SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1306997
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66818
USSR: 38909
NSČR: 128948
NSSČR: 71186
USČR: 82268
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430433
Krajské súdy (ČR): 49521
Posledná aktualizácia
05.03.2021 21:27

Nájdené rozsudky pre výraz: vznik pracovnoprávnych vzťahov


Približný počet výsledkov: 44 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vznik pracovnoprávnych vzťahov
  • vznikat nájdené 203894 krát v 89195 dokumentoch
  • pracovnopravny nájdené 14762 krát v 4403 dokumentoch
  • vztah nájdené 843384 krát v 155362 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 16 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 5 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument
Odborné články 4 dokumenty


Právna veta: Pokiaľ ide o aplikáciu Občianskeho zákonníka (ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka) na daný vzťah, odvolací súd sa nestotožnil s právnym názorom žalovaného 2/, že ak Zákonník práce (zák. č. 311/2001 Z.z.) v § 1 ods. 4 zakotvuje, že „ak tento zákon v prvej časti neustanovuje inak, vzťahujú sa na právne vzťahy podľa ods. 1 všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka“ týka sa to iba § 1 až § 122 Občianskeho zákonníka, ktoré sú upravené v jeho prvej časti a netýka sa ust. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, teda časti zákona, v ktorej sú upravené záväzkové práva. Vo všeobecnosti totiž platí, že ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19CoPr/10/2016 5113221204 30. 11. 2017 JUDr. Viera Škultétyová ECLI:SK:KSTN:2017:5113221204.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Škultétyovej a sudcov JUDr. Beáty Čupkovej a JUDr. Radoslava Svitanu, PhD. v spore žalobcu A.. Q. A., bytom S. - M. XXX proti žalovaným 1/ Okresnému súdu Považská .
Kľúčové slová: výpovedná doba, peňažná náhrada

Právna veta: Naviazanie rozsahu peňažnej náhrady na dĺžku výpovednej doby predstavuje sprísnenie právnej úpravy v neprospech zamestnancov, resp. zvýšenie ochrany zamestnávateľa pred neplnením si povinností zamestnancov (v danom prípade zotrvať počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa). Nemožno sa však stotožniť s jeho výkladom, že v duchu predmetného sprísnenia, resp. rozšírenia zodpovednosti zamestnancov nebolo cieľom zákonodarcu pridávať ďalšiu povinnosť do dohody a chrániť tak zamestnanca pred neurčitosťou. Pokiaľ zákonodarca namiesto jednoznačného určenia výška peňažnej náhrady (§ 62 ods. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... od právoplatnosti rozsudku titulom práva na peňažnú náhradu v zmysle § 62 ods. 8 Zákonníka práce. Vykonaným dokazovaním mal preukázaný vznik pracovnoprávneho vzťahu medzi žalobcom ako zamestnávateľom a žalovaným ako zamestnancom, a to na základe pracovnej zmluvy zo dňa 26.6.2012. Dodatkom .
Právna veta: Zodpovednosť podľa ustanovenia § 420 ods. 2 Občianskeho zákonníka je daná na strane právnickej osoby v tých prípadoch, keď škodca je voči nej v takom právnom vzťahu, že je namieste stanovenie tejto zodpovednosti miesto samotného škodcu, ktorý škodu spôsobil pri jej činnosti, na ktorú bol použitý. Pôjde tu o akúkoľvek takú činnosť, ktorá spadá do pôsobnosti právnickej osoby z hľadiska vecného, miestneho a časového. Musí ísť o vnútorný, účelový vzťah k činnosti právnickej osoby, ktorá túto činnosť vyvíja, a nie o činnosť, ktorou by konajúca osoba sledovala svoj osobný záujem. Len v prípade, že k ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dohodu podpísať 2-3 dni po nehode. Je predsa nelogické, aby zamestnávateľ prihlásil zamestnanca do príslušných registrov ku dátumu predchádzajúcemu vznik pracovnoprávneho vzťahu. Rovnako nebolo preukázané, aby v tomto smere došlo v chybe zápisu v príslušných registroch. Akémusi čestnému prehláseniu o tom, že .
Právna veta: Konanie o žiadosti o poskytnutie príspevku na zriadenie chráneného pracoviska je správnym konaním, a preto sa naň vzťahujú zásady správneho konania uvedené v § 3 správneho poriadku. Z vyššie uvedeného vyplýva, že o schválení, resp. neschválení príspevku na zriadenie chráneného pracoviska mal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice vydať rozhodnutie, voči ktorému by mal žalobca právo sa odvolať, pričom aj takéto rozhodnutie úradu by bolo preskúmateľné súdom.

