SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1234112
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65983
USSR: 38405
NSČR: 126777
NSSČR: 69187
USČR: 81031
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 428847
Krajské súdy (ČR): 47967
Posledná aktualizácia
05.12.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: začiatok plynutia premlčacej lehoty


Približný počet výsledkov: 284 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: začiatok plynutia premlčacej lehoty
  • zaciatok nájdené 67363 krát v 35850 dokumentoch
  • plynutia nájdené 17809 krát v 8603 dokumentoch
  • premlcacej nájdené 39614 krát v 10037 dokumentoch
  • lehota nájdené 1125237 krát v 286205 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 47 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 32 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 16 dokumentov


Právna veta: Súd prvého stupňa dospel k záveru, že uplatnená pohľadávka žalobcu je premlčaná, pretože pre začiatok plynutia premlčacej lehoty na zaplatenie ceny diela nie je rozhodujúca fakturácia, pretože Obchodný zákonník neobsahuje žiadne ustanovenie o fakturácii, a preto povinnosť platiť nie je viazaná na fakturáciu ani pri zmluve o dielo ani pri kúpnej zmluve ani pri iných typoch zmlúv upravených v Obchodnom zákonníku. Faktúra je iba daňovým dokladom. V prejednávanej veci, z predloženého listinného dôkazu - objednávky žalovaného a protokolu o prevzatí a odovzdaní vozidla vyplýva, že dohoda o čase zapl ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Cob/35/2013 7210215391 28.06.2013 JUDr. Zdenka Kohútová ECLI:SK:KSKE:2013:7210215391.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Kohútovej a členov senátu Mgr. Márie Hlaváčovej a JUDr. Romana Rizmana v právnej veci žalobcu: V. - V. s.r.o., so sídlom v F., B. 49, IČO: XX XXX XXX, zastúpený JUDr. .
Právna veta: Vzťah účastníkov konania, ktorý preukázateľne vznikol a existuje, sa riadi ustanoveniami Obch. zák. o mandátnej zmluve, pričom v zmysle ust. § 566 ods. 2, Obch. zák. sa predpokladá dohoda o odplate. Podľa názoru odvolacieho súdu je vznesená námietka premlčania nedôvodná. Generálna plná moc oprávňuje zastupovať žalovaného v neohraničenom množstve sporov a preto nie je možné považovať začiatok plynutia premlčacej lehoty v súlade s § 397 Obch. zák. od momentu udelenia plnomocenstva. Nárok na zaplatenie odmeny za právne zastúpenie vzniká ukončením poskytovania právnej pomoci v konkrétnom spo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3Cob/120/2018 1213209939 06. 11. 2019 Mgr. Štefan Zelenák ECLI:SK:KSBA:2019:1213209939.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Štefana Zelenáka a členiek senátu JUDr. Ivony Hrčekovej a JUDr. Andrey Sedlačkovej, v právnej veci žalobcu X.. Q. X., S.A. X, K., práv. zast. JUDr. Daniel Mičiak, advokát, .
Právna veta: V danej právnej veci bezdôvodné obohatenie vzniklo z absencie zákonných náležitosti zmluvy. Je úplne logické sa domnievať, že spotrebitelia by asi sotva platili, ak by mali vedomosť, že platiť nemajú. Zákon pre začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby (§ 107 ods. 1 Občianskeho zákonníka) predpokladá to, kedy sa dotknutá osoba dozvedela o bezdôvodnom obohatení a kto ho získal. Nie teda čas, od kedy sa dozvedieť mala a mohla s poukazom na to, že mala poznať právo. Právny poriadok slová „vedieť mal a mohol“ pritom obsahuje v iných prípadoch, no na účely začiatku premlčacej doby ich n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2Co/107/2019 8218201341 22. 01. 2020 JUDr. Mariana Muránska ECLI:SK:KSPO:2020:8218201341.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Mariany Muránskej a členov senátu JUDr. Daniely Babinovej a Mgr. Miloša Koleka, v právnej veci žalobkyne: L. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom V. Z. XXXX/XX, XXX XX N., zast. advokátom JUDr. .
