Nájdené rozsudky pre výraz: záložný veriteľ

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8386

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1495 dokumentov
237 dokumentov
4 dokumenty
28 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 23. Je nevyhnutné poznamenať, že skutočným záujmom záložcu pri výkone záložného práva bez ohľadu na spôsob jeho výkonu, je previesť vlastnícke právo zo záložcu na tretiu osobu s cieľom čo najvyššieho zisku. Práve v dôsledku uvedeného záujmu záložcu bola v zákone v ustanovení § 151m ods. 8 Občianskeho zákonníka upravená povinnosť záložného veriteľa, konajúceho v mene záložcu, konať s odbornou starostlivosťou pri priamom predaji tak, aby sa záloh predal za cenu, za ktorú sa predáva porovnateľný predmet, na ktorom je zriadené záložné právo, za porovnateľných podmienok, v čase a mieste preda ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 1CoKR/8/2019 8118203079 14. 05. 2020 JUDr. Milan Majerník ECLI:SK:KSPO:2020:8118203079.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Majerníka a členov senátu JUDr. Viery Zoľákovej a JUDr. Andreja Radomského v spore žalobcu: FAVIDE, s.r.o., so sídlom Námestie slobody 54, 083 01 Sabinov, IČO: 47
Právna veta: V zmysle § 555 Občianskeho zákonníka možno zábezpeku splniť najmä zriadením záložného práva. Záložné právo k hnuteľnej veci môže vzniknúť jej odovzdaní záložnému veriteľovi (§ 151e ods. 5 Občianskeho zákonníka). Takýmto odovzdaním zálohy záložnému veriteľovi vzniká ručný záloh. V jeho prípade sa nevyžaduje zápis do Registra záložných práv. V prípade, že záložný dlžník nesplní svoj záväzok riadne a včas, je záložný veriteľ oprávnený sám sa uspokojiť zo zálohu v súlade s § 151j ods. 2 Občianskeho zákonníka. Výkon záložného práva priamo záložným veriteľom sa uskutočňuje predajom (speňažením) zálo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 9Co/53/2012 8511200693 28.05.2013 JUDr. Milan Šebeň ECLI:SK:KSPO:2013:8511200693.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Šebeňa a sudcov JUDr. Ireny Dobňákovej a JUDr. Milana Majerníka v právnej veci žalobcu: MUDr. Y. G., nar. XX.X.XXXX, bytom N., ul. J. Z. XXX/XX, štátny občan SR, právne zastúpe
Právna veta: Záložné právo je prostriedkom zabezpečenia záväzkov, ktorý nepochybne významne ovplyvňuje budúce uspokojenie pohľadávky veriteľa. Slovenský právny poriadok rieši hroziaci stret existujúceho záložného práva na majetku a prebiehajúceho exekučného konania voči záložcovi v základnej rovine, hneď v dvoch právnych predpisoch totožne a to konkrétne v ust. § 151h ods. 6 OZ a § 61a ods. 2 Exekučného poriadku, kedy exekučné konanie na záloh možno viesť iba vtedy, ak oprávneným je záložný veriteľ alebo, ak záložný veriteľ s exekúciou súhlasí. V teórii, ani v aplikačnej praxi nie je úplne a jednoznačne uz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5Co/305/2013 3713204758 13.08.2014 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2014:3713204758.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zajacovej a sudcov JUDr. Márie Vrtochovej a JUDr. Emílie Zimkovej v právnej veci navrhovateľa Sberbank Slovensko, a.s. Vysoká 9, Bratislava, IČO: 17 321 123, pr
Právna veta: Dražbou je verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konaného na základe návrhu navrhovateľa dražby, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk, a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby; alebo verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie (§ 2 písm. a/ ZoDD). Ak boli porušené ustanovenia ZoDD, môže osoba, ktorá tvr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 7Co/801/2014 5312207380 14.01.2015 Mgr. František Dulačka ECLI:SK:KSZA:2015:5312207380.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd Žilina, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Františka Dulačku a členov senátu Mgr. Kataríny Beniačovej a JUDr. Erika Vargu, v právnej veci navrhovateľa: E. R., nar. XX.XX.XXXX, bytom O., X. R. XX/X,
Právna veta: Z ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. vyplýva, že dobrovoľná dražba je originálnym spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva, v ktorom prípade dražbou dochádza k prechodu vlastníckeho práva, pretože udelením príklepu a uhradením ceny, dosiahnutej vydražením, sa vydražiteľ stáva vlastníkom predmetu dražby za predpokladu, že sú splnené podmienky ustanovené zákonom o dobrovoľných dražbách. V zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 zákona o dobrovoľných dražbách v prípade, ak dražba nebola uskutočnená v súlade s týmto zákonom, môže ju súd na návrh osoby, práva ktorej boli týmto dotknuté, vyhlásiť neplatnou. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19Co/62/2012 3110209871 04.09.2014 JUDr. Viera Škultétyová ECLI:SK:KSTN:2014:3110209871.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Škultétyovej a sudkýň JUDr. Beáty Čupkovej a JUDr. Aleny Záhumenskej v právnej veci navrhovateľky Z., zastúpenej Q. proti odporcom 1) R., 2) A., 3) T., zastú
