Nájdené rozsudky pre výraz: záložné právo k nehnuteľnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6814

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

958 dokumentov
233 dokumentov
15 dokumentov
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 51. Názorovú nejednotnosť a ako uviedol žalovaný chaos v nazeraní na pôvodný zámer zákonodarcu pri prijatí zákona č. 182/1993 Z. z. a ním sledovaný účel zápisu a vedenia zákonného záložného práva v katastri mala za cieľ odstrániť novela zákona č. 182/1993 Z. z. vykonaná zákonom č. 63/2019 Z. z. s účinnosťou od 01.04.2019. Z porovnania textu znenia ustanovenia § 15 Zákona o vlastníctve bytov s textom tohto ustanovenia po novele je zrejmé, že sa nejedná o právnu úpravu novú a odlišnú od pôvodnej právnej úpravy zákonného záložného práva, ale zákonom č. 63/2019 Z. z. došlo len k precizovaniu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 23S/143/2019 6019200392 27. 05. 2020 JUDr. Martin Ľupták, PhD. ECLI:SK:KSBB:2020:6019200392.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd správny, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Ľuptáka, PhD. (sudca spravodajca) a členov senátu JUDr. Drahomíry Mikulajovej a JUDr. Silvie Zdráhalovej Rúfusovej, v prá
Právna veta: Podľa § 151b ods. 1, 2, 3 Občianskeho zákonníka, záložné právo sa zriaďuje písomnou zmluvou, schválenou dohodou dedičov o vyporiadaní dedičstva, rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu, alebo zákonom. Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľnú vec sa nemusí uzatvoriť v písomnej forme, ak záložné právo vzniká odovzdaním veci podľa tohto zákona. Záložné právo k nehnuteľnostiam, bytom a nebytovým priestorom vzniká zápisom v katastri nehnuteľností, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Podľa § 28 z.č. 162/1995 Z.z. katastrálny zákon, práva k nehnuteľnostiam zo zmlúv uvedené v § 1 ods. 1 s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2Cob/112/2012 1111210380 28.09.2012 JUDr. Janka Kočišová ECLI:SK:KSKE:2012:1111210380.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Janky Kočišovej a členov senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a JUDr. Slávky Maruščákovej, v právnej veci žalobcu: P. Q. U..W., W. W. V. V. XX, J., H.: XX XXX XXX, zastúpe
Právna veta: Pokiaľ z príslušných ustanovení Exekučného poriadku nevyplýva, že súd môže v exekučnom konaní určiť splátky na úhradu vymáhanej pohľadávky alebo že súd môže konať vo veci exekučného záložného práva na nehnuteľnosť, nič nebráni tomu, aby súd takéto návrhy povinnej zamietol.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 2CoE/535/2012 6207206602 26.04.2013 JUDr. Jana Novotná ECLI:SK:KSBB:2013:6207206602.2 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v exekučnej veci oprávneného: Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, proti povinnému: E. B., nar. XX.XX.XXXX, bytom XXX XX G. J. XXX, vedenej pod sp. zn. EX 3114/07 súdnou exekúto
Právna veta: Podľa § 534 Občianskeho zákonníka, kto sa s dlžníkom dohodne, že splní jeho záväzok voči jeho veriteľovi, má voči dlžníkovi povinnosť poskytovať plnenie jeho veriteľovi. Veriteľovi z toho však priame právo nevznikne. Toto ustanovenie je systematicky zaradené do štvrtého oddielu Občianskeho zákonníka, ktorý upravuje zmenu v osobe veriteľa alebo dlžníka. Podľa teórie však táto dohoda nemá za následok zmenu v subjektoch záväzku, pretože tu nejde o prevzatie dlhu, ale len o prevzatie plnenia. Preto narozdiel od prevzatiu dlhu podľa § 531 ods.1 Občianskeho zákonníka nedochádza k zámene osoby dlžník ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Martin 10C/288/2012 5712206352 12.06.2013 JUDr. Mária Gazdačková ECLI:SK:OSMT:2013:5712206352.8 Rozhodnutie Okresný súd Martin samosudkyňou JUDr. Máriou Gazdačkovou v právnej veci žalobkyne D. Y., L.. X.X.XXXX, J. Ď. XXX, právne zastúpenej JUDr. Danielom Malíkom, advokátom so sídlom v Martine, Rázusova 4213/3 proti žalovanému C. N.D., L.. X.X.XXXX, J. C., T. XX, pr
Právna veta: Pokiaľ žalobcovia poukazovali na to, že žalovaný, voči ktorému je vedených niekoľko exekučných konaní, vrátane zaťaženia v pozemku v jeho vlastníctve exekučným záložným právom nie je oprávnený vykonať žiadne úkony vo vzťahu k žalobcom ako je napr. udeliť súhlas ako vlastníka pozemku s vlastníctvom stavby žalobcov, ako aj udelenie súhlasu prístupu k stavbe z miestnej komunikácie cez pozemok žalovaného a tieto úkony nie sú bežným úkonom v zmysle § 61c Exekučného poriadku (zákona č. 233/1995 Z. z.) a nie je oprávnený disponovať svojim majetkom, táto skutočnosť nezakladá danosť právneho záujmu na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/73/2020 6919204661 24. 02. 2021 JUDr. Jaroslav Gallo ECLI:SK:KSBB:2021:6919204661.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jaroslava Galla a členov senátu JUDr. Jaroslava Mikulaja a JUDr. Klaudie Koskovej, v spore žalobcov: 1/ V. R., nar. XX.XX.XXXX,bytom T. č. X, štátny ob
