Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1078009
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63680
USSR: 34744
NSČR: 121600
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421555
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
20.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: žaloba na plnenie


Približný počet výsledkov: 1127 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: žaloba na plnenie
  • zaloba nájdené 785857 krát v 118943 dokumentoch
  • na nájdené 15112358 krát v 421278 dokumentoch
  • plnenie nájdené 668133 krát v 153997 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 213 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 102 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 6 dokumentov


Právna veta: Podľa právnej teórie určovacia žaloba (kladná i záporná) nie je prekážkou litispendencie pre žalobu na plnenie, hoci v oboch prípadoch ide o rovnaké subjektívne právo. To znamená, že ak by konanie o určovacej žalobe začalo skôr, ako konanie o vypratanie, určovacia žaloba by nebola prekážkou litispendencie pre neskôr podanú žalobu o plnenie (o vypratanie). Na druhej strane, konanie o žalobe na plnenie, v danom prípade konanie o vypratanie, zakladá prekážku litispendencie pre určovaciu žalobu (kladnú či zápornú), pokiaľ ide o rovnaké subjektívne právo, nakoľko v rámci neho sa rieši prejudiciálna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 14Co/140/2013 1212200880 31.05.2013 JUDr. Edita Szabová ECLI:SK:KSBA:2013:1212200880.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: SLOVAKIA TABAK, a.s., so sídlom Dulovo nám. 5/A, Bratislava, IČO: XX XXX XXX, zast. spoločnosťou AK Greško, Hulín a partneri, s.r.o., so sídlom Velehradská 33, Bratislava, IČO: XX XXX XXX, proti odporcom v 1. rade: N. .
Kľúčové slová: žaloba na plnenie, určovacia žaloba, naliehavý právny záujem

Právna veta: Základnou podmienkou dôvodnosti, a teda aj východiskom prípadnej úspešnosti určovacej žaloby podľa § 80 písm. c) O.s.p., je existencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení a jej nepreukázanie vedie k zamietnutiu určovacej žaloby. Určovacia žaloba nemôže byť opodstatnená tam, kde už právny vzťah alebo právo porušené bolo a kde je treba domáhať sa ochrany žalobou na plnenie. Súd v každom štádiu konania musí mať doloženú existenciu naliehavého právneho záujmu, inak (bez skúmania vecnej stránky žaloby) musí žalobu zamietnuť. Či naliehavý právny záujem existuje, skúma súd ex offo (z úr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 8Cob/95/2013 3812220590 19.08.2015 JUDr. Darina Legerská ECLI:SK:KSTN:2015:3812220590.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Legerskej a členov senátu Mgr. Ivany Šlesarovej a JUDr. Ivici Čelkovej v právnej veci žalobcov: 1/ Mgr. Róberta Antala, správcu konkurznej podstaty Technol s.r.o. „v .
Právna veta: Podľa § 817 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak je dohodnuté, že poistnou udalosťou je smrť poisteného, môže ten, kto poistnú zmluvu s poistiteľom uzavrel, určiť osobu, ktorej má poistnou udalosťou vzniknúť právo na plnenie, a to menom alebo vzťahom k poistenému. Z citovaného ustanovenia má súd za to, že oprávnenú osobu možno určiť len pre prípad, ak poistnou udalosťou je smrť poistného. Aj v predmetnom prípade pre prípad smrti poisteného, sám poistený určil osobu oprávnenú na plnenie, a to svoju manželku (navrhovateľku). Uvedené sa však podľa súdu vzťahuje výlučne na prípady, kedy poistnou udalo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dedičstva po poručiteľovi (poistenom) a táto mohla byť následne riadne prededená. Tento postup však nemožno podľa súdu obchádzať žalobou na plnenie, bez tohto, aby o tejto pohľadávke neprebehlo riadne dedičské konanie resp. predtým ešte konanie o určenie či predmetná ... dedičským súdom, a až v prípade, ak by napriek uvedenému odporca odmietal plniť, prichádzala by do úvahy predmetná žaloba na plnenie, ktorú by už mohol podať ktorýkoľvek z dedičov, nakoľko v tomto čase by už bola pohľadávka riadne prededená) .
Právna veta: Nájomná zmluva sa uzaviera medzi prenajímateľom (t.j. osobou ktorá vec prenajíma, odovzdáva do nájmu), a nájomcom (t.j. osobou ktorá vec najíma), podstata nájomnej zmluvy a z nej vyplývajúceho nájomného pomeru spočíva v tom že prenajímateľ prenecháva vec nájomcovi do dočasného užívania za odplatu, predmetom nájmu môže byť akákoľvek vec ktorá môže byť predmetom právneho vzťahu. Občiansky zákonník nevyžaduje pre nájomnú zmluvu určitú formu - možno ju teda uzavrieť v hocijakej forme. Nájom bytu vzniká nájomnou zmluvou uzavretou medzi prenajímateľom a nájomcom, nájomnou zmluvou prenajímateľ prenec ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prostredníctvom dvoch typov žalôb, a to žaloby na vydanie veci (actio reivindicatio) a zapieracou žalobou (actio negatoria); obe žaloby sú žalobami na plnenie a chránia obsah vlastníckeho práva, t.j. právo vlastníka vec držať, užívať a požívať jej plody a úžitky vrátane oprávnenia .
