Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1077424
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63667
USSR: 34731
NSČR: 121534
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421469
Krajské súdy (ČR): 41622
Posledná aktualizácia
18.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: žaloba na určenie


Približný počet výsledkov: 1069 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: žaloba na určenie
  • zaloba nájdené 784847 krát v 118872 dokumentoch
  • na nájdené 15104505 krát v 421192 dokumentoch
  • urcenie nájdené 392826 krát v 138629 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 281 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 125 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 29 dokumentov


Kľúčové slová: žaloba na určenie, naliehavý právny záujem, určovacia žaloba

Právna veta: Občiansky súdny poriadok ust. § 80 písm. c) O.s.p. označuje za procesne prípustnú žalobu na určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na takom určení naliehavý právny záujem. V súlade s týmto ustanovením skúma existenciu naliehavého právneho záujmu (ex offo) v každom štádiu konania ­ vyžaduje sa, aby tento naliehavý záujem bol daný nielen v čase rozhodovania súdu prvého stupňa, ale aj v čase rozhodovania odvolacieho súdu. Bez doloženej existencie takéhoto záujmu musí súd žalobu podľa § 80 písm. c) O.s.p. zamietnuť ako neprípustnú. Ide o samostatný a prvoradý dôvod pre jej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11Co/600/2014 2206212818 12.08.2015 JUDr. Silvia Hýbelová ECLI:SK:KSTT:2015:2206212818.15 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Renáty Gavalcovej a sudcov JUDr. Silvie Hýbelovej a Mgr. Fedora Benku, v právnej veci navrhovateľov: 1/ Q. Q. V., 2/ J. V., obaja bytom Z. R. XX/XX, XXXX G., Rakúsko, proti .
Právna veta: Súd považuje za dôležité uviesť, že žalobu na vylúčenie majetku zo súpisu majetku podstát je treba odlišovať od žaloby na určenie vlastníckeho práva. Otázka vlastníctva vylučovanej veci bude v konaní o vylučovacej žalobe riešená iba ako otázka predbežná a na základe rozhodnutia v tomto konaní nemožno urobiť všeobecný záver o tom, kto je vlastníkom dotknutej veci. Výsledkom takéhoto uplatnenia žaloby je vylúčenie určitého majetku zo súpisu majetkových podstát a tým strata správcovho oprávnenia nakladať s týmto majetkom. Zápis majetku do súpisu majetkových podstát iba deklaruje navonok sku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 2Cbi/16/2006 1106233396 17.04.2012 JUDr. Radovan Groman ECLI:SK:OSBA1:2012:1106233396.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava I v konaní pred samosudcom JUDr. Radovanom Gromanom v právnej veci žalobcu: S. T., bytom P. cesta XX, W. W. zast. Judr. Karína Uhrínová, advokátka, Nám. Š. Moyzesa 4, Banská Bystrica proti žalovanému: JUDr. Imrich .
Právna veta: Odvolací súd sa stotožňuje s názorom súdu prvej inštancie, ako aj s názorom žalobcu, že žaloba na vypratanie je obligačnou žalobou, teda ide o žalobu na splnenie povinnosti, v súčasnosti obsiahnutá v úprave § 137 písm. a) CSP, za predchádzajúcej úpravy § 80 písm. b) O.s.p. Predchádzajúce úprava O.s.p. dokonca vyslovene udáva, že ide o povinnosť ktorá vyplýva zo zákona, z právneho vzťahu alebo z porušenia práva. Podľa názoru odvolacieho súdu, definícia obligačnej žaloby podľa O.s.p., je exaktnejšia keďže upravuje zdroj povinnosti. Povinnosť možno osobe uložiť len prostredníctvom zákona, z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1Cob/353/2015 1111202270 16. 03. 2017 JUDr. Andrea Haitová ECLI:SK:KSBA:2017:1111202270.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Haitovej a členiek senátu Mgr. Soni Pekarčíkovej a JUDr. Andrey Sedlačkovej v právnej veci žalobcu: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne .
