SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálných okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch. Kým bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1113224
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64069
USSR: 35179
NSČR: 122662
NSSČR: 66245
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423248
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
01.04.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: zánik vyživovacej povinnosti rodičov k deťom


Približný počet výsledkov: 12 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zánik vyživovacej povinnosti rodičov k deťom
  • zanik nájdené 151630 krát v 57233 dokumentoch
  • vyzivovaci nájdené 288118 krát v 46747 dokumentoch
  • povinnost nájdené 1823911 krát v 279746 dokumentoch
  • rodic nájdené 915993 krát v 64358 dokumentoch
  • k nájdené 4480456 krát v 391961 dokumentoch
  • detom nájdené 88707 krát v 37920 dokumentochPrávna veta: Medzi jednotlivými druhmi vyživovacej povinnosti má vyživovacia povinnosť rodičov k deťom významné postavenie. Z hľadiska hierarchie vyživovacích povinností má tento druh vyživovacej povinnosti prioritu pred vyživovacou povinnosťou detí k rodičom. Princíp priority vyživovacej povinnosti rodičov k deťom vyplýva z medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná. Prostredníctvom inštitútu vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je presadzovaný záujem o ochranu tých účastníkov rodinnoprávnych vzťahov, u ktorých je predpokladaná táto potreba z dôvodu im vlastných charakteristík. Maj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 28P/205/2011 8111235366 21.03.2012 JUDr. Eva Farkašová ECLI:SK:OSPO:2012:8111235366.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prešov sudkyňou JUDr. Evou Farkašovou v právnej veci navrhovateľky V. T., nar. XX.X.XXXX, bytom V. XX, T., proti odporcovi H. T., nar. X.XX.XXXX, bytom R. XXX, okr. L. Ľ., právne zastúpenému Mgr. Drahoslavom Potočkom, advokátom so sídlom .
Právna veta: Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov voči dieťaťu trvá, kým dieťa nie schopné samé sa živiť. Kedy nastane takýto faktický stav, závisí od okolností konkrétneho prípadu, pričom medzi rozhodujúce faktory na strane dieťaťa patrí jeho vek, zdravotný stav, štúdium, schopnosť zamestnať sa, schopnosť vykonávať prácu, odôvodnené záujmy a potreby, majetkové pomery a podobne. Len samotná skutočnosť, že dieťa nadobudlo pracovnoprávnu spôsobilosť, nemá vplyv na zánik vyživovacej povinnosti rodičov. Rovnako nestačí preukázanie skutočnosti, že dieťa už je schopné nejakej - hocijakej zárobkovej činnosti. Z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/206/2015 2214213317 27.07.2015 JUDr. Iveta Jankovičová ECLI:SK:KSTT:2015:2214213317.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Iveta Jankovičová a členov senátu JUDr. Daša Kontríková a JUDr. Gabriela Brišková v právnej veci navrhovateľa : A. A., nar. XX.XX.lXXX, bytom L. X, R., zast. Advokátskou .
Právna veta: Ukončením strednej školy a získaním vzdelania v určitom odbore získala navrhovateľka, potenciál zamestnať sa (predovšetkým, ale nielen) vo vyštudovanom odbore v celej Slovenskej republike, prípadne začať v tomto odbore podnikať, a že sa tak nestalo pre neschopnosť nájsť si prácu pre situáciu na trhu práce, resp. pre nezáujem o dochádzanie za prácou - zmenu bydliska či o podnikanie, nemôže ísť na ťarchu žalovaného účastníka - jej otca, keď inak navrhovateľke nebránia žiadne objektívne okolnosti dané jej zdravotným stavom takto konať. Ukončením štúdia navrhovateľky, t. j. získaním vzdelania došl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 8Co/567/2016 4214216817 08. 09. 2016 JUDr. Vladimír Novotný ECLI:SK:KSNR:2016:4214216817.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Novotného a sudcov senátu JUDr. Adriany Kálmánovej, PhD., a JUDr. Márie Malíkovej, v právnej veci účastníkov konania - navrhovateľka: R. C. Z., nar. XX.XX.XXXX, Y. XXX, .
