SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1231114
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65973
USSR: 37251
NSČR: 126777
NSSČR: 69106
USČR: 81007
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 428770
Krajské súdy (ČR): 47921
Posledná aktualizácia
01.12.2020 21:25

Nájdené rozsudky pre výraz: zaplatenie ceny diela


Približný počet výsledkov: 833 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zaplatenie ceny diela
  • zaplatenie nájdené 1014376 krát v 187352 dokumentoch
  • cena nájdené 449246 krát v 69949 dokumentoch
  • diela nájdené 69886 krát v 5653 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 64 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 56 dokumentov
Odborné články 7 dokumentov


Právna veta: Súd prvého stupňa dospel k záveru, že uplatnená pohľadávka žalobcu je premlčaná, pretože pre začiatok plynutia premlčacej lehoty na zaplatenie ceny diela nie je rozhodujúca fakturácia, pretože Obchodný zákonník neobsahuje žiadne ustanovenie o fakturácii, a preto povinnosť platiť nie je viazaná na fakturáciu ani pri zmluve o dielo ani pri kúpnej zmluve ani pri iných typoch zmlúv upravených v Obchodnom zákonníku. Faktúra je iba daňovým dokladom. V prejednávanej veci, z predloženého listinného dôkazu - objednávky žalovaného a protokolu o prevzatí a odovzdaní vozidla vyplýva, že dohoda o čase zapl ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Cob/35/2013 7210215391 28.06.2013 JUDr. Zdenka Kohútová ECLI:SK:KSKE:2013:7210215391.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Kohútovej a členov senátu Mgr. Márie Hlaváčovej a JUDr. Romana Rizmana v právnej veci žalobcu: V. - V. s.r.o., so sídlom v F., B. 49, IČO: XX XXX XXX, zastúpený JUDr. .
Právna veta: Keďže účastníci si nedojednali spôsob odovzdania diela, platí všeobecné ustanovenie Obchodného zákonníka, a to § 544, podľa ktorého zhotoviteľ splní svoju povinnosť uskutočniť dielo jeho riadnym ukončením a predaním predmetu diela objednávateľovi v dohodnutom mieste alebo v mieste stanovenom zákonom. Dielo musí zodpovedať vlastnostiam dohodnutým v zmluve. Čo sa týka vád diela podľa § 548 ods. 1 Obchodného zákonníka, vzniká nárok na zaplatenie ceny jeho skutočným vykonaním, nie faktickým odovzdaním. Ak je dielo chybné a zhotoviteľ nesplnil svoju povinnosť vykonať dielo riadnym ukončením a odovz ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 4Cob/28/2013 8109211016 19.12.2013 JUDr. Roman Tóth ECLI:SK:KSPO:2013:8109211016.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Tótha a členov senátu JUDr. Petra Šama a JUDr. Jozefa Škraba, v právnej veci žalobkyne: Mgr. Q. X. - MEBA, so sídlom podnikania L., U. XX, IČO: 33 952 159, zastúpenej advokátom JUDr .
Právna veta: Podľa § 548 ods. 1 Obchodného zákonníka objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu v čase dojednanom v zmluve. Pokiaľ zo zmluvy alebo z tohto zákona nevyplýva niečo iné, vzniká nárok na cenu vykonaním diela. Obchodný zákonník v citovanom ustanovení viaže vznik práva na zaplatenie ceny diela na splnenie povinnosti vykonať dielo, pokiaľ sa strany v zmluve nedohodli inak. Je potrebné zdôrazniť, že pri zmluve o dielo sa prejavuje zásada zmluvnej voľnosti vo veľmi širokom rozsahu, pretože okrem základného ustanovenia, ktoré je kogentné, ostatné ustanovenia majú dispozitívnu povahu, teda z ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Cob/69/2017 7616210096 29. 11. 2017 Mgr. Mária Hlaváčová ECLI:SK:KSKE:2017:7616210096.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte predsedníčky senátu Mgr. Márie Hlaváčovej a členov senátu JUDr. Zdenky Kohútovej a JUDr. Jozefa Vancu v spore žalobcu: Z. - E.SERVIS, miesto podnikania J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, IČO 37 177 141 zastúpeného .