Právna veta: Lehota vyplývajúca z ust. § 32 ods. 9 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii je lehotou hmotnoprávnou, čo znamená, že žalobný návrh musí byť doručený príslušnému súdu a to aj telefaxom najneskôr v posledný deň lehoty. Ak je podanie urobené telefaxom, je treba ho doplniť najneskôr do troch dní predložením jeho originálu, inak sa na takéto podanie neprihliada.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3CoKR/4/2013 8112242413 04.09.2014 JUDr. Peter Šamo ECLI:SK:KSPO:2014:8112242413.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Šama a sudcov JUDr. Romana Tótha a JUDr. Branislava Brezu v právnej veci žalobcu: Ing. S. K. - DANMO, Q. I. XXXX/XX, N., proti žalovanému: JUDr. S. R., K. XXXX/XX, H., správca konkurznej .
Právna veta: Podľa § 817 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak je dohodnuté, že poistnou udalosťou je smrť poisteného, môže ten, kto poistnú zmluvu s poistiteľom uzavrel, určiť osobu, ktorej má poistnou udalosťou vzniknúť právo na plnenie, a to menom alebo vzťahom k poistenému. Z citovaného ustanovenia má súd za to, že oprávnenú osobu možno určiť len pre prípad, ak poistnou udalosťou je smrť poistného. Aj v predmetnom prípade pre prípad smrti poisteného, sám poistený určil osobu oprávnenú na plnenie, a to svoju manželku (navrhovateľku). Uvedené sa však podľa súdu vzťahuje výlučne na prípady, kedy poistnou udalo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... predmetná žaloba je v súčasnosti predčasná, a teda z hľadiska procesného práva je nesprávne pohľadávka žalovaná (správne má byť žaloba na určenie, že pohľadávka patrí do dedičstva po poručiteľovi a následne má byť pohľadávka prejednaná dedičským súdom, a až v ... žaloba je v súčasnosti predčasná, a teda z hľadiska procesného práva je nesprávne pohľadávka žalovaná (správne má byť žaloba na určenie, že pohľadávka patrí do dedičstva po poručiteľovi a následne má byť pohľadávka prejednaná dedičským súdom, a až v .
Právna veta: Dôvody vydedenia uvádzané poručiteľom v listine o vydedení musia existovať v čase spísania listiny. Vo všeobecnosti platí, že poručiteľ sa za svojho života môže dovolávať „opravdivého záujmu od svojho potomka (žalobkyne, dcéry) vtedy, ak sám nevyvolal stav, ktorý by potomkovi bránil prejavovať o neho záujem. O neprejavenie opravdivého záujmu o poručiteľa v zmysle ust. § 469a ods. 1 písm. b) OZ nejde v prípade, ak nezáujem potomka bol v značnej miere vyvolaný samotným poručiteľom. Nemožno potom opomenúť konkrétne možnosti dediča prejavovať záujem o poručiteľa. KRÁTKE ZHRNUTIE SKUTKOVÉHO STAV ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . V odôvodnení uviedol, že dedičský súd uznesením č. k. 23D/112/2011 zo dňa 31. 07. 2012 uložil žalobkyni podať žalobu na určenie, že dôvody vydedenia žalobkyne a jej potomkov nie sú dané. Okresný súd uviedol, že z vykonaného dokazovania mal preukázané, že .
Právna veta: K majetkovým právam výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov, ktorých uplatňovanie a ochrana je zverená navrhovateľovi, patrí právo udeliť súhlas na použitie umeleckého výkonu a zvukového záznamu a právo na primeranú odmenu za ich použitie. Používateľ predmetov ochrany je oprávnený na ich použitie buď na základe zmluvy (zmluvná licencia) alebo splnomocnenia zákona (zákonná licencia). Použitie predmetov ochrany bez súhlasu alebo bez úhrady dohodnutej odmeny, predstavuje výrazný zásah a porušenie majetkových práv, v danom prípade výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov, ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neplnenia zmluvných záväzkov odporcu a jeho platobných schopností, ktoré nepriamo nasvedčujú tomu, že odporca ani pri podaní žaloby na určenie obsahu hromadnej licenčnej zmluvy či už zo strany navrhovateľa alebo odporcu, nepreukáže splnenie podmienok podľa § 82 ... práva na použitie spravovaných predmetov ochrany. Lehota je zachovaná aj v prípade, ak v stanovenej lehote podá žalobu na určenie obsahu zmluvy organizácia kolektívnej správy (§ 82 ods. 6 autorského zákona). Druhou kumulatívnou podmienkou pre vznik .
