Nájdené rozsudky pre výraz: vyživovacia povinnosť otca k maloletej

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 818

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Predbežné opatrenie v starostlivosti súdu o maloletých je krátkodobým provizóriom, a nie končením rozhodnutím vo veci samej. Odvolací súd tiež zdôrazňuje, že pri nariaďovaní predbežných opatrení v konaniach starostlivosti súdu o maloletých od 1. januára 2012 nie je potrebné zdôvodňovať nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy, postačuje zdôvodnenie potreby dočasnej úpravy pomerov maloletého dieťaťa v jeho záujme.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 11CoP/104/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1413210409 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 03. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Bianka Gelačíková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2014:1413210409.1 Rozhodnutie Krajský súd v Bratislave vo veci starostlivosti o maloleté deti J.: W., I. X.XX.XXXX, bytom Z., K
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Podľa ust. § 78 ods. 1 Zákona o rodine dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Pri rozhodovaní o zmene výživného treba porovnať okolnosti dôležité pre určenie výživného tak v čase skoršieho rozhodnutia, ako aj v čase nového rozhodnutia. Zmenou pomerov sa rozumie výrazná zmena tých okolností (či už na strane oprávneného alebo povinného), ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia súdu o výživnom. Pri posudzovaní, či nastala zmena pomerov na strane oprávneného na výživnom, resp. povinného rodiča, v akom rozsahu je odôvodnená zmena výživného, súd vychádza ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 5CoP/36/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3812217750 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 12. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Zajacová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2013:3812217750.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zaj
Právna veta: Samostatný výkon rodičovských práv a povinností zo strany len jedného rodiča sa podľa Zákona o rodine predpokladá len v prípadoch taxatívne uvedených v ust. § 28 ods. 3, v zmysle ktorého rodičovské práva a povinnosti vykonáva jeden z rodičov, ak druhý z rodičov nežije, je neznámy, alebo ak nemá spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu. Platí to aj v prípade, ak jeden z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností, ak mu bol výkon jeho rodičovských práv a povinností obmedzený alebo pozastavený. O takýto prípad však v danej veci nejde.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 4CoP/131/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3713203272 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 02. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oľga Lichnerová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2014:3713203272.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Oľgy Lichnerovej a sudkýň JUDr. Alice Beňovej a
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Odvolací súd poznamenáva, že účinnosť rozhodnutia súdu o výške výživného a o úprave styku na čas do rozvodu manželstva zo zákona zanikne nadobudnutím právoplatnosti výroku rozsudku o rozvode manželstva rodičov a poukazuje na právo rodičov napriek existujúcemu rozhodnutiu súdu dohodnúť sa, pretože dohoda rodičov má vždy prednosť pred autoritatívnym rozhodnutím súdu.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 19CoP/123/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3213200221 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 01. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Beáta Čupková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2014:3213200221.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beáty Čupkove
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Odôvodnenými potrebami dieťaťa nie sú len určené potreby na zabezpečenie výživy vo vlastnom zmysle slova, ale aj šatstvo, obuv, náklady na bývanie, potreby súvisiace s rozširovaním a prehlbovaním vzdelania dieťaťa, rôznymi jeho záujmami a so zdravotným stavom. Z preskúmavaného spisu nepochybne vyplýva, že vyživovacia povinnosť otca voči maloletej H. bola naposledy určená rozsudkom z 18.5.2012, kedy navštevovala základnú školu a v súčasnosti sa od 1.9.2015 stala študentkou strednej školy, čo podľa ustálenej súdnej praxe, ako správne konštatoval súd prvej inštancie v odôvodnení napadnutého ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/162/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7215224030 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 10. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7215224030.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dian