Právna veta: Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia je právom majetkovým, a preto sa premlčuje podľa ustanovenia § 100 odsek 1 OZ. Právo na vydanie získaného bezdôvodného obohatenia sa teda môže premlčať tak v subjektívnej dobe (§ 107 ods. 1), ako aj v objektívnej dobe (§ 107 ods. 2). Ak sa povinný subjekt premlčania dovolá, nemožno oprávnenému právo na vydanie získaného bezdôvodného obohatenia priznať, ak márne uplynula aspoň jedna z uvedených lehôt. Začiatok plynutia premlčacích dôb je určený okamihom, keď došlo k získaniu bezdôvodného obohatenia. Ide o okamih splnenia všetkých predpokladov občia ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9Co/76/2019 4216203328 12. 03. 2020 Mgr. Ingrid Radošická Vallová ECLI:SK:KSNR:2020:4216203328.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Ingrid Radošickej Vallovej a členiek senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a Mgr. Andrey Szombathovej-Polákovej, v právnej veci žalobcu: BL PLUS, s. r. o., so sídlom Prenčov 177, .
Právna veta: Čas splnenia dlhu ustanovujú § 563 a § 564 Obč. zákonníka. Čas plnenia môže byť dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí súdu (§ 563 Obč. zákonníka), alebo môže byť ponechaný na vôli dlžníka (§ 564 Obč. zákonníka). Pod časom plnenia dlhu sa rozumie jednak časový moment, v ktorom dlžník môže dlh splniť, a jednak moment splatnosti (zročnosti) dlhu, v ktorom dlžník musí najneskoršie plniť. Splatnosť záväzku nastáva v deň nasledujúci po uplynutí času splnenia dlhu. V tomto momente má veriteľ po prvýkrát možnosť uplatniť svoje právo (pohľadávku) na súde (actio nata). Určen ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , teda za okamih, kedy je dlžník povinný plniť a kedy sa dostáva do omeškania s plnením dlhu a nie za začiatok plynutia premlčacej lehoty v zmysle § 101 Obč. zákonníka. Za začiatok plynutia všeobecnej premlčacej lehoty treba považovať okamih, kedy sa právo mohlo objektívne .
Právna veta: Je nesporné, že bezdôvodné obohatenie je upravené iba v Občianskom zákonníku v ustanovení § 454 a nasl. Občianskeho zákonníka a toto bezdôvodné obohatenie nie je upravené v Obchodnom zákonníku ako právnom predpise „lex specialis“ vo vzťahu k Občianskemu zákonníku ako „lex generalis“. Znamená to, že aj pre bezdôvodné obohatenie, ktoré vzniklo pri jednotlivých zmluvných typoch upravených v Obchodnom zákonníku medzi podnikateľmi sa bude riadiť ustanoveniami Občianskeho zákonníka, keďže nie je upravené v Obchodnom zákonníku. Nie všetko, čo sa týka bezdôvodného obohatenia sa však bude riadiť ustano ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a žalovaným založený kúpnopredajnou zmluvou sú dva rozdielne zmluvné vzťahy a rozhodnutie o jednom vzťahu nemá vplyv na začiatok plynutia premlčacej lehoty na vydanie bezdôvodného obohatenia pre druhý právny vzťah. Odvolací súd preto dospel k záveru, že súd ... v B. sp. zn. XCb/XXX/XXXX nemá konštitutívny účinok pre vznik bezdôvodného obohatenia alebo pre začiatok plynutia premlčacej lehoty na vymáhanie bezdôvodného obohatenia žalobcu od žalovaného z iného dôvodu a to zo vzťahu vyplývajúceho z kúpnej zmluvy .
Právna veta: Inštitút nekalej obchodnej praktiky je zákonným termínom, má svoj obsah a nie je možné ho prehliadať ani v rovine súkromného práva. Ak sa uplatňuje právo po použití nekalej obchodnej praktiky, súd môže odmietnuť poskytnúť ochranu uplatnenému právu. Výkon práv okrem iného nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi (§ 3 ods. 1 OZ) a o taký prípad ide aj vtedy, ak sa právo uplatňuje po použití nekalej obchodnej praktiky. Konaním v rozpore s dobrými mravmi sa na účely zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. (ďalej aj len ZOS alebo, spotrebiteľský kódex) rozumie najmä konanie, ktoré je v rozpore ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... už trojročnej alebo štvorročnej premlčacej lehote. Doba trvania zmluvy, na čo poukazoval žalobca nemá vplyv na začiatok plynutia premlčacej lehoty. Začiatok plynutia premlčacej doby sa odvíja od splatnosti celej pohľadávky (§ 101) alebo od splatnosti ... tiež, že nedošlo k premlčaniu nároku žalobkyne podľa príslušných ustanovení OZ a tiež namieta nesprávne súdom vyhodnotený začiatok plynutia premlčacej lehoty. Odvolací súd k týmto námietkam žalobkyne uvádza nasledovné. Na základe zákona č. 102/2014 Z. .
