Nájdené rozsudky pre výraz: záložné právo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14844

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4446 dokumentov
787 dokumentov
47 dokumentov
79 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 10. Podľa § 151 písm. a/ Občianskeho zákonníka záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva, ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená. 11. Z uvedeného vyplýva, že zo záložného práva vznikajú práva a povinnosti záložnému veriteľovi, t.j. tomu, kto má pohľadávku zabezpečenú záložným právom a kto má právo na uspokojenie pohľadávky z predmetu záložného práva, ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená a záložnému dlžníkovi, t.j. osobe, ktorá je vlastník ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/329/2017 3816211280 13. 09. 2018 JUDr. Iveta Anderlová ECLI:SK:KSTN:2018:3816211280.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivety Anderlovej a sudkýň JUDr. Oľgy Lichnerovej a JUDr. Alice Beňovej v spore žalobcu T. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom N., F. nad N. XXX, zastúpeného P. kanceláriou
Právna veta: 51. Názorovú nejednotnosť a ako uviedol žalovaný chaos v nazeraní na pôvodný zámer zákonodarcu pri prijatí zákona č. 182/1993 Z. z. a ním sledovaný účel zápisu a vedenia zákonného záložného práva v katastri mala za cieľ odstrániť novela zákona č. 182/1993 Z. z. vykonaná zákonom č. 63/2019 Z. z. s účinnosťou od 01.04.2019. Z porovnania textu znenia ustanovenia § 15 Zákona o vlastníctve bytov s textom tohto ustanovenia po novele je zrejmé, že sa nejedná o právnu úpravu novú a odlišnú od pôvodnej právnej úpravy zákonného záložného práva, ale zákonom č. 63/2019 Z. z. došlo len k precizovaniu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 23S/143/2019 6019200392 27. 05. 2020 JUDr. Martin Ľupták, PhD. ECLI:SK:KSBB:2020:6019200392.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd správny, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Ľuptáka, PhD. (sudca spravodajca) a členov senátu JUDr. Drahomíry Mikulajovej a JUDr. Silvie Zdráhalovej Rúfusovej, v prá
Právna veta: „Smernica Rady 93/13 EHS z 05. 04. 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa má vo svetle zásady efektivity vykladať v tom zmysle, že bráni uplatňovaniu takej vnútroštátnej úpravy, akou je v prejednávanej veci ust. § 151j ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ďalšími ustanoveniami právnej úpravy dotknutej vo veci samej, ktorá umožňuje veriteľovi vymôcť plnenie z neprijateľných zmluvných podmienok tak, že vykoná záložné právo predajom nehnuteľnosti aj napriek námietkam spotrebiteľa a bez posúdenia neprijateľnosti zmluvných podmienok. Inštitút dobrovoľnej dražby je inšt ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Co/166/2019 8717209305 28. 01. 2020 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2020:8717209305.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a členov senátu JUDr. Martina Barana a JUDr. Andreja Radomského v spore žalobkyne: Z. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom W.-X. XXXX/X, XXX XX S., právne zastú
Právna veta: Ustanovenie § 151b ods. 4 Občianskeho zákonníka je treba vykladať tak, že umožňuje určenie zálohu aj menej presným spôsobom ako prísne individuálnym označením, keď práve naopak, rigidný výklad tohto jazykového vyjadrenia je neprípustný. V danom prípade si zmluvné strany predmet zálohu neurčili jednotlivo, ale spôsobom, že ho definovali ako už existujúce zásoby vo vlastníctve záložcu k okamihu registrácie záložného práva, ako aj všetky veci rovnakého druhu, ktoré vzniknú v budúcnosti, teda si ho určili iným spôsobom tak, aby kedykoľvek počas trvania záložného práva bolo možné určiť záloh a to ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 31CoKR/12/2018 2117220484 29. 10. 2019 JUDr. Andrea Vyskočová ECLI:SK:KSTT:2019:2117220484.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Vyskočovej a sudcov Mgr. Michala Novotného a JUDr. Pavla Lacza, v sporovej veci žalobcu: REA- S s.r.o., so sídlom Mostárenská 9, 977 56 Brezno, IČO: 36 059