Právna veta: Posúdenie zániku vyživovacej povinnosti závisí od okolností konkrétneho prípadu, pričom prvostupňový súd správne poukázal, že medzi rozhodujúce faktory na strane dieťaťa patrí jeho vek, zdravotný stav, štúdium, schopnosť zamestnať sa a vykonávať prácu, majetkové pomery a pod. V zásade možno konštatovať, že ukončenie prípravy na budúce povolanie, za plnoletosti dieťaťa, keď má toto dieťa plnú pracovnú spôsobilosť, za normálneho zdravotného stavu dieťaťa, bez existencie mimoriadnych okolností, ktoré by znamenali reálnu nemožnosť vstúpiť do pracovného procesu, možno považovať za nadobudnuti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 11Co/347/2016 5416200769 29. 11. 2016 JUDr. Eva Malíková ECLI:SK:KSZA:2016:5416200769.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Malíkovej a členov senátu JUDr. Jany Kotrčovej a JUDr. Jany Urbanovej, v právnej veci žalobcu: C. I., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom F., C. XX, prechodne .
Právna veta: Schopnosťou dieťaťa samostatne sa živiť treba rozumieť schopnosť samostatne, z vlastných zdrojov uspokojovať všetky relevantné životné náklady. Ako okolnosť, keď trvá vyživovacia povinnosť rodičov (odôvodnená úlohou rodiča viesť dieťa k získaniu vzdelania, a tým potrebných predpokladov na sebarealizáciu), sa tradične akceptuje štúdium. Aplikačná prax v súvislosti s touto otázkou vyvodila záver, že pre nadobudnutie schopnosti samostatne sa živiť sú dané podmienky ukončením jedného štúdia toho istého stupňa (pojem sústavná príprava na povolanie si pre svoje potreby definujú viaceré zákony, čo mô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23CoP/40/2018 2718200019 20. 08. 2018 JUDr. Daša Kontríková ECLI:SK:KSTT:2018:2718200019.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Daša Kontríková a sudkýň: JUDr. Iveta Jankovičová a JUDr. Ľubica Bundzelová, v právnej veci povinného platiť výživné: M. N., nar. XX.X.XXXX, bytom A. XXX, Z., zastúpený: Martin .
... formou denného štúdia. Dňa 01.09.2012 sa odporca zaevidoval ako uchádzač o zamestnanie. Zákonný zánik vyživovacej povinnosti rodičov k deťom zákon spája s nadobudnutím schopnosti dieťaťa samostatne sa živiť. Schopnosťou dieťaťa samostatne sa živiť treba ... formou denného štúdia. Dňa 01.09.2012 sa odporca zaevidoval ako uchádzač o zamestnanie. Zákonný zánik vyživovacej povinnosti rodičov k deťom zákon spája s nadobudnutím schopnosti dieťaťa samostatne sa živiť. Schopnosťou dieťaťa samostatne sa živiť treba .
... dôvodu im vlastných charakteristík. Majú sa ňou uspokojiť všetky životné potreby dieťaťa potrebné pre jeho všestranný duševný a fyzický rozvoj. Zánik vyživovacej povinnosti rodičov k deťom zákon spája s nadobudnutím schopnosti dieťaťa samostatne sa živiť, pod ktorou schopnosťou je potrebné rozumieť schopnosť samostatne, z vlastných zdrojov .
... dôvodu im vlastných charakteristík. Majú sa ňou uspokojiť všetky životné potreby dieťaťa potrebné pre jeho všestranný duševný a fyzický rozvoj. Zánik vyživovacej povinnosti rodičov k deťom zákon spája s nadobudnutím schopnosti dieťaťa samostatne sa živiť. Pod schopnosťou dieťaťa samostatne sa živiť je potrebné rozumieť schopnosť samostatne .
... ňou uspokojiť všetky životné potreby dieťaťa potrebné pre jeho všestranný duševný a fyzický rozvoj. Zánik vyživovacej povinnosti rodičov k deťom zákon spája s nadobudnutím schopnosti dieťaťa samostatne sa živiť. Pod schopnosťou dieťaťa samostatne sa živiť ... ňou uspokojiť všetky životné potreby dieťaťa potrebné pre jeho všestranný duševný a fyzický rozvoj. Zánik vyživovacej povinnosti rodičov k deťom zákon spája s nadobudnutím schopnosti dieťaťa samostatne sa živiť. Pod schopnosťou dieťaťa samostatne sa živiť .
... , čo bolo preukázané, tak nemožno poprieť právo navrhovateľky študovať na ďalšej vysokej škole a štúdium na inej vysokej škole neznamená zánik vyživovacej povinnosti rodiča k deťom. Štúdium na prvej vysokej škole skončila navrhovateľka hneď v 1. semestri a v súčasnosti pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu. Nie je .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.