SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1183255
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64671
USSR: 35887
NSČR: 124523
NSSČR: 67392
USČR: 80143
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425443
Krajské súdy (ČR): 43750
Posledná aktualizácia
05.07.2020 05:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zámena účastníkov konania


Približný počet výsledkov: 658 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zámena účastníkov konania
  • zamena nájdené 7430 krát v 2593 dokumentoch
  • ucastnik nájdené 2088600 krát v 325882 dokumentoch
  • konanie nájdené 6987078 krát v 409554 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 142 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 157 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 7 dokumentov


Právna veta: Podľa ust. § 92 ods. 4 OSP za súhlasu účastníkov môže súd pripustiť, aby navrhovateľ alebo odporca z konania vystúpil a aby na jeho miesto vstúpil niekto iný. Ak má byť takto zamenený navrhovateľ, treba, aby s tým súhlasil i ten, kto má na jeho miesto vstúpiť. Zámena účastníkov je teda v zásade možná a to ako na strane navrhovateľa tak aj na strane odporcu. Podľa ust. § 216 ods. 1 OSP ustanovenia § 92 ods. 1 až 4, § 97 a § 98 pre odvolacie konanie neplatia. Je totiž vylúčené použitie týchto ustanovení v odvolacom konaní. V odvolacom konaní je vylúčené pripustenie účastníka do konania, zámena ú ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/16/2014 6612206378 18.02.2014 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2014:6612206378.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ferdinanda Zimmermanna a sudcov JUDr. Márie Rišiaňovej a JUDr. Danice Kočičkovej v právnej veci navrhovateľa: C.. P. F., nar. XX. XX. XXXX, .
Právna veta: Navrhovateľ sa svojim návrhom domáhal určenia neplatnosti hlasovania proti odporcovi, ktorý je právnickou osobou, ktorá spravuje spoločné časti, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo a priľahlý pozemok vrátane ich údržby a obnovy a zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome (§ 7 ods. 1 zák. č. 182/1993 Z.z.). Spoločenstvo môže vykonávať len činnosti vymedzené zákonom (napr. hospodári s úhradami, s fondom prevádzky, údržby a opráv, s majetkom získaným svojou činnosťou; uzatvára zmluvy v rozsahu svojej činnosti; rozhoduje o rozúčtov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... (to zhromaždenie nie je), ale voči vlastníkom, ktorí tvoria zhromaždenie a sú uvedení v prezenčnej listine, priloženej k zápisnici.“ O zámenu účastníkov konania na strane odporcu nepožiadal a tvrdil, že súd ho dostal výzvou zo dňa 13.09.2011 do omylu a preto .
Kľúčové slová: dôkazné bremeno, neunesenie dôkazného bremena, nákupné poukážky

