SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1204761
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65223
USSR: 36154
NSČR: 125344
NSSČR: 67710
USČR: 80388
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426385
Krajské súdy (ČR): 46137
Posledná aktualizácia
10.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými


Približný počet výsledkov: 55 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými
  • vyzivovaci nájdené 291975 krát v 47092 dokumentoch
  • povinnost nájdené 1861508 krát v 282742 dokumentoch
  • medzi nájdené 665420 krát v 166142 dokumentoch
  • ostatny nájdené 122380 krát v 66809 dokumentoch
  • pribuzny nájdené 13902 krát v 8572 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty


Právna veta: Predkovia a potomkovia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť iba v prípade, ak to nevyhnutne potrebujú. Povinnosť živiť svoje deti majú v prvom rade rodičia. Ich vyživovacia povinnosť predchádza vyživovaciu povinnosť starých rodičov. A len v prípade, ak rodičia nemôžu svoju vyživovaciu povinnosť plniť, prichádza do úvahy prechod tejto povinnosti na starých rodičov dieťaťa. Deti majú právo na takú životnú úroveň, akú majú jeho rodičia. Čo sa týka zákazu styku, ako vyplýva z ustálenej judikatúry súdov SR, jediným kritériom pre vyslovenie zákazu styku rodiča s dieťaťom je aktuálna nevyhnutnosť tak ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Senica 9P/103/2011 2611210982 30.01.2013 Mgr. Katarína Škrovanová ECLI:SK:OSSE:2013:2611210982.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Senica samosudkyňou Mgr. Katarínou Škrovanovou vo veci starostlivosti súdu o maloletého: H. T., N.. X.X.XXXX, bytom ako matka, zastúpený kolíznym opatrovníkom: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, dieťa rodičov: V. B., N.. XX .
Právna veta: Vyživovacia povinnosť vzniká uzavretím manželstva (nevyžaduje sa rozhodnutie súdu). Je viazaná na právnu existenciu manželstva a zaniká spolu s jeho zánikom zo zákonných dôvodov. Pokiaľ v priebehu konania dôjde k rozvodu, súd môže priznať výživné do času zániku manželstva. Vyživovacia povinnosť nevzniká medzi druhom a družkou. Muž a žena majú rovnaké práva a povinnosti. Uvedené vyplýva zo základných zásad zákona o rodine, t.j. že manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach, ako aj zo základnej právnej vety vymedzujúcej vzťahy medzi manželmi (manželia sú si v manželstve rovní v práv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... splnená podmienka odkázanosti, ako je to pri vyživovacej povinnosti detí k rodičom, resp. vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými. Prostredníctvom tohto inštitútu sa teda okrem uspokojenia osobných potrieb sleduje aj naplnenie požadovaného zákonného ... podmienka odkázanosti, ako je to pri vyživovacej povinnosti detí k rodičom, resp. vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými. Prostredníctvom tohto inštitútu sa teda okrem uspokojenia osobných potrieb sleduje aj naplnenie požadovaného zákonného .
Právna veta: Vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými sa vzťahuje v zmysle citovaných ust. § 68 a 69 Zákona o rodine len na príbuzných v priamom rade (predkovia - potomkovia), pričom sa nevzťahuje na prvý stupeň príbuzenstva charakterizovaný ako vzťah rodičov a detí, respektíve detí a rodičov. Povinnými sú príbuzní v priamom rade v druhom a v ďalšom stupni (prarodičia, vnuci). Uvedená vyživovacia povinnosť je vzájomná, takže ju majú všetci predkovia voči všetkým potomkov rovnako ako všetci potomkovia voči všetkým predkom. Oprávnenými sú rovnako buď potomkovia alebo predkovia. Právo na výživné od in ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyššie označeným uznesením určená vyživovacia povinnosť voči mal. deťom. c/ výživné od 21.11.2011, t. j. od podania návrhu Vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými sa vzťahuje v zmysle citovaných ust. § 68 a 69 Zákona o rodine len na príbuzných v priamom rade (predkovia .
Právna veta: Podľa § 74 ods. 1 Zákona o rodine, podľa ktorého je otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. Zákonné vymedzenie rozsahu príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matky je dané kritériom primeranosti. Tento príspevok bude užší, ako v prípade vzájomnej vyživovacej povinnosti manželov, súčasne však širší ako pri vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými. Súd zisťuje k ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je dané kritériom primeranosti. Tento príspevok bude užší, ako v prípade vzájomnej vyživovacej povinnosti manželov, súčasne však širší ako pri vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými. Súd zisťuje konkrétne náklady a potreby matky a zákonné hľadiská pre určenie rozsahu vyživovacej povinnosti - schopnosti, možnosti, majetkové pomery povinného .
