SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1186999
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64710
USSR: 35922
NSČR: 124652
NSSČR: 67430
USČR: 80155
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425530
Krajské súdy (ČR): 43761
Posledná aktualizácia
10.07.2020 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zánik združenia


Približný počet výsledkov: 71 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zánik združenia
  • zanik nájdené 153901 krát v 57838 dokumentoch
  • zdruzenie nájdené 65856 krát v 11988 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 25 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 10 dokumentov


Právna veta: 8. Zánikom združenia založeného podľa § 829 a nasl. Obč. zák. nezaniká podielové spoluvlastníctvo jeho účastníkov k veciam uvedeným v § 833 a v § 834 Obč. zák. Ak sa pri zániku združenia nedohodnú jeho účastníci na vyporiadaní podielového spoluvlastníctva ( podielové spoluvlastníctvo vznikne podľa ust. § 833 Obč. zák. 40/1964 - Občiansky zákonník k poskytnutým peniazom alebo k iným veciam určeným podľa druhu a podľa ust. § 834 Obč. zák. i k majetku získanému pri výkone spoločnej činnosti ), môže sa ktorýkoľvek z nich domáhať zrušenia podielového spoluvlastníctva a vykonania vyporiadani ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Co/148/2018 1505227003 25. 07. 2018 JUDr. Martin Murgaš ECLI:SK:KSBA:2018:1505227003.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Murgaša a sudcov JUDr. Branislava Krála a JUDr. Dariny Kuchtovej v právnej veci žalobcu: B.. V. J., bytom W. U.. Č.. XX, I. W. I. O., zast. advokátskou kanceláriou .
Právna veta: Podľa § 833 Občianskeho zákonníka poskytnuté peniaze alebo iné veci určené podľa druhu sú v spoluvlastníctve všetkých účastníkov v pomere k ich výške, a to oznámením o ich oddelení od ostatného majetku účastníka alebo odovzdaním poverenému účastníkovi. Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že predpokladom vzniku spoluvlastníckeho práva účastníkov združenia k peniazom, ktoré jeden z nich na účely združenia poskytol, je skutočnosť, že aj zo strany ďalšieho účastníka združenia došlo ku vkladu peňazí alebo iných druhovo určených vecí pre účely združenia. Len vtedy totiž možno určiť spoluvlast ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... účastníkov združenia ale poskytnuté peniaze alebo druhovo určené veci zostávajú vo vlastníctve toho člena združenia, ktorý ich poskytol. V prípade zániku združenia má potom tento člen podľa § 841 Občianskeho zákonníka nárok na vydanie týchto peňazí alebo druhovo určených vecí a v .
Právna veta: Inštitút občianskoprávneho združenia bez právnej subjektivity vzniká uzatvorením zmluvy o združení, pre uzatvorenie ktorej Občiansky zákonník nevyžaduje žiadnu osobitnú formu, písomná forma nie je podmienkou jej platnosti. Ide o zmluvu, ktorá musí byť uzavretá medzi viacerými osobami. Inštitút zmluvy o združení môžu využiť tak podnikateľské ale aj nepodnikateľské subjekty. Združenie, ktoré vznikne nemá právnu subjektivitu, ide iba o zmluvný vzťah medzi účastníkmi združenia. Združenie nemôže preto robiť právne úkony, nemôže byť zmluvnou stranou pri uzavieraní zmlúv. V zákonnom ustanovení § 839 ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... členov združenia, aby mu zaplatil to, čo zaplatil on pri zakúpení kamerového systému, pretože celý kamerový systém po zániku združenia užíva odporca, to znamená, že kamerový systém je namontovaný na jeho nehnuteľnosti, preto v rámci konania chce vyporiadať ... členov združenia, aby mu zaplatil to, čo zaplatil on pri zakúpení kamerového systému, pretože celý kamerový systém po zániku združenia užíva odporca, to znamená, že kamerový systém je namontovaný na jeho nehnuteľnosti, preto v rámci konania chce vyporiadať .