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Odvolací súd poukazuje na ust. § 75 ods. 1 Zákona o rodine, ktoré rozšírilo východisko zisťovania a posudzovania možností, schopností a majetkových pomerov rodičov aj o zisťovanie tzv. potencionality príjmov. Princíp potencionality má prednosť pred princípom fakticity, to znamená, že súd je povinný prihliadať aj k zjavne nevyužitým schopnostiam povinného rodiča. Pre určenie výšky vyživovacej povinnosti preto nie je smerodajné, aký príjem rodič v skutočnosti dosahuje alebo, či vôbec pracuje, ale to, či je objektívne možné, aby zarobil s ohľadom na svoj vek, zdravotný stav, kvalifikáciu, odborno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/99/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7515200231 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Agnesa Hricová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7515200231.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Agnesy
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Odvolací súd pripomína, že pri rozhodovaní o výživnom na dieťa súd posudzuje najmä vek dieťaťa, náklady súvisiace so školskou dochádzkou, zvýšenie nákladov v súvislosti so zdravotným stavom, prípadne inými okolnosťami súvisiacimi so zásadnou zmenou v živote dieťaťa. V konaní bolo preukázané, že matka má v súvislosti so zdravotným stavom maloletej zvýšené výdavky týkajúce sa pravidelných polročných kontrol na Detskej onkológii na Kramároch v Bratislave. Treba si tiež uvedomiť, že dieťa okrem nevyhnutných nákladov na svoju výživu má aj náklady spojené napr. so športom, kultúrou a inými potrebami ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 4CoP/11/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3817210150 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 03. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alica Beňová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2018:3817210150.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Alice Beňovej a su
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Rozhodná právna úprava robiaca možnosť zmeny skoršieho rozhodnutia o výživnom závislou na existencii zmeny pomerov totiž pri narábaní s jednotlivými v tomto smere relevantnými (významnými) kritériami (ktorými sú podľa nižšie citovaného ust. § 75 ods. 1 vety prvej ZoR na jednej strane odôvodnené potreby výživou oprávneného a na strane druhej možnosti, schopnosti a pomery výživou povinného) pracuje so zisťovaním a porovnávaním pomerov existujúcich v čase pôvodného rozhodnutia (majúceho sa prípadne zmeniť) aj v čase rozhodovania o zmene (teda spravidla v konaní o návrhu sledujúcom úpravu skoršieh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 26CoP/28/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2314223110 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 08. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Slováčeková ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2314223110.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Katar
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Pri rozhodovaní o zmene výživného v zmysle citovaných ustanovení zákona je nevyhnutné previesť porovnanie okolností dôležitých pre určovanie výživného tak v dobe skoršieho ako i nového rozhodovania a to na základe spoľahlivých a úplných výsledkov dokazovania. Je pritom potrebné prihliadnuť ku všetkým okolnostiam, ktoré by mohli odôvodniť zmenu výživného, ak sa závažnejším spôsobom prejavia v pomeroch účastníkov v porovnaní s ich pomermi v čase vyhlásenia predchádzajúceho rozsudku. Zmena pomerov pritom môže byť odôvodnená buď subjektívne okolnosťami na strane povinného, resp. oprávneného, alebo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 9CoP/24/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2615209893 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 08. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Barcajová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2016:2615209893.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Barcajove
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Zmenou pomerov v zmysle § 78 ods. 1 Zákona o rodine sa rozumie výrazná zmena tých okolností, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia súdu o výživnom. V prípade zárobku alebo iného príjmu z majetku každého z rodičov ide o také zvýšenie alebo zníženie príjmu, ktoré ovplyvní príjmovú situáciu nie len na kratší čas. Takou zmenou pomerov môže byť aj vyšší vek dieťaťa a výdavky potrebné na zdravý vývoj dieťaťa, spojené s výživou, obliekaním, bývaním a prípravou na povolanie.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 16CoP/21/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6414210899 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Štefan Baláž ECLI: ECLI:SK:KSBB:2015:6414210899.1 Rozhodnutie Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Štefana Baláža a sudcov JUDr. Al
MENU