Právna veta: 8. Zánikom združenia založeného podľa § 829 a nasl. Obč. zák. nezaniká podielové spoluvlastníctvo jeho účastníkov k veciam uvedeným v § 833 a v § 834 Obč. zák. Ak sa pri zániku združenia nedohodnú jeho účastníci na vyporiadaní podielového spoluvlastníctva ( podielové spoluvlastníctvo vznikne podľa ust. § 833 Obč. zák. 40/1964 - Občiansky zákonník k poskytnutým peniazom alebo k iným veciam určeným podľa druhu a podľa ust. § 834 Obč. zák. i k majetku získanému pri výkone spoločnej činnosti ), môže sa ktorýkoľvek z nich domáhať zrušenia podielového spoluvlastníctva a vykonania vyporiadani ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bol v situácii, ktorá mu uplatnenie práva znemožňovala, napr. aj tým, že o práve nevedel. Ide teda o objektívne určený začiatok plynutia premlčacej lehoty, ktorý sa odvíja od právnych skutočností, prípadne udalostí, ktorých vznik alebo existencia sú nezávislé na úrovni vedomia ( znalosti ) oprávneného účastníka .
Právna veta: Občiansky zákonník ustanovuje pravidlá počítania lehôt podľa rôznych časových jednotiek. Ak je relevantná doba vymedzená počtom dní, začiatok lehoty je určený začiatkom dňa, ktorý nasleduje po dni, v ktorom nastala udalosť rozhodná pre jej počítanie. Z uvedeného vyplýva, že deň, v priebehu ktorého nastala rozhodná skutočnosť, sa do lehoty nezapočítava aj keby k tejto skutočnosti došlo začiatkom tohto dňa. Pre začiatok plynutia tejto lehoty je dôležitý až deň nasledujúci po rozhodnej skutočnosti, a to i vtedy, ak by týmto dňom bola sobota, nedeľa alebo sviatok. Ak je lehota vymedzená podľa týžd ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... splatnosti kúpnej ceny. 44. Žalobca v podanom odvolaní súhlasil s posúdením lehoty splatnosti pohľadávok, súhlasil s posúdením začiatku plynutia premlčacej lehoty, ale namietal a nesúhlasil s názorom okresného súdu, ktorý nesprávne posúdil koniec uplynutia premlčacej doby a to v ... prvý deň nasledujúci po dni splatnosti žalovanej pohľadávky, t.j. 26.4.2009, ktorý deň bol dňom začiatku plynutia premlčacej lehoty a že posledným dňom lehoty na podanie žaloby bol deň 26.4.2013, kedy žalobca doručil súdu žalobu, .
Právna veta: Obchodný zákonník v § 261, ktorý má kogentný charakter upravuje presné pravidlá, podľa ktorých je možné určiť, či sa konkrétny záväzkový vzťah medzi dvoma subjektmi práva riadi Obchodným zákonníkom, alebo Občianskym zákonníkom (resp. predpismi občianskeho práva v širšom ponímaní). Citované ust. § 261 ObZ tak vymedzuje tzv. relatívne obchody (§ 261 ods. 1 a 2), tzv. absolútne obchody (§ 261 ods. 6) a v súčasnej dobe tzv. kombinované obchody (§ 261 ods. 9, v minulosti označované ako tzv. absolútne neobchody). Tento systém určenia pôsobnosti Obchodného zákonníka je potom doplnený v ust. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je premlčaný s poukazom na § 100 ods. 1 a § 101 Občianskeho zákonníka. Aj v prípade, ak by sa začiatok plynutia premlčacej lehoty posudzoval s ohľadom na zročnosť poslednej splátky poistného, jej zročnosť nastala 27.01.2016, a teda aj v tomto prípade .
