Nájdené rozsudky pre výraz: vznesenie námietky premlčania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 695

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

68 dokumentov
35 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Premlčanie
Právna veta: Premlčanie je kvalifikované uplynutie času, v dôsledku ktorého súdnu vymáhateľnosť možno odvrátiť námietkou. Zmyslom tohto inštitútu je zvýšenie istoty v právnych vzťahoch. Premlčaním právo nezaniká, iba sa závažne oslabuje. Uplatnenie námietky premlčania spôsobuje zánik súdnej vymáhateľnosti, v dôsledku čoho súd premlčané právo nemôže priznať. Základným účelom inštitútu premlčania je pôsobiť na subjekty občianskoprávnych vzťahov, aby v primeraných dobách uplatnili svoje práva (nároky) a zároveň aj zabrániť tomu, aby povinné osoby neboli po časovo neprimeranej dobe nútené splniť si sv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 10CoCsp/3/2020 1118202545 30. 01. 2020 JUDr. Ayše Pružinec - Eren ECLI:SK:KSBA:2020:1118202545.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ayše Pružinec Eren a členov senátu JUDr. Ľuboša Sádovského a JUDr. Michaely Frimmelovej v právnej veci žalobcu: T.. T. W., B.. XX. XX. XXXX, X. Z. D.. Č..
Právna veta: Prijatím novej právnej úpravy - Civilného sporového poriadku sa sprísnila koncentrácia konania, ktorú možno rozdeliť na zákonnú a sudcovskú. Ako nóvum bolo zavedené do procesného práva inštitút prostriedkov procesného útoku a prostriedkov procesnej obrany. Účelom zmeny bolo urýchliť konanie, čo sa malo prejaviť precizovaním procesných povinností strán sporu pri predkladaní skutkových tvrdení a dôkazov. Uvedené prostriedky procesného útoku a obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí, resp. v prípade spotrebiteľov najneskôr do vyhlásenia rozhod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 9CoCsp/6/2020 6118383417 26. 03. 2020 JUDr. Ladislav Mejstrík ECLI:SK:KSZA:2020:6118383417.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Mejstríka a členov senátu JUDr. Jána Burika a JUDr. Jozefa Turzu, v právnej veci žalobcu: KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o., so síd
Právna veta: Podľa ustálenej súdnej praxe pod úspešným uplatnením porušenia práva alebo povinnosti v zmysle ust. § 3 ods. 5 zák. č. 250/2007 Z.z. treba rozumieť úspešné uplatnenie konkrétneho nároku z porušenia práva alebo povinnosti, napr. nároku na náhradu škody, na vydanie bezdôvodného obohatenia, alebo aj určenie neprijateľnosti konkrétnej vymedzenej zmluvnej podmienky používanej v spotrebiteľskej zmluve, ale aj námietkou v rámci svojej ochrany proti dodávateľovi uplatnenému nároku, že boli práva spotrebiteľa pri zmluvnom vzťahu porušené alebo neboli dodržané (boli porušené) povinnosti dodávateľa. Vo v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 17CoCsp/20/2020 8319200274 18. 08. 2020 JUDr. Jana Burešová ECLI:SK:KSPO:2020:8319200274.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Burešovej a členov senátu JUDr. Moniky Juskovej a Mgr. Miloša Koleka, v spore žalobcu: U. L., nar. XX.XX.XXXX, bytom A. XXX/X, XXX XX L. zastúpený: JUDr. Igor
Právna veta: Ak niekto uzná písomne, že svoj dlh určený čo do dôvodu, aj výšky zaplatí, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trvá. Takéto uznanie zakladá právnu domnienku o existencii dlhu v čase jeho uznania iba vtedy, ak dlžník, ktorý dlh uznal, vedel o jeho premlčaní. Ak dlžník nevedel o premlčaní, či už pre omyl skutkový, alebo pre omyl právny, nemá jeho uznanie uvedené právne účinky. Aj uznanie premlčaného dlhu zakladá len vyvrátiteľnú domnienku. Dlžník sa i tu môže brániť námietkou, že dlh nevznikol, alebo že v čase uznania neexistoval. Nemôže sa však brániť s námietkou premlčania.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 10Co/7/2013 8112205895 11.12.2013 JUDr. Irena Dobňáková ECLI:SK:KSPO:2013:8112205895.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ireny Dobňákovej a sudcov JUDr. Milana Šebeňa a JUDr. Milana Majerníka, v právnej veci žalobcu: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 724
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že ust. § 282 CSP upravuje inštitút rozsudku pre uznanie, pričom sa jedná o ustanovenie, ktoré má vo svojej podstate zabezpečiť procesnú ekonómiu sporového konania, pričom nie je vylúčený ani v spotrebiteľských sporoch. V prípade, ak žalovaný uzná nárok uplatnený žalobcom, resp. jeho časť, súd pri aplikácii ust. § 282 CSP rozhoduje rozsudkom pre uznanie za podmienky, že žalobca navrhol rozhodnúť rozsudkom pre uznanie. Odvolací súd však poukazuje na to, že časť odbornej verejnosti zastáva názor, že súd nesmie rozhodnúť rozsudkom pre uznanie nároku, pokiaľ spotrebiteľská zm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 14CoCsp/26/2020 6119327067 08. 12. 2020 JUDr. Anna Snopčoková ECLI:SK:KSBB:2020:6119327067.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Snopčokovej a členov senátu JUDr. Evy Dzúrikovej a JUDr. Jána Auxta, v právnej veci žalobcu: BENCONT COLLECTION, a. s., so sídlom Vajnorská