Právna veta: Žalobca nekonal pri uzatváraní predmetnej zmluvy a prijatí zálohu dobromyseľne, nakoľko pri zachovaní minimálnej odbornej starostlivosti mu muselo byť už pri uzatváraní predmetnej záložnej zmluvy bez akýchkoľvek pochybností zrejmé, že žalovaný v I. rade nie je vlastníkom zakladaných nehnuteľností - pozemkov. Na tomto závere odvolacieho súdu nič nemení ani skutočnosť tvrdená žalobcom o presvedčení samotného žalovaného v I. rade o svojom vlastníckom práve. Skutočnosť, že štatutárny zástupca žalovaného v I. rade mal za to, že je vlastníkom predmetných nehnuteľností nemá vplyv na prípadnú d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Cob/5/2016 1213241377 29. 11. 2016 JUDr. Ľubica Břoušková ECLI:SK:KSBA:2016:1213241377.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubici Břouškovej a sudkýň JUDr. Oľgy Bahníkovej a JUDr. Ľubici Kriškovej v právnej veci žalobcu: SBK INVEST, a.s., Nobelova 9, Bratislava, IČO: 35 764 066, z
Právna veta: Z ust. § 151b ods. 2 Obč. zák. vyplýva, že v zmluve o zriadení záložného práva sa určí pohľadávka, ktorá sa záložným právom zabezpečuje, a záloh. Podľa ods. 4 citovaného ustanovenia záloh môže byť v zmluve o zriadení záložného práva určený jednotlivo, čo sa týka množstva a druhu alebo iným spôsobom tak, aby kedykoľvek počas trvania záložného práva bolo možné záloh určiť. Vznik záložného práva teda predpokladá existenciu zabezpečenej pohľadávky, spôsobilého predmetu záložného práva (zálohu) a existenciu právnej skutočnosti, na základe ktorej záložné právo vznikne. Ak záložná zmluva nemá formáln ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 8CoKR/15/2011 3110201450 17.12.2014 JUDr. Darina Legerská ECLI:SK:KSTN:2014:3110201450.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Legerskej a členov senátu JUDr. Natálie Čekanovej a JUDr. Ivice Čelkovej v právnej veci žalobcu: REDQUEST LIMITED so sídlom 5 Lloyds Avenue, 3rd floor, Londý
Právna veta: Nehnuteľnosť, ktorej vylúčenia z exekúcie sa žalobca domáha, zabezpečuje síce záväzok žalovaného, ktorého splnenia sa v exekučnom konaní žalovaný domáha, avšak zriadené záložné právo poskytuje žalovanému ako záložnému veriteľovi oprávnenie žiadať predaj zálohu iba za podmienok predpokladaných zákonnou úpravou. Ustanovenie § 61a EP, na ktorý sa odvoláva žalovaný je nevyhnutné vykladať v spojení s § 134 ods. 1 EP. Priamo z § 61a ods. 1 EP vyplýva, že exekúciou nemožno postihnúť majetok, ktorý exekúcii nepodlieha alebo je z exekúcie vylúčený. Takéto vylúčenie majetku z exekúcie upravuje § 1 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2Co/102/2019 7117225237 12. 03. 2020 JUDr. Zuzana Matyiová ECLI:SK:KSKE:2020:7117225237.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Matyiovej a sudkýň JUDr. Aleny Mikovej a JUDr. Anny Slovinskej v spore žalobcu M.. P. A., G.. XX.XX.XXXX, bytom T. XX, C., zastúpeného Advokátsk
Právna veta: Záložné právo nezaniká s každým ďalším prevodom vlastníctva k bytu, ale nový vlastník k predmetnému záložnému právu len pristupuje. Záložné právo je stále zapísané na predmetnom liste vlastníctva, a taktiež aj v každej kúpnej zmluve. Bankové inštitúcie majú vedomosť o existencii zákonného záložného práva v čase keď kupujúci alebo vlastníci podpisujú Zmluvu o zriadení záložného práva. Záložné právo zriadené v zmysle § 15 zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je zriadené v prospech a na ochranu ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ak by niektorý vlast ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 3Co/401/2018 7617214123 31. 10. 2019 Mgr. Angelika Sopoligová ECLI:SK:KSKE:2019:7617214123.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu predsedníčky senátu Mgr. Angeliky Sopoligovej a členiek senátu JUDr. Evy Feťkovej a Mgr. Zuzany Čisovskej v spore žalobcu: DPS financial consulting, s.r.o., so sídlom v T
Právna veta: Vychádzajúc z ust. § 100 ods.2 Obč. zák. sa záložné právo premlčuje. Nepremlčuje sa teda len zabezpečovaná pohľadávka, ale aj samotné záložné právo. Záložné právo sa ale nepremlčuje skôr, ako zabezpečená pohľadávka. Záložné právo sa premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe, ktorá v zmysle § 101 Obč. zák. začína plynúť odo dňa, keď sa mohlo vykonať po prvý raz, t.j. odo dňa, keď vzniklo právo na uspokojenie zabezpečenie pohľadávky zo zálohu. Záložné právo nie je premlčané, ak neuplynula premlčacia doba pri zabezpečenej pohľadávke; v takom prípade sa záložné právo premlčí až márnym upl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6Co/260/2017 7814200469 28. 08. 2018 JUDr. Viktória Midová ECLI:SK:KSKE:2018:7814200469.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viktórie Midovej a sudcov JUDr. Jozefa Maruščáka a JUDr. Andrey Galdunovej v spore žalobcov: 1. D. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom v E.R., W. X, 2. U. T., nar. X.X.XXXX
MENU