SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1161305
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64396
USSR: 35589
NSČR: 123958
NSSČR: 66948
USČR: 79866
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424493
Krajské súdy (ČR): 43655
Posledná aktualizácia
05.06.2020 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: žaloba na určenie právnej skutočnosti


Približný počet výsledkov: 115 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: žaloba na určenie právnej skutočnosti
  • zaloba nájdené 818771 krát v 121496 dokumentoch
  • na nájdené 15406760 krát v 424189 dokumentoch
  • urcenie nájdené 404343 krát v 140732 dokumentoch
  • pravny nájdené 3266091 krát v 356006 dokumentoch
  • skutocnost nájdené 1321047 krát v 289040 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 8 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty


Právna veta: Odvolací súd sa stotožňuje s názorom súdu prvej inštancie, ako aj s názorom žalobcu, že žaloba na vypratanie je obligačnou žalobou, teda ide o žalobu na splnenie povinnosti, v súčasnosti obsiahnutá v úprave § 137 písm. a) CSP, za predchádzajúcej úpravy § 80 písm. b) O.s.p. Predchádzajúce úprava O.s.p. dokonca vyslovene udáva, že ide o povinnosť ktorá vyplýva zo zákona, z právneho vzťahu alebo z porušenia práva. Podľa názoru odvolacieho súdu, definícia obligačnej žaloby podľa O.s.p., je exaktnejšia keďže upravuje zdroj povinnosti. Povinnosť možno osobe uložiť len prostredníctvom zákona, z ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1Cob/353/2015 1111202270 16. 03. 2017 JUDr. Andrea Haitová ECLI:SK:KSBA:2017:1111202270.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Haitovej a členiek senátu Mgr. Soni Pekarčíkovej a JUDr. Andrey Sedlačkovej v právnej veci žalobcu: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne .
Právna veta: Zmluvy a iné právne úkony, ich existencia, platnosť, či neplatnosť sú podľa § 2 ods. 1 Občianskeho zákonníka právnymi skutočnosťami. Právna úprava v Občianskom súdnom poriadku, ktorý bol účinný v čase podania žaloby, neobsahovala ustanovenie, ktoré by upravovalo prípustnosť žalobného návrhu na určenie právnej skutočnosti, napríklad neplatnosti zmluvy. V praxi sa však takého žaloby pripúšťali, ak žalobca na takomto určení preukázal naliehavý právny záujem (§ 80 písm. c) OSP). Nová právna úprava v Civilnom sporovom poriadku účinná od 01.07.2016 pripúšťa žalobu na určenie právnej skutočnost ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 25Co/2/2019 1306225257 27. 11. 2019 JUDr. Soňa Vacková ECLI:SK:KSNR:2019:1306225257.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Vackovej a členiek senátu JUDr. Lýdie Gálisovej a JUDr. Márie Malíkovej v právnej veci žalobcu: JUDr. C. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom XXX XX O. XXX, zastúpeného: Advokátska .
Právna veta: Pri skúmaní existencie naliehavého právneho záujmu ide predovšetkým o posúdenie, či podaná žaloba je vhodný (účinný a správne zvolený) procesný nástroj ochrany práva žalobcu, či sa ňou môže dosiahnuť odstránenie spornosti práva, a či snáď len zbytočne nevyvoláva konanie, po ktorom bude musieť aj tak nasledovať iné (ďalšie) súdne konanie alebo konania. Naliehavosť nie je daná, ak má žalobca k dispozícii iný spôsob ochrany tvrdeného práva. Súdna prax sa ustálila na názore, že určovacia žaloba je prípustná pri spornosti práv (právnych vzťahov) k nehnuteľnostiam evidovaným v katastri nehnuteľ ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 10Co/251/2018 2316210050 13. 11. 2019 JUDr. Zlatica Javorová ECLI:SK:KSTT:2019:2316210050.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlatice Javorovej a členiek senátu JUDr. Gabriely Briškovej a JUDr. Terézie Mecelovej v spore žalobcu: L. V., nar. X. L. XXXX, trvalo bytom T. č. XXX, zastúpeného advokátom: .
