Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1045362
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62899
USSR: 34388
NSČR: 119619
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419017
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
18.10.2019 03:01

Nájdené rozsudky pre výraz: Zákon o majetku obcí


Približný počet výsledkov: 123 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Zákon o majetku obcí
  • zakon nájdené 3653120 krát v 359309 dokumentoch
  • o nájdené 12267303 krát v 416326 dokumentoch
  • majetok nájdené 491817 krát v 112263 dokumentoch
  • obec nájdené 103529 krát v 29268 dokumentochPrávna veta: V danej veci došlo k uzavretiu tzv. inominátnej zmluvy podľa § 51 Občianskeho zákonníka, táto zmluva - Dohoda o pripojení sa a o odbere elektrickej energie uzavretá medzi účastníkmi nie je v rozpore ani so zákonom o majetku obcí, ani s ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Úryvok z textu:
... s ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z., pretože, ak nedošlo k porušeniu zákona o majetku obcí, nemohlo dôjsť ani k porušeniu citovaného zákona, ktorý je vo vzťahu k zákonu o majetku obcí zákonom všeobecným. O náhrade trov konania rozhodol podľa ust. § 142 ods. 1 ... táto zmluva - Dohoda o pripojení sa a o odbere elektrickej energie uzavretá medzi účastníkmi nie je v rozpore ani so zákonom o majetku obcí, ani s ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. .
Právna veta: Krajský súd v súvislosti s prijatými závermi o neplatnosti Zmluvy, resp. Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve poukazuje aj na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Odo 21/2012, podľa ktorého rozhodnutia majetkovo-právne úkony, o ktorých prislúcha rozhodovať obecnému zastupiteľstvu, sú pre obec záväzné len v prípade predchádzajúceho kladného rozhodnutia tohto zastupiteľstva. Bez takéhoto rozhodnutia starosta obce nemôže v uvedených prípadoch urobiť platný právny úkon za obec. Krajský súd poukazuje aj na uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č.k. III. ÚS 165/2012-18. Ma ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , ku ktorému sa vyžaduje predchádzajúce rozhodnutie obecného zastupiteľstva a zaviazať ním obec, pretože mu k tomu zákon o majetku obce s príslušnými predpismi nedáva oprávnenie, takže jeho právny úkon by nevyvolal právne účinky (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej ... . Takýto záver pri konštatovaní neplatnosti Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve vyplýva aj z uvedených zákonných ustanovení zákona o majetku obcí a zákona o obecnom zriadení. Z uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Liptovský Mikuláš č. 16/2009 zo .
Právna veta: Aj pri odhliadnutí od niektorých nesprávností rozhodnutia (vyžadujúcich si za iných okolností prinajmenšom opravu napádaného rozhodnutia, v tejto súv. por. najmä podobu tzv. kmeňa obchodného mena odporkyne 4/ odporujúcu príslušnému zápisu v obchodnom registri a i už vyššie naznačenú chybu v označení jednej z parciel, u ktorých tu vlastníctvo bolo priznané) totiž u rozhodovania pozemkového (dnes okresného) úradu o priznaní (resp. i nepriznaní) vlastníctva podľa zákona o pôde (§ 9 ods. 4 zákona) platí, že tu ide o jedno z rozhodnutí štátnych orgánov, ktoré sú podkladom zápisu vlastníckych ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... s ustanovením § 5 ods. 3 zákona o pôde (ods. 2 pôvodného znenia zákona), nakoľko v prípadoch spadajúcich pod režim zákona o majetku obcí skutočne nejde o nakladanie s majetkom na základe zmluvy (teda o prevod), ale o zmenu nastupujúcu priamo na základe zákona ... názvy celej druhej časti i § 2 zákona SNR č. 138/1991 Zb.). Zároveň však takýto prechod už nadobudnutím účinnosti zákona o majetku obcí (§ 2 ods. 7 zákona) vylučoval čo i len teoretickú uplatniteľnosť zákazov zo zákona o pôde vo vzťahu k nadobudnutiu .
Právna veta: Pokiaľ žalovaná mala za to, že k bezdôvodnému obohateniu v danom prípade nemohlo dôjsť, nakoľko z judikatúry vyplýva, že v prípade podielových spoluvlastníkov nejde o bezdôvodné obohatenie, ale o prípad podľa ust. § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka, mal odvolací súd za to, že správne poukázala na predmetné ustanovenie, no toto je použiteľné iba v spojení s ust. § 450 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Nárok spoluvlastníka na náhradu za neužívanie spoločnej veci v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu vyplýva z ust. § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Jeho nevyhnutným predpokladom je užívanie tej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Vlastníctvo športového areálu na obec neprešlo, ani prejsť nemohlo, nakoľko neboli splnené podmienky na prechod vyplývajúce z ust. § 2 zákona o majetku obcí. Vzhľadom na to, že je sporné, či vlastníkom športového areálu je žalovaná, je potrebné skúmať otázku, či prešlo vlastníctvo zo .
Právna veta: Pre začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby sa vyžaduje, aby žalovaný mal vedomosť o škode a škodcovi, teda takú vedomosť o druhu a rozsahu škody, aby mohol svoj nárok uplatniť na súde, pričom spravidla je potrebné, aby škoda už mohla byť vyčíslená v peniazoch. Objektívna premlčacia doba začína spravidla plynúť odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla. Deň škodnej udalosti a deň vzniku škody sa však nemusí vždy kryť, škoda môže niekedy vzniknúť až neskôr, a premlčacia doba potom začína plynúť až vznikom škody. Začiatok plynutia objektívnej premlčacej doby je viazaný na uda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vecného bremena je neplatným právnym úkonom, nakoľko pri jej uzatváraní bol zo strany obec Divín (žalovaného) porušený zákon, konkrétny zákon o majetku obcí č. 138/1991 Zb. tým, že obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 03. 04. 2008 schválilo uznesenie o ... a zmluva o zriadení vecného bremena je neplatným právnym úkonom, keďže pri jej uzatváraní bol zo strany žalovaného porušený zákon o majetku obcí č. 138/1991 Zb., keď žalovaný ako predávajúci uzavrel kúpnu zmluvu v zastúpení starostom bez toho, aby mal .
Právna veta: Zvýšenie základnej sadzby tarifnej odmeny podľa § 13 ods. 2 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. prichádza do úvahy v prípade tzv. subjektívnej kumulácie nárokov, to znamená v prípadoch, ak advokát zastupuje samostatne viacero osôb, ktoré uplatňujú v prejednávanej veci každá z nich samostatný nárok. V prípade, ak ide o nárok solidárny, považujú sa všetky zastupované osoby za jednu osobu.