Právna veta: Postup podľa ust. § 175k ods. 2 O.s.p. neumožňuje, aby spôsobilým predmetom sporového konania, začatého na základe odkazu dedičského súdu bolo len určenie spornej právnej otázky. Posúdenie otázky, či závety poručiteľa môžu alebo nemôžu popri sebe obstáť je otázkou právnou, ktorú zákon zveril na posúdenie notárovi ako súdnemu komisárovi v rámci dedičského konania a preto sa nemožno rozhodnutia o tejto otázke s úspechom domáhať v občianskom sporovom konaní. Odvolací súd ďalej považuje za potrebné uviesť, že žaloba podaná podľa § 175k ods. 2 O.s.p. nie je určovacou žalobou v zmysle §80 písm. c) O ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 175k ods. 2 O.s.p. nie je určovacou žalobou v zmysle §80 písm. c) O.s.p., ale je žalobou na určenie právnej skutočnosti, u ktorej naliehavý právny záujem vyplýva z právneho predpisu. Takáto žaloba preto nemôže byť zamietnutá pre nedostatok naliehavého ... 175k ods. 2 O.s.p. nie je určovacou žalobou v zmysle §80 písm. c) O.s.p., ale je žalobou na určenie právnej skutočnosti, u ktorej naliehavý právny záujem vyplýva z právneho predpisu. Takáto žaloba preto nemôže byť zamietnutá pre nedostatok naliehavého .
Právna veta: Existencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení je základnou podmienkou prípustnosti meritórneho prejednania určovacieho návrhu a dôkazné bremeno v tomto smere zaťažuje navrhovateľa. Určovacím návrhom sa možno domáhať vydania autoritatívneho výroku súdu, že určitý právny vzťah alebo právo tu je (pozitívne určenie) alebo tu nie je (negatívne určenie), pokiaľ má navrhovateľ na takomto určení naliehavý právny záujem, ktorý spočíva v tom, že jeho právne postavenie je bez tohto určenia ohrozené alebo neisté a výrok súdu o určení toto ohrozenie, neistotu alebo neurčitosť v právnom post ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pevný právny základ pre právne vzťahy účastníkov a predíde sa tak do budúcnosti prípadným ďalším sporom o plnenie, alebo ak žalobou na určenie možno riešiť celý obsah a dosah sporného právneho vzťahu alebo práva. Argumentáciu, z ktorej navrhovateľ vyvodzoval naliehavý právny záujem súd .
Právna veta: V zmysle konštantnej judikatúry možno vyvodiť záver, že jediná situácia, kedy by žaloba na určenie neplatnosti mohla mať úspech je vtedy, pokiaľ by ostatní spoluvlastníci, ktorých predkupné právo bolo dotknuté, nemali záujem nadobudnúť prevádzaný spoluvlastnícky podiel, súčasne by mali za cieľ zabrániť tretej osobe vo vstupe do spoluvlastníckeho vzťahu. V takomto prípade žalobcovia znášajú dôkazné bremeno preukázať naliehavý právny záujem na určení neplatnosti zmluvy, rovnako ako dôkazné bremeno preukázať, z akého dôvodu chcú zabrániť novému nadobúdateľovi získať spoluvlastnícky podiel. Pokiaľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sú s nimi v spoluvlastníckom vzťahu. V zmysle konštantnej judikatúry možno vyvodiť záver, že jediná situácia, kedy by žaloba na určenie neplatnosti mohla mať úspech je vtedy, pokiaľ by ostatní spoluvlastníci, ktorých predkupné právo bolo dotknuté, nemali záujem nadobudnúť ... úkonu o prevode spoluvlastníckeho podielu podľa § 40a OZ. Teda oprávnený, ktorý je dotknutý porušením predkupného práva, môže podať žalobu na určenie neplatnosti právneho úkonu podľa § 80 písm. c) O.s.p.. Môže sa domáhať, aby súd určil, .