Právna veta: 40. Odvolací súd sa stotožnil s námietkou žalobcu, že zánikom konzorcia (združenia) podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, nezaniká podielové spoluvlastníctvo jeho účastníkov k veciam uvedeným v § 833 a v § 834 Občianskeho zákonníka keď majetok získaný pri výkone spoločnej činnosti sa stáva spoluvlastníctvom všetkých účastníkov, nie je už majetok združenia. K majetku získaného výkonom spoločnej činnosti vzniká účastníkom združenia podľa § 834 Občianskeho zákonníka podielové spoluvlastníctvo. Ak sa pri zániku združenia nedohodnú jeho účastníci na vyporiadaní podielového spoluvlastníct ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spoločnej činnosti vzniká účastníkom združenia podľa § 834 Občianskeho zákonníka podielové spoluvlastníctvo. Ak sa pri zániku združenia nedohodnú jeho účastníci na vyporiadaní podielového spoluvlastníctva (podielové spoluvlastníctvo vznikne podľa ust. § 833 Občianskeho ... posudku M.. Y. žalovaný uviedol, že znalkyňa skonštatovala, že neboli splnené dojednané podmienky o zániku združenia, kde poukázala na odôvodnenie znaleckého posudku. Nakoľko neboli presne spísané jednotlivé položky majetku a záväzkov, .
Právna veta: Občiansky zákonník v § 839 rieši spôsob majetkového vysporiadania s účastníkom, ktorý vystúpil zo združenia. Takýto účastník má právo na vrátenie vecí, ktorými prispel na splnenie účelu združenia a ktoré zostali v jeho vlastníctve. Bývalému účastníkovi združenia sa vrátia predovšetkým majetkové hodnoty - veci, ktoré vniesol do združenia. Ide iba o individuálne určené veci, ktoré neprešli do spoluvlastníctva všetkých účastníkov združenia a ktoré zostali výlučne vo vlastníctve vkladateľa. Pokiaľ ide o druhovo určené veci, ich vnesením do združenia účastník stratil vlastnícke práva a má nárok le ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... do katastra nehnuteľností. Táto budova nie je teda vo vlastníctve združenia a nemôže byť predmetom ani vzájomného vyrovnania nárokov pri zániku združenia. Podľa názoru právneho zástupcu je chybné konštatovanie súdnej znalkyne v ZP, v zmysle ktorého znalkyňa budovu zaradila do majetku združenia .
Právna veta: Súd má za to, že zmluva o dielo je zmluvou platnou, pretože aj v tomto prípade platí z ust. § 829 a násl. Občianskeho zákonníka - zmyslom zmluvy o združení nie je vytvorenie nového subjektu, ale dohoda účastníkov o vykonávaní činnosti smerujúcej k dosiahnutiu cieľa. Uvedenie názvu združenia v zmluve v časti zmluvná strana - neznamená neplatnosť zmluvy ako takej. Je pravdou, že združenie nemá právnu subjektivitu, teda spôsobilosť k právam a povinnostiam, ktorá zostáva každému z účastníkov zmluvy, pretože sa za prípadné záväzky združenia samotné združenie nezodpovedá a zodpovednosť nesie každý j ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , okrem iného vyplýva dohoda o účele združenia, predmete činnosti združenia, práva a povinnosti združenia a spôsob zániku združenia. Z dohody o zániku združenia zo dňa 31.10.2000 okrem iného vyplýva, že účastníci združenia uviedli, že všetky práva a záväzky ... , okrem iného vyplýva dohoda o účele združenia, predmete činnosti združenia, práva a povinnosti združenia a spôsob zániku združenia. Z dohody o zániku združenia zo dňa 31.10.2000 má súd za preukázané, že sa účastníci združenia dohodli, že všetky práva .
Právna veta: Účastník združenia má nárok na ročné vyporiadanie podielu na zisku z činnosti združenia, ak to bolo dohodnuté. K tomu, aby takýto záver mohol súd prijať, musí nanovo vykonať dokazovanie, ustáliť, či združenie existuje alebo nie, prípadne či bolo zrušené a s poukazom na dohody v zmluve, ktoré sú pre účastníkov zmluvy záväzné, sa vysporiada s tým, či v združení bol dosahovaný zisk alebo nie. Odvolací súd už naznačil, že zisk vlastne bude predstavovať peniaze, ktoré sú alebo boli v spoluvlastníctve všetkých účastníkov, ale za tým účelom musí riadne zistiť, či ide o zisk skutočný, teda peniaze, k ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... stave. Svoje závery založil na rozporuplných konštatovaniach, keď uvádza, že združenie síce nevyvíja činnosť, ale k zániku združenia nedošlo, pričom v tomto štádiu nie je možné majetkové vyporiadanie účastníkov konania, ktorí sú členmi združenia, pretože ... stave. Svoje závery založil na rozporuplných konštatovaniach, keď uvádza, že združenie síce nevyvíja činnosť, ale k zániku združenia nedošlo, pričom v tomto štádiu nie je možné majetkové vyporiadanie účastníkov konania, ktorí sú členmi združenia, pretože .