Úryvok z textu:
... k žiadnemu bezdôvodnému obohateniu. Žalovaný namieta aj povinnosť uhradiť trovy konania, pretože Mesto Košice získalo majetok do vlastníctva v zmysle zákona o majetku obcí, delimitačným protokolom zo dňa 02. 10. 2001 od Okresného úradu Košice II a teda mesto Košice svojím správaním nedalo príčinu .
Právna veta: Odvolací súd považuje za potrebné zdôrazniť, že aj keby bola preukázaná pluralita veriteľov v čase účinnosti napádaných právnych úkonov, čo však v konaní nebolo preukázané, v prvom rade nebola splnená základná hmotnoprávna podmienka neúčinnosti napádaných právnych úkonov podľa § 57 ods. 4 ZKR a to, že napádanými právnymi úkonmi došlo k zmenšeniu majetku úpadcu, nakoľko kúpne ceny boli primerané, čo ani nebolo v konaní sporné, ako to aj súd prvej inštancie skonštatoval v odôvodnení rozhodnutia ( str. 14), keď samotný predaj za ekvivalentnú cenu nie je zmenšením majetku, ale dochádza len k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... návrh na vyhlásenie konkurzu, keďže neexistovala pluralita veriteľov. Obec Jaslovské Bohunice v súlade s ustanoveniami zákona o majetku obcí sa snažila vyriešiť existenciu spoločnosti úpadcu, kde je obec Jaslovské Bohunice jediný spoločník, keď táto ... odbornou starostlivosťou, pričom tento stav vyžadoval neodkladné prijatie riešenia za jediným účelom - zabráneniu v porušovaní zákona o majetku obcí. Súd vôbec nezohľadnil, že žalovaný úkonmi uspokojil iba časť svojich pohľadávok kúpou majetku úpadcu, a .
Právna veta: Vzhľadom na vyššie uvedené, pokiaľ právni predchodcovia navrhovateľa by boli preukázali, že nehnuteľnosť začali užívať ako svoju pred druhou svetovou vojnou ne základe kúpnej zmluvy, vydržacia doba v ich prospech by bola uplynula najneskoršie ku dňu 31. 12. 1960. Ak vydržacia doba uplynula u právnych predchodcov navrhovateľa, navrhovateľ by nemal naliehavý právny záujem na určení, že je vlastníkom predmetných nehnuteľností a správne mal žalovať o určenie, že sporná nehnuteľnosť patrí do dedičstva po jeho právnych predchodcoch. Ak však navrhovateľ tvrdí, že právnymi predchodcami nadobudnutú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tieto skutočnosti potvrdila svojím vyjadrením i obec Čierny Balog. Podľa názoru navrhovateľa parcela, ktorá je predmetom sporu podľa Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. malo byť zapísané do vlastníctva obce Čierny Balog. K zápisu vlastníckeho práva v ... a tieto skutočnosti potvrdila svojím vyjadrením i obec Čierny Balog. Podľa názoru navrhovateľa parcela, ktorá je predmetom sporu podľa Zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. malo byť zapísané do vlastníctva obce Čierny Balog. K zápisu fyzickým osobám, resp. .
... (príspevková organizácia mesta Košice) uzavreli zmluvu, ktorej predmetom je výkon správy obecného majetku zmluvným správcom v súlade so zákonom o majetku obcí ako aj inými právnymi a internými predpismi, s tým, že poverenie správcu konať v mene vlastníka na jeho ... bytov (vrátane bytu, ktorý bol predmetom nájmu v tomto konaní), zveril navrhovateľovi správu obecného majetku v súlade so zákonom o majetku obcí s tým, že navrhovateľ je oprávnený konať v mene vlastníka a je povinný samostatne vo vlastnom mene a .
... prechádza do vlastníctva obce. Vlastníctvo na ONV prešlo na základe predmetnej kúpne zmluvy z r.1973, takže prijatím zákona o majetku obcí prešlo vlastníctvo na obec. Len na odstránenie nedostatkov dali vyrobiť osvedčenie, čím sa deklarovalo nadobudnutie vlastníckeho práva ... držané viac ako 10 rokov. Mesto nemalo dôvod pochybovať, že štát mu odovzdal majetok, ktorý naozaj odkúpil. Zákon o majetku obcí hovorí, že majetok mestských národných výborov a okresných národných výborov, ktorý sa nachádza v k.ú. obce .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.