Nájdené rozsudky pre výraz: zámena účastníkov konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 664

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

146 dokumentov
170 dokumentov
7 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa ust. § 92 ods. 4 OSP za súhlasu účastníkov môže súd pripustiť, aby navrhovateľ alebo odporca z konania vystúpil a aby na jeho miesto vstúpil niekto iný. Ak má byť takto zamenený navrhovateľ, treba, aby s tým súhlasil i ten, kto má na jeho miesto vstúpiť. Zámena účastníkov je teda v zásade možná a to ako na strane navrhovateľa tak aj na strane odporcu. Podľa ust. § 216 ods. 1 OSP ustanovenia § 92 ods. 1 až 4, § 97 a § 98 pre odvolacie konanie neplatia. Je totiž vylúčené použitie týchto ustanovení v odvolacom konaní. V odvolacom konaní je vylúčené pripustenie účastníka do konania, zámena ú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/16/2014 6612206378 18.02.2014 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2014:6612206378.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ferdinanda Zimmermanna a sudcov JUDr. Márie Rišiaňovej a JUDr. Danice Kočičkovej v právnej veci navrhovateľa: C.. P. F., nar. XX. X
Právna veta: Podľa § 524 ods. 1 Občianskeho zákonníka veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť písomnou zmluvou inému. Podľa § 524 ods. 2 Občianskeho zákonníka s postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že nevyhnutným predpokladom postúpenia pohľadávky je, že musí ísť vždy o pohľadávku určitú a existujúcu. S postúpenou pohľadávkou prechádza z postupcu na postupníka aj príslušenstvo postupovanej pohľadávky - úroky z omeškania, trovy konania. Príslušenstvom pohľadávky však nie je zmluvná pokuta. Postúp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Cob/145/2014 7207227221 27.03.2015 JUDr. Zdenka Kohútová ECLI:SK:KSKE:2015:7207227221.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu Q.. D. K. a členov senátu V.. V. S. a Q.. T. T. v právnej veci žalobcu: Q. R. - R., S. XX, W., IČO: XX XXX XXX, zastúpeného P. spoločnosťou Q.. W. S. s.r.o., S. XX K., J.
Právna veta: Platný zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje vstup iných účastníkov do konania. Z ustanovenia § 25 ods. 1 vyplýva, že ak počas konkurzného konania dôjde k prevodu alebo prechodu pohľadávky, ktorá veriteľovi zakladá postavenie účastníka konkurzného konania, súd rozhodne na návrh nadobúdateľa pohľadávky o jeho vstupe do konkurzného konania, ak je v návrhu nadobudnutie pohľadávky preukázané. Inak návrh na vstup do konkurzného konania zamietne. Podľa § 25 ods. 2 návrh na vstup do konkurzného konania musí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 13Cbi/3/2010 7010210220 25.10.2011 JUDr. Roman Rizman ECLI:SK:KSKE:2011:7010210220.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY V. súd v V. samosudcom R.. C. C. v právnej veci žalobcu: C. K. N. so sídlom X. L., V., L.. U. zapísaná v registri spoločnosti L.. U. a J., reg. č. XXXXX K. XXXX, právne zastúpeným R.. M. V., XX. novembra XXXX/X, Q. proti žalovanému: X/ K.