Právna veta: Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Cdo 46/2008 s trvalým opustením spoločnej domácnosti sú z hľadiska zániku práva spoločného nájmu bytu manželmi a tiež zmeny v nájomnom právnom vzťahu spojené tie isté právne následky, ako v prípade smrti manžela, ktorý bol nájomcom bytu (§ 707 ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 708 Občianskeho zákonníka). Preto v prípade trvalého opustenia spoločnej domácnosti jedným z manželov zanikne priamo zo zákona právo spoločného nájmu bytu manželmi. V zmenenej podobe trvá nájomný právny vzťah ďalej, pretože nájomcom po trvalom opustení spoločnej d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právnom postavení žalobcu odstraňuje bez toho, aby ukladalo splnenie nejakej povinnosti. Preto sa pri určovacích žalobách, na rozdiel od žalôb na plnenie, zdôrazňuje ich preventívny charakter a význam. Z uvedeného možno teda uzavrieť, že naliehavý právny záujem na určení je daný ... tu právny vzťah alebo právo je či nie je, vytvorí pevný základ pre právne vzťahy účastníkom sporu a predíde sa žalobe na plnenie). Treba zdôrazniť, že nejde o určovaciu žalobu samu, ale o to, čoho (akého určenia) sa žalobca domáha a .
Právna veta: 13. Podstatné však v prerokúvanej veci je to, že uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 25 K 32/2012 uverejneným v Obchodnom vestníku s účinnosťou od 20. decembra 2012 bol na majetok úpadcu ako pôvodného žalobcu vyhlásený konkurz a bol ustanovený správca JUDr. Tibor Timár. Tým došlo podľa § 47 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii účinného do 31. decembra 2015 k prerušeniu tohto konania. Správca však podaním došlým 7. februára 2013 požiadal o pokračovanie v konaní, čím sa podľa § 47 ods. 4 cit. zák. stal bez ďalšieho stranou namiesto úpadcu, teda v prerokúvanej v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bez tohto určenia stalo jeho právne postavenie neistým (porov. už R 17/1972), prípadne tam, kde sa určovacou žalobou predíde žalobe na plnenie (porov. judikát R 24/1995). Za nedovolenú možno považovať určovaciu žalobu, pokiaľ neslúži potrebám praktického života, ale len k zbytočnému .
Právna veta: Ak postihuje exekúcia neprípustnosť od tretej osoby, potom porušuje právo tejto osoby k veci preto, že zákon takýto spôsob donútenia nepripúšťa. Exekučný poriadok v ust. § 55 ods. 1 preto priznáva tretím osobám právo brániť sa proti takémuto neprípustnému zásahu, návrhu na začatie konania, teda žalobou. Ide o žalobu, ktorá má výlučne procesný charakter a nazýva sa vylučovacou alebo excindačnou. Aktívne je legitimovaná tretia osoba, ktorej bola vec neprávom postihnutá exekúciou, pričom táto tretia osoba je osoba rozdielna od oprávneného a povinného. Vecou, ku ktorej možno mať právo nepripúšťajú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vylučovacou žalobou podľa § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, ale inými prostriedkami, a to buď podľa Exekučného poriadku alebo priamo žalobou na plnenie, teda na zaplatenie. Správny bol potom postup súdu prvého stupňa, ktorý zamietol návrh s odôvodnením, že nárok navrhovateľa nie je .
Právna veta: V súvislosti s vymedzením obsahových kontúr zásady rovnakého zaobchádzania aj pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov je pre šírku aplikácie v praxi mimoriadne dôležitý § 2 ods. 1 antidiskriminačného zákona, zo znenia ktorého vyplýva, že zákonodarca diferencuje medzi obsahom pojmu zákaz diskriminácie a pojmu dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania, ktorý v porovnaní so zákazom diskriminácie koncipuje podstatne širšie. Osobitosťou tohto ustanovenia z hľadiska aplikačnej praxe je, že aj výkon práv a povinností v súlade s dobrými mravmi zákon podriaďuje pod zásadu rovnakého zaobchádzania, čo má z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... stavu, t. j. na odstránenie následkov protiprávneho konania sa má žalobca podľa § 80 písm. b/ O.s.p. domáhať žalobou na plnenie. V žalobe by žalobca mal uviesť spôsob odstránenia následkov protiprávneho konania za predpokladu, že tieto následky protiprávneho konania ešte trvajú .
Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že základným procesným predpokladom úspešnosti určovacej žaloby v zmysle ustanovenia § 80 písm. c) O.s.p. je existencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení. Rešpektujúc zásadu hospodárnosti konania sa súd musí zaoberať otázkou existencie naliehavého právneho záujmu na určenej žalobe už po začatí konania, naliehavý právny záujem na požadovanom určení musí byť daný aj v čase rozhodovania. Určovacia žaloba predpokladaná uvedeným ustanovením je preventívneho charakteru a má miesto tam, kde možno pomocou nej eliminovať stav ohrozenia práva alebo neistoty v prá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Naliehavý právny záujem na požadované určenie nie je daný. Naliehavý právny záujem je daný vtedy, ak takéto určenie môže predísť žalobe na plnenie. Z tohto hľadiska je určovacia žaloba významným procesným nástrojom preventívnej ochrany práv tým, že umožňuje vzniesť istotou do neistých právnych .
Právna veta: Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3Cdo 112/2004 (81/2006 ZSP) naliehavý právny záujem v zmysle § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku sa viaže na konkrétny určovací petit (to, čoho sa žalobca v konaní domáha) a súvisí s vyriešením otázky, či sa žalobou s daným určovacím petitom môže dosiahnuť odstránenie spornosti žalobcovho práva alebo neistoty v jeho právnom vzťahu. Určovacia žaloba nie je spravidla opodstatnená najmä vtedy, ak vyriešenie určitej otázky neznamená úplné vyriešenie obsahu spornosti daného právneho vzťahu alebo práva, alebo ak požadované určenie má povahu (len) pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... požadovanom určení. Nie je totiž splnená podmienka, že určovacia žaloba má mať preventívny charakter, umožniac predísť prípadnej žalobe na plnenie. V danom prípade by o opodstatnenosti navrhovateľom podanej určovacej žaloby bolo možné hovoriť len vtedy, ak by ... žalobcu odstraňuje bez toho, aby ukladalo splnenie nejakej povinnosti. Preto sa pri určovacích žalobách, na rozdiel od žalôb na plnenie, zdôrazňuje ich preventívny charakter a význam. Z uvedeného možno teda uzavrieť, že naliehavý právny záujem na určení .
Právna veta: Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Cdo 112/2004 (81/2006 ZSP) naliehavý právny záujem v zmysle § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku sa viaže na konkrétny určovací petit (to, čoho sa žalobca v konaní domáha) a súvisí s vyriešením otázky, či sa žalobou s daným určovacím petitom môže dosiahnuť odstránenie spornosti žalobcovho práva alebo neistoty v jeho právnom vzťahu. Určovacia žaloba nie je spravidla opodstatnená najmä vtedy, ak vyriešenie určitej otázky neznamená úplné vyriešenie obsahu spornosti daného právneho vzťahu alebo práva, alebo ak požadované určenie má povahu (len) p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právnom postavení žalobcu odstraňuje bez toho, aby ukladalo splnenie nejakej povinnosti. Preto sa pri určovacích žalobách, na rozdiel od žalôb na plnenie, zdôrazňuje ich preventívny charakter a význam. Z uvedeného možno teda uzavrieť, že naliehavý právny záujem na určení je daný ... tu právny vzťah alebo právo je či nie je, vytvorí pevný základ pre právne vzťahy účastníkom sporu a predíde sa žalobe na plnenie). Treba zdôrazniť, že nejde o určovaciu žalobu samu, ale o to, čoho (akého určenia) sa žalobca domáha a .
Právna veta: V zmysle konštantnej judikatúry možno vyvodiť záver, že jediná situácia, kedy by žaloba na určenie neplatnosti mohla mať úspech je vtedy, pokiaľ by ostatní spoluvlastníci, ktorých predkupné právo bolo dotknuté, nemali záujem nadobudnúť prevádzaný spoluvlastnícky podiel, súčasne by mali za cieľ zabrániť tretej osobe vo vstupe do spoluvlastníckeho vzťahu. V takomto prípade žalobcovia znášajú dôkazné bremeno preukázať naliehavý právny záujem na určení neplatnosti zmluvy, rovnako ako dôkazné bremeno preukázať, z akého dôvodu chcú zabrániť novému nadobúdateľovi získať spoluvlastnícky podiel. Pokiaľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... práva do príslušného katastra, t.j. svojho nároku sa už mohli domáhať len žalobou na plnenie (žaloba o nahradenie prejavu vôle má charakter žaloby na plnenie). spoluvlastníckom vzťahu zotrval, ani nemožno vynucovať zdržania sa prevodu spoluvlastníckeho podielu z ... práva do príslušného katastra, t.j. svojho nároku sa už mohli domáhať len žalobou na plnenie (žaloba o nahradenie prejavu vôle má charakter žaloby na plnenie). Je pravdivé tvrdenie žalobcov, že v prípadoch porušenia predkupného práva je možné .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.