SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1183399
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64677
USSR: 35887
NSČR: 124550
NSSČR: 67392
USČR: 80143
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425465
Krajské súdy (ČR): 43750
Posledná aktualizácia
06.07.2020 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: žalobca ako samostatne zárobkovo činná osoba


Približný počet výsledkov: 153 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: žalobca ako samostatne zárobkovo činná osoba
  • zalobca nájdené 2926362 krát v 105459 dokumentoch
  • ako nájdené 3231871 krát v 343804 dokumentoch
  • samostatny nájdené 144232 krát v 62470 dokumentoch
  • zarobkovo nájdené 16250 krát v 4543 dokumentoch
  • cinny nájdené 40007 krát v 17829 dokumentoch
  • osoba nájdené 1026475 krát v 206789 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 84 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty


Právna veta: Je potrebné konštatovať, že samotné nadobudnutie právneho postavenia SZČO na účely sociálneho poistenia, nezakladá automaticky SZČO povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie. Na účely sociálneho poistenia nadobúda fyzická osoba status SZČO, ak vykonáva niektorú zo zárobkových činností taxatívne ustanovených v zákone č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení alebo disponuje oprávnením na jej výkon. Je potrebné ďalej uviesť, že samotný zápis, alebo osvedčenie o zápise do registra sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia podľa zák.č. 340/2005 Z.z. o sprostredkovan ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/29/2013 2013200178 10.04.2014 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2014:2013200178.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY X. súd v W. v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Lacza a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Ľubomíra Bundzela v právnej veci žalobcu: Ing. T. T. - Royal Market, M. Bela 5, 921 01 Piešťany proti žalovanej: Sociálna poisťovňa - .
Právna veta: Konanie, výsledkom ktorého je napadnuté rozhodnutie, je iným (nedávkovým) konaním, v ktorom organizačná zložka Sociálnej poisťovne rozhoduje o uložení penále podľa ustanovení zákona č.461/2003 Z.z.. Na konanie vo veciach sociálneho poistenia sa pritom nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (§172 ods.1 zákona č.461/2003 Z.z.), ktorým je zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní - Správny poriadok. Zákon o sociálnom poistení v citovanom ustanovení výslovne vo veciach sociálneho poistenia vylučuje použitie Správneho poriadku. Konaniu správnych orgánov a ich rozhodnutiam tak nemožno vyčítať ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Penále bolo predpísané z dôvodu, že žalobca ako samostatne zárobkovo činná osoba povinná odvádzať poistné a príspevky, tieto neodviedol včas vo vyššie uvedených mesiacoch. Neoddeliteľnou súčasťou prvostupňového rozhodnutia je jeho príloha obsahujúca .
Právna veta: Krajský súd v tejto súvislosti však dáva do pozornosti rozhodnutie NS SR sp. zn. 7Sžso/28/2016 zo dňa 25. januára 2018, z ktorého vyplýva právna veta: „zákon číslo 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov používa pojem premlčanie, avšak o premlčanie v súkromnoprávnom zmysle sa môže jednať v predpise verejného práva len vtedy, ak tento predpis v rámci ustanovenia ktoré pojednávajú o premlčaní vyslovene stanovuje, že správny orgán prihliadne na premlčanie len na námietky účastníka konania. Pokiaľ takéto ustanovenie predpis z verejného práva neobsahuje, je výrazom premlčan ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: Zákon č. 572/2009 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 01.01.2010 zmenil a doplnil zákon o sociálnom poistení, zaviedol v ustanovení § 293bl ods. 1 tzv. generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne, keď stanovil, že Sociálna poisťovňa nepredpíše penále alebo odpustí povinnosť zaplatiť predpísané penále, ktoré sa viaže na dlžné sumy a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu za obdobie pred 01.01.2010 zaplatené najneskôr do 30.04.2010. Z textu zákona ako aj zo spoločnej správy Výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vydanie zákona vyp ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... príspevkov do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici. Rozhodnutie bolo odôvodnené tým, že žalobca ako samostatne zárobkovo činná osoba poistné a príspevky za toto obdobie neodviedol včas. Z prílohy k prvostupňovému rozhodnutiu je zrejmé, že žalobca poistné a príspevky .
Právna veta: Ustanovenie § 5 v znení účinnom od 1.1.2014 treba podľa správneho súdu vykladať aj v nadväznosti na znenie § 21 ods. 4 účinného od 1.1.2014. Ako už bolo konštatované vyššie, u SZČO je vznik a trvanie povinného sociálneho poistenia viazané na dosiahnutie požadovaného zdaniteľného príjmu, ktorého poberanie je zase podmienené príslušným povolením na výkon podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti. A práve uvedená previazanosť povolenia na výkon podnikania, na základe ktorého sa reálne dosahuje zdaniteľný príjem, u SZČO zakladá povinné sociálne poistenie z dôvodu poberania zdaniteľného ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , pobočky Považská Bystrica č. 27655-25/2015-PB zo dňa 19.5.2016, podľa ktorého žalobcovi ako samostatne zárobkovo činnej osobe dňa 31.12.2014 povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie nezaniklo. V odôvodnení napadnutého rozhodnutia ... nesprávne právne posúdili. 31. V prejednávanom prípade zostalo medzi účastníkmi konania sporným právne posúdenie postavenia žalobcu ako samostatne zárobkovo činnej osoby ku dňu 31.12.2014. Žalobca mal za to, že v dôsledku zrušenia povolenia na prevádzkovanie .
Kľúčové slová: nezaplatenie poistného včas, penále, nesplnenie odvodovej povinnosti

