SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1184044
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64678
USSR: 35887
NSČR: 124596
NSSČR: 67392
USČR: 80143
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425465
Krajské súdy (ČR): 43750
Posledná aktualizácia
06.07.2020 21:27

Nájdené rozsudky pre výraz: základ dane pri dodaní služby


Približný počet výsledkov: 33 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: základ dane pri dodaní služby
  • zaklad nájdené 1439697 krát v 323764 dokumentoch
  • dany nájdené 1013208 krát v 196268 dokumentoch
  • priet nájdené 1510148 krát v 265195 dokumentoch
  • dodanie nájdené 65761 krát v 8357 dokumentoch
  • sluzba nájdené 679621 krát v 99770 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 4 dokumenty
Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument


Právna veta: Daňovú sústavu v SR tvoria dane zakotvené v jednotlivých hmotnoprávnych predpisoch, ktoré upravujú predmet konkrétnej dane, zdaniteľné osoby, vznik daňovej povinnosti, sadzby dane a ďalšie otázky rozhodujúce pre výber daní. Výkon exekučnej činnosti ako dodanie služby podlieha dani z pridanej hodnoty ako dodanie služby (§ 2 ods. 1 písm. b/, § 9 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z.). Pre určenie základu dane pri dodaní tejto služby je rozhodujúca právna úprava v ustanovení § 22 ods. 1,2 písm. b/ zákona o dani z pridanej hodnoty. V zmysle tohto ustanovenia preto základ dane nepredstavuje iba odmena e ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/114/2012 7012200522 23.05.2013 JUDr. Pavol Naď ECLI:SK:KSKE:2013:7012200522.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Naďa, členov senátu JUDr. Valérie Mihalčinovej a JUDr. Milana Končeka, v právnej veci žalobkyne A.. C. D. X. N. B. H. X. N. G. A. , P.. E. X, K. H. N., zast. advokátskou kanceláriou .
Kľúčové slová: základ dane pri dodaní služby

Právna veta: Podľa § 22 zákona číslo 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, základom pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo mal prijať od príjemcu plnenia za dodanie služby, zníženú o daň. Do základu dane sa zahrňujú aj iné dane, clá a poplatky vzťahujúce sa na službu a taktiež súvisiace náklady požadované dodávateľom od zákazníka. Do základu dane sa nezahrňujú výdavky platené v mene a na účet zákazníka (prechodné položky). Zákon o dani z pridanej hodnoty ako hmotnoprávny predpis upravujúci daň z pridanej hodnoty ukladá platiteľovi dane z pridane ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 9Co/18/2012 8509201796 17.12.2012 JUDr. Milan Šebeň ECLI:SK:KSPO:2012:8509201796.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu: G. J., nar. X.XX.XXXX, bytom C. Y. G., L. 1, štátny občan Slovenskej republiky, právne zastúpený JUDr. Martinom Okálym, Advokátska kancelária, so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Hviezdoslavova 7, proti žalovaným: 1/ Z. J., nar. XX.X. .
Právna veta: Aj napriek tomu, že § 196 Exekučného poriadku v znení účinnom do 31.12.2011 výslovne stanovoval, že o daň z pridanej hodnoty sa exekútorovi, ktorý je platcom DPH, zvyšuje odmena, nie je možné toto ustanovenie vykladať tak reštriktívne, že by malo ísť len o odmenu. Súdny exekútor má totiž v zmysle prvej vety citovaného ustanovenia nárok okrem odmeny aj na náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času, pričom nepochybne (čo vyplýva aj zo stanoviska Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky - viď nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 31/04) aj tieto vo forme náhrady trov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výdavky sa nezahŕňajú do základu dane pri dodaní služby“. Odvolanie súdneho exekútora je z uvedených dôvodov dôvodné, a preto má súdny exekútor okrem prvostupňovým súdom priznaných trov ... náklady na poštovné a kolkové známky zaplatil vo svojom mene a na svoj účet, výdavky sa zahŕňajú do základu dane pri dodaní služby. Ak súdny exekútor náklady na poštovné a kolkové známky zaplatil v mene a na účet kupujúceho alebo zákazníka, .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 22 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH, základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Do základu dane sa zahŕňa aj dotácia alebo príspevok, ktorý dodávateľ prijal alebo má prijať k cene tovaru alebo služby. Podľa ustanovenia § 28 citovaného zákona, oslobodené od dane sú univerzálne poštové služby. Oslobodené od dane je aj dodanie tovaru, ktorý súvisí s poskytovanou univerzálnou poštovou službou. Ustanovenie § 196 ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... exekútor ako platiteľ DPH prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie exekučnej služby, predstavuje základ dane pri dodaní služby. Z predmetného stanoviska ďalej vyplýva, že aj keď sú univerzálne poštové služby oslobodené od dane u ich poskytovateľa ... , t.j. poštového podniku, zahŕňajú sa výdavky za ne do základu dane pri dodaní služby, v prípade ak súdny exekútor náklady na poštovné a kolkové známky zaplatil vo svojom mene a na svoj účet .
... > navrhovateľ ako dodávateľ služby uhradil náklady na poštovné vo svojom mene a na svoj účet, tieto výdavky sa zahŕňajú do základu dane pri dodaní služby. Bez ohľadu na skutočnosť, či náklady za zhotovenie znaleckého posudku, preklad tohto posudku a cestovné náklady sú hradené dražobníkom platiteľovi .
... súdny exekútor ako platiteľ DPH prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie exekučnej služby, predstavuje základ dane pri dodaní služby). Úhradou trov zaviazal podľa § 203 ods. 1 oprávneného, nakoľko tento tým, že podal návrh na zastavenie exekučného konania, zavinil .
... exekútor ako platiteľ DPH prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie exekučnej služby, predstavuje základ dane pri dodaní služby. Z predmetného stanoviska ďalej vyplýva, že aj keď sú univerzálne poštové služby oslobodené od dane u ich poskytovateľa ... , t.j. poštového podniku, zahŕňajú sa výdavky za ne do základu dane pri dodaní služby, v prípade ak súdny exekútor náklady na poštovné a kolkové známky zaplatil vo svojom mene a na svoj účet .
... sú univerzálne poštové služby oslobodené od dane u ich poskytovateľa, t.j. poštového podniku, zahŕňajú sa výdavky za ne do základu dane pri dodaní služby, v prípade, ak súdny exekútor náklady na poštovné a kolkové známky zaplatil vo svojom mene a na svoj účet. So .
... , výdavky sa nezahŕňajú do základu dane pri dodaní služby. Preto je možné súdnemu exekútorovi priznať DPH z náhrady hotových výdavkov - poštovného. O trovách odvolacieho konania rozhodol ... náklady na poštovné a kolkové známky zaplatil vo svojom mene a na svoj účet, výdavky sa zahŕňajú do základu dane pri dodaní služby. Ak súdny exekútor náklady na poštovné a kolkové známky zaplatil v mene a na účet kupujúceho alebo zákazníka .
... súdny exekútor ako platiteľ DPH prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie exekučnej služby, predstavuje základ dane pri dodaní služby). Pokiaľ si súdna exekútorka v rámci náhrady hotových výdavkov uplatnila sumu 9,92 eura za spisový obal, fotokópie, spotrebu papiera .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.