SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1184477
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64678
USSR: 35887
NSČR: 124596
NSSČR: 67392
USČR: 80143
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425465
Krajské súdy (ČR): 43750
Posledná aktualizácia
07.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zamietnutie návrhu


Približný počet výsledkov: 3093 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zamietnutie návrhu
  • zamietnutie nájdené 15310 krát v 10808 dokumentoch
  • navrh nájdené 2841172 krát v 392821 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 514 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 330 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 133 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 3 dokumenty


Právna veta: Podľa § 250v ods. 4 veta posledná O.s.p. súd návrh zamietne, ak nie je dôvodný alebo nie je prípustný. Podmienky prípustnosti návrhu sú: 1.Podmienka subsidiarity návrhu na ochranu pred nezákonným zásahom: Nutnosť vyčerpania prostriedkov, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis. 2.Podmienka včasnosti návrhu: Návrh musí byť podaný do 30 dní odo dňa, keď sa osoba dotknutá zásahom o ňom dozvedela, najneskôr v lehote 1 roka odo dňa, keď k nemu došlo. 3.Neprípustnosť určovacieho žalobného petitu: Navrhovateľ sa nesmie domáhať len vyslovenia, že zásah bol alebo je nezákonný- petit musí znieť ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/50/2011 5011200457 05.12.2012 JUDr. Veronika Poláčková ECLI:SK:KSZA:2012:5011200457.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a členov senátu JUDr. Eriky Šobichovej a Juraja Krupu, v právnej veci navrhovateľa: V. T., bytom Ul. K. M. XX, XXX XX W., práv. zast. JUDr. Katarínou .
Právna veta: Leasing je označovaný za leasing finančný práve preto, že za záväzky prenajímateľa obmedzujú na finančné služby (zabezpečenie veci, predanie do užívania a jej predaj na konci leasingového vzťahu). V ďalšom nemožno aplikovať na finančný leasing ani zmluvný typ podľa ust. § 489 Obchodného zákonníka o zmluve o kúpe prenajatej veci, nakoľko v zmysle uvedeného ust. § 489 Obchodného zákonníka sa pre vznik zmluvy o kúpe prenajatej veci vyžaduje existencia nájomného vzťahu. Zmluva o kúpe prenajatej veci ako samostatná zmluva bez existencie predchádzajúcej zmluvy vytvárajúcej nájomný vzťah prakticky ne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... apríl 2009, avšak nesprávne, viď vyššie) od 01.10.2009 do zaplatenia, súd návrh v tejto časti s poukazom na zamietnutie návrhu v časti o zaplatenie samotnej istiny 802,19 eur zamietol. Pokiaľ ide o uplatnený nárok na zaplatenie úrokov z omeškania ... apríl 2009, avšak nesprávne, viď vyššie) od 01.10.2009 do zaplatenia, súd návrh v tejto časti s poukazom na zamietnutie návrhu v časti o zaplatenie samotnej istiny 802,19 eur zamietol. Pokiaľ ide o uplatnený nárok na zaplatenie úrokov z omeškania .
Právna veta: Inštitút výhrady vlastníctva plní zabezpečovaciu funkciu pre zaplatenie kúpnej ceny za hnuteľnú vec. Ustanovenie § 601 Občianskeho zákonníka umožňuje, aby sa zmluvné strany dohodli, že kupujúci sa stane vlastníkom veci až po zaplatení kúpnej ceny. Pri nesplnení záväzku zaplatiť kúpnu cenu má predávajúci všetky prostriedky ochrany patriace vlastníkovi veci. Podstata predaja tovaru s výhradou vlastníckeho práva je v tom, že tovar zostáva až do zaplatenia celej kúpnej ceny vo vlastníctve predávajúceho a kupujúcemu je len zverený do užívania na dohodnutý účel. Z povahy tohto záväzku vyplýva, že pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pokuta je podľa názoru súdu obchádzaním úrokov z omeškania, ktoré lepšie vystihujú sankcionovanie spotrebiteľa za jeho pridlhé omeškanie. Dôvodom pre zamietnutie návrhu navrhovateľa bolo i to, že právo na zaplatenie zmluvnej pokuty navrhovateľ neuplatnil v súlade s § 3 ods. 1 Občianskeho .