Právna veta: Súd dáva do pozornosti, že na rozdiel od zmluvného záložného práva je exekučné záložné právo k nehnuteľnosti exekučným prostriedkom, t.j. spôsobom exekúcie za účelom vymoženia pohľadávky oprávneného. Je preto viazané výlučne na existenciu exekučného konania. Preto pokiaľ dôjde k zastaveniu exekúcie, dochádza následne zo zákona aj k zániku exekučného záložného práva. Zastavením exekúcie zaniká právny základ pre existenciu exekučného záložného práva, ktorý je len spôsobom vykonania exekúcie a zabezpečením jej vykonania. Tomu zodpovedá aj ust. § 167 ods. 3 Exekučného poriadku, v zmysle ktorého j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Banská Bystrica 26Cbi/136/2008 6108225013 28.04.2009 Mgr. Zuzana Antalová ECLI:SK:OSBB:2009:6108225013.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Banská Bystrica, v konaní pred sudkyňou Mgr. Zuzanou Antalovou, v právnej veci navrhovateľa M. spol. s r.o., so sídlom M. H. XX,. B. B., IČO: XX. XXX. XXX,. zast. JUDr. M. J., advokátkou, so sídlom S. XX,. B. B.,
Právna veta: Pokiaľ na základe záložnej zmluvy bolo záložné právo vložené do katastra nehnuteľností, právna otázka, či záložná zmluva je alebo nie je platným právnym úkonom predstavuje iba vyriešenie predbežnej otázky vo vzťahu k posúdeniu, či na nehnuteľnostiach žalobcu (ako záložcu) viazne v prospech záložného veriteľa záložné právo. Aj keby záložná zmluva bola neplatným právnym úkonom, prípadné určenie jej neplatnosti nemôže viesť k odstráneniu právnej neistoty žalobcu alebo k zamedzeniu ohrozenia jeho práva. Určením neplatnosti záložnej zmluvy nemusí byť bez ďalšieho nepochybné, že vôbec nevzniklo zálo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 9Co/134/2020 1113215766 25. 02. 2021 JUDr. Magdaléna Floreková ECLI:SK:KSBA:2021:1113215766.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Magdalény Florekovej a členov senátu JUDr. Romana Huszára a JUDr. Zuzany Posluchovej v právnej veci žalobcov : 1. R. N., nar. XX. X. XXXX, bytom J. Č.. XX
Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že zásady rigidnosti, rýchlosti, formálnosti reštrukturalizačného konania zabezpečujú možnosť odvrátenia úpadku dlžníka s uspokojením pohľadávok veriteľov v čo najvyššom rozsahu. Účelom reštrukturalizácie nie je znížiť možnosť uspokojiť pohľadávky veriteľov na minimum a dostať dlžníka do konkurzu, čo by v zmysle úvah odporcov o možnosti uplatňovania neprihlásených pohľadávok do reštrukturalizácie následne po jej skončení viedlo, ale konkurzu predísť. Z uvedeného dôvodu zákonodarca stanovil prísny postup striktne lehotovaný, rovnako pre dlžníka, ako aj pre veriteľov, ab ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 5Co/27/2013 8711201936 27.12.2013 JUDr. Gabriela Világiová ECLI:SK:KSPO:2013:8711201936.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Világiovej a členov senátu JUDr. Zlaty Simkovej a JUDr. Jany Burešovej v právnej veci navrhovateľa EMOSTAV, s. r. o., Nové záhrady I č. 11, Bratislava, IČO:
Právna veta: Predbežným opatrením môže súd okrem iného uložiť účastníkovi, aby nenakladal s určitými vecami alebo právami, alebo aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal (§ 76 ods. 1 písm. e/, f/ O.s.p.). Faktom je, že predbežné opatrenie možno vydať pred začatím konania tak, ako to upravuje ust. § 74 O.s.p. alebo po začatí konania ako to predpokladá § 102 O.s.p.. Už z návrhu na vydanie predbežného opatrenia podávaného pred začatím konania, musí byť zrejmé, čoho sa mieni navrhovateľ v budúcom konaní domáhať, teda akú žalobu mieni podať. Len tak je možné posúdiť, či navrhované predbežné opatr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5Co/201/2014 3813225621 19.03.2014 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2014:3813225621.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa O. P., bytom M., ul. D. č. XX/X, zastúpený Aladár Hámorník, predseda Európskeho zväzu pokrokových novinárov, bytom Prievidza, ul. Šumperská č. 17/7 proti odporcovi 1. konsolidačná, s.r
Právna veta: Odvolací súd sa nestotožnil ani s poukázaním na ojedinelé rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4Obo 54/2007 prijatého v obchodnoprávnej veci dňa 17.06.2008, a to z dôvodov opísaných vyššie. Spotrebiteľ si totiž vo všeobecnosti musí byť vedomý toho, že svoje zmluvné povinnosti pri platnom dojednaní musí plniť a v prípade porušenia týchto zmluvných povinností mu nastúpi navyše aj sankcia v podobe úrokov z omeškania. Vychádzajúc z vyššie uvedeného odvolací súd prijal záver, že žalobcovi vznikol nárok aj na platenie úroku po vyhlásení mimoriadnej splatnosti úveru až do ú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 12Co/246/2019 4117210572 14. 01. 2020 JUDr. Soňa Zmeková ECLI:SK:KSNR:2020:4117210572.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Zmekovej a sudkýň JUDr. Renáty Pátrovičovej a JUDr. Denisy Šaligovej v spore žalobcu: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 9
MENU