SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1352435
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67160
USSR: 39293
NSČR: 129764
NSSČR: 71816
USČR: 82562
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431244
Krajské súdy (ČR): 50385
Posledná aktualizácia
23.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zabezpečovacie postúpenie pohľadávky


Približný počet výsledkov: 16 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zabezpečovacie postúpenie pohľadávky
  • zabezpecovacom nájdené 37088 krát v 10855 dokumentoch
  • postupenie nájdené 150154 krát v 22965 dokumentoch
  • pohladavka nájdené 823376 krát v 147163 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1 dokument
Odborné články 3 dokumenty


Právna veta: Odvolací súd sa nestotožnil s výkladom ust. § 92 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z., ktorý predostrel odvolateľ v podanom odvolaní. Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. je ustanovením špeciálnym vo vzťahu k všeobecnej úprave postúpenia upravenej v ust. § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka a v zmysle zásady prednosti špeciálneho predpisu pred predpisom všeobecným je prednostne aplikovateľné na právny vzťah týkajúci sa bankovej pohľadávky. Jeho účelom je upraviť špeciálny režim pri postupovaní pohľadávok banky, ktorá má v zmysle citovaného zákona postavenie subjektu sui generis vzh ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 8Co/51/2017 5714214130 25. 08. 2017 JUDr. Táňa Rapčanová ECLI:SK:KSZA:2017:5714214130.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Táne Rapčanovej a sudcov JUDr. Františka Potockého a Mgr. Zuzany Hartelovej, v právnom spore žalobcu: EOS KSI Slovensko, s. r. o., so sídlom Bratislava, .
Kľúčové slová: spotrebiteľská zmluva, zmluva o splátkovom úvere

Právna veta: Je potrebné zdôrazniť, že hoci má zmluva o spotrebiteľskom úvere charakter absolútneho obchodu, neprestáva byť zmluvou spotrebiteľskou. Pri spotrebiteľských zmluvách, ktoré predstavujú širší pojem, má z hľadiska aplikovateľnosti absolútnu prednosť Občiansky zákonník, keďže aplikácia Obchodného zákonníka prichádza do úvahy až po uplatnení spotrebiteľského práva. Z hľadiska poradia aplikovateľnosti v prípade spotrebiteľských zmlúv Obchodný zákonník celkom alebo z časti musí ustúpiť nutnej prioritnej aplikácii spotrebiteľského práva v širšom slova zmysle, t.j. aplikácii Občianskeho zákonníka. Nor ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a pohľadávky vyplývajúce z poistnej zmluvy sa použijú na zabezpečenie pohľadávky. Obsahom tejto dohody je zmluva o zabezpečovacom prevode a zabezpečovacom postúpení pohľadávok z poistnej zmluvy. Dohodou o uznaní záväzku a úhrade pohľadávky v splátkach zo dňa 05. 11. 2012 bolo preukázané, že .
... Podľa § 554 Občianskeho zákonníka, pohľadávku možno zabezpečiť postúpením pohľadávky dlžníka alebo pohľadávky tretej osoby na veriteľa (ďalej "zabezpečovacie postúpenie pohľadávky"), ak to osobitný zákon nevylučuje. Podľa § 517 ods. 1 veta prvá Občianskeho zákonníka, dlžník, ktorý svoj ... úveru uzatvorenou vo U. - U. T., E..L.., pod č. 232325803. Zmluvné strany predmetnú zmluvu o zabezpečovacom postúpení pohľadávky z vkladu na účte stavebného sporenia vo O. L. L., E..L.., uzavreli dňa 23.8.2005. Nakoľko .
... čl. V bod 1 zmluvy sa zmluvné strany dohodli na zabezpečení pohľadávky Dohodou o zrážkach zo mzdy a Zmluvou o zabezpečovacom postúpení pohľadávky z vkladu na účte Stavebného sporenia vo Wustenrot stavebnej sporiteľni, a.s., vo výške 2323,57 EUR (70.000,- Sk .
... , Oznámením postupcu o postúpení pohľadávky, Vyhlásením mimoriadnej splatnosti úveru upomienkou zo dňa 03.06.2009, Zmluvou o zabezpečovacom postúpení pohľadávky zo dňa 25.02.2005 a zistil nasledovný skutkový stav veci: Dňa 25.02.2005 bola medzi ĽUDOVOU BANKOU ... , Oznámením postupcu o postúpení pohľadávky, Vyhlásením mimoriadnej splatnosti úveru upomienkou zo dňa 03.06.2009, Zmluvou o zabezpečovacom postúpení pohľadávky zo dňa 25.02.2005 a zistil nasledovný skutkový stav veci: Dňa 25.02.2005 bola medzi ĽUDOVOU .
... k uskutočneniu platby zo zabezpečovacieho postúpenia pohľadávky, a to jednorázovo do výšky nezaplatenej splátky a celkovo do plného uspokojenia dlžnej sumy za podmienky, že ... k.ú. T. a sú zapísané na Správe katastra Ilava na LV č. X a Zmluvu o zabezpečovacom postúpení pohľadávok voči zdravotnej poisťovni, v zmysle ktorej bude žalobca v prípade nezaplatenia mesačnej splátky oprávnený písomne vyzvať poisťovňu .
... resp. poukazovanie 50% obdržanej sumy veriteľovi II. Aj z ustanovení ďalšej zmluvy obsiahnutej v trestnom spise - zmluvy o zabezpečovacom postúpení pohľadávky uzatvorenej dňa 4.4.2002 medzi POĽNOBANKOU, a.s. ako postupníkom č. 1, MERKURIA, a.s. ako postupníkom ... resp. poukazovanie 50% obdržanej sumy veriteľovi II. Aj z ustanovení ďalšej zmluvy obsiahnutej v trestnom spise - zmluvy o zabezpečovacom postúpení pohľadávky uzatvorenej dňa 4.4.2002 medzi POĽNOBANKOU, a.s. ako postupníkom č. 1, MERKURIA, a.s. ako .
... podľa ktorého, pohľadávku možno zabezpečiť postúpením pohľadávky dlžníka alebo pohľadávky tretej osoby na veriteľa (ďalej "zabezpečovacie postúpenie pohľadávky"), ak to osobitný zákon nevylučuje, však takéto práva úpadcu neobsahovala a právo správcu konkurznej podstaty ... sumy veriteľovi II. Aj z ustanovení ďalšej vyššie spomínanej zmluvy obsiahnutej v trestnom spise - zmluvy o zabezpečovacom postúpení pohľadávky uzatvorenej s dátumom vystavenia dňa 27.3.2007, s overením podpisov úpadcu dňom 4.4.2002, .
... dispozičné právo - uhrádzanie resp. poukazovanie 50% obdržanej sumy veriteľovi II. Z ustanovení ďalšej zmluvy obsiahnutej v trestnom spise - zmluvy o zabezpečovacom postúpení pohľadávky uzatvorenej dňa 4.4.2002 medzi POĽNOBANKOU, a.s. ako postupníkom č. 1, MERKURIA, a.s. ako postupníkom č. 2 .
... termínovaných obchodov na Základe zmluvy o konverziách, pristúpili obe zmluvné strany k zabezpečeniu takejto možnej pohľadávky formou uzavretia Zmluvy o zabezpečovacom postúpení pohľadávky dňa 04.06.1999. V čl.I tejto zmluvy účastníci uznali uzavretie a existenciu súdnych termínovaných obchodov. Z vyššie uvedeného .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.