Právna veta: Územný plán zóny je takým územno-plánovacím dokumentom, ktorý určí presne ktoré pozemky v danej lokalite sú určené na aký druh výstavby alebo nevýstavby. V danom prípade pre územie nie je spracovaný a schválený územný plán zóny, ktorý by riešil konkrétne umiestnenie stavieb na pozemkoch vrátane ich prístupov...Podľa § 4 vykonávacej vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, (1) pri umiestňovaní stavby a jej začleňov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... skutkové zistenia v prvostupňovom konaní, ktoré boli jeho podkladom a z ktorých bol vyvodený záver, že neboli splnené podmienky na zamietnutie návrhu na umiestnenie stavby podľa citovaného § 37 ods. 4 stavebného zákona a naopak, že umiestnenie stavby v zmysle § 37 .
Právna veta: Je nesporné, že právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa ust. § 13 ods. 2 a 3 OZ a nároky na náhradu škody za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia v zmysle § 44 OZ sú samostatné právne prostriedky ochrany fyzickej osoby. Občiansky zákonník v ust. § 420 ods. 1, 2 a § 444 OZ upravuje podmienky pre priznanie a odškodnenie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia. Na druhej strane v ust. § 13 a nasl. OZ sú vymedzené zákonné podmienky na priznanie práva na náhradu nemajetkovej ujmy, či už vo forme morálneho zadosťučinenia alebo vo forme finančného zadosťučinenia. Podľa ustál ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ods. 1 OSP a vrátenia veci súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. V rámci zmeny rozsudku žiadal odvolací súd o zamietnutie návrhu navrhovateľov v celom rozsahu a priznanie trov konania jemu ako odporcovi. Svoje odvolanie postavil na základných štyroch bodoch, v rámci .
Právna veta: Podľa § 222 ods. 1 až 5 zákona obnovu nedávkového konania povolí na návrh účastníka konania alebo nariadi organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá vo veci rozhodla v poslednom stupni. V návrhu na obnovu nedávkového konania treba uviesť dôvody obnovy konania a skutočnosti svedčiace o tom, že návrh je podaný včas. Návrh sa podáva na organizačnej zložke Sociálnej poisťovne uvedenej v odseku 1 v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa účastník konania dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia; v rovnakej lehote môže organizačná zložka Sociálnej poisťovn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konania tak ako to upravuje § 221 ods. 1, 2 zákona, vydali rozhodnutia vo veci samej. Obidva správne orgány odôvodnili zamietnutie návrhu a nepovolenie obnovy konania tým, že ... „dôkazy, ktoré účastníčka konania doložila k návrhu na obnovu konania, nespôsobujú nezákonnosť napadnutého rozhodnutia .
Právna veta: Ustanovenie § 25 v odseku 3 Zákona o rodine umožňuje obmedziť styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo ho zakázať, a to za predpodkladu, že to je potrebné v záujme maloletého dieťaťa. Naplnenie tohto zákonného predpokladu pre obmedzenie alebo zákaz styku vykladá súdna prax tak, že je v záujme maloletého dieťaťa, aby vyrastalo v pokojnom prostredí bez stresov, rozširovalo svoje kontakty s osobami, ku ktorým má kladný vzťah, ktoré svojím spôsobom sú vhodným životným príkladom pre dieťa, pričom stretávanie má byť pozitívnym podnetom pre jeho ďalší vývoj. Posúdenie, či obmedzenie alebo zákaz styku ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Proti rozsudku okresného súdu podal v zákonnej lehote prostredníctvom svojej právnej zástupkyne odvolanie otec maloletej, ktorý navrhol jeho zmenu a zamietnutie návrhu o zákaz styku otca s maloletou, prípadne zrušenie veci a vrátenie okresnému súdu na ďalšie konanie. V odvolaní zdôraznil, že .