Právna veta: Vedľajší účastník má v konaní rovnaké práva a povinnosti ako účastník. Vedľajší účastník nie je legitimovaný na dispozičné úkony s konaním a s dispozíciou predmetom konania. Medzi takéto úkony patrí späťvzatie návrhu, uzavretie zmieru, či zmena návrhu. Vznesenie námietky premlčania medzi takéto dispozičné úkony nepatrí. Súdna prax sa zjednotila v tom, že vedľajší účastník je v občianskom súdnom konaní oprávnený vzniesť námietku premlčania v prospech hlavného účastníka, na ktorého sa strane sa zúčastňuje konania.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5Co/648/2014 3112230655 05.11.2014 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2014:3112230655.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zajacovej a sudcov JUDr. Márie Vrtochovej a JUDr. Gabriely Janákovej v právnej veci navrhovateľa Intrum Justitia Debt Finance AG, so sídlom Švajčiarsko, Zug, Al
Právna veta: 1. Základnou filozofiou spotrebiteľského práva je pozitívnym zásahom štátu, prostredníctvom zákonodarnej a súdnej moci dosiahnuť vyváženie faktickej nerovnováhy spotrebiteľa vo vzťahu k profesionálnemu dodávateľovi, ktorý má mocenskú, ekonomickú a právnu nadvládu nad spotrebiteľom vyplývajúcu z okolností uzatvárania predformulovaných štandardných zmlúv, v ktorých zmluvné podmienky stanovuje dodávateľ. Dodávateľ má pritom väčšiu profesionálnu skúsenosť, lepšiu znalosť práva a ľahšiu dostupnosť právnych služieb. 2. Právo na právne zastúpenie vedľajšieho účastníka (spotrebiteľského združen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/169/2012 6912202758 09.08.2012 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2012:6912202758.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Údernícka č.5, Bratislava, IČO: 35 724 803, zastúpená TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom Údernícka č.5, Bratislava, IČO: 36 613 843, proti odporcom 1/ U. C.,
Právna veta: Správny súd v tejto súvislosti považuje za potrebné uviesť, že citované ustanovenie § 236 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení upravuje situáciu, kedy príjemcovi dávky vzniká povinnosť vrátiť dávku alebo jej časť vyplatenú neprávom alebo vo vyššej sume než mu patrila, pričom ustanovenie § 236 ods. 3 predmetného zákona upravuje premlčanie práva Sociálnej poisťovne na vrátenie dávky poskytnutej neprávom alebo v nesprávnej sume. Sociálna poisťovňa pri svojom rozhodovaní o povinnosti vrátiť dávku, je povinná skúmať skutočnosť, či na strane príjemcu dávky boli splnené zákonné podmienky vyplývajúce z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 28Sa/1/2017 5017200183 09. 01. 2018 JUDr. Jana Martinčeková ECLI:SK:KSZA:2018:5017200183.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v konaní pred sudkyňou JUDr. Janou Martinčekovou, v právnej veci žalobcu: X. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom P. A. XXX/X XXX XX J., právne zastúpeného JUDr. Petrom Rybárom, advokátom, so sídlom T. A
Právna veta: Vedľajší účastník má v konaní rovnaké práva a povinnosti ako účastník. Vedľajší účastník však nie je legitimovaný na dispozičné úkony, a to, či už dispozičné úkony s konaním alebo dispozície s predmetom konania. Medzi takéto úkony patrí späťvzatie návrhu, uzavretie súdneho zmieru, či zmena návrhu. Vznesenie námietky premlčania medzi takéto dispozičné úkony nepatrí. Súdna prax sa zjednotila na tom, že vedľajší účastník je v občianskom súdnom konaní oprávnený vzniesť účinne námietku premlčania v prospech hlavného účastníka, na ktorého strane sa zúčastňuje konania, preto námietka navrhovateľa, že ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/294/2012 3612201148 18.12.2013 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2013:3612201148.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Emílie Zimovej a členiek JUDr. Gabriely Janákovej a JUDr. Eriky Zajacovej v právnej veci navrhovateľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., D., M. X, X.: XX XXX XXX, zastúpeného
Právna veta: „Základným účelom inštitútu premlčania je pôsobiť na subjekty občianskoprávnych vzťahov, aby v primeraných dobách uplatnili svoje práva (nároky) a zároveň zabrániť tomu, aby povinné osoby neboli po časovo neprimeranej dobe nútené splniť si svoje povinnosti. Inštitút premlčania tým zabraňuje dlhodobému trvaniu práv a im zodpovedajúcim povinnostiam. Ak uplynula zákonom ustanovená premlčacia doba a oprávnená osoba v nej určeným spôsobom na príslušnom orgáne svoje právo nevykonala, vzniká povinnej osobe oprávnenie vzniesť námietku premlčania, a tak spôsobiť stav, že sa oprávnená osoba nemôže ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/332/2017 6617207192 29. 03. 2018 JUDr. Jozef Zlocha ECLI:SK:KSBB:2018:6617207192.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Zlochu a sudkýň JUDr. Renáty Deákovej a JUDr. Jany Haluškovej ako členiek senátu, v spore žalobkyne: W. D., nar. X. R. XXXX, B.
MENU