Právna veta: Dôkazným bremenom sa rozumie predovšetkým procesná zodpovednosť účastníka konania za to, že za konania neboli preukázané jeho tvrdenia a že z tohto dôvodu muselo byť rozhodnuté o veci samej v jeho neprospech. Zmyslom dôkazného bremena je umožniť súdu rozhodnúť o veci samej aj v takých prípadoch, kedy určitá skutočnosť, významná podľa hmotného práva pre rozhodnutie o veci nemohla byť pre nečinnosť účastníka, v dôsledku nesplnenia povinnosti uloženej mu § 120 ods.1 O.s.p., preukázaná. Záver o tom, že účastník neuniesol dôkazné bremeno je možné urobiť vtedy, ak vyhodnotenie dôkazov, ktoré boli v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... postúpení pohľadávok, predmetom ktorej je aj postúpenie pohľadávky, o ktorej sa vedie súdne konanie. Navrhol preto, aby okresný súd pripustil zámenu účastníkov konania na strane navrhovateľa a aby do konania vstúpila spoločnosť G2M s.r.o. Súčasťou návrhu na postup podľa § 92 .
Právna veta: Podľa § 524 ods. 1 Občianskeho zákonníka veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť písomnou zmluvou inému. Podľa § 524 ods. 2 Občianskeho zákonníka s postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že nevyhnutným predpokladom postúpenia pohľadávky je, že musí ísť vždy o pohľadávku určitú a existujúcu. S postúpenou pohľadávkou prechádza z postupcu na postupníka aj príslušenstvo postupovanej pohľadávky - úroky z omeškania, trovy konania. Príslušenstvom pohľadávky však nie je zmluvná pokuta. Postúp ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spoločnosť SL W. a.s. A.. Písomným podaním doručeným súdu prvého stupňa dňa X.XX.XXXX žalobca navrhol ďalšiu zámenu účastníkov konania na strane žalobcu na základe zmluvy o postúpení predmetných pohľadávok uzatvorenej dňa X.X.XXXX s obchodnou spoločnosťou W. ... ,XX Sk) za neuhradenú kúpnu cenu za dodaný tovar - lieky a zdravotnícky materiál. Na základe návrhu žalobcu na zámenu účastníkov konania na strane žalobcu z dôvodu postúpenia pohľadávky žalobcu na spoločnosť SL W. a.s., zmluvu o postúpení pohľadávok zo .
Právna veta: Platný zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje vstup iných účastníkov do konania. Z ustanovenia § 25 ods. 1 vyplýva, že ak počas konkurzného konania dôjde k prevodu alebo prechodu pohľadávky, ktorá veriteľovi zakladá postavenie účastníka konkurzného konania, súd rozhodne na návrh nadobúdateľa pohľadávky o jeho vstupe do konkurzného konania, ak je v návrhu nadobudnutie pohľadávky preukázané. Inak návrh na vstup do konkurzného konania zamietne. Podľa § 25 ods. 2 návrh na vstup do konkurzného konania musí ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... XXXX, vo veci vedenom Krajským súdom v Košiciach č.k. XKXX/XX-XXX o zámene účastníkov konania, zaujal právny názor, podľa ktorého zámenu účastníkov konania súd môže povoliť len na základe relevantných dokladov o existencii postupníka. Ani splnomocnenie dané ... , vo veci vedenom Krajským súdom v Košiciach č.k. XKXX/XX-XXX o zámene účastníkov konania, zaujal právny názor, podľa ktorého zámenu účastníkov konania súd môže povoliť len na základe relevantných dokladov o existencii postupníka. Ani splnomocnenie dané .
Právna veta: Pri stanovení výšky poistného uvedený zákon vychádza z vymeriavacieho základu zamestnávateľa dosiahnutého v rozhodujúcom období, ktorým je kalendárny mesiac, za ktorý platí poistné. Zamestnávateľ platí poistné buď na základe ním podaného mesačného výkazu poistného, alebo na základe predpísania poistného Sociálnou poisťovňou. Úpadcovi ako zamestnávateľovi teda síce vzniká povinnosť platiť poistné vznikom poistenia, ale jeho výška mu je známa až na základe vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období, pričom poistné sa platí za kalendárny mesiac pozadu. Povinnosť zamestnávateľa plat ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... /2010-51 zo dňa 19.07.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 17.08.2011, Okresný súd Trenčín pripustil na strane žalobcu zámenu účastníkov konania tak, aby do konania na miesto Sociálnej poisťovne ako žalobca vstúpila Slovenská konsolidačná, a.s.. V doplnení žaloby zo dňa ... poistného a príspevkov za 11/2009 zo dňa 09.12.2009, saldokontom odvádzateľa zo dňa 19.10.2010, návrhom na zámenu účastníka konania zo dňa 16.02.2011, zmluvou o postúpení pohľadávok č. BA-71090/2010 zo dňa 11.10.2010, oznámením o .
... §§ 14,15,16 vyhlášky číslo 655/2004 Z.z.. Súd nepriznal žalobcovi odmenu za úkon pokus o zmier a zámená účastníkov konania, pretože tento nárok nie je možné považovať za právny rozbor veci. Poučenie: Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 .
... osoby navrhovateľom označeného odporcu, získal súd dôvodnú pochybnosť o pasívne legitimovanom účastníkovi, s ktorým má ( bez rizika zámeny účastníka konania s menovcom odporcu ) konať a preto navrhovateľa dňa 13.08.2013 vyzval, aby svoj návrh na začatie ... osoby navrhovateľom označeného odporcu, získal súd dôvodnú pochybnosť o pasívne legitimovanom účastníkovi, s ktorým má ( bez rizika zámeny účastníka konania s menovcom odporcu ) konať a preto navrhovateľa dňa 13.08.2013 vyzval, aby svoj návrh na začatie .
... súd prvého stupňa správne právne posúdil nedostatok právomoci súdov Slovenskej republiky konať v predmetnej veci po pripustení zámeny účastníka konania na strane odporcu, keď sa odporcom stala právnická osoba so sídlom v Českej republike. Súd prvého stupňa ... súd prvého stupňa správne právne posúdil nedostatok právomoci súdov Slovenskej republiky konať v predmetnej veci po pripustení zámeny účastníka konania na strane odporcu, keď sa odporcom stala právnická osoba so sídlom v Českej republike. Súd prvého .
... osoby navrhovateľom označeného odporcu, získal súd dôvodnú pochybnosť o pasívne legitimovanom účastníkovi, s ktorým má ( bez rizika zámeny účastníka konania s menovcom odporcu ) konať a preto navrhovateľa dňa 13.08.2013 vyzval, aby svoj návrh na začatie ... osoby navrhovateľom označeného odporcu, získal súd dôvodnú pochybnosť o pasívne legitimovanom účastníkovi, s ktorým má ( bez rizika zámeny účastníka konania s menovcom odporcu ) konať a preto navrhovateľa dňa 13.08.2013 vyzval, aby svoj návrh na začatie .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.