Právna veta: Pri stanovení výšky poistného uvedený zákon vychádza z vymeriavacieho základu zamestnávateľa dosiahnutého v rozhodujúcom období, ktorým je kalendárny mesiac, za ktorý platí poistné. Zamestnávateľ platí poistné buď na základe ním podaného mesačného výkazu poistného, alebo na základe predpísania poistného Sociálnou poisťovňou. Úpadcovi ako zamestnávateľovi teda síce vzniká povinnosť platiť poistné vznikom poistenia, ale jeho výška mu je známa až na základe vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období, pričom poistné sa platí za kalendárny mesiac pozadu. Povinnosť zamestnávateľa plat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 38Cbi/84/2010 3110227185 26.02.2014 JUDr. Alena Bieliková ECLI:SK:OSTN:2014:3110227185.9 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín samosudkyňou JUDr. Alenou Bielikovou v právnej veci žalobcu Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska ul. č. 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005 proti žalovanému JUDr. Jozefovi Sediakovi, Hviezdoslavova
Právna veta: Navrhovateľ sa svojim návrhom domáhal určenia neplatnosti hlasovania proti odporcovi, ktorý je právnickou osobou, ktorá spravuje spoločné časti, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo a priľahlý pozemok vrátane ich údržby a obnovy a zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome (§ 7 ods. 1 zák. č. 182/1993 Z.z.). Spoločenstvo môže vykonávať len činnosti vymedzené zákonom (napr. hospodári s úhradami, s fondom prevádzky, údržby a opráv, s majetkom získaným svojou činnosťou; uzatvára zmluvy v rozsahu svojej činnosti; rozhoduje o rozúčtov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava V 39C/356/2011 1511215162 29.06.2012 JUDr. Daniela Bergerová ECLI:SK:OSBA5:2012:1511215162.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 29 Okresný súd Bratislava V, sudkyňou JUDr. Danielou Bergerovou, v právnej veci navrhovateľa: R. G., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Z. XXXX/XX, XXX XX Z., proti odporcovi: M. spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestoro
Právna veta: Dôkazným bremenom sa rozumie predovšetkým procesná zodpovednosť účastníka konania za to, že za konania neboli preukázané jeho tvrdenia a že z tohto dôvodu muselo byť rozhodnuté o veci samej v jeho neprospech. Zmyslom dôkazného bremena je umožniť súdu rozhodnúť o veci samej aj v takých prípadoch, kedy určitá skutočnosť, významná podľa hmotného práva pre rozhodnutie o veci nemohla byť pre nečinnosť účastníka, v dôsledku nesplnenia povinnosti uloženej mu § 120 ods.1 O.s.p., preukázaná. Záver o tom, že účastník neuniesol dôkazné bremeno je možné urobiť vtedy, ak vyhodnotenie dôkazov, ktoré boli v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/382/2014 6113229232 18.12.2014 JUDr. Drahomíra Dibdiaková ECLI:SK:KSBB:2014:6113229232.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej, členiek senátu JUDr. Evy Kmeťovej a JUDr. Márie Jamriškovej, PhD. v právnej veci navrhovateľa G2M, s.r
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 9Co/307/2011 1506202917 29.09.2011 JUDr. Roman Huszár ECLI:SK:KSBA:2011:1506202917.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: Mestská časť Bratislava - Petržalka so sídlom Kutlíkova 17, IČO: 00 606 201 proti odporcom: 1/ J. Ú., L.. X.X.XXXX, naposledy trvale bytom J. XX, J., 2/ L. Ú., L.. XX.X.XXXX, trvale bytom Š.G. XX, J., t.č. o
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Nitra 27Cb/316/1997 4197899573 28.12.2011 Mgr. Božena Csibrányiová ECLI:SK:OSNR:2011:4197899573.1 Uznesenie Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s. v skratke SLSP, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, proti odporcovi: DINGA, spol. s r.o., Novozámocká 47a, Nitra, IČO: 31 414 613, o bezplatné odstránenie vád diela na sta
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 8C/204/2010 1110243503 29.03.2012 JUDr. Otília Doláková ECLI:SK:OSBA1:2012:1110243503.4 Uznesenie Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: C.. L. Š., bytom F. XXX/XX, XXX XX V., zast. BAJO LEGAL, s.r.o., so sídlom Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO: 36 860 581, proti odporcom: 1. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídl
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 26C/182/2009 1109222595 07.05.2012 JUDr. Zuzana Doricová ECLI:SK:OSBA1:2012:1109222595.6 Uznesenie Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci navrhovateľa R.. T. R., bytom H. XX, XXX XX F. proti odporcovi v 1. rade: F. v zastúpení Advokátska kancelária Majeriková, Koštial, Turčan & Partners s.r.o., Beňadická 8, 851 06 Bratislava, v 2. rade Y.
MENU