Právna veta: Odvolací súd považuje za potrebné poukázať na postavenie ma-jiteľa účtu v peňažnom ústave pri nariadení výkonu rozhodnutia prikázaním pohľadávky z tohto účtu. Za majiteľa bežného účtu alebo vkladového účtu je treba z pohľadu obchodného zákonníka považovať osobu, pre ktorú peňažný ústav zriadil na základe zmluvy účet. Na základe takejto zmluvy má následne peňažný ústav povinnosť prijať na účet peňažné vklady vykonané majiteľom účtu alebo vklady vykonané v prospech tohto účtu bez ohľadu na to, kto je majiteľom peňažných prostriedkov, ktoré sa na účet ukladajú. Aj keď zákon hovorí o majiteľovi úč ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tretej osoby sa každý veriteľ povinného bude subjektívne cítiť znevýhodnený, pretože si mienil uspokojiť svoju pohľadávku. Práve zamietnutie návrhu by znamenalo zvýhodnenie odporcov ako veriteľov povinného, pretože takto by mali možnosť uspokojiť svoje pohľadávky v exekúciách z ... Z týchto dôvodov návrh navrhovateľa proti všetkým odporcom zamietol. V prípade odporcov V/ a IX/ dôvodom pre zamietnutie návrhu bola ešte naviac tá skutočnosť, že v čase podania návrhu všetky exekúcie, ktoré viedol odporca V/ proti .
Právna veta: Pri prijímaní do zamestnania ktorýmkoľvek subjektom musia byť naplnené základné kritéria, ktoré určuje zamestnávateľ. Týmito kritériami je potreba zamestnať zamestnanca na určitú pracovnú pozíciu, kvalifikačné predpoklady, dĺžka praxe ale aj ďalšie kritéria, ktoré môže zamestnávateľ pre konkrétny výkon práce požadovať. Kritéria, ktoré nemôže zamestnávateľ zisťovať o budúcom zamestnancovi vyplývajú z ustanovenia § 41 ods. 6 Zákonníka práce a takéto ani žalovanou neboli zisťované a použité vo vzťahu k žalobcovi. Môže však vyžadovať u žiadateľa o zamestnanie pracovný posudok od iného zamestnávat ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zaobchádzania vo vzťahu k žalobcovi pri prijímaní do zamestnania z dôvodu tzv. iného postavenia považuje odvolací súd za správny a zamietnutie návrhu žalobcu za dôvodné. So zreteľom na uvedené, ako aj správne rozhodnutie súdu prvého stupňa o trovách konania, odvolací súd postupom .
Právna veta: Odvolací súd považuje za potrebné poukázať v tejto súvislosti i na judikatúru Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva (ďalej ESĽP), z ktorej zásadne vyplýva, že po uplynutí zákonných lehôt na zapretie otcovstva prevažujú záujmy mal. dieťaťa na udržaní vytvorených rodinných väzieb nad záujmami otca na zosúladení právnej situácie s biologickou realitou. ESĽP podľa tohto pravidla postupuje predovšetkým v prípadoch, ak sa preukáže, že sťažovateľmi neboli využité právne prostriedky zapretia otcovstva v zákonnej lehote zo subjektívnych dôvodov. ESĽP pri aplikácii článku 8 Dohovoru o ochrane ľudsk ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že tomu tak nie je, nie je ani v rozpore so záujmami maloletého, ochrana ktorých nie je absolútna, práve naopak, zamietnutie návrhu by bolo v rozpore so záujmami navrhovateľa. O náhrade trov konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p ... , že tomu tak nie je, nie je ani v rozpore so záujmami maloletého, ochrana ktorých nie je absolútna, práve naopak, zamietnutie návrhu by bolo v rozpore so záujmami navrhovateľa. O náhrade trov konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.