Právna veta: Zákon presne určuje termíny, v ktorých je platiteľ poistného povinný poistné uhradiť. Právna úprava obligatórne určuje povinnosť účastníka konania zaplatiť v zákonnom určenej lehote poistné a v prípade jeho neuhradenia alebo omeškania uhradiť predpísané penále. Správny súd zdôrazňuje, že penále je základným, zákonom ustanoveným právnym následkom nesplnenia odvodovej povinnosti, t.j. nesplnenia odvodovej povinnosti vôbec alebo jej nesplnenia v správnej výške alebo včas. Je potrebné jednoznačne konštatovať, že porušením odvodových povinností vzniká Sociálnej poisťovni podľa § 240 ods. 1 zákona o ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... správny orgán vykonal na základe údajov, uvedených v systéme sociálnej poisťovne porovnanie správnosti a včasnosti odvodu poistného a zistil, že žalobca ako samostatne zárobkovo činná osoba poistné za január 2009 až jún 2010 zaplatil po lehote splatnosti, a preto mu bolo predpísané penále v celkovej sume .
Právna veta: Konanie vo veci vzniku, prerušenia a zániku sociálneho poistenia v sporných prípadoch je nedávkovým konaním, ktoré vzhľadom na ustanovenie § 184 ods. 8 zákona č. 461/2003 Z.z. možno začať aj z podnetu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa pritom nie je časovo limitovaná, do kedy môže toto konanie začať a rovnako tak zákon č. 461/2003 Z.z. neurčuje Sociálnej poisťovni lehotu na vydanie rozhodnutia vo veci vzniku povinného sociálneho poistenia. V danom prípade tak Sociálna poisťovňa bola oprávnená začať konanie vo veci vzniku povinného sociálneho poistenia a požadovať od ža ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... napadnuté rozhodnutie, nakoľko sa stotožnila s právnym názorom prvostupňového orgánu. Zotrvala na zisteniach ohľadom postavenia žalobcu ako samostatne zárobkovo činnej osoby na účely sociálneho poistenia a výšky jeho príjmu za rok 2004 a zároveň konštatovala, že ... nespochybnil a nie je tak ani sporným dátum vzniku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia žalobcu ako samostatne zárobkovo činnej osoby od 1. júla 2005. Žalobca ako držiteľ živnostenského oprávnenia bol od 1. januára 2004 .
Kľúčové slová: záväznosť právneho predpisu pre všetkých, daň z príjmov

Právna veta: Registrácia pre daň z príjmu podľa zákona č. 511/1992 Zb. bola pre nadobudnutie postavenia samostatne zárobkovo činnej osoby rozhodujúca od r. 2011 do 30. júna 2014. Od 1. júla 2014 postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby už nie je závisle od registrácie na daňovom úrade, ale status samostatne zárobkovo činnej osoby v sociálnom poistení je založený iba na vyššie uvedenom dosahovaní príjmov, ktoré sú príjmami z podnikania alebo z výkonu inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo trvanie povinného s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia od 1. júla 2009. Vzhľadom k tomu povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie žalobcovi ako samostatne zárobkovo činnej osoby zaniklo až 30. júna 2009 s poukazom na § 21 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. Vzhľadom k tomu, že .
Kľúčové slová: povolenie splátok dlžných súm poistného

Právna veta: Z citovaného ust. § 146 ods. 1 zákona vyplýva, že fyzická osoba musí podať písomnú žiadosť o povolenie splátok dlžných súm pre svoju platobnú neschopnosť, pričom súčasne musí byť splnený predpoklad, že v období nie dlhšom ako 18 mesiacov bude schopná zaplatiť dlžné sumy poisteného a v čase rozhodovania o povolení splátok týchto dlžných súm už musí byť schopná plniť odvodové povinnosti. Z obsahu administratívneho spisu mal súd preukázané, že žalobca takú písomnú žiadosť nepodal, ani jej podanie na súdnom pojednávaní žiadnym dôkazom nepreukázal. Keďže žalobca písomne nepožiadal Sociálnu po ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... predpisov. 14. Z prílohy rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu č. 700-1612132416-GC04/16 zo dňa 28.11.2016 vyplýva, že žalobca ako samostatne zárobkovo činná osoba poistné za obdobie január 2010, február 2010 (od 01.02.2010 do 23.02.2010), marec 2010 (od 04.03 .
... . 34667/2010-NR, č. z. NR-285791/2010 z 25. novembra 2010. Týmto rozhodnutím prvostupňový správny orgán rozhodol tak, že žalobcovi ako samostatne zárobkovo činnej osobe vzniklo povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie dňa 1. júla 2008. Žalobca v podanej žalobe uviedol, že týmto rozhodnutím .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.