Právna veta: Kto je stranou konania vymedzuje právo procesné. Od podmienok, za ktorých sa niekto stáva stranou konania je potrebné rozlišovať tzv. vecnú legitimáciu, ktorou sa rozumie stav vyplývajúci výlučne z hmotného práva, podľa ktorého strana je subjektom práva (povinností), ktoré je predmetom konania. Nedostatok vecnej legitimácie aktívnej znamená, že niekto, kto o sebe tvrdí, že je nositeľom hmotného oprávnenia jej nositeľom nie je, resp. nepreukáže súdu v konaní, že je nositeľom hmotného oprávnenia, ktoré je predmetom konkrétneho súdneho sporu. Nedostatok vecnej legitimácie pasívnej znamená, ž ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ,,znovuobnovenie“ už raz zaniknutého združenia, preto nie je dôvod pri totožnej dikcii zákona vysloviť iný záver v prípade zániku združenia jeho rozpustením. „Majetkové vyporiadanie“ je vágny pojem, ktorý nemá jasne určený začiatok ani koniec a o ktorom ... aj v posudzovanom spore. Keďže k likvidácii a majetkovému vyporiadaniu žalobcu zákonným spôsobom nedošlo, neboli splnené zákonné podmienky zániku združenia. Ak by súd v konaní o návrhu na dodatočnú likvidáciu dospel k opačnému záveru, nemohol by nariadiť .
Právna veta: Zmluva o pôžičke je neformálnou, ale reálnou zmluvou (kontraktom), ktorá vyžaduje odovzdanie predmetu pôžičky (peňazí) veriteľom dlžníkovi, a to buď bezhotovostným spôsobom na účet dlžníka alebo odovzdaním krátkou cestou. Od zmluvy o pôžičke treba odlíšiť tzv. dlžobný úpis, ktorým dlžník písomne potvrdzuje, že dlhuje veriteľovi určitú sumu; tento úpis môže byť dlžníkom vydaný aj po uzavretí zmluvy a môžu byť s ním spojené i účinky uznania dlhu. Jeho existencia uľahčuje veriteľovi procesnú situáciu v tom, že dôkazné bremeno ohľadne dlhu v tej výške, na akú vyznieva dlžobný úpis, prechádza z ver ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... majetku členov budú rovnaké. V čl. XII. zmluvy bolo uvedené, že do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po zániku združenia alebo vylúčení účastníka dôjde k majetkovému vysporiadaniu na základe účtovnej uzávierky tak, že hodnoty vnesené do združenia sa vrátia ... vklad člena do združenia (jeho majetkový podiel) sa vyporiadava ku dňu jeho vystúpenia zo združenia alebo ku dňu zániku združenia ako celku. Ak potom žalovaní na príslušných potvrdeniach (na všetkých štyroch) sa zaviazali peňažné prostriedky vrátiť, a to .
Právna veta: Výkonom spoločnej činnosti účastníkov združenia treba rozumieť nielen činnosť, pri ktorej všetci účastníci konali spoločne, spoločnými úkonmi, ale aj individuálnu činnosť zameranú na dosiahnutie spoločného účelu združenia.

Úryvok z textu:
... disponovalo motorovým vozidlom zn. HYUNDAI ev. č. SP 954 AB, ktorého zostatková hodnota podľa vyjadrenia žalobcu ku dňu zániku združenia predstavoval sumu 5.200,86 eura (156.681,Sk). Súd nenariadil znalecké dokazovanie ohľadom hodnoty predmetného motorového vozidla, napriek ... sa považujú za záväzok ako žalovaného, tak aj žalobcu. Súd do záväzkov združenia zahrnul záväzky, ktoré vznikli síce po zániku združenia (daňový nedoplatok, záväzok voči V. Č. a záväzok voči MVDr. J. M.), avšak tieto záväzky súvisia s .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.