Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093749
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63955
USSR: 34971
NSČR: 122279
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422408
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
22.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: žalovaný ako právnická osoba


Približný počet výsledkov: 187 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: žalovaný ako právnická osoba
  • zalovany nájdené 2745818 krát v 124528 dokumentoch
  • ako nájdené 3147021 krát v 340748 dokumentoch
  • pravnicka nájdené 204266 krát v 73720 dokumentoch
  • osoba nájdené 996584 krát v 204077 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 95 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 7 dokumentov


Právna veta: Náhradu škody uhrádza poisťovateľ poškodenému. Poškodený je oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu škody priamo proti poisťovateľovi a je povinný tento nárok preukázať. Súd v súlade s ust. § 101 ods. 2 O. s. p. rozhodol aj v neprítomnosti žalovaných v 1. a 2. rade, ktorí boli na súdne pojednávanie riadne predvolaní, pričom nebol daný vážny dôvod odročenia súdneho pojednávania. Predovšetkým je potrebné zdôrazniť, že obidvaja žalovaní v 1. a 2. rade sú právnickými osobami. Nutnosť akútneho lekárskeho ošetrenia fyzickej osoby nemôže byť preto dôvodom neúčasti iného povereného pracovníka a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Liptovský Mikuláš 12C/140/2004 10.05.2006 JUDr. Gabriela Brišková ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Liptovský Mikuláš samosudkyňou JUDr. Gabrielou Briškovou v právnej veci žalobcu: J. M., bytom v L. O., ul. X.. M. XXX,. právne zastúpeného JUDr. L. J., advokátom v R., D. XX. proti žalovaným: 1. O., a. s., so sídlom v L. M., B. XXXX,. IČO: XX. XXX. XXX,. 2. K. P., .
Právna veta: Podľa žalovaného bolo v konaní pred súdom dostatočne preukázané, že osobné motorové vozidlo so založeným blokovacím zariadením na ľavom prednom kolese zachytené na fotodokumentácii, ktoré bolo zaparkované v podjazde, patrilo žalobcovi. Miesto, kde vozidlo stálo, bolo mimoúrovňovým krížením cestnej komunikácie so železničnou traťou, kde v zmysle § 25 ods. 1 písm. g/ zákona č. 8/2009 Z. z., vodič nesmie zastaviť a stáť. Žalovaný zdôraznil, že dopravná značka A 24 je zvislou výstražnou značkou a tieto podľa § 5 ods. 2 vyhl. upozorňujú na miesto, kde účastníkovi cestnej premávky môže hroziť n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Bratislave pričom práva a povinnosti zrušenej organizácie prešli dňom zrušenia na zriaďovateľa, ktorým je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Nakoľko pôvodne žalovaný ako právnická osoba uvedeným dňom zanikol, účastníkom konania na strane žalovaného sa stalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky z titulu právneho nástupníctva. Preto bude .
Právna veta: Zmluvný vzťah z nájomnej zmluvy je v zásade zmluvným vzťahom prenajímateľa a nájomcu. V praxi môže dôjsť, a aj dochádza k prípadom, že do tohto vzťahu a do užívacieho práva nájomcu vstúpi tretia osoba, ktorá si prípadne uplatňuje k predmetu nájmu práva, ktoré sú nezlučiteľné s právami nájomcu. Občiansky zákonník takúto situáciu rieši ustanovením § 684, ktoré ukladá prenajímateľovi povinnosť urobiť potrebné právne opatrenia na jeho ochranu, ktorej nedodržanie je sankcionované možnosťou nájomcu odstúpiť od zmluvy. Toto ustanovenie vychádza z už uvedenej podstaty nájomného vzťahu, ktorým vlastník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .r.o, o tomto nepredložila žiaden dôkaz, pričom ona sama bola oprávnená na podpisovanie zmlúv. Odporca v 14.rade bol žalovaný ako právnická osoba a to na základe zistení O.. H., podľa ktorého priestor prevádzkovala táto právnická osoba, odporca neposkytol žiadnu súčinnosť na preukázanie .
Právna veta: Pre záver o (ne) dôvodnosti nároku uplatňovaného navrhovateľom voči odporcovi titulom bezdôvodného obohatenia plnením bez právneho dôvodu (ako jednej z foriem bezdôvodného obohatenia upravenej v § 454 Občianskeho zákonníka) bolo treba, aby navrhovateľ preukázal, že medzi ním a odporcom právny vzťah z bezdôvodného obohatenia vznikol t. j. aby preukázal, že odporca (v akej konkrétnej výške) bezdôvodné obohatenie získal, že mu (v akej konkrétnej výške) vznikla majetková ujma ako aj príčinnú súvislosť medzi získaním bezdôvodného obohatenia a vznikom majetkovej ujmy. (uznesenie Najvyššieho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uvádza, v ktorej časti mesta a v akom množstve by mali byť umiestnené smetné nádoby, fyzické umiestnenie smetných nádob vykonáva žalovaný ako právnická osoba na základe odplatnej zmluvy, za ktorú činnosť mesto Prešov platí žalovanému odmenu. Žalovaný má preto plnú zodpovednosť za to, či .
Právna veta: V zmysle ust. § 26 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku, iná právnická osoba ako v odsekoch 1 až 4 môže na základe plnomocenstva v konaní zastupovať účastníka, len ak tak ustanoví osobitný zákon. Týmto osobitným právnym predpisom je aj zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého združenie môže podať návrh na začatie konania na súde vo veci ochrany práv spotrebiteľov, ak sú takéto ciele hlavnou náplňou jeho činnosti. Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 24 a nasl. umožňuje každému účastníkovi dať sa zastúpiť v konaní zástupcom, ktorého si zvolí. Takýmto zástupcom môže byť i a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... mu nemala byť priznaná náhrada trov vzniknutých v súvislosti s právnym zastúpením. Odvolací súd poukazuje na to, že aj samotná žalovaná ako právnická osoba sa pravidelne necháva zastupovať advokátskou kanceláriou a taktiež si uplatňuje nárok na náhradu trov konania. Namietané nedostatočné odôvodnenie napadnutého rozhodnutia .
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, znalecké dokazovanie