Právna veta: Základom príspevku v zmysle § 74 ods. 1 zákona o rodine nie je prípadná neschopnosť matky samostatne sa živiť, ale jeho základom je tehotenstvo a narodenie dieťaťa a s tým súvisiaca zmena sociálnej situácie matky, ktorá spravidla príde o príjmy z pracovného, resp. iného pomeru a súčasne aj zvýšené výdavky spojené s týmito skutočnosťami. Ustanovenia § 74 ods. 1 zákona o rodine presne vymedzujú začiatok plynutia tejto lehoty na priznanie príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke, a to najneskôr odo dňa pôrodu, pričom právo priznanie príspevku začína plynúť najskôr začiatko ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na výživu je dané kritériom primeranosti, ktorý bude užší ako v prípade vzájomnej vyživovacej povinnosti manželov. Súčasne širší ako pri vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými. Podmienkou pre priznanie príspevku nie je odkázanosť matky, jej nepriaznivé majetkové, alebo príjmové pomery, ale rozhodujúcimi skutočnosťami sú vzniknuté náklady .
Právna veta: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi predstavuje vzájomnú povinnosť oboch manželov, ktorá vzniká zo zákona, čo znamená, že ktorýkoľvek z manželov je oprávnený a povinný na jej plnenie. Súd môže priznať nárok jednému z manželov len za predpokladu, ak druhý manžel vyživovaciu povinnosť neplní vôbec, alebo nie v plnej miere, a spôsob jeho života nie je v rozpore s dobrými mravmi. Týmto je daná aktívna aj pasívna legitimácia oprávneného i povinného manžela. Pri absencii plnenia si tejto povinnosti jedným z manželov, najmä za predpokladu, že manželia spoločne nehospodária, súd vychádza zo zásady ro ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že pre priznanie nároku nemusí byť splnená podmienka odkázanosti, ako je to napr. pri vyživovacej povinnosti detí k rodičom, resp. vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými. Vyživovacia povinnosť medzi manželmi vychádza totiž z majetkového hľadiska charakterizujúceho inštitút manželstva, ktorým je rovnosť oboch manželov, za predpokladu, že .
Právna veta: Podľa § 74 ods. 1 Zákona o rodine otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. Zákonné vymedzenie rozsahu príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matky je dané kritériom primeranosti. Tento príspevok bude užší, ako v prípade vzájomnej vyživovacej povinnosti manželov, súčasne však širší ako pri vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými. Súd pri rozhodovaní o výške pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je dané kritériom primeranosti. Tento príspevok bude užší, ako v prípade vzájomnej vyživovacej povinnosti manželov, súčasne však širší ako pri vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými. Súd pri rozhodovaní o výške príspevku zisťuje konkrétne náklady a potreby matky a zákonné hľadiská pre určenie rozsahu vyživovacej povinnosti .
Právna veta: Citované ustanovenie Zákona o rodine určuje otcovstvo k dieťaťu pomocou tzv. vyvrátiteľnej domnienky, predpokladom ktorej je existencia súlože medzi matkou dieťaťa a odporcom a jej vykonaním v čase medzi stoosemdesiatym a trojstým dňom pred narodením dieťaťa. Pre domnienku otcovstva je príznačné, že platí dovtedy, kým nie sú preukázané také závažné skutočnosti, ktoré označeného muža z otcovstva vylučujú. U nich sú predmetom dokazovania len tie skutočnosti, ktoré tvoria predpoklad na ich použitie. V prípade domnienky otcovstva podľa ust. § 94 ods. 2 Zákona o rodine to znamená, že je potrebné n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... povinnosť zaniká smrťou povinného a vzhľadom na jej osobnú povahu na dedičov neprechádza. V tomto prípade by do úvahy prichádzala vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými upravená v ust. § 68 a nasl. ZoR, na úpravu takejto vyživovacej povinnosti však v konaní návrh podaný nebol, preto .
... ) Zákona o súdnych poplatkoch č. 71/1992 Zb., z návrhu na určenie výživného medzi manželmi, príspevku na výživu rozvedeného manžela, vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými a z návrhu o ich zvýšenie 2% z ceny predmetu najmenej 16,50 eura. Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať .
... 8, písm. a) je poplatok z návrhu na určenie výživného medzi manželmi, príspevku na výživu rozvedeného manžela, vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými a z návrhu na ich zvýšenie určený poplatok 2% z ceny predmetu, najmenej 16,50 eur. Poučenie: Proti ... 8, písm. a) je poplatok z návrhu na určenie výživného medzi manželmi, príspevku na výživu rozvedeného manžela, vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými a z návrhu na ich zvýšenie určený poplatok 2% z ceny predmetu, najmenej 16,50 eur. stavom, .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.