Úryvok z textu:
... občanom so zdravotným postihnutím s pracovným asistentom podľa § 51 a § 853 Občianskeho zákonníka. Medzi OSZČ a pracovným asistentom nevzniká pracovnoprávny vzťah. Ďalej žalovaný uviedol, že na základe podkladov, ktoré k predmetnej problematike poskytol úrad, žalovaný konštatoval, že v odvolaní žalobcu proti .
Právna veta: „Bezdôvodné obohatenie je v Občianskom zákonníku konštruované ako záväzkový právny vzťah medzi tým, kto sa na úkor iného obohatil, a tým, na úkor koho došlo k bezdôvodnému obohateniu. Záväzok z bezdôvodného obohatenia (§ 489 Občianskeho zákonníka) vznikne iba vtedy, ak sa naplnia všetky zákonom ustanovené predpoklady na jeho vznik (ak sa niekto „na úkor iného bezdôvodne obohatí"). Predpokladom vzniku právneho vzťahu z bezdôvodného obohatenia je neoprávnené získanie majetkových hodnôt jedným subjektom a to na úkor iného, v majetkových pomeroch ktorého sa táto zmena negatívne prejavila; ujma je ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podľa § 226 Zákonníka práce a zámerom právneho predchodcu žalobcu nebolo vyvolať právne účinky dohody o vykonaní práce, t. j. vznik pracovnoprávneho vzťahu, ale týmito dohodami ich účastníci iba obchádzali zákon a absenciu jeho ustanovení o odmeňovaní členov rady fondu a dozornej rady .
Právna veta: Podmienka stanovená v § 49 ods. 1 vyžaduje prevzatie dieťaťa do starostlivosti a starostlivosť o toto dieťa tej osoby, ktorá si nárokuje na materské. Z tohto ustanovenia síce nevyplýva, že by zákon o sociálnom poistení zakázal vykonávať práce na základe iného pracovnoprávneho vzťahu počas poberania materského ako toho, z ktorého bol uplatnený nárok na materské, avšak podmienka prevzatia dieťaťa do starostlivosti a skutočná starostlivosť tou osobou, ktorá poberá materské, musí byť naplnená. Táto môže byť naplnená len v prípade, ak má otec dieťaťa dostatok času na túto starostlivosť, čo mu v dan ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Účastníkovi dňa 01. septembra 2018 vzniklo nové nemocenské poistenie u zamestnávateľa KINEX BEARINGS, a.s., so sídlom v Bytči a vznik pracovnoprávneho vzťahu oznámil zamestnávateľ Registračným listom fyzickej osoby dňa 03. augusta 2018. Otec dieťaťa je považovaný za iného poistenca aj v prípade .
Právna veta: (...) Pokiaľ absentuje voľba do funkcie hlavného kontrolóra, nemohol žalobkyni vzniknúť ani nárok na uzavretie pracovnej zmluvy na druh práce hlavný (miestny) kontrolór. Podľa § 18 zákona č. 368/1990 Zb. hlavnému (miestnemu) kontrolórovi vzniká nárok na uzavretie pracovnej zmluvy až po zvolení. Ak bola so žalobkyňou uzavretá pracovná zmluva na druh práce, funkcia miestneho kontrolóra, bol tento postup v rozpore so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Pre posúdenie platnosti uzavretia pracovnej zmluvy žalobkyne so žalovaným je potrebné subsidiárne použiť ustanovenie § 1 odsek 4 Zákonník ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zamestnankyni z titulu uzatvorenia pracovnej zmluvy, a ktorá jej priamo vyplýva z príslušného pracovnoprávneho predpisu Zákonníku práce. Žalobkyňa podotýka, že vznik pracovnoprávneho vzťahu hlavného kontrolóra (napriek existencii osobitného právneho režimu obsiahnutého v zákone o obecnom zriadení) je podmienený podpisom pracovnej zmluvy so zamestnancom .
... , ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj pracovnoprávne vzťahy, ktoré vznikli pred 01. júlom 2003, ak nie je ďalej ustanovené inak. Vznik pracovnoprávnych vzťahov, ako aj nároky, ktoré z nich vznikli pred 01. júlom 2003, sa posudzujú podľa predpisov platných do 30. júna 2003 .
... týchto nákladov. Zamestnanec je počas trvania záväzku podľa odseku 2 povinný oznámiť zamestnávateľovi, s ktorým uzatvoril dohodu podľa odseku 2, vznik pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu k inému zamestnávateľovi. Podľa ust. § 53 ods. 4 Zákonníka práce zamestnanec nie je povinný uhradiť .
... určitého druhu zmlúv alebo dojednávaniu a uzatváraniu obchodov v mene a na účet zastúpeného, pričom medzi obchodným zástupcom a zastúpeným nevzniká pracovnoprávny vzťah, ale vzťah obchodnoprávny. Žalovaná ako obchodný zástupca žalobcu sa zaviazala vykonávať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca o uzavretie produktovej .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.