Právna veta: Protiprávnosť zásahu okrem iného vylučuje aj výkon iného subjektívneho práva stanoveného zákonom. Takýmto je aj výkon povinnosti znalca vypovedať o určitých právne významných skutočnostiach, ktoré mu ukladá ust. § 127 Občianskeho súdneho poriadku účinného do 30.6.2016, ako aj zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nepresnosť, neúplnosť či dokonca nepravdivosť výpovede znalca a ním podávaného znaleckého, resp. odborného posudku nie je postihovateľné postupom podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka. Len v prípade že by znalec pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Uvedené správy a odborné stanovisko vypracoval pre svojho zamestnávateľa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny L., pracovisko R.. Tým zamestnávateľ žalovaného ako právnická osoba nerealizoval výkon svojich práv a povinností sám, ale tak činil prostredníctvom osoby žalovaného, ktorá je oprávnená túto činnosť vykonávať. Právne .
Právna veta: K údaju o RPMN (ročnej percentuálnej miere nákladov) odvolací súd zdôrazňuje, že ide o jeden z najdôležitejších údajov pre spotrebiteľa, pretože zohľadňuje všetky náklady, ktoré musí spotrebiteľ za úver uhradiť, a preto je najlepším indikátorom posúdenia výhodnosti či nevýhodnosti úveru. Pri údaji o RPMN sa musia uviesť všetky predpoklady použité na jeho výpočet, teda nestačí len uvedenie jeho výšky. Zákonodarca jasne stanovil, že nepostačuje uvedenie len výšky RPMN, ale v zmluve je potrebné uviesť aj všetky predpoklady, ktoré boli použité pre výpočet RPMN. Odvolací súd preto zastáva náz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ) odvolací súd považuje taktiež za zmluvy spotrebiteľské (tak ako to uzavrel správne aj súd prvej inštancie) a nespochybnil ani žalovaný. Žalovaný ako právnická osoba poskytol v rámci svojho podnikania úvery žalobcovi, ktorý nekonal v rámci predmetu svojho povolania alebo podnikania. Predmetom zmluvného vzťahu bolo .
Právna veta: Žalovaná splnenie uvedených predpokladov nepreukázala, lebo nepreukázala, že bola zriadená za účelom výkonu práva poľovníctva v poľovných revíroch a že má poľovné stanovy schválené okresným úradom. Žalovaná v čase uzatvorenia zmluvy o postúpení výkonu práv poľovníctva teda nespĺňala primerané požiadavky § 4 zák.č. 23/1962 Zb. kladené na poľovnícke § 4 zákona č. 23/1962 Zb. kladené na poľovnícke združenia. Musí preto ísť o právnickú osobu, ktorej spoločníci resp. členovia predstavenstva sú občanmi Slovenskej republiky a majú platné poľovné lístky, jej účelom je výkon práva poľovníctva v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žalovaného bol výkon práva poľovníctva a že v čase uzatvorenia zmluvy mal riadne schválené poľovnícke stanovy a preto žalovaná ako právnická osoba nebola spôsobilým subjektom pre uzatváranie zmluvy o postúpení práva výkonu poľovníctva v poľovnom revíre R. T.. Z ... bol výkon práva poľovníctva a že v čase uzatvorenia zmluvy mal riadne schválené poľovnícke stanovy a preto žalovaná ako právnická osoba nebola spôsobilým subjektom pre uzatváranie zmluvy o postúpení práva výkonu poľovníctva v poľovnom revíre R. T.. Z .
... adresu žalovaného uvedenú v obchodnom registri Košice, Pribinova 8 a táto zásielka sa vrátila súdu ako nedoručená z dôvodu, že žalovaný ako právnická osoba nesídli na adrese svojho sídla zapísaného v obchodnom registri. Súd preto považoval túto zásielku po troch dňoch od vrátenia zásielky .
... Bratislave, pričom práva a povinnosti zrušenej organizácie prešli dňom zrušenia na zriaďovateľa, ktorým je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Nakoľko pôvodne žalovaný ako právnická osoba uvedeným dňom zanikol, účastníkom konania na strane žalovaného sa stalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky z titulu právneho nástupníctva. Pod všeobecným .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.