Právna veta: Strata na zárobku je zvláštna majetková ujma, ktorej náhradu priznáva Občiansky zákonník v prípade škody na zdraví. Táto sa hradí, pokiaľ nebola uhradená nemocenskými dávkami podľa predpisu o nemocenskom poistení, alebo invalidným dôchodkom podľa predpisu o dôchodkovom poistení. Predpokladom je, že došlo k strate na zárobku, nielen k obmedzeniu pracovnej spôsobilosti. Ako nárok na náhradu za stratu na zárobku po dobu pracovnej neschopnosti (§ 446 OZ), tak za dobu po jej skončení (§ 447 OZ), sú samostatné dielčie nároky, ktoré vznikajú nezávisle na sebe a samostatne sa aj premlčujú. Pri škode n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... (R 38/1970). Predpoklady pre ich vznik sú totiž rôzne a z časového hľadiska sa môžu rôzne naplňovať. Začiatok plynutia premlčacej lehoty u náhrady za stratu na zárobku po dobu pracovnej neschopnosti, ktorá sa hradí peňažným dôchodkom, začína spravidla v ... (R 38/1970). Predpoklady pre ich vznik sú totiž rôzne a z časového hľadiska sa môžu rôzne naplňovať. Začiatok plynutia premlčacej lehoty u náhrady za stratu na zárobku po dobu pracovnej neschopnosti, ktorá sa hradí peňažným dôchodkom, začína spravidla v .
Právna veta: Hoci podľa gramatického výkladu ustanovenia § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení účinnom do 31.12.2007 možno dospieť k záveru, že úprava spotrebiteľských zmlúv, a teda vo svojej podstate aj ochrana spotrebiteľa má svoje miesto len u zmlúv, ktoré sú upravené v ôsmej časti Občianskeho zákonníka, takýto výklad je však zjednodušený a nesprávny. Pri výklade tejto občianskoprávnej úpravy je potrebné rešpektovať skutočnosť, že táto úprava je implementáciou smerníc Európskych spoločenstiev. Zákonom č. 150/2004 Z. z., ktorým sa novelizoval Občiansky zákonník, bola prebratá smernica Rady č. 93/13/E ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zohľadnenia 4-ročnej premlčacej doby podľa Obchodného zákonníka. Skutočnosti, z ktorých vychádzal prvostupňový súd pri posúdení otázky premlčania, sú pre začiatok plynutia premlčacej lehoty dostatočne ozrejmené, a to aj v kontexte skutočnosti, ktorá ani medzi účastníkmi sporná nebola. Výrok o trovách odvolacieho konania sa .
Právna veta: 35. Právna úprava premlčania práva na čiastkové plnenie je pre obchodné vzťahy samostatne upravená v Obchodnom zákonníku, v ust. § 392 ods. 2 ObZ, podľa ktorého pri práve na čiastkové plnenie plynie premlčacia doba pre každé čiastkové plnenie samostatne. Ak sa však pre nesplnenie niektorého čiastkového záväzku stane splatný celý záväzok, plynie premlčacia doba od doby splatnosti nesplneného záväzku. V prípade leasingových splátok, ktoré v sebe zahŕňajú nájom sa používanie predmetu leasingu, splátku jeho kúpnej ceny aj finančný výnos leasingovej spoločnosti, ide pri jednotlivých platbách ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prvej inštancie zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Odvolací súd bol toho názoru, že súd prvej inštancie neposúdil začiatok plynutia premlčacej lehoty správne, pretože táto nezačala plynúť dňom 09.03.2011 z dôvodu že zmluvne nebola dohodnutá 14-dňová doba splatnosti finančného .
Právna veta: Podľa právnej úpravy poistenia občiansko-právnej zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel v smerniciach (Smernica Rady č. 72/166/EHS, Smernica č. 90/232/EHS, Smernica č. 2000/26/EHS) sú členské štáty Európskej únie povinné prijať všetky primerané opatrenia zabezpečujúce, aby zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel obvykle sa nachádzajúcich na jeho území bola pokrytá poistením s cieľom ochrany poistených strán a potencionálnych obetí nehôd a aby akékoľvek škody a ujmy v oblasti povinného poisteného krytia cestujúcich motorových vozidiel nezostali ne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... jeho pasívnej vecnej legitimácii je podľa neho uplatňovaný nárok premlčaný. Uviedol, že ak by súd prijal záver, že došlo k začiatku plynutia premlčacej lehoty odo dňa smrti poškodenej, a to 11.06.2009, k jej uplynutiu by došlo dňa 11.06.2013. Deň 11 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.