Právna veta: Smrť fyzickej osoby je v majetkových veciach právnou skutočnosťou, s ktorou je spojená univerzálna sukcesia práv a povinností a to na základe hmotnoprávnych ustanovení upravujúcich oblasť dedičského práva. Ide predovšetkým o ustanovenia § 460 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej aj OZ), podľa ktorého sa dedičstvo nadobúda smrťou poručiteľa. Právna úprava dedičského práva vychádza z princípu ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva (§ 175a a nasl. OSP) a predpokladá aj to, že po každom poručiteľovi musí byť dedičstvo súdom prejednané a o ňom rozhodnuté. Samotné dedičské kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dedič zo závetu, dedia namiesto neho dedičia zo zákona (§ 461 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Žalobca tvrdí, že žalobu na určenie dedičskej nespôsobilosti žalovanej skutkovo odvodzoval tým, že táto mala podvrhnúť v dedičskom konaní závet zo dňa 26.4.2004, ktorý ... v rozhodnutí. Súd prvej inštancie poukázal na to, že žaloba podaná v zmysle § 175k ods. 2 OSP je žalobou na určenie právnej skutočnosti, u ktorej naliehavý právny záujem vyplýva z právneho predpisu, čo však nie je prípad tohto konkrétneho konania, .
Právna veta: Aktuálne znenie § 88 ods. 1 písm. j) O.s.p. bolo zavedené zákonom č. 384/2008 Z.z. novelou Občianskeho súdneho poriadku účinnou od 15.10.2008. Ako vyplýva z dôvodovej správy novelizácie tohto ustanovenia, predkladateľ považoval za vhodné upraviť osobitnú miestnu príslušnosť týkajúcu sa konkurzných a reštrukturalizačných konaní. Ak je totiž podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, či povolenie reštrukturalizácie, je vhodné z viacerých dôvodov, aby takéto konanie prebiehalo na súde v obvode ktorého má účastník svoje sídlo, miesto podnikania, či bydlisko. Dôvodom je najmä skutočnosť, že väčšina ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov v zmysle § 26 ZKV, resp. § 53 a nasl. ZKR, prípadne aj konanie o žalobe na určenie neúčinnosti reštrukturalizačného plánu. Za konania súvisiace s konkurzom možno považovať sporové konania, v ktorých sa rozhoduje o hmotnoprávnych právach a .
Právna veta: Ust. § 29 ods. 1 ZKR upravuje základné náležitosti prihlášky, ktoré musí spĺňať každá prihláška podaná v konkurze, pričom samotná prihláška sa musí podať na predpísanom tlačive, ktorého vzor ustanovuje vykonávací predpis vydaný ministerstvom Slovenskej republiky v zmysle splnomocňovacieho ustanovenia v § 204 písm. g) ZKR, pričom v prípade, ak sa prihláška nepodá na predpísanom tlačive, na prihlášku sa v konkurze neprihliada. Pokiaľ teda v zmysle § 29 ods. 1 ZKR pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška na predpísanom tlačive v zmysle § 204 písm. g) ZKR, ktoré predpísané tl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyplývalo, že správca pohľadávky žalobcu poprel dňa 22.06.2010, teda popretie pohľadávky bolo urobené správcom včas. Žalobca následne podal žalobu na určenie popretej pohľadávky ku dňu 20.07.2010, čím dodržal zákonom stanovenú 30-dňovú lehotu počítanú odo dňa uplynutia lehoty na .
Právna veta: Právo odstúpenia od zmluvy uzavretej v tiesni podľa názoru súdu platí aj v pracovnom práve. Podľa § 49 Občianskeho zákonníka účastník, ktorý uzavrel zmluvu v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, má právo od zmluvy odstúpiť. Pojem tieseň nie je definovaný, avšak podľa praxe za tieseň je potrebné považovať sociálny, hospodársky, ale aj psychický stav osoby, ktorý na ňu objektívne dolieha takým závažným spôsobom, že táto osoba bez slobodného utvárania svojej vôle uzavrie zmluvu, ktorá jej zrejme spôsobí ujmu a ktorú by za normálnych okolností ako neprospešnú vôbec neuzavrela. Tieseň umožňuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... názoru odporcu prieči s dobrými mravmi. Napriek tomu, že navrhovateľ považuje dohodu za neplatnú, do dnešného dňa nepodal na súd žalobu na určenie neplatnosti takého skončenia pracovného pomeru. Odporca správne poukázal na dlhší časový odstup od uzavretia dohody o skončení pracovného pomeru a .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.