Právna veta: Právnym následkom odstúpenia od zmluvy o dielo aj podľa ust. § 642 ods. 1 Občianskeho zákonníka je, že táto sa od počiatku zrušila (§ 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka). S ohľadom na špeciálnu právnu úpravu následkov odstúpenia uvedených v ust. § 642 ods. 1 Občianskeho zákonníka je aplikácia ustanovení o vrátení bezdôvodného obohatenia podľa ust. § 451 Občianskeho zákonníka vylúčená. Zákonným dôsledkom tak nie je vrátenie vzájomných plnení, ale vznik práva zhotoviteľa na zaplatenie uskutočnených prác, pokiaľ ich výsledok nemôže použiť inak a na náhradu účelne vynaložených nákladov. Z toho vyplýv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je v prejednávanej veci zrejmé) a na náhradu účelne vynaložených nákladov. Z toho vyplýva, že zhotoviteľ zásadne nemá právo na zaplatenie ceny diela, takže ak prijal z tohto dôvodu zálohovo finančné plnenia, je povinný ich objednávateľovi podľa ust. § 451 Občianskeho zákonníka ako .
Právna veta: Súd má za to, že zmluva o dielo je zmluvou platnou, pretože aj v tomto prípade platí z ust. § 829 a násl. Občianskeho zákonníka - zmyslom zmluvy o združení nie je vytvorenie nového subjektu, ale dohoda účastníkov o vykonávaní činnosti smerujúcej k dosiahnutiu cieľa. Uvedenie názvu združenia v zmluve v časti zmluvná strana - neznamená neplatnosť zmluvy ako takej. Je pravdou, že združenie nemá právnu subjektivitu, teda spôsobilosť k právam a povinnostiam, ktorá zostáva každému z účastníkov zmluvy, pretože sa za prípadné záväzky združenia samotné združenie nezodpovedá a zodpovednosť nesie každý j ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... č. 90/98 dokonca čiastočne uhradil . Nemožno taktiež súhlasiť ani s názorom žalovaného, že žalobcovi nemôže byť priznané požadované plnenie - zaplatenie ceny diela - len za podmienky, ak by zhotoviteľ preukázal, že sám plnil riadne v súlade so zmluvou a príslušnými právnymi predpismi. V .
Právna veta: Podľa § 633 ods. 1 Občianskeho zákonníka zhotoviteľ je povinný dielo vykonať podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase. Ak je na vykonanie diela ustanovená technická norma, musí vykonanie zodpovedať tejto norme. Podľa § 634 ods. 2 prvá veta Občianskeho zákonníka ak nie je dohodnuté inak, platí sa cena až po skončení diela. Na základe absencie dohody účastníkov zmluvy o diele o dobe splatnosti ceny diela je s poukazom na citované ustanovenie § 634 ods. 2 prvá veta Občianskeho zákonníka potrebné vychádzať z právneho záveru, že doba splatnosti ceny za dielo vyplýva priamo zo zákona, teda že cena s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... stál predovšetkým pred úlohou právne posúdiť, či v prejednávanom prípade došlo k splatnosti navrhovateľom uplatňovaného nároku na zaplatenie ceny diela. Podľa § 633 ods. 1 Občianskeho zákonníka zhotoviteľ je povinný dielo vykonať podľa zmluvy, riadne a v ... stál predovšetkým pred úlohou právne posúdiť, či v prejednávanom prípade došlo k splatnosti navrhovateľom uplatňovaného nároku na zaplatenie ceny diela. Podľa § 633 ods. 1 Občianskeho zákonníka zhotoviteľ je povinný dielo vykonať podľa zmluvy, riadne a v .
Právna veta: V zmysle ustanovenia v§ 275 ods. 4 Obch. zák. môže adresát návrhu zmluvy naň reagovať aj tým, že vykoná určité úkony požadované objednávateľom v návrhu zmluvy,(napr. zhotoviteľ odošle štúdiu na zastavanie pozemku s uvedením ceny, ktorú požaduje za jej vykonanie a objednávateľ namiesto potvrdenia návrhu zmluvy požadovanú cenu priamo zaplatí. Obdobne je to v prípade, keď objednávateľ v návrhu požaduje od výskumného ústavu zaslanie dokumentácie a v návrhu ponúkne aj cenu, ktorú je ochotný zaplatiť, a výskumný ústav svoj súhlas prejaví zaslaním požadovanej dokumentácie. Podmienkou však je, a ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... predpokladu, že zhotoviteľ za ním uvádzané vadné plnenie nesie zodpovednosť. 40. Vzhľadom k tomu, že sa žalobca domáha zaplatenia ceny diela vzniknutého na základe záväzkového vzťahu, nie je daný dôvod posudzovať nárok žalobcu podľa § 451 a nasl. OZ ... k záveru, že okresný súd správne zistil skutkový stav a vec správne právne posúdil, keď žalovaného zaviazal k zaplateniu ceny diela, ktoré vykonal pre žalovaného v rozsahu zodpovedajúcom cenovej ponuke zo dňa 11.11.2014, doručenej žalovanému, ktorú žalovaný .
Právna veta: V ustanovení § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka nie je obsiahnuté obmedzenie spočívajúce v tom, že by ukladalo stranám sporu dohodnúť si úrok z omeškania v určitej výške, a preto je vecou účastníkov zmluvného vzťahu, akú výšku úroku z omeškania si dohodnú. Je potrebné zvýrazniť, že riadne a včasné plnenie záväzkov, teda i včasné zaplatenie je jednou zo základných zásad poctivého obchodného styku. Úrok z omeškania teda plní nielen sankčnú, ale i zaisťovaciu a uhradzovaciu funkciu, pričom práve úloha posledných dvoch uvedených funkcií by bola nepriznaním ochrany žalobcovi zmarená. Požiadavka žalo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... mlieka (dodaného žalovaným) a ostatné komponenty dodané žalobcom. Keďže v konaní bol preukázaný vznik nároku žalobcu na zaplatenie ceny diela, ktorú žalovaný neuhradil a ani nepreukázal, že by jeho záväzok akýmkoľvek spôsobom zanikol, zaviazal žalovaného na zaplatenie ... v rámci odvolacieho konania rozsudok okresného súdu potvrdiť ako vo výroku vecne správne rozhodnutie, pretože nárok na zaplatenie ceny diela mal preukázaný skutkový, ako aj právny základ. Ak okresný súd tomuto nároku žalobcu vyhovel spolu aj s .
Právna veta: Podľa § 15 ods. 1 Obchodného zákonníka platí, že kto bol pri prevádzkovaní podniku poverený určitou činnosťou, je splnomocnený na všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti dochádza. Vo všeobecnosti platí, že nie je rozhodný vzťah tejto osoby k podnikateľovi, ani forma poverenia nie je predpísaná. Postačí teda akýkoľvek prejav podnikateľa, z ktorého možno súdiť, že konajúca osoba bola niečím poverená. Môže ísť napr. aj len o konkludentný prejav podnikateľa (napr. aktívna účasť konajúcej osoby na obchodných rokovaniach s vedomím podnikateľa).

Úryvok z textu:
... a nemôže ho preskúmavať (§ 380 ods. 1 C. s. p.). 16. Žalobca sa v prerokúvanej veci domáha nároku na zaplatenie ceny diela, ktorý podľa § 548 ods. 1 druhej vety Obch. zák. vzniká zhotoviteľovi vykonaním diela. Pojem „vykonanie diela“ je v Obchodnom .
Právna veta: Podľa § 546 ods. 1 Obchodného zákonníka objednávateľ je povinný zhotoviteľovi zaplatiť cenu dohodnutú v zmluve alebo určenú spôsobom určeným v zmluve. Ak nie je cena takto dohodnutá alebo určiteľná a zmluva je napriek tomu platná, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok. 32. Podľa § 549 ods. 1 Obchodného zákonníka ak sa strany po uzavretí zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu diela a ak nedojednajú jeho dôsledky na výšku ceny, je objednávateľ povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú; ak ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na závery rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4Cdo/164/2007, v zmysle ktorého zhotoviteľovi vzniká právo na zaplatenie ceny diela aj vtedy, ak dielo vykazuje vady, ale objednávateľ dielo prevzal. Splatnosť ceny diela nastáva až po skončení diela, ... vykazuje vady. V takomto prípade vzniká objednávateľovi právo zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela. Zhotoviteľ má teda právo na zaplatenie ceny diela nielen v prípade, že dielo bolo vykonané v zmysle zmluvy riadne (bez vád) a v dohodnutom čase, ale .
Právna veta: Zmluva o dielo je dvojstranná odplatná zmluva, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že zhotoví pre objednávateľa na svoje nebezpečenstvo dielo a objednávateľ sa zaväzuje, že za dielo zaplatí dojednanú cenu. Medzi podstatné náležitosti zmluvy o dielo patrí dohoda o diele, teda predmet zmluvy, dohoda o jeho zhotovení na nebezpečenstvo zhotoviteľa a dohoda o odplatnosti diela. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, zákon nevyžaduje písomnú formu zmluvy. Iba vtedy, ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, ust. § 632 OZ ukladá zhotoviteľovi povinnosť vydať objednávateľovi písomné potvrden ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... to, že vec má vlastnosti, ktoré si objednávateľ pri zákazke vymienil. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny diela aj v prípade, že objednávateľ dielo prevzal a dielo je vadné, pretože v takom prípade môže uplatniť právo zo zodpovednosti ... za závady v zmysle § 645 ods. 1 OZ. Naopak zhotoviteľ nemá právo na zaplatenie ceny diela, ak dielo nebolo vykonané v zmysle § 633 ods. 1 OZ, podľa zmluvy riadne (bez vád) a v dohodnutej dobe .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.