Právna veta: 10. Podľa § 151 písm. a/ Občianskeho zákonníka záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva, ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená. 11. Z uvedeného vyplýva, že zo záložného práva vznikajú práva a povinnosti záložnému veriteľovi, t.j. tomu, kto má pohľadávku zabezpečenú záložným právom a kto má právo na uspokojenie pohľadávky z predmetu záložného práva, ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená a záložnému dlžníkovi, t.j. osobe, ktorá je vlastník ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/329/2017 3816211280 13. 09. 2018 JUDr. Iveta Anderlová ECLI:SK:KSTN:2018:3816211280.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivety Anderlovej a sudkýň JUDr. Oľgy Lichnerovej a JUDr. Alice Beňovej v spore žalobcu T. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom N., F. nad N. XXX, zastúpeného P. kanceláriou
Právna veta: 29. Súd vec právne posúdil podľa ustanovenia § 151m Občianskeho zákonníka, § 151o ods. 3 Občianskeho zákonníka, § 134 ods. 1, 3 Občianskeho zákonníka a dospel k nasledovným záverom. 30. Žalobcovia podanou žalobou žiadali, aby súd určil, že nadobudli vecné bremeno (primárny petit) vydržaním a pre prípad, že neboli splnené podmienky pre jeho určenie teda, ak tento prvý (primárny) petit bude zamietnutý súčasne žiadali, aby bolo rozhodnuté o druhom alternatívnom petite a súd vecné bremeno zriadil. 31. Pokiaľ ide o primárny petit tak vydržanie je osobitný spôsob nadobudnutia vlastníctva a pla ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 8Co/73/2018 8116200185 17. 08. 2018 JUDr. Martin Fiľakovský ECLI:SK:KSPO:2018:8116200185.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Fiľakovského a sudcov JUDr. Branislava Brezu a JUDr. Anny Kovaľovej v spore žalobcov 1. R. W., nar. XX.X.XXXX, 2. S. W., nar. XX.X.XXXX, obaja bytom W. F. XX, W
Kľúčové slová: dobromyseľnosť držbyzáložné právozáložná zmluva
Právna veta: Žalobca nekonal pri uzatváraní predmetnej zmluvy a prijatí zálohu dobromyseľne, nakoľko pri zachovaní minimálnej odbornej starostlivosti mu muselo byť už pri uzatváraní predmetnej záložnej zmluvy bez akýchkoľvek pochybností zrejmé, že žalovaný v I. rade nie je vlastníkom zakladaných nehnuteľností - pozemkov. Na tomto závere odvolacieho súdu nič nemení ani skutočnosť tvrdená žalobcom o presvedčení samotného žalovaného v I. rade o svojom vlastníckom práve. Skutočnosť, že štatutárny zástupca žalovaného v I. rade mal za to, že je vlastníkom predmetných nehnuteľností nemá vplyv na prípadnú d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Cob/5/2016 1213241377 29. 11. 2016 JUDr. Ľubica Břoušková ECLI:SK:KSBA:2016:1213241377.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubici Břouškovej a sudkýň JUDr. Oľgy Bahníkovej a JUDr. Ľubici Kriškovej v právnej veci žalobcu: SBK INVEST, a.s., Nobelova 9, Bratislava, IČO: 35 764 066, z
Právna veta: Navrhovateľ podal svoj návrh voči nesprávnemu pasívne nelegitimovanému subjektu, dražobníkovi s tým, že tento má povinnosť realizovať určitý „rozvrh výťažku dražby“ obdobne ako exekútor v rámci exekučného konania, pričom však ide o diametrálne odlišný právny proces. Poukázal na Občiansky zákonník, najmä na ust. § 151ma, tieto ustanovenia riešia vzájomné vzťahy záložných veriteľov v rôznom poradí priority záložných práv, ich vzájomné práva, povinnosti, prípadne kolíziu záložných práv a upravuje predmetné vzťahy iba medzi jednotlivými záložnými veriteľmi, pričom nezakladá povinnosť na plnenie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Co/204/2013 1112218476 27.06.2013 JUDr. Darina Kuchtová ECLI:SK:KSBA:2013:1112218476.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: Okresné stavebné bytové družstvo Prievidza, so sídlom Ul. stavbárov č. 697101, Prievidza, IČO: 00173801, zast. JUDr. Edita Balážiková, advokátka so sídlom Jesenského 231/05, 958 01 Patrizánske proti odpor
Právna veta: Záložný veriteľ má právo na náhradu nevyhnutných a účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom záložného práva. Toto právo si môže uplatniť v rámci výkonu záložného práva, v ktorom si uplatňuje uspokojenie svojej pohľadávky. Pod pojmom „nevyhnutné a účelne vynaložené náklady“ má zákon na mysli všetky výdavky, ktoré bolo potrebné vynaložiť, aby výkon záložného práva mohol byť úspešný. Výšku týchto nákladov zákon limituje, aby nemohlo dôjsť k uplatneniu nákladov, ktoré priamo nesúvisia s výkonom záložného práva. Tento limit je daný nevyhnutnosťou týchto nákladov (t. j. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 12Co/313/2018 6117202730 10. 10. 2019 JUDr. Peter Kvietok ECLI:SK:KSBB:2019:6117202730.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Kvietka a sudcov Mgr. Janky Benkovičovej a Mgr. Martina Štubniaka, v spore žalobcu T. Y., narodeného XX. XX. XXXX, s trvalým pobytom Y. XX, X. X.
MENU