne zast. Advokátskou kanceláriou JUDr. Peter To
Právna veta: Súd poukazuje na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn.: 10So/59/2014, ktorý podľa názoru súdu je skutkovo identický s predmetnou vecou. V tejto súvislosti súd poukazuje na odôvodnenie rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý uviedol, že (citácia): „Podľa článku 33 ods. 2 Dohovoru o invalidných, starobných a pozostalostných dávkach bol vyhlásený v Zbierke zákonov ČSSR pod č. 416/1991 Zb. a má charakter medzinárodnej zmluvy majúcej prednosť pred zákonom (čl. 154c Ústavy Slovenskej republiky), ak má alebo ak by mala iná chránená osoba nárok na dávku ustanovenú v tomt ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Sd/32/2016 8016200373 12. 07. 2016 Mgr. Magdaléna Želinská ECLI:SK:KSPO:2016:8016200373.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou Mgr. Magdalénou Želinskou v právnej veci navrhovateľky C. S., nar. XX.T. XXXX, bytom Z., Ul. A. č. XXX/XX, zastúpená M.. M. S., nar. XX. O. XXXX, bytom Z., Ul. A. č. XXX/XX, proti odporkyni Sociáln
Právna veta: K tejto otázke sa opakovane a jednoznačne vyjadril Najvyšší súd SR vo svojich rozhodnutiach: „Príspevok za službu ako dávka sociálneho zabezpečenia považovaný za výsluhový dôchodok má od dovŕšenia dôchodkového veku podľa všeobecných prepdisov o sociálnom poistení (zabezpečení) plniť funkciu starobného dôchodku z osobitného systému sociálneho poistenia (zabezpečenia) vo výške primeranej dobe trvania služobného pomeru. Odvolací súd dospel k záveru, že na účely stanovenia výšky starobného dôchodku je potrebné do doby dôchodkového poistenia započítať aj doby, zhodnotené na účely príspevku za služb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Sd/9/2014 7014200318 12.05.2014 JUDr. Jozef Kuruc ECLI:SK:KSKE:2014:7014200318.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach samosudcom JUDr. Jozefom Kurucom v právnej veci navrhovateľa C. O. A. Š. O. M. B. F. E. K. , R. H. L., M. U. Č.. XX, proti odporkyni Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29.augusta č.8, Bratislava, o výšku starobného dôc
Právna veta: V konaní bolo preukázané, že navrhovateľke napriek zastaveniu výplaty predčasného starobného dôchodku od 10. marca 2011 do dovŕšenia dôchodkového veku dňom 26. marca 2012 nezaniklo povinné dôchodkové poistenie. Navrhovateľka má preto nárok na prepočet výšky starobného dôchodku za uvedenú dobu, kedy jej nebol predčasný starobný dôchodok vyplácaný nepretržite od vzniku nároku naň do dovŕšenia dôchodkového veku v zmysle zákonného ustanovenia § 69a ods. 2 zákona o sociálnom poistení s tým, že nárok na takto novourčenú sumu starobného dôchodku navrhovateľke vznikne odo dňa dovŕšenia dôchodkového ve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7So/121/2012 7012200443 25.09.2013 JUDr. Elena Závadská ECLI:SK:NSSR:2013:7012200443.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej, členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej v právnej veci navrhovateľky B. Z., nar. XX. O. XXXX, bytom XXX XX D., A. ul. č. XX
Právna veta: Starobný dôchodok z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky možno podľa čl. 52 ods. 1 nariadenia (ES) č. 883/2004 priznať len v sume zodpovedajúcej obdobiu dôchodkového poistenia získaného podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Suma starobného dôchodku patriaca k 30. decembru 2012 za obdobie dôchodkového poistenia získané podľa právnych predpisov Slovenskej republiky sa určí ako časť teoretickej sumy starobného dôchodku patriacej k 30. decembru 2012, ktorá zodpovedá pomeru obdobia dôchodkového poistenia získaného podľa právnych predpisov Slovenskej republiky k úhrnu dôb poistenia z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 5Sd/38/2013 8013200428 07.08.2014 JUDr. Ľuboslava Mruškovičová ECLI:SK:KSPO:2014:8013200428.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou JUDr. Ľuboslavou Mruškovičovou v právnej veci navrhovateľa E. J., bytom Z., J. XXX/XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutí o
Právna veta: Predmetom preskúmavaného rozhodnutia je rozhodnutie odporkyne, ktorým navrhovateľke na základe jej žiadosti uvoľnila výplatu starobného dôchodku (predčasného starobného dôchodku) po dovŕšení dôchodkového veku. Navrhovateľka namietala výšku starobného dôchodku. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že napadnutým rozhodnutím odporkyňa nerozhodovala o určení sumy predčasného starobného dôchodku, resp. starobného dôchodku. Suma predčasného starobného dôchodku bola navrhovateľke priznaná právoplatným rozhodnutím. Podľa § 69 ods. 1 zákona, poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôcho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6Sd/83/2012 8012200888 06.02.2013 JUDr. Eva Sláviková ECLI:SK:KSPO:2013:8012200888.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou JUDr. Evou Slávikovou v právnej veci navrhovateľky Q. M., bytom L. XXXX/XX, A., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o starobný dôchodok takto rozhodol: P o t
Právna veta: Priiznanie výsluhového dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z.z. nevylučuje, aby obdobie výkonu služby profesionálneho vojaka (policajta a vojaka prípravnej služby) bolo považované za obdobie dôchodkového poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z.z., ktoré je významné pre zistenie výšky dôchodku, nie je viazaná len na prípady, kedy by policajti a vojaci získali zamestnanie (dobu služby) v I. a II. kategórii funkcií v rozsahu odôvodňujúcom zníženie dôchodkového veku. Vyplýva z nej vo všeobecnosti nárok poberateľa výsluhového dôchodku aj na starobný dôchodok zo všeobecného systému sociálneho poist ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 29Sa/32/2019 5019200593 28. 01. 2020 JUDr. Jana Vargová ECLI:SK:KSZA:2020:5019200593.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v konaní vedenom pred sudkyňou JUDr. Janou Vargovou, v právnej veci žalobcu: U. X., nar. XX.XX.XXXX, bytom S. č. XX, právne zast. Advokátskou kanceláriou JUDr. ŠKERDA, s.r.o., so sídlom Dolný Kubín
MENU