Právna veta: Postup podľa ust. § 175k ods. 2 O.s.p. neumožňuje, aby spôsobilým predmetom sporového konania, začatého na základe odkazu dedičského súdu bolo len určenie spornej právnej otázky. Posúdenie otázky, či závety poručiteľa môžu alebo nemôžu popri sebe obstáť je otázkou právnou, ktorú zákon zveril na posúdenie notárovi ako súdnemu komisárovi v rámci dedičského konania a preto sa nemožno rozhodnutia o tejto otázke s úspechom domáhať v občianskom sporovom konaní. Odvolací súd ďalej považuje za potrebné uviesť, že žaloba podaná podľa § 175k ods. 2 O.s.p. nie je určovacou žalobou v zmysle §80 písm. c) O ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 2 O.s.p. nie je určovacou žalobou v zmysle §80 písm. c) O.s.p., ale je žalobou na určenie právnej skutočnosti, u ktorej naliehavý právny záujem vyplýva z právneho predpisu. Takáto žaloba preto nemôže byť zamietnutá pre nedostatok naliehavého právneho záujmu ... 2 O.s.p. nie je určovacou žalobou v zmysle §80 písm. c) O.s.p., ale je žalobou na určenie právnej skutočnosti, u ktorej naliehavý právny záujem vyplýva z právneho predpisu. Takáto žaloba preto nemôže byť zamietnutá pre nedostatok naliehavého právneho .
Právna veta: Smrť fyzickej osoby je v majetkových veciach právnou skutočnosťou, s ktorou je spojená univerzálna sukcesia práv a povinností a to na základe hmotnoprávnych ustanovení upravujúcich oblasť dedičského práva. Ide predovšetkým o ustanovenia § 460 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej aj OZ), podľa ktorého sa dedičstvo nadobúda smrťou poručiteľa. Právna úprava dedičského práva vychádza z princípu ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva (§ 175a a nasl. OSP) a predpokladá aj to, že po každom poručiteľovi musí byť dedičstvo súdom prejednané a o ňom rozhodnuté. Samotné dedičské kon ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... špecifikovaných v rozhodnutí. Súd prvej inštancie poukázal na to, že žaloba podaná v zmysle § 175k ods. 2 OSP je žalobou na určenie právnej skutočnosti, u ktorej naliehavý právny záujem vyplýva z právneho predpisu, čo však nie je prípad tohto konkrétneho konania, pretože na podanie .
Právna veta: Právny úkon je absolútne neplatný, ak subjektu chýba vôľa konajúceho, môže však ísť aj o vadu určitosti a zrozumiteľnosti prejavu vôle. Otázka, či bol úkon urobený vážne, je skutkovou (zistenie okolností, za ktorých bol úkon urobený, či konajúci sledoval vyvolanie takých účinkov, ktoré s prejavom vôle spája právny poriadok). Prejav je nezrozumiteľný, ak vôľa nebola vyjadrená dostatočne jasne a ani výkladom nie je možné zistiť, čo malo byť prejavom vyjadrené. Ustanovenie § 49a Občianskeho zákonníka zakotvuje predpoklady podmieňujúce neplatnosť právneho úkonu (nie každý omyl vyvoláva tento ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... určovacích žalobách do účinnosti CSP vychádzala z § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku a medzi určovacie žaloby zaraďovala aj žalobu na určenie právnej skutočnosti (právneho úkonu). S poukazom na očakávanie právnej istoty strán sporu okresný súd žalobu vyhodnotil ako procesne prípustnú aj z pohľadu .
Právna veta: Civilný sporový poriadok rozlišuje medzi určením, či tu právo je alebo nie je (§ 137 písm. c/ C.s.p.), pričom tohto určenia sa možno domáhať, ak je daný naliehavý právny záujem, avšak iba ak to vyplýva z osobitného predpisu, teda z hmotného práva, pričom táto podmienka sa musí skúmať obligatórne a musí byť vždy splnená. Z hmotného práva v danom prípade žalobcovi nevyplýva možnosť domáhať sa určenia neplatnosti darovacej zmluvy, uzatvorenej medzi žalovanými. Predpokladom úspešnosti žaloby o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, po procesnej stránke spočíva v tom, že sporové s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žalôb o určenie právnej skutočnosti za podmienky, že to vyplýva z osobitného právneho predpisu. Inak povedané, Civilný sporový poriadok pripúšťa žalobu na určenie právnej skutočnosti iba za predpokladu, že to vyplýva z osobitného právneho predpisu (najmä z hmotného práva). Takýmto právnym predpisom je napr. zákon .
Právna veta: Vychádzajúc z uvedeného nemožno síce konštatovať, že žalobkyňa ako neúčastníčka darovacej zmluvy nemohla jej neplatnosť vôbec napádať, avšak na požadovanom určení jej neplatnosti nepreukázala kvalifikovaný - naliehavý právny záujem. Po obnovení stavu vlastníckeho pred uzavretím zmluvy by jej postavenie sa nezmenilo, žalobkyňa netvrdila žiadnu neistotu vo svojich právach. Samotné vyslovenie neplatnosti spornej darovacej zmluvy by totiž právne postavenie žalobkyne vo vzťahu k predmetu darovacej zmluvy nijak neovplyvnilo a nemalo by dopad ani na jej majetkové práva. Vlastníkom predmetu daru ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... predchádzajúceho procesnoprávneho predpisu- Občianskeho súdneho poriadku, ktorý výslovne nevylučoval prípustnosť žalobného návrhu na určenie právnej skutočnosti. V súdnej praxi sa žaloby na určenie právnej skutočnosti, vrátane žaloby o neplatnosť právneho úkonu pripúšťali, ak žalobca preukázal na určení tejto právnej skutočnosti naliehavý právny záujem. 28. Za .
Právna veta: Určovacia žaloba je založená na tom, že na jej podklade vyhlásené súdne rozhodnutie (lebo práve o to žalujúcej strane ide) ako finálny produkt ňou iniciovaného sporového konania má vytvoriť pevný základ konkrétneho právneho vzťahu, ktorým sa predíde možným budúcim sporom účastníkov, t. j. vniesť istotu do sporných právnych vzťahov, ak zodpovedajúcu nápravu nemožno dosiahnuť iným spôsobom. Teda vo svojej podstate má eliminovať neistú právnu situáciu žalobcu. Zjednodušene, na podklade určovacej žaloby sa má vyriešiť neistota žalujúcej strany v právnom vzťahu takým spôsobom, aby bolo jasné aké s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z osobitného predpisu). Z týchto ustanovení je zrejmé, že hoci nová procesná úprava rozlišuje žalobu smerujúcu k určeniu práva a žalobu na určenie právnej skutočnosti, oproti minulosti sa nezmenilo nič na tom, že súd môže (má) určiť (ne)existenciu práva len v prípade, ak žalobca .
Právna veta: Zákon pre začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby predpokladá to, kedy sa dotknutá osoba dozvedela o bezdôvodnom obohatení a kto ho získal. Nie teda čas, od kedy sa dozvedieť mala a mohla s poukazom na to, že mala poznať právo. Právny poriadok slova ,,vedieť mal a mohol" pritom obsahuje v iných prípadoch, no na účely začiatku premlčacej doby ich nestanovil. Každý je povinný poznať právo, no nikomu nemožno nanútiť povinnosť, aby to právo vedel aj správne aplikovať. 13. „Za rozhodujúci pre začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby pre uplatnenie práva na vydanie bezdôvodného ob ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zmluvnej podmienky nie je formulovaná ako žaloba na určenie, či tu právo je alebo nie je, ale je formulovaná ako žaloba na určenie právnej skutočnosti (neprijateľnosti), ktorej prípustnosť je založená osobitným predpisom. V tomto prípade však zo žiadneho osobitného predpisu nevyplýva výslovná možnosť takúto žalobu .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.