Nájdené rozsudky pre výraz: vyvlastnenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 421

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

223 dokumentov
362 dokumentov
17 dokumentov
38 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: vyvlastnenienáhrada za vyvlastnenievyvlastnenie nehnuteľnosti
Právna veta: Zákon č. 50/1976 Zb. v znení účinnom ku dňu vydania vyvlastňovacieho rozhodnutia v ustanovení § 111 upravoval náhradu za vyvlastnenie. Podľa ods. 3 tohto ustanovenia - ak v priebehu vyvlastňovacieho konania medzi doterajším vlastníkom, prípadne iným oprávneným a tými, ktorým na vyvlastňovanom pozemku alebo stavbe väzia práva zanikajúce vyvlastnením, nedôjde k dohode o rozdelení náhrady, zloží sa náhrada na štátnom notárstve. 29. Zákon č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (Notársky zákon) v znení účinnom ku dňu právoplatnosti vyvlastňovacieho rozhodnutia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/81/2018 1018200765 11. 12. 2019 JUDr. Jeannette Hajdinová ECLI:SK:KSBA:2019:1018200765.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jeannette Hajdinovej a členov senátu JUDr. Vlastimila Pavlikovského a JUDr. Michala Dzurdzíka, PhD., v právnej veci žalobkyne: O. N., narodená XX.XX.XXXX, b
Právna veta: Podľa názoru súdu správny orgán pri rozhodovaní nevychádzal z riadne zisteného skutkového stavu veci, keď v konaní nevykonal žiadne dokazovanie za účelom zistenia možnosti poskytnutia náhrady za vyvlastnenie vo forme náhradného pozemku a v rozhodnutí len uviedol bez ďalšieho odôvodnenia, že podľa vyjadrenia navrhovateľa vyvlastnenia tento pozemkami, ktoré by mohol použiť na zámenu, nedisponuje. Zo strany žalobcu bola prejavená vôľa na majetkové vyrovnanie formou pridelenia náhradného pozemku (§ 111b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.), a preto bolo povinnosťou správneho orgánu v tomto smere vykonať ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/199/2017 1017201434 16. 11. 2017 JUDr. Zuzana Mališová ECLI:SK:KSBA:2017:1017201434.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Mališovej a členiek senátu JUDr. Anny Peťovskej, PhD. a JUDr. Renáty Janákovej v právnej veci žalobcu: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zbehy, so sídlom
Právna veta: Súd sa nestotožnil ani s argumentom navrhovateľky, že ju mal správny orgán vyzvať na predloženie potvrdenia stavebného úradu o týchto skutočnostiach. Čo je prílohou k návrhu na vklad je stanovené kogentne v ust. § 30 ods. 5 Katastrálneho zákona. Takéto potvrdenie však nie je obligatórnou prílohou pozemku z lesného pozemku alebo má na mysli vyvlastnenie či projekt pozemkových úprav, ktoré budú prebiehať na odčlenenom pozemku. Odčlenenie musí prebehnúť v priamej príčinnej súvislosti s týmito úkonmi (stavebné konanie, vyvlastnenie, projekt pozemkových úprav). Žiadna takáto skutočnosť navr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 29Sp/38/2011 5011201068 30.11.2012 JUDr. Erika Šobichová ECLI:SK:KSZA:2012:5011201068.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Erikou Šobichovou, v právnej veci navrhovateľky: Ing. E. T., nar. XX. XX. XXXX, bytom Y. XXX/X, XXX XX A. - u F., proti odporcovi: Správa katastra Čadca, so sídlom Ľ. Podjavorinske
Právna veta: Vyvlastnenie je najširšie upravené v stavebnom zákone (§ 108 až § 116), ktorý okrem toho, že vymedzuje účely, na ktoré možno vyvlastniť alebo vlastnícke právo k nehnuteľnostiam obmedziť, upravuje aj základné predpoklady na vyvlastnenie a určuje špeciálny procesný postup, podľa ktorého sa postupuje v každom vyvlastňovacom konaní. Niektoré účely vyvlastnenia obsiahnuté v stavebnom zákone do jeho novelizácie v roku 1992 smerovali predovšetkým k plneniu hospodárskych úloh štátu, avšak zmenou štruktúry ekonomických subjektov, ich právnym postavením a komerčným charakterom sa ocitli mimo vymedzeného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5S/186/2012 1012201020 11.12.2012 JUDr. Dáša Filová ECLI:SK:KSBA:2012:1012201020.2 Rozhodnutie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Dáši Filovej a členov senátu JUDr. Viery Šebestovej a JUDr. Anny Peťovskej, PhD., v právnej veci žalobcu: L.. O. G., D.. slobody XXX, XXX XX G. D. O., zastúpený: Mgr. Miroslav Hanec, advokát, Hr
Právna veta: V súvislosti so žalobným dôvodom smerujúcim k procesnej vade majúcej za následok nezákonnosť rozhodnutia spočívajúcej v nedostatočnom oboznámení žalobcu s vyjadrením Ing. Karola Jančoka týkajúcim sa zistených rozdielov medzi jeho znaleckými závermi a závermi Ing. Emila Oettera, správny súd poznamenáva, že hoci reálne k oboznámeniu so závermi znalca Ing. Karola Jančoka nedošlo, vzhľadom na obsah jeho vyjadrenia, ktorý sám osebe nepriniesol očakávané vyjasnenie skúmaných rozdielov znaleckých záverov, by správny súd nemohol konštatovať, že došlo k podstatnému porušeniu ustanovení o konaní p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6S/49/2018 8018200356 25. 04. 2019 JUDr. Marian Hoffmann, PhD. ECLI:SK:KSPO:2019:8018200356.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariana Hoffmanna, PhD. a sudkýň JUDr. Moniky Tobiašovej a JUDr. Kataríny Morozovej Nemcovej, v právnej veci žalobcu Rímskokatolícka farnosť sv. Martina, Lemešany 80
Právna veta: 52. Ústavný súd SR viackrát vyslovil, že podmienky verejného záujmu možno pokladať za splnené len vtedy, ak verejný záujem je nadradený a objektivizovaný voči záujmom vlastníka, a ak účel zamýšľaný obmedzením práva vlastniť majetok nemožno dosiahnuť prostriedkami, ktoré zasahujú miernejšie do ústavou chráneného vlastníckeho práva. 53. Verejný záujem, ktorý je predmetom posudzovania v rámci vyvlastňovacieho konania je predmetom správnej úvahy. 54. Podmienka nevyhnutnej miery implikuje požiadavku nevyhnutnosti a požiadavku miery. Splnenie tejto podmienky závisí od súbežného splnenia oboch ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 23S/124/2018 6018200697 20. 03. 2019 JUDr. Drahomíra Mikulajová ECLI:SK:KSBB:2019:6018200697.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd správny, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Mikulajovej (sudca spravodajca) a členov senátu JUDr. Silvie Zdráhalovej Rúfusovej a JUDr. Martina Ľuptáka, PhD.,
Právna veta: Samotné oplotenie neneguje dodržanie zákonných podmienok pri uzavretí kúpnej zmluvy v zmysle zák. č. 180/1995 Z.z.. Inak povedané, dlhodobé i dobromyseľné užívanie nemá vplyv na posudzovanie drobenia poľnohospodárskej pôdy v zmysle zák. č. 180/1995 Z.z., keďže podľa ustanovení tohto zákona sa musí postupovať vždy, okrem výnimiek uvedených v § 24 ods. 3 cit. zákona. Takouto výnimkou však nie je dobromyseľné dlhodobé užívanie poľnohospodárskeho alebo lesného pozemku.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 22Sp/40/2011 5011201069 05.10.2012 JUDr. Jana Martinčeková ECLI:SK:KSZA:2012:5011201069.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Janou Martinčekovou, v právnej veci navrhovateľky: Ing. Q. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom M. XXX/X, XXX XX J. - u K., proti odporcovi: Správa katastra Čadca, Ľ. Podjavorinskej č. 257
Právna veta: K námietke žalovanej o tom, že príčinou vzniku tvrdenej škody bolo dobrovoľné rozhodnutie žalobkyne v správnom konaní predkladať dôkazy a dať sa právne zastúpiť, pričom zákon jednoznačne ustanovuje, že tieto náklady je povinná znášať sama (princíp solidarity trov konania v správnom konaní) odvolací súd neprihliadol a v plnej miere odkazuje na názor súdu prvej inštancie o existencii príčinnej súvislosti medzi vydanými nezákonnými rozhodnutiami a uplatnenou škodou. Postoj žalovanej k existencii príčinnej súvislosti medzi tvrdenou škodou a nezákonnými rozhodnutiami by znamenal, že pokiaľ by sa po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 7Co/23/2020 1318207810 29. 07. 2020 JUDr. Mariana Harvancová ECLI:SK:KSBA:2020:1318207810.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Mariany Harvancovej a členov senátu JUDr. Blanky Podmajerskej a Mgr. Adely Unčovskej, v právnej veci žalobkyne: D. F., X.. XX.XX.XXXX, L. Na P. XXX/XX, L. -
Právna veta: Jedným z druhov trov konania, ktoré musí znášať účastník, sú aj súdne poplatky. Zákonodarca v ustanovení § 138 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku pripúšťa možnosť čiastočného, prípadne úplného oslobodenia od súdnych poplatkov. Predpokladom priznania oslobodenia od súdnych poplatkov je v prvom rade samotná žiadosť účastníka konania, preukázanie dôvodov, spočívajúcich v majetkových, sociálnych, finančných a pod. pomeroch účastníka, odôvodňujúcich oslobodenie od súdnych poplatkov a súčasne preukázanie, že nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Taktiež je pot ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/116/2013 1013200847 25.06.2013 JUDr. Monika Valašíková PhD. ECLI:SK:KSBA:2013:1013200847.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: B.. H. H., V. XX, XXX XX Q., proti žalovanému: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia č
Právna veta: Pri nazeraní na problém práva na náhradu za nútené obmedzenie vlastníckych práv vlastníkov pozemkov pod stavbami aj z tohto uhla pohľadu potom rozhodne nemôže byť bez významu, že 1. zákon č. 66/2009 Z. z. poskytnutie náhrady vlastníkovi pozemku pod stavbou v podobe náhradného pozemku podmienil ochotou vlastníka stavby (tu obce) na uzavretie zámennej zmluvy a tiež ďalšou podmienkou, ktorou je existencia pozemku vo vlastníctve vlastníka stavby, súceho na zámenu (čl. I § 2 ods. 1 zákona a v ňom najmä výraz „môže“); 2. neuplatnenie práve priblíženého postupu (z akéhokoľvek dôvodu) je dôvodom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 10Co/134/2012 2310214865 04. 12. 2013 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:KSTT:2013:2310214865.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu Mgr. Dušana Čima a sudcov JUDr. Kataríny Slováčekovej a JUDr. Jána Mihala v právnej veci žalobcu: Q. V., nar. XX. P. XXXX, S., H.. P. XXXX/ XX, zast. advokátom: JUDr. Peter